Eko škola

Srednja škola Pregrada

S. Škreblina bb
49218 Pregrada

Telefon: 049 382 150
Fax: 049 382 159
E-mail: ss-pregrada@kr.t-com.hr
Web: www.ss-pregrada.skole.hr

Ravnatelj/ica: dr. sc. Vilmica Kapac
Školski koordinatori: Danijela Majcenić
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Jedemo lokalno, mislimo globalno

  Ovim projektom nastojimo u svakodnevni život i konkretan jelovnik unositi što više namirnica lokalnog podrijetla (posebice u Učeničkom domu) te kroz niz radionica ukazati na potrebu lokalnog pristupa prehrani.

 • Stilovi prehrane

  Ovim projektom ispitati će se prehrambene navike učenike naše škole te stilovi koji prevladavaju u njihovoj prehrani (mediteranski, vegetarijanski, brza prehrana). Cilj projekta je osvijestiti važnost zdrave i pravilne prehrane.

 • Škola koja promiče zdravlje

  Moto projekta je „Za zdravlje glavom, srcem i rukama“, a glavni cilj promicanja zdravlja u našoj školi je provođenje kratkog vježbanja tijekom nastave.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Članovi Eko-odbora su učenici predstavnici svojih razreda (po jedan učenik iz svakog razrednog odjeljenja), svi nastavnici škole, domari i spremačice te predstavnici Grada i lokalne zajednice.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI I UKLJUČIVANJE MEDIJA
Cilj:

Izvještavati širu javnost i lokalnu zajednicu o provedenim aktivnostima programa Eko-škole.


Zadatak:
 • uređivanje web stranica škole
 • praćenje eko zbivanja tekstom i slikom / zidne novine, informativni eko pano
 • školski eko dnevnik
 • POPUNJAVANJE WEB APLIKACIJE „EKO-ŠKOLE“

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020., kontinuirano.


Nositelji:

Eko-odbor, novinarska skupina, ekološka grupa, eko-patrole, koordinatorica eko-škole.

Naziv teme: PROJEKTNI DANI, IZLOŽBE UČENIČKIH RADOVA I ORGANIZACIJA I PROVEDBA IZVANUČIONIČKE NASTAVE
Cilj:

Educirati, senzibilizirati, dodatno posvijestiti, aktivirati i učiniti interesantnim ekološke-teme.


Zadatak:

Radionice, edukativna predavanja, natjecanja, izložbe, svečanosti, zidne novine, video projekcije, prezentacije, ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI: 

 • Dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • EKO – DAN : ČISTIMO, RECIKLIRAMO I PRIRODU ČUVAMO!
 • PRIJATELJ FEST DVEH MEST – suradnja sa Šolskim centrom Rogaška Slatina
 • OBILJEŽAVANJE BOŽIĆA, USKRSA, VALENTINOVA I DANA SREDNJOŠKOLACA
 • Tradicionalne maske; Tradicijsi proizvodi - LICITARI
 • Zeleni dani škole
 • dan škole; dan otvorenih vrata
 • izložbe učeničkih radova
 • organizacija i provedba nastave
 • posjete prema Kurikulumu Škole i Doma

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Koordinatorica Eko – škole, stručna služba, knjižničarka  i učenici članovi Eko – grupe.

Naziv teme: OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH EKO – DATUMA
Cilj:

Obilježiti sve važne Eko - nadnevke prema Događajnici i tako educirati učenike i djelatnike o ekološki važnim temama.


Zadatak:

Prema predviđenom eko – kalendaru  i Događajnici naše Knjižnice, Nastavnom planu i programu, Kurikulumu škole i Planu i programu rada Eko – škole obilježiti kroz radionice, info-panoe, zidne novine i slično važne eko-nadnevke.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020., kontinuirano.


Nositelji:

Novinarska skupina, ekološka grupa, knjižničarka, Eko-odbor.

Naziv teme: SUDJELOVANJA I PROMIDŽBA
Cilj:

Promovirati i predstaviti rad prema programu Eko-škole.


Zadatak:
 • ekološki kviz ''Lijepa Naša'' (školska)
 • Dan čistoće i dan planeta Zemlje
 • projekt ''Mi jedemo odgovorno'', ''Budučnost počinje danas''
 • sudjelovanje na državnoj smotri ''Dani kruha''
 • prezentacija rada eko škole na danima otvorenih vrata

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020., kontinuirano.


Nositelji:

Eko-odbor, ekološka skupina, Ekoljupci - učenički dom.

Naziv teme: OZELENJIVANJE I UREĐENJE ŠKOLSKIH PROSTORA I OKOLIŠA ŠKOLE I UČENIČKOG DOMA
Cilj:

Učiniti prostor škole i doma zelenijim, atraktivnijim i ekološki "zdravijim".


