Ekološki kviz 'Lijepa Naša'

Ekološki kviz 'Lijepa Naša'

Ekološki kviz "LIjepa Naša" je najveće ekološko natjecanje hrvtske mladeži koje se provodi od 1992. godine u organizaciji Udruge Lijepa Naša. Natjecanje se provodi u osnovnim i srednjim Ekoškolama u Hrvatskoj i u osnovnim i srednjim hrvatskim školama/odjeljenjima u Herceg-Bosni, Vojvodini u Mađarskoj.

Sastav natjecateljskih ekipa

Svaku ekipu (školu) predstavljaju 4 učenika i to po jedan učenik od V. do VIII. razreda za osnovne škole te po jedan učenik od I. do IV. razreda za srednje škole (za trogodišnje strukovne škole po jedan učenik I. i II. razreda te po dva učenika III. razreda).

Program natjecanja sastoji se od:

 • Pisanog dijela (test)
 • Prikaza ostvarenog praktičnog rada učenika pod motom „Istražili smo – uradili smo – predlažemo”, isključivo kroz PowerPoint prezentaciju
 • Usmenog dijela
 • Pisanom dijelu natjecanja i prezentaciji praktičnog rada pristupaju sve ekipe
 • Zbrajanjem bodova ostvarenih na testu s bodovima praktičnog rada (PowerPoint prezentacija) dobiva se redoslijed ekipa za usmeni – završni dio natjecanje
 • Na usmeni – završni dio natjecanja – pristupa 5 prvoplasiranih ekipa u kategoriji osnovnih škola i 5 prvoplasiranih ekipa u kategoriji srednjih škola
 • Po svršetku pisanog dijela natjecanja i prikaza praktičnog rada, nakon zbrajanja bodova s obje etape natjecanja, objaviti će se privremena lista redoslijeda ekipa
 • Moguće prigovore na vrjednovanje pisanog dijela testa i prikaz praktičnog rada ekipe mogu uložiti pisanim putem Povjerenstvu za provedbu natjecanja u roku od 1 sata po objavi liste privremenog redoslijeda ekipa
 • Povjerenstvo je dužno uzeti u obzir i razmotriti sve prigovore, nakon čega će biti objavljena konačna lista redoslijeda ekipa
 • Nakon objave konačne liste redoslijeda ekipa nisu mogući dodatni prigovori i pristupit će se usmenom dijelu natjecanja

Zadana područja natjecanja su dio nastavnih sadržaja predmeta:

 • Priroda
 • Biologija
 • Kemija
 • Geografija

Okvirna tematska područja koja proizlaze iz zadanih predmeta su:

A) I. PROSTORNO-DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA HRVATSKE (Geografija)

 • geografski položaj, osobito vrijedna i ekološki osjetljiva područja, graditeljska baština
 • demografska obilježja Hrvatske, populacijska politika

 II. PRIRODNI SUSTAVI (Priroda, Biologija, Kemija, Geografija)

 • vode, more, tlo, šume, zrak

 III. GOSPODARSKA OBILJEŽJA (Priroda, Biologija, Geografija)

 • poljodjelstvo, ribarstvo, šumarstvo, rudarstvo i energetika, industrija, promet, turizam

 IV. ZDRAVSTVENA I EKOLOŠKA KULTURA - OPĆENITO (Priroda, Biologija, Kemija, Geografija, tehnologija te znanja iz opće zdravstvene kulture i globalne ekologije)

B) „ISTRAŽILI SMO–URADILI SMO–PREDLAŽEMO” (PowerPoint prezentacija s prikazom rada na izabranoj temi)

“Istražili smo – uradili smo – predlažemo”

Svaka škola odabire samostalno ili u dogovoru sa stručnjacima sadržaj rada iz nekog od sljedećih (ili sličnih) područja:

 • A) Uređivanje okoliša: škole i školska dvorišta, igrališta, parkovi, vrtovi, voćnjaci, maslinici, vinogradi, izvorišta pitke vode, vodocrpilišta, vodotoci, šume i šumarci, špilje, groblja, “divlja“ odlagališta otpada, luke, plaže i dr.
 • B) Biološka raznolikost: zaštita životnih zajednica i/ili pojedinih vrsta (metode, postupci, prijedlozi), napori za očuvanje biološke raznolikosti, zaustavljanje procesa odumiranja biljnih i životinjskih vrsta, autohtone biljne i životinjske vrste određenog područja, praćenje populacije pojedinih vrsta, ispitivanje javnoga mnijenja o ugroženim i zaštićenim vrstama i dr.
 • C) Spomenička baština: uređivanje spomenika kulture nacionalnog i mjesnog značenja, sakralnih spomenika, muzejskih i galerijskih zbirki, zavičajnih zbirki, knjižnica i čitaonica, različitih klubova i dr.
 • D) Gospodarstvo, stanovništvo i okoliš: udio pojedinih gospodarskih grana na određenome području i njihov utjecaj na okoliš (tlo, zrak, voda, fito i zoocenoze), ispitivanje kakvoće voda, tla i zraka, poljodjelstvo i sredstva za zaštitu biljaka, ekološka poljoprivreda – mogućnosti primjene u RH-a – prednosti, abiotički i biotički čimbenici u biocenozi, izvori energije i njihov utjecaj na okoliš, alternativni izvori energije – mogućnosti primjene u RH-a, primjena novih tehnologija, utjecaj prometa na okoliš, ekološke katastrofe – uzroci i posljedice, postupanje s otpadom u školi, mjestu, općini, županiji i dr.

Rad na izabranome području treba prikazati isključivo u obliku PowerPoint prezentacije. Nije potreban prikaz u pisanom obliku niti videozapis.

Upute za izradu PowerPoint prezentacije

Praktičan rad predstavljaju učenici uz pomoć PowerPoint prezentacije u maksimalnom trajanju od 5 minuta, nakon čega se ostavlja mogućnost odgovaranja na pitanja Povjerenstva i auditorija u trajanju od maksimalno 3 minute.

Prezentacija praktičnog rada sastoji se od tri jasno naglašene cjeline:

 • Istražili smo… ukratko predstaviti područje iz kojeg je rad napravljen; opisuje se uočeni problem i postavlja cilj rada.
 • Uradili smo… opisuju se dobiveni rezultati; u prvom planu je konkretan učenički rad na uočenom problemu (istraživanju, akciji, projektu i dr.)
 • Predlažemo... ukratko iznijeti glavne zaključke rada, moguća je i samostalna analiza, objašnjenje postignutih rezultata i prijedlozi za buduću akciju

Državno i svehrvatsko natjecanje Ekološki kviz „Lijepa Naša“ održati će se od 15. do 17. ožujka 2019. godine u Zagrebu (Hotel „I“).

Za više informacija o Ekološkom kviz „Lijepa Naša“ molimo pročitajte aktualni Naputak za provedbu Ekokviza.