Eko škola

Dječji vrtić Leptir, Sesvete

I. G. Kovačića 20
10360 Sesvete

Telefon: 01/2002321
Fax: 01/5566518
E-mail: vrtic.leptir@zagreb.hr
Web: www.dv-leptir.hr

Ravnatelj/ica: Branka Brlečić
Školski koordinatori: Božica Pintarć-pedagog, Ivanka Jukić Lušić-psiholog, Morena Labaš-odgojitelj, Marijana Frančević-odgojitelj, Željka Zec-odgojitelj
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Eko-paket

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Branka Brlečić – ravnateljica
 • Kordinatori eko škole/vrtića:
  • Božica Pintarić – pedagog
  • Ivanka Jukić Lušić – psiholog
  • Natalija Žmegač - zdravstveni voditelj
  • Morena Labaš – odgojitelj
  • Marijana Frančević – odgojitelj
  • Željka Zec - odgojitelj
 • Biserka Tomurad – spremačica
 • Ružica Kašnar – spremačica
 • Željko Bartolović– domar
 • Stipe Jukić – predstavnik lokalne uprave
 • Branka Babić – predstavnica roditelja
 • Stanko Čuljak („FOTON“) – predstavnik lokalnog gospodarstva

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: KULTURNA, TRADICIJSKA BAŠTINA SESVETSKOG I PRIGORSKOG KRAJA
Cilj:
 • Izdvojeni cilj i  zadaće :

 Integriranje  sadržaja tradicijske  nematerijalne i materijalne kulturne baštine Sesveta i Prigorja, Hrvatske u odgojno obrazovni proces uvažavajući interes i razvojnu dobrobit za dijete. Proširivati interes za upoznavanje i drugih kultura, običaja .

 • Stalni opći cilj i zadaće

U  odgojno obrazovnom procesu i   cjelokupnom radu vrtića  ostvarivati podržavajući i odgovoran odnos prema sebi, drugim osobama, materijalnom okruženju, prirodi u čemu izdvajamo:

 1. prihvaćanje i  poštovanje svake osobe
 2. očuvanje  i jačanje  tjelesnog, psihičkog i duhovnog zdravlja
 3. odvajanje i zbrinjavanje otpada, te ponovna upotreba odložnog materijala
 4. poznavanje izvora energije i  racionalno korištenja energije
 5. odgovorno korištenje vode
 6. briga o biljnom i životinjskom svijetu

Izdvojeni cilj i zadaće - konkretizacija - Područja stalnog djelovanja

 • ZDRAVLJE

Cilj: Maksimalizirati vrijeme odvijanja odgojno obrazovnog procesa na otvorenim prostorima, u skladu s kurikularnom vrijednošću Vrtića : učiti u - iz ,sa prirodom i na taj način doprinijeti i jačanju zdravlja- utemeljiti vrijednost kretanja i boravaka u prirodi i pri2.   

 • OTPAD

Cilj: u odgojno obrazovnom procesu i cjelokupnom djelokrugu rada  vrtića kontinuirano razvrstavati i odlagati  otpad   u odvojena odlagališta prema vrsti,  odnosno koristiti u novoj funkciji.  S racionalnošću upotrebljavati  sav  materijala kako bi se količine otpada smanjivale.

mjenu strategija funkcionalnog učenja.

 • VODA

Cilj: Odnositi se prema pitkoj/ vodi kao osobitoj blagodati, te odmjereno korištenje vode u svakodnevnim situacijama za osobnu higijenu i  provedbi higijenskih mjera u svim radnim procesima u vrtiću.

 • ENERGIJA

 Maksimalno korištenje dnevne svjetlosti i odmjereno korištenje  električne  i toplinske energije.

 • BRIGA O BILJNOM I ŽIVOTINJSKOM SVIJETU

Cilj: Aktivno doprinositi održanju  i obogaćivanju zelenih površina, te razvijati odgovornost prema životinjskom svijetu u neposrednom okruženju, naročito kućnim ljubimcima.


Zadatak:

TRADICIJSKA KULTURA SESVETA I PRIGORJA

 • Cupkalice, tašunjaljke, malešnica, brojalica . . .
 • Pjevanje narodnih uspavanki
 • Tradicijske, folklorne igre,  plesovi djece
 • Govorni izričaj poetskog i proznog sadržaja prigorsko-kajkavskom narječjem
 • Tradicijska prigorska glazba, pjesme i plesovi
 • Tradicijska prigorska arhitektura – fotografije i AV snimke, posjet
  • Izrada replika
  • Slikanje i crtanje objekata, ukrasa
 • Tradicijska odjeća i nakit u Prigorju
 • Tradicionalna hrana Prigorja
 • Scenski prikaz običaja
 • Posjet muzeju Prigorja
 • Projekti djece vezano uz tradicijske fenomene Prigorja, Sesveta, Hrvatske
 • Glazbeno – scenski programi s tradicijskim sadržajima
 • Posjet  arheološkom nalazištu Kuzelin.
  • Dan otvorenih vrata lokaliteta
 • Uključivanje u međunarodni projekt „Say hello to the world“
 • Uključivanje u program Erasmus +  u suradnji s OŠ „S.Sopnica“ – nositeljem Programa
 • Stalne zadaće