Zadatak:
 • ozelenjivanje svake učionice i drugih prostorija u školi lončanicama (uzgojene u školi, donesene od kuće, donirane školi)
 • sadnja autohtonih biljnih vrsta – drveća u dvorištu škole – Ekološka aleja
 • jesensko i proljetno čišćenje školskog dvorišta
 • proljetno buđenje cvjetnjaka i sadnja cvijeća u lončanice (u Školi i Učeničkom domu)
 • realizacija ideje o ozelenjivanju dvorišta Učeničkog doma zimzelenim grmljem i biljem

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Ekološka grupa, Eko-odbor.

Naziv teme: AKTIVNOSTI NOVINARSKE GRUPE
Cilj:

Pravovremeno informiranje o aktivnostima u provođenju programa Eko-škole.


Zadatak:

Prikupljati, razvrstavati i uređivati eko – radove učenika, novinske članke:

 • razvrstavanje prikupljenih materijala prema važnijim eko - događanjima
 • prezentacija odabranih putem informativnog eko panoa
 • dopunjavanje ŠKOLSKOG EKO DNEVNIKA prikupljenim i uređenim materijalima
 • pratiti događanja uz Eko – dan škole (fotografiranje, intervjui, izvješća, prezentacija za web škole…)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Novinarska grupa, Eko-odbor.

Naziv teme: AKTIVNOSTI EKO – GRUPA / EKO-PATROLA
Cilj:

Senzibilizacija svih dionika u procesu odgoja i obrazovanja za okoliš o važnosti provođenja programa Eko-škole.


Zadatak:

ŠKOLSKA EKO - PATROLA

 • formiranje i upoznavanje članova grupe, podjela zaduženja, planiranje aktivnosti
 • aktiviranje eko – patrola i donošenje plana djelovanja u suradnji s eko – koordinatoricom
 • ocjena stanja okoliša na početku šk. god., na početku i kraju 2. obr. razd. : fotografiranje i pisano izvješće
 • kontrola realizacije čišćenja okoliša od strane razrednih eko – patrola
 • upozoravanje na svako narušavanje uređenosti škole i okoliša
 • praćenje i ocjenjivanje urednosti i uređenosti prostorija i okoliša škole : (fotografiranje, izvješća…)
 • planiranje, realizacija i praćenje akcija : 

JESENSKO ČIŠĆENJE OKOLIŠA ŠKOLE I DOMA I ZELENI DANI ŠKOLE I DOMA

 • suradnja s članovima ostalih eko – grupa

RAZREDNE EKO - PATROLE

 • svakodnevno vođenje brige o urednosti i uređenju učionice i ostalih školskih prostora
 • čišćenje okoliša škole (okoliš čiste razredne eko – patrole na satu RZ prema planu rada: jesen/čišćenje školskog dvorišta, grabljanje lišća i odlaganje; proljeće/ čišćenje školskog dvorišta
 • osmišljavanje, planiranje i realiziranje eko – akcije uz Zelene dane škole
 • planiranje i provedba  sadržaja koji učenicima omogućuje usvajanje znanja i praktičnih vještina u gospodarenju s otpadom

RAZVRSTAVANJE OTPADA

 • prikupljanje, razvrstavanje i iskorištavanje otpada nastalog tijekom nastavnog procesa
 • odlaganje papira u kutije „Papirko“ koje se nalaze u svakoj učionici  i prijava na natječaj za skupljanje starog paira; sakupljanje plastičnih čepova

MALA EKO KREATIVNA RADIONICA


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020., kontinuirano.


Nositelji:
 • razredne eko – patrole, ekološka grupa
 • razrednici, odgajatelji u učeničkom domu, domari i spremačice
Naziv teme: AKTIVNOSTI EKO – KOORDINATORA U SURADNJI S DJELATNICIMA I UČENICIMA
Cilj:

KOORDINIRANJE SVIM AKTIVNOSTIMA prema 7 koraka u programu eko-škole.


Zadatak:
 • 1. okrugli stol: odabir tema (otpad, voda, zdravlje) godišnje
  • planiranje, razrada i donošenje prijedloga Godišnjeg eko - plana škole; predlaganje članova Eko - odbora; prijedlog Eko dana škole;
 • 2. sastanci EKO ODBORA
  • ZADAĆE:
 1. Formiranje EKO ODBORA
 2. Usvajanje izvješća o radu Eko škole
 3. Zaduženja članova EKO ODBORA
 4. Donošenje i prihvaćanje Plana i programa djelovanja  
 5. Suradnja Eko škole s eko školama u susjedstvu (Hum na Sutli i Pregrada u prvom redu)
 6. Stanje okoliša i akcije uređenja školskih prostora i okoliša škole
 7. Obilježavanje važnijih eko datuma: Dani zahvalnosti za plodove zemlje ,Eko dan, Dan otvorenih vrata škole
 8. Eko kviz
 9. Vođenje Eko dokumentacije
 • okrugli stol: razrada i donošenje Ekološkog kalendara. (Mali podsjetnik za nastavnike); izrada kalendara važnijih eko datuma u suradnji s knjižnicom –DOGAĐAJNICA (vidi u privitku)
 • informiranje putem Biltena i aktivnosti na provedbi programskih koraka
 • informiranje LOKALNE ZAJEDNICE I KUMOVA o Planu djelovanja i poziv na uključivanje u aktivnosti uljepšavanja školskog okoliša tijekom šk. god.
 • sastanak s pomoćnim osobljem škole (dogovoriti potrebne aktivnosti na uređenju škole i okoliša)
 • sastanak eko – koordinatora s voditeljima EKOLOŠKE GRUPE i učenicima/članovima eko – patrole i Eko grupe, ocjena stanja okoliša
 • okrugli stol: razvrstavanje prikupljenih učeničkih radova i prezentacija najuspješnijih putem informativnog panoa, odabir radova za ŠKOLSKI EKO PANO – IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
 • obnavljanje glavnog eko – panoa
 • postavljanje informativnog eko – panoa
 • provođenje projekta „Mi jedemo odgovorno“, „Budućnost počinje danas“
 • provođenje projekta „Škola koja promiče zdravlje“
 • informiranje članova NV i VO na sjednici NV i VO o Godišnjem eko-planu i Eko-danu
 • okrugli stol: priprema i realizacija Eko-dana škole (oglasna knjiga, teme, pozivnice, izložba...)
 • okrugli stol: priprema i realizacija Dana kruha (oglasna knjiga, domska svečanost, radionice pečenja kruha, Državna smotra)
 • pripremanje materijala za web stranicu škole i popunjavanje web aplikacije
 • DOSTAVA DOKUMENATA NACIONALNOM KOORDINATORU EKO-ŠKOLA
 • intenzivna provedba programa, ispravljanje uočenih pogrešaka i propusta, ocjena stanja okoliša škole i usporedba s početnim stanjem
 • rad na realizaciji projekta Autohtono drveće u dvorištu škole – ekološka aleja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godiner 2019./2020., kontinuirano.


Nositelji:

Eko-odbor, školska koordinatorica.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Izvješće o radu - provedene aktivnosti (realna nastava i nastava na daljinu)
Ostvareni ciljevi:
 • ostvareni svi do sada postavljeni ciljevi godišnjim planom i programom rada Eko-škole, osim realizacije projekta "Aleja drveća" zbog pojave zaraze COVID - 19;
 • poseban naglasak na realizaciji ekoloških tema i aktivnosti (okvirna tema je bioraznolikost) kroz nastavu na daljinu

Realizirani zadaci:
 • obilježavanje svih važnih ekoloških nadnevaka
 • realizacija radionica uz Dan kravate, Dan jabuka, Dan narcisa
 • izrada promo video uradaka, fotogalerije na temu bioraznolikosti
 • praćenje realizacije programa eko-škole kroz 7 programskih koraka

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Ekološka grupa, eko-patrole, Ekoljupci - učenički dom, Eko-odbor, svi učenici i djelatnici Škole i Doma.

Naziv teme: Izvješće o realizaciji programskig aktivnosti
Ostvareni ciljevi:

Ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika škole.


Realizirani zadaci:

Odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odgovornih odluka o korištenju prostora i očuvanju okoliša.


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Članovi Eko-odbora.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Misli globalno! Djeluj lokalno!
Čuvajmo Zemlju i prirodu na njoj, jer ih nismo naslijedili od svojih djedova i očeva, nego smo ih posudili od svojih potomaka.
Priroda nas nikad ne vara, mi smo ti koji sebe zavaravamo.
Priroda je velika, a čovjek je malen.
Priroda je jedina knjiga koja na svim listovima nudi mnogo sadržaja.
Neka nas priroda pouči o svom radu, jer ide uvijek najkraćim i najbržim putem.

 

Eko – kodeks zauzima najvažnije mjesto među panoima u našoj školi. Osmišljen je kroz crtež učenice Anteje Krištić: kugla zemaljska koju drže dvije ruke – jedna bijela i jedna crna. Crtež prenosi poruku kako smo svi na ovome svijetu odgovorni za sudbinu naše planete. Iznad crteža nalazi se napisana glavna poruka našega Eko – kodeksa: Misli globalno – djeluj lokalno! Na panou se nalazi napisano još nekoliko  ekoloških misli i poruka, koje smo odabrali iz Malog Eko – kalendara. S obzirom na mjesto gdje se nalazi Eko – kodeks, ne može se dogoditi da ga se ne uoči i ne pročita. Gotovo svi učenici naše škole znaju njegov sadržaj.


Eko himna:

EKO ŠKOLA PREGRADA - TO SMO MI,

ZADANE CILJEVE ĆEMO SLIJEDITI.

OSLUHNI PRIRODU, ČUJ NJEZIN GLAS,

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

NAŠ I NJEN SU SPAS.

DA RAZVRSTAVAMO OTPAD -

I NIJE NAJNOVIJA VIJEST,

ALI ZA OČUVATI PRIRODU

MORAMO HITNO MIJENJATI SVIJEST!

KORISTITI JAVNI PRIJEVOZ, ŠTEDITI VODU -

TO MI MORAMO UVESTI U MODU.

ŽIVEĆI ZDRAVO,

UČINIMO OD ŽIVOTA BAJKU,

SAČUVAJMO ZEMLJU NAŠU MAJKU.