Eko škola

Srednja škola Pregrada

S. Škreblina bb
49218 Pregrada

Telefon: 049 382 150
Fax: 049 382 159
E-mail: ss-pregrada@kr.t-com.hr
Web: www.ss-pregrada.skole.hr

Ravnatelj/ica: dr. sc. Vilmica Kapac
Školski koordinatori: Danijela Majcenić
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Jedemo lokalno, mislimo globalno

  Ovim projektom nastojimo u svakodnevni život i konkretan jelovnik unositi što više namirnica lokalnog podrijetla (posebice u Učeničkom domu) te kroz niz radionica ukazati na potrebu lokalnog pristupa prehrani.

 • Stilovi prehrane

  Ovim projektom ispitati će se prehrambene navike učenike naše škole te stilovi koji prevladavaju u njihovoj prehrani (mediteranski, vegetarijanski, brza prehrana). Cilj projekta je osvijestiti važnost zdrave i pravilne prehrane.

 • Škola koja promiče zdravlje

  Moto projekta je „Za zdravlje glavom, srcem i rukama“, a glavni cilj promicanja zdravlja u našoj školi je provođenje kratkog vježbanja tijekom nastave.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ravnateljica dr.sc. Vilmica kapac
 • koordinatorica Danijela Majcenić
 • nastavničko vijeće 
 • vijeće odgajatelja
 • po jedan učenik iz svakog razreda
 • tehničko osoblje
 • predstavnik kuma: Staklorez Burić d.o.o

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI I UKLJUČIVANJE MEDIJA
Cilj:
 • Informirati lokalnu zajednicu, učenike, djelatnike i roditelje, kao i širu javnost o provedenim ekološkim aktivnostima.

Zadatak:
 • uređivanje web stranica škole
 • praćenje eko zbivanja tekstom i slikom / zidne novine, informativni eko pano
 • školski eko dnevnik
 • popunjavanje web aplikacije „EKO-ŠKOLE“

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • eko odbor
 • koordinatorica
 • vanjski suradnici
Naziv teme: OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH EKO – DATUMA I PROJEKTNI DANI
Cilj:
 • kroz obilježavanja i rad u radionicama tijekom projektnih dana
 • jačati svijest o potrebi ekološkog odgoja i obrazovanja kao dijela cjelovitog odgoja

Zadatak:
 • OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH EKO – DATUMA
 1. prema predviđenom eko – kalendaru  i Događajnici naše Knjižnice, Nastavnom planu i programu, Kurikulumu škole i Planu i programu rada Eko – škole
 • PROJEKTNI DANI
 1. (radionice, edukativna predavanja, natjecanja, izložbe, svečanosti, zidne novine, video projekcije, prezentacije, zajedničke aktivnosti)
 2. Dani zahvalnosti za plodove zemlje
 3. EKO – DAN : čistimo, recikliramo i čuvamo prirodu!
 4. PRIJATELJ FEST DVEH MEST – suradnja sa Šolskim centrom Rogaška Slatina
 5. obilježavanje Božića, Uskrsa, Valentinova i dana srednjoškolaca
 6. Tradicionalne maske
 7. Zeleni dani škole
 8. Dan škole: dan otvorenih vrata
 • IZLOŽBE UČENIČKIH RADOVA
 • ORGANIZACIJA I PROVEDBA IZVANUČIONIČKE NASTAVE
 1. posjete prema Kurikulumu Škole i Doma

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Ekološka grupa
 • Koordinatorica Eko – škole
 • stručna služba
 • knjižničarka i učenici - članovi Eko – grupe
Naziv teme: SUDJELOVANJA I PROMIDŽBA
Cilj:
 • promicati svoj rad
 • upoznati širu javnost sa svojim aktivnostima
 • doprinositi izgradnji i jačanju ugleda škole i doma

Zadatak:
 1. ekološki kviz „lijepa naša“ (školska, državna)
 2. dani čistoće i dan planeta zemlje
 3. projekt „mi jedemo odgovorno“
 4. sudjelovanje na državnoj smotri „dani kruha“
 5. prezentacija rada eko škole na danima otvorenih vrata

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Udruga „Lijepa Naša“
 • ekološka grupa
Naziv teme: OZELENJIVANJE I UREĐENJE ŠKOLSKIH PROSTORA I OKOLIŠA ŠKOLE I UČENIČKOG DOMA
Cilj:
 • ozelenjivanjem interijera i eksterijera škole i doma
 • učiniti prostor bogatijim i ljepšim

Zadatak:
 1. ozelenjivanje svake učionice i drugih prostorija u školi lončanicama (uzgojene u školi, donesene od kuće, donirane školi)
 2. sadnja autohtonih biljnih vrsta – drveća u dvorištu škole – Ekološka aleja
 3. jesensko i proljetno čišćenje školskog dvorišta
 4. proljetno buđenje cvjetnjaka i sadnja cvijeća u lončanice (u Školi i Učeničkom domu)
 5. realizacija ideje o ozelenjivanju dvorišta Učeničkog doma zimzelenim grmljem i biljem

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom školske godine 2018./2019. 


Nositelji:
 • ekološka grupa (škola i učenički dom)
Naziv teme: AKTIVNOSTI NOVINARSKE GRUPE
Cilj:
 • Redovito obaviješćivanje učenika, djelatnika, lokalne zajednice i šire javnosti o ekološkim događanjima u školi i učeničkom domu.

Zadatak:
 1. prikupljati, razvrstavati i uređivati eko – radove učenika, novinske članke
 2. razvrstavanje prikupljenih materijala prema važnijim eko - događanjima
 3. prezentacija odabranih putem informativnog eko panoa
 4. dopunjavanje ŠKOLSKOG EKO DNEVNIKA prikupljenim i uređenim materijalima
 5. pratiti događanja uz Eko – dan škole (fotografiranje, intervjui, izvješća, prezentacija za web škole…)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • članovi ekološke i novinarske grupe sa svojim nastavnicima i voditeljima
 • koordinatorica
Naziv teme: AKTIVNOSTI EKO – GRUPA / EKO-PATROLA
Cilj:
 • briga oko realizacije ekoloških projekata
 • praćenje stanja okoliša.

Zadatak:
 • ŠKOLSKA EKO - PATROLA
 1. formiranje i upoznavanje članova grupe, podjela zaduženja, planiranje aktivnosti
 2. ktiviranje eko – patrola i donošenje plana djelovanja u suradnji s eko – koordinatoricom
 3. ocjena stanja okoliša na početku šk. god., na početku i kraju 2. obr. razd. : fotografiranje i pisano izvješće
 4. kontrola realizacije čišćenja okoliša od strane razrednih eko – patrola
 5. upozoravanje na svako narušavanje uređenosti škole i okoliša
 6. praćenje i ocjenjivanje urednosti i uređenosti prostorija i okoliša škole : (fotografiranje, izvješća…)
 7. planiranje, realizacija i praćenje akcija : 
 • JESENSKO ČIŠĆENJE OKOLIŠA ŠKOLE I DOMA I ZELENI DANI ŠKOLE I DOMA
 1. suradnja s članovima ostalih eko – grupa
 • RAZREDNE EKO - PATROLE
 1. svakodnevno vođenje brige o urednosti i uređenju učionice i ostalih školskih prostora
 2. čišćenje okoliša škole (okoliš čiste razredne eko – patrole na satu RZ prema planu rada: jesen/čišćenje školskog dvorišta, grabljanje lišća i odlaganje; proljeće/ čišćenje školskog dvorišta
 3. osmišljavanje, planiranje i realiziranje eko – akcije uz Zelene dane škole
 4. planiranje i provedba  sadržaja koji učenicima omogućuje usvajanje znanja i praktičnih vještina u gospodarenju s otpadom
 • RAZVRSTAVANJE OTPADA
 1. prikupljanje, razvrstavanje i iskorištavanje otpada nastalog tijekom nastavnog procesa
 2. odlaganje papira u kutije „Papirko“ koje se nalaze u svakoj učionici  i prijava na natječaj za skupljanje starog paira; sakupljanje plastičnih čepova
 • MALA EKO KREATIVNA RADIONICA

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • eko – grupa
 • EKO - PATROLE
 • Razredne eko – patrole
 • razrednici
 • domari 
 • spremačice

 

Naziv teme: AKTIVNOSTI EKO – KOORDINATORA U SURADNJI S DJELATNICIMA I UČENICIMA
Cilj:
 • Praćenje realizacije plana i programa eko-škole

 


Zadatak:
 • okrugli stol: odabir tema (otpad, voda, zdravlje) godišnje planiranje, razrada i donošenje prijedloga Godišnjeg eko - plana škole; predlaganje članova Eko - odbora; prijedlog Eko dana škole;
 • sastanci EKO ODBORA

ZADAĆE:

 1. Formiranje EKO ODBORA
 2. Usvajanje izvješća o radu Eko škole za šk. god. 2016./2017.
 3. Zaduženja članova EKO ODBORA
 4. Donošenje i prihvaćanje Plana i programa djelovanja  za šk. god. 2017./18.
 5.  Suradnja Eko škole s eko školama u susjedstvu (Hum na Sutli i Pregrada u prvom redu)
 6. Stanje okoliša i akcije uređenja školskih prostora i okoliša škole
 7. Obilježavanje važnijih eko datuma: Dani zahvalnosti za plodove zemlje ,Eko dan, Dan otvorenih vrata škole
 8. Eko kviz
 9. Vođenje Eko dokumentacije
 • okrugli stol: razrada i donošenje Ekološkog kalendara za šk. god. 2017/2018.(Mali podsjetnik za nastavnike); izrada kalendara važnijih eko datuma u suradnji s knjižnicom –DOGAĐAJNICA (vidi u privitku)
 • informiranje putem Biltena i aktivnosti na provedbi programskih koraka
 • informiranje LOKALNE ZAJEDNICE I KUMOVA o Planu djelovanja za šk. god. 2018./2019. i poziv na uključivanje u aktivnosti uljepšavanja školskog okoliša tijekom šk. god.
 • sastanak s pomoćnim osobljem škole (dogovoriti potrebne aktivnosti na uređenju škole i okoliša)
 • sastanak eko – koordinatora s voditeljima EKOLOŠKE GRUPE i učenicima/članovima eko – patrole i Eko grupe, ocjena stanja okoliša
 • okrugli stol: razvrstavanje prikupljenih učeničkih radova i prezentacija najuspješnijih putem informativnog panoa, odabir radova za ŠKOLSKI EKO PANO – IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
 • obnavljanje glavnog eko – panoa
 • postavljanje informativnog eko – panoa
 • provođenje projekta „Mi jedemo odgovorno“
 • provođenje projekta „Škola koja promiče zdravlje“
 • informiranje članova NV i VO na sjednici NV i VO o Godišnjem eko-planu i Eko-danu
 • okrugli stol: priprema i realizacija Eko-dana škole (oglasna knjiga, teme, pozivnice, izložba...)
 • okrugli stol: priprema i realizacija Dana kruha (oglasna knjiga, domska svečanost, radionice pečenja kruha, Državna smotra)
 • pripremanje materijala za web stranicu škole i popunjavanje web aplikacije
 • DOSTAVA DOKUMENATA NACIONALNOM KOORDINATORU EKO-ŠKOLA
 • intenzivna provedba programa, ispravljanje uočenih pogrešaka i propusta, ocjena stanja okoliša škole i usporedba s početnim stanjem
 • rad na realizaciji projekta Autohtono drveće u dvorištu škole – ekološka aleja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 


Nositelji:
 • Eko – koordinatorica s ravnateljicom škole
 • članovi NV
 • Eko – odbor 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: aktivnosti eko-patrole
Ostvareni ciljevi:
 • Osim učenika članova Odbora Eko-škole važnu ulogu u programu imaju i eko-patrole. To su skupine učenika zadužene za kontrolu i praćenje rada na određenoj temi i/ili pojedinim parametrima.
 • Oni “nadgledaju” postupanje ostalih učenika, ali i odraslih i o tome vode svoje zabilješke (u posebne bilježnice, tabele, liste, na oglasnoj ploči). Učenici su najobjektivniji kritičari koji ne štede riječi pohvale, ali niti pokude za ono što nije dobro i valja mijenjati.

 


Realizirani zadaci:
 • Svoja zapažanja eko-patrola bilježi u za to predviđenim tablicama te iste dostavljaju na uvid koordinatorici i članovima Eko-odbora.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • članovi eko-patrole (jedan učenik po razredu)

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Misli globalno! Djeluj lokalno!
Čuvajmo Zemlju i prirodu na njoj, jer ih nismo naslijedili od svojih djedova i očeva, nego smo ih posudili od svojih potomaka.
Priroda nas nikad ne vara, mi smo ti koji sebe zavaravamo.
Priroda je velika, a čovjek je malen.
Priroda je jedina knjiga koja na svim listovima nudi mnogo sadržaja.
Neka nas priroda pouči o svom radu, jer ide uvijek najkraćim i najbržim putem.

 


Eko himna:

EKO ŠKOLA PREGRADA - TO SMO MI,

ZADANE CILJEVE ĆEMO SLIJEDITI.

OSLUHNI PRIRODU, ČUJ NJEZIN GLAS,

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

NAŠ I NJEN SU SPAS.

DA RAZVRSTAVAMO OTPAD -

I NIJE NAJNOVIJA VIJEST,

ALI ZA OČUVATI PRIRODU

MORAMO HITNO MIJENJATI SVIJEST!

KORISTITI JAVNI PRIJEVOZ, ŠTEDITI VODU -

TO MI MORAMO UVESTI U MODU.

ŽIVEĆI ZDRAVO,

UČINIMO OD ŽIVOTA BAJKU,

SAČUVAJMO ZEMLJU NAŠU MAJKU.