ZDRAVLJE

 • Svakodnevni boravak na otvorenom prostoru  (prijepodne i poslije podne ) provoditi u što dužem trajanju i  u različitim vremenskim uvjetima
  • tjelesne i istraživalačke i praktične aktivnosti
 • Svakodnevno tjelesno vježbanje
 • Obilježavanje HOD,  ETM
  • sportske i tradicijske igre, vožnja biciklom
 • Odgojno zdravstveni programi

OTPAD

 • Stalno usvajanje  i prakticiranje navika selektiranja i zbrinjavanja otpada
  • Dopuna  spremnika po objektima
 • dvajanje biološkog otpada iz kuhinje i odgojnih skupina
  • kompostiranje
 • Održavanje separatora masnoće- mastolovac
 • Redovito  pražnjenje priručnih  spremnika 
 • Suradnja s„ZH“, „Termocleanom“  i drugim organizacijom koje sabiru pojedine vrste otpada
 • Prikupljanje funkcionalnog otpadnog materijala te izrada didaktičkih sredstava
 • Recikliranje papira
 • Elektronički otpad zbrinjavati odvozom na reciklažna dvorišta
 • Uključivanje u akciju Eko paket-  prikupljanje tetrapak ambalaže
 • Akcija „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“

VODA

 • Razgovori, aktivnosti, projekti  o vodi; zašto nam treba, gdje se nalazi, kada je dobra za piće, što možemo učiniti da je uvijek imamo dovoljno i da je dobra za piće….“
  • eksperimenti, dokumentarni filmovi,
 • Prezentirati način pranja ruku uz odmjerenu količinu vode
 • Kontrola slavina – odstraniti nepotrebno kapanje vode
 • Pratiti  potrošnju vode  i podatke objaviti na mjesečnim sastancima timova
 • Nabava sredstva za čišćenje, pranje  i održavanje higijene nabavljati i upotrebljavati prema HASAP planu
 • Praćenje i vrednovanje u odgojno obrazovnom procesu

ENERGIJA

 • Osigurati optimalne uvjete za prisutnost dnevne svjetlosti u unutarnjim prostorima(sjenila spuštena samo za dnevnog odmora i  jakog ljetnog sunca)
 • Za rasvjetu koristiti štedna rasvjetna tijela
 • Gasiti svjetla izlaskom iz prostorija
 • Gasiti radio uređaje, televizore, računala kad nisu u uporabi
 • Pratiti da temperatura u sobama ne bude viša od 22 stupnjeva C, primjena noćnog i dnevnog režim temperature
 • Racionalno korištenje klima uređaje; ranojutarnje provjetravanje
 • Pratiti potrošnju energije i podatke objaviti na mjesečnim sastancima timova

Aktivnosti / projekti vezano za Energiju;

 • temeljne spoznaje o izvorima energije od našeg djelovanja, prirode,  do izvora energije u otpadnim materijalima
 • Radionice za djecu:
  • Energija, meteorološke pojave
  • Obilježavanje  Zagrebačkog energetskog tjedna

BRIGA O BILJNOM I ŽIVOTINJSKOM SVIJETU

 • Kontinuirano održavanje travnatih, cvjetnih i povrtnih kultura
  • sjetva i  sadnja prema sjetvenom kaledaru u
  • uzgoj sadnica iz tradicionalnog sjemenog materijala
  • malčiranje tla u povrtnjaku centralnog objekta
  • upotreba eko sredstava za zaštitu(biljni pripravci)
 • Radionice za djecu: „Dijete i pas“,“Plavi pas“  (ciklus od1 do 3 radionice)
 • Briga o pticama
  • zimi hranilice
  • ljeti pojilice

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 DOKUMENTIRANJE

 • tekstualni, foto, video zapis i radovi djece u odgojnim grupama - knjiga pedagoške dokumentacije(zelenom bojom), mape,
  • odgojitelji, roditelji, djeca odgojnih grupa
 • Zabilješke Eko patrole- Mapa,;
 • Mapa Eko škole/vrtića „Leptir“
  • odgojiteljice Željka Zec / eko-koordinatorica/,ravnateljica, psihologinja
  • pano eko škole/vrtića- odgojiteljica Marijana Frančević