Eko škola

Osnovna škola prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari

Slavonska 5
21216 Kaštel Stari

Telefon: 021/230-030
Fax: 021/230-705
E-mail: ured@os-flukasa-kastelstari.skole.hr
Web: www.os-f.lukasa-kastelstari.skole.hr

Ravnatelj/ica: Petar Mustapić
Školski koordinatori: Esma Sarajčev
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ravnatelj: Petar Mustapić
 • školski koordinator: Esma Sarajčev
 • učitelji: Dragana Kasalo, Sandra Ivelić, Sanda Matas, Lidija Čatipović, Fani Ševo, Mišo Sučević, Melita Grgantov, Suzana Bralić, Ljubica Klanac i Ana Bralić
 • stručna služba: Dijana Mikelić, Finka Ivanović
 • predstavnik školskog odbora: Nives Vilić
 • nepredavačko osoblje: Marin Livak
 • učenici: Tara Bilač, Jakov Jozić, Mia Grgantov i Mate Škopljanac
 • predstavnik roditelja: Slaven Jozić
 • predstavnik lokalne zajednice: Grad Kaštela, Turistička zajednica grada Kaštela
 • kumovi: Grad Kaštela, Turistička zajednica grada Kaštela

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Okoliš
Cilj:
 • Razvijanje i podizanje ekološke svijesti svih suradnika odgojno-obrazovnog procesa te poticanje djelotvorne suradnje na razini škole i lokalne zajednice uz unapređivanje komunikacije i razvijanje suživota.

Zadatak:
 1. Čišćenje okoliša škole (dvorište, vrt, maslinik).
 2. Berba maslina.
 3. Rezidba maslina.
 4. Radovi u vrtu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 


Nositelji:
 • Školski vrtlar, većina učenika i učitelja.
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Razvijanje i podizanje ekološke svijesti svih suradnika odgojno-obrazovnog procesa te poticanje djelotvorne suradnje na razini škole i lokalne zajednice uz unapređivanje komunikacije i razvijanje suživota.

Zadatak:
 1. Akcija prikupljanja starog papira.
 2. “Otpad nije smeće” – izrada ukrasa od plastične i papirne ambalaže.
 3. Svakodnevno prikupljanje papirnog otpada u učionicama i ostalim prostorijama škole te nepovratne plastične ambalaže.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske 2019./2020. g.


Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole.
 • Vijeće učenika, učenici i učitelji izvannastavnih aktivnosti.
 • Svi učenici i djelatnici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Okoliš
Ostvareni ciljevi:
 • Osvijestiti kod učenika važnost brige za okoliš.

Realizirani zadaci:
 • Berba maslina.
 • Rezidba maslina.
 • Čišćenje okoliša škole.
 • Briga o školskom vrtu.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole.
 • Školski vrtlar i učenici školske zadruge.
 • Školski vrtlar i učenici iučitelji pojedinih izvannastavnih aktivnosti.
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijati svijest učenika o brizi za čistiji okoliš.

 


Realizirani zadaci:
 • Akcija prikupljanja starog papira.
 • Božićna humanitarna prodajna izložba.
 • Svakodnevno prikupljanje i odvajanje papirnog i plastičnog otpada.
 • Projektna nastava (Stvaramo, maštamo, recikliramo).

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Eko odbor i eko patrola
 • Vijeće učenika i školska pedagoginja
 • Svi učenici i djelatnici škole.
 • Svi učenici i učitelji.

 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čistu vodu, tlo i zrak za život treba svaki đak!


Eko himna: