Eko škola

Dječji vrtić Jabuka, Zagreb

Resnički put 88
10040 Zagreb

Telefon: 01 2995312
Fax: 01 2923880
E-mail: strucnitim@vrtic-jabuka.hr
Web: www.vrtic-jabuka.hr

Ravnatelj/ica: Ljiljana Petrinec
Školski koordinatori: Ravnateljica Ljiljana Petrinec, pedagoginje Nevenka Vuleta i Lidija Pavelić, odgojiteljice: Mirjana Dakić, Ksenija Lončar i Ankica Gredelj
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Veliki lov na biljke

  U pedagoškoj godini 2019./2020. nastavak provedbe projekta kroz pet koraka, izrada Akcijskog plana za biološku raznolikost (okvirni kalendar aktivnosti po mjesecima). U projekt su uključena djeca 5 odgojno-obrazovnih skupina ( četiri skupine u centralnom vrtiću Trava: Ježići, Leptirići, Maslačak i Ptičice i jedna skupina u područnom vrtiću Čulinec: skupina Jagodice). Dvije skupine čine Darwinove promatrače i tri Darwinove pronalazače.Tijek rada na projektu: Za Darwinove promatrače (djeca u dobi od 5-6 godina) ishodi učenja su slijedeći: sposobnost prepoznavanja i nabrajanja nekih uobičajenih biljaka, sposobnost opisivanja izgleda biljke i mjesta gdje ona raste crtežom ili jednostavnim riječima, prepoznavanje naziva dijelova biljke, usvajanje činjenice da su biljke živi organizmi i da se za njih treba brinuti, sposobnost uporabe rezultata istraživanja u svrhu dokazivanja činjenice da je biljkama za život potrebna voda. Za Darwinove pronalazače (djeca u dobi od 6-7 godina) ishodi učenja su slijedeći: sjeme nastaje u voćki, a voćka nastaje iz cvijeta, sjeme prenosi sve informacije potrebne za razvoj biljaka, biljke izrastaju iz bezbroj različitog sjemenja, sjemenju je za rast potrebna voda, dijete može prepoznati i nabrojiti neke uobičajene biljke, može prepoznati dijelove biljke i uočiti njihove međusobne razlike, može prepoznati razlike između dva staništa i utvrditi razlog nastanka tih razlika. Očekivani ishodi: upoznavanje i skrb o biološkoj raznolikosti ekosustava, poticanje i osmišljavanje rada u okolišu. Daljnjim aktivnim sudjelovanjem u provedbi navedenog inovativnog projekta potaknuti djecu i odrasle na pozitivno djelovanje (učenje kroz rad: upoznati i povećati broj autohtonih vrsta i raznolikost vrsta u okolišu vrtića).

 • Ptice u neposrednom okruženju vrtića

  U skupini Ptičice sustavno provodimo istraživačko-spoznajne aktivnosti kako bismo bolje upoznali biološku raznolikost našeg malog eko sustava. Uz biljni svijet, poseban interes usmjerili smo na životinjske vrste, posebice kukce i ptice. Uz provedbu raznovrsnih životno-praktičnih, radnih i istraživačko-spoznajnih aktivnosti na sustavnom upoznavanju biološke raznolikosti u neposrednom okruženju vrtića, najveći interes djeca su pokazala za proučavanje ptica. Tijekom svakodnevnog boravka na zraku promatrali su ptice. Kroz raznovrsne aktivnosti upoznali su pojedine vrste ptica, posebice su ih zanimale vrane. Ključni ciljevi navedenih aktivnosti bili su uočavanje biološke raznolikosti u okruženju vrtića i edukacija djece o važnosti djelovanja ljudi na svakodnevnoj brizi za biološku raznolikost. Primjenjujući načelo učenje kroz rad ostvarena je viša razina osviještenosti djece o autohtonim i raznolikim vrstama u okolišu vrtića, posebice vezano uz važnost ptica u hranidbenom lancu.

 • Ptice selice

  U skupini Leptirići izniman interes djece bio je usmjeren na ptice koje obitavaju u okruženju vrtića. Tijekom dolaska u vrtić i svakodnevnog boravka na zraku djeca u uočavala razne vrste ptica. Naše aktivnosti usmjerili smo na prepoznavanje, imenovanje,i uočavanje karakteristika ptica u vrtićkom okruženju :Promatrali su vrapce, grlice, vrane i sjenice. Najviše pitanja bilo je uz pojam ptice selice. Ptice selice, sto to znači, kuda sele? Izučavali su rodu i lastavicu, proučavali knjige i enciklopedije. Provedene su raznovrsne aktivnosti izražavanja i stvaranja, kao što su: ptičje pero- crtanje tušem i perom, crtanje ptica. Veliki interes djece bio je i za raznovrsne igre, posebice društvene kao što su memory Ptice i sl. Provedbom projekta Ptice selice ostvareni su očekivani odgojno-obrazovni ishodi: djeca su spoznala što znači pojam selice i zašto se navedeni pojam koristi za životinje općenito koje pojedina godišnja doba provode u različitim područjima. Također su upoznala rodu i lastavicu, kamo i kada najčešće odlaze i kada se vraćaju. Naučila su kako odlaze u toplije krajeve u Afriku i da se na svom putovanju orijentiraju pomoću vida.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Ljiljana Petrinec
 • Pedagoginje: Nevenka Vuleta i Lidija Pavelić
 • Odgojiteljice: Mirjana Dakić, Eva Luketić, Ksenija Lončar, Ankica Gredelj, Karmen Prgeša
 • Spremačica: Željka Peić
 • Roditelji: Nina Rusan, Mirjana Harasim, Tatjana Korkut Zdenčar, Jelena Bokulić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Plan djelovanja eko vrtića za pedagošku godinu 2019./2020.
Cilj:

Opći cilj: Kroz sve segmente odgojno-obrazovnog procesa ostvarivati podržavajući i odgovoran odnos prema sebi, drugim osobama, materijalnom okruženju,  prirodi i očuvanju nematerijalne baštine lokalne zajednice.

Specifični ciljevi:

 • Snimiti stanje- okoliša  vrtića, škole, kuće, naselja, mjesta.
 • Utvrditi postojeće probleme u okolišu i mogućnosti rješenja.
 • Predvidjeti i upozoriti na nove probleme okoliša, djelovati s ciljem sprječavanja nastanka novih.
 • Dati prednost održivom razvitku.
 • Unaprijediti kakvoću življenja  osiguravajući i održavajući visoku kakvoću okoliša za život, rad, kretanje.
 • Organizirati akcije s ciljem promicanja životnih i radnih uvjeta.
 • Zaštititi prirodu i očuvati prirodne izvore.
 • Upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava.
 • Poticati i osmišljavati rad u okolišu.
 • Nastojati ispraviti štete počinjene u okolišu.
 • Upozoravati javnost o problematitici okoliša.
 • Osigurati uvjete za trajno i pravodobno informiranje javnosti i sudjelovanje u svim predviđenim aktivnostima.


Zadatak:
 • Odgovorno  korištenje dnevne svjetlosti i promišljeno   korištenje električne  i toplinske energije.
 • Odmjereno    korištenje vode,  proširivanje postojećih i stjecanje novih  spoznaja o životnoj važnosti vode.
 •  Funkcionalno razvrstavanje otpada    prema vrsti i zbrinjavanje  u odvojena odlagališta,  uporaba  u novoj funkciji,  osvještavanje  svih sudionika procesa za  racionalno korištenje materijala kako bi se količine otpada smanjivale.
 • Nastavak rada na   projektu „Veliki lov na biljke“:  Projekt je usredotočen na  biološku raznolikost s posebnim naglaskom na biljkama i njima pridruženim vrstama. Glavni cilj projekta je obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti i poticati ih na pozitivno djelovanje. Ostali ciljevi projekta su razvoj djece i mladih kao zagovornika očuvanja biološke raznolikosti, promocija lokalnih akcija vezanih uz biološku raznolikost i promicanje kritičkog razmišljanja uz pristup „idi i vidi“ (učenje kroz rad).
 • Nastaviti   provedbu Akcijskog plana vezano uz biološku raznolikost kroz pet koraka:
  • 1. korak:  ponovna registracija
  • 2. korak: ocjena stanja (na početku pedagoške godine  provedba Upitnika znanja o biološkoj raznolikosti kako bi ispitali razinu osviještenosti o biološkoj raznolikosti koja nas okružuje i njenom značaju. Potrebno je dopuniti  kartu staništa vrtićkog dvorišta/okoliša i zabilježiti prisutne vrste (fotografiranje biljaka pronađenih unutar vrtićkog okoliša, uz osnovne informacije zabilježiti ih u tablici i postaviti na web stranicu projekta. Iskoristiti resurse članova lokalne zajednice i roditelja koji se razumiju u tematiku biološke raznolikosti određenog područja
  • 3. korak: aktivnosti: ocjena stanja će pomoći identificirati određene probleme u vrtićkom okruženju, a možda čak i u lokalnom području: Nakon utvrđivanja početnog stanja pažnju je potrebno usmjeriti na načine kako pomoći biološkoj raznolikosti i različitim biljnim vrstama. Dvije su glavne akcije za biološku raznolikost: povećati razinu osviještenosti u vrtiću i široj lokalnoj zajednici i ako je moguće povećati broj autohtonih vrsta i raznolikost vrsta u okolišu vrtića
  • 4. korak: praćenje stanja i ocjenjivanje: proces praćenja stanja učinkovit je kad se radi o napretku u identifikaciji vrsta, uspoređujući prošle i sadašnje ponašanje i stavove. Važno je da se promjene u ponašanju i aktivnosti mjere kroz duži period kroz  ocjenu razine osviještenosti na početku i na kraju projekta. Napredak praktičnih poboljšanja moguće je ocijeniti kroz kreiranje nove karte s prikazom svih poboljšanja i provjerom je li se povećalo bogatstvo i broj vrsta
  • 5. korak: izvješće: svoje aktivnosti, uspjehe i primjere dobre prakse dijelit ćemo putem Exposure platforme.
 •  Ovisno o interesu djece i odgojiteljica  implementirati elemente tradicijske i kulturne baštine lokalne zajednice u odgojno obrazovni proces.
 • Uvažavajući interes i razvojnu dobrobit za dijete omogućiti  različite oblike komuniciranja s hrvatskom nematerijalnom i materijalnom baštinom u mjeri djetetova interesa
 • Obnavljanje statusa Eko-vrtića Jabuka

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Sustavna podrška roditeljima i sinergijsko djelovanje u razvijanju zdravih prehrambenih navika djece (promoviranje važnosti konzumiranja  sezonskih i namirnica iz lokalnog uzgoja-ključnih elemenata održivosti ekosustava u cjelini). Ostvareni odgojno-obrazovni ishodi vezani uz upoznavanje i skrb o  biološkoj  raznolikosti ekosustava, poticanje  i osmišljavanje rada u okolišu. Daljnjim  aktivnim sudjelovanjem u provedbi inovativnog projekta „Veliki lov na biljke“ potaknuti djecu i odrasle na pozitivno djelovanje (učenje kroz rad: upoznati i povećati broj autohtonih vrsta i raznolikost vrsta u okolišu vrtića).  Kroz povezivanje s lokalnom zajednicom omogućiti bolje upoznavanje i  njegovanje tradicijske i kulturne baštinu lokalne zajednice. Motivirati roditelje na učestalije sudjelovanje u vrtićkim eko-akcijama i provedbi pedagoških projekata odgojno-obrazovnih skupina. Kontinuitet u dokumentiranju tijeka aktivnosti primjenom različitih modela: etnografske i anegdotske bilješke, fotografije djeteta i djece u radu, video zapisi, crteži, mape projekata, zabilješke Eko patrole- mapa, Mapa Eko škole/vrtića Jabuka, Mapa projekta „Veliki lov na biljke".

Nositelji:

Program se sustavno  provodi u odgojno-obrazovnim skupinama djece u petoj i šestoj godini života i u skupini djece uključene u kraći program odgoja za okoliš i održivi razvoj, a u ostalim skupinama u skladu s razvojem temeljnih kompetencija u cjelini i aktualnom interesu. Svi stručni djelatnici vrtića pružaju kontinuiranu podršku aktivnom učenju djece u primjeni novih spoznaja u svakodnevnom životu, projekti djece, posjeti – susreti djece u vrtiću  s osobama koje dolaze iz djelatnosti vezanih za okoliš i održivi razvoj ili imaju posebna iskustva i znanja iz tog područja, posjeti djece ustanovama i lokalitetima izvan vrtića.

 • Prirodni resursi:  voda, vjetar, obnovljivi i neobnovljivi izvori energije.
 • Tradicijska kulturna baština Čulinec, Resnik, Trnava (posjete starim kućama i tradicijskim imanjima).
 • Pedagoški projekti.
 • Kontinuitet u   integriranju  znanja i vrijednosti u svakodnevni rad i odnose svih zaposlenih.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Izvješće
Ostvareni ciljevi:
 • Eko patrole djece u godini pred polazak u školu  u centralnom i područnim vrtićima pratile su potrošnju energenata, posebice vode i papira. Kada su uočili kako je nužno primjenjivati mjere štednje, prontno su djelovali i upozoravali na važnost primjena mjera štednje. U koordinaciji s eko odborom vrtića predložene su nove aktivnosti koje
 • Sustavna podrška roditeljima i sinergijsko djelovanje u razvijanju zdravih prehrambenih navika djece (promoviranje važnosti konzumiranja  sezonskih i namirnica iz lokalnog uzgoja-ključnih elemenata održivosti ekosustava u cjelini). Ostvareni odgojno-obrazovni ishodi vezani uz upoznavanje i skrb o  biološkoj  raznolikosti ekosustava, poticanje  i osmišljavanje rada u okolišu.  Daljnjim  aktivnim sudjelovanjem  u provedbi inovativnog projekta „Veliki lov na biljke“ potaknuti djecu i odrasle na pozitivno djelovanje (učenje kroz rad: upoznati i povećati broj autohtonih vrsta i raznolikost vrsta u okolišu vrtića).  Kroz povezivanje   s lokalnom zajednicom  omogućiti bolje upoznavanje i  njegovanje   tradicijske i kulturne baštinu lokalne zajednice. Motivirati roditelje na  učestalije sudjelovanje  u vrtićkim eko-akcijama i provedbi pedagoških projekata odgojno-obrazovnih  skupina. Kontinuitet u  dokumentiranju tijeka aktivnosti primjenom  različitih modela:  etnografske i anegdotske bilješke, fotografije djeteta i djece u radu, video zapisi, crteži,   mape projekata,   zabilješke Eko patrole- mapa, Mapa Eko škole/vrtića Jabuka, Mapa projekta „Veliki lov na biljke".

Realizirani zadaci:

 Plan djelovanja: tematske cjeline:

 • VODA: CILJ:  Odnositi se prema pitkoj vodi kao osobitoj blagodati, odmjereno korištenje vode u svakodnevnim situacijama za osobnu higijenu i provedbu higijenskih mjera u svim radnim procesima u vrtićkom okruženju.
  • Aktivnosti:  upoznavanje životne važnosti  vode, projekti o vodi:  istraživanje svojstva vode,  energije vode kao obnovljivog izvora energije,  korisnih načina uporabe energije vode bez štetnog utjecaja na okoliš;   prezentirati način pranja ruku uz  odmjerenu količinu vode, kontrola slavina, pratiti  potrošnju vode;
 • ENERGIJA: CILJ: Maksimalno korištenje dnevne svjetlosti, odmjereno korištenje električne i toplinske energije.
  • Aktivnosti: osigurati optimalne uvjete za prisutnost dnevne svjetlosti u unutarnjim prostorima,  koristiti štedne žarulje, gasiti svjetla izlaskom iz prostorija, gasiti radio uređaje, televizore, računala kad nisu u uporabi, pratiti da temperatura u sobama ne bude viša od 20 do 22 stupnjeva C/ noćni –dnevni režim temperature, odmjereno korištenje klima uređaja, ranojutarnje provjetravanje prostora,  projekti i radionice vezani za Energiju; energija u nama i oko nas - temeljne spoznaje o izvorima energije od našeg djelovanja, prirode, do izvora energije u otpadnim materijalima;
 •  OTPAD:  CILJ: u svim aktivnostima u djelokrugu rada vrtića sustavno razvrstavati i odlagati otpad u odvojena odlagališta prema vrsti, koristiti u novoj funkciji. Racionalno upotrebljavati sav materijal kako bi se količine otpada smanjivale.
  • Aktivnosti : kontinuirano usvajanje  i primjena navika selektiranja i zbrinjavanja otpada, prikupljanje funkcionalnog  otpadnog materijala, zbrinjavanje  elektroničkog otpada u reciklažnim dvorištima,  izrada didaktičkih sredstava, prigodnih ukrasa, čestitaka za blagdane,  odvajanje biološkog otpada, kompostiranje, recikliranje papira;
 • BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET U NEPOSREDNOM OKRUŽENJU:
  • CILJ: aktivno sudjelovati u održavanju i obogaćivanju zelenih površina, poticati odgovoran odnos prema životinjskom svijetu u neposrednom vrtićkom okruženju. 
  • Aktivnosti: podržavati aktualni interes djece za biljni i životinjski svijet u okruženju vrtića, omogućiti  stjecanje konkretnih iskustava  i potaknuti razumijevanje međuovisnosti svijeta u kojem živimo i povezanosti čovjeka i prirode, briga o pticama (u zimskom periodu pripremiti hranilice, a u ljetnom pojilice);
 •  „DANI KOLEKTIVNE SADNJE DRVEĆA U HRVATSKOJ – GRAD ZAGREB“ (25.-27.10.2019.): Temeljna ideja navedene akcije je  „Svatko može zasaditi  stablo i na taj način doprinijeti zaštiti okoliša i ublažavanju klimatskih promjena u svom najbližem okruženju.“ CILJ inicijative je da se građani samostalno, ali i kroz odgojno-obrazovne ustanove, udruge i tvrtke uključe  u ozelenjavanje Hrvatske i da na taj način stvore ljepše i zdravije okruženje u kojem žive. Naš vrtić uključuje se u navedenu akciju sadnje drveća u svojim dvorištima kako bismo promovirali aktivno sudjelovanje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa u provedbi aktivnosti eko vrtića i štitili biološku raznolikost vrtićkog ekosustava;
 • PROJEKT „VELIKI LOV NA BILJKE“: nastavak provedbe projekta kroz pet koraka, izrada Akcijskog plana za biološku raznolikost (okvirni kalendar aktivnosti po mjesecima). U projekt su uključena djeca 5 odgojno-obrazovnih skupina ( četiri skupine u centralnom vrtiću Trava: Ježići, Leptirići,  Maslačak i Ptičice   i jedna  skupina u područnom vrtiću Čulinec: skupina Jagodice). Dvije  skupine čine  Darwinove  promatrače i tri Darwinove pronalazače.
  • Tijek rada na projektu:
   • Za Darwinove promatrače (djeca u dobi od 5-6 godina) ishodi učenja su slijedeći:  sposobnost prepoznavanja i nabrajanja nekih uobičajenih biljaka, sposobnost opisivanja izgleda biljke i mjesta gdje ona raste crtežom ili jednostavnim riječima,  prepoznavanje naziva dijelova biljke, usvajanje činjenice da su biljke živi organizmi i da se za njih treba brinuti,  sposobnost uporabe rezultata istraživanja u svrhu dokazivanja činjenice da je biljkama za život potrebna voda.
   • Za Darwinove pronalazače (djeca u dobi od 6-7 godina) ishodi učenja su slijedeći: sjeme nastaje u voćki, a voćka nastaje iz cvijeta,  sjeme prenosi sve informacije potrebne za razvoj biljaka, biljke izrastaju iz bezbroj različitog sjemenja,  sjemenju je za rast potrebna voda,  dijete može prepoznati i nabrojiti neke uobičajene biljke, može prepoznati dijelove biljke i uočiti njihove međusobne razlike,  može prepoznati razlike između dva staništa i utvrditi razlog nastanka tih razlika.

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine.2019./2020.


Nositelji:

Djeca, odgojiteljice, ravnateljica, pedagoginje, članovi eko odbora.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Mali ekolozi uče velike"


Eko himna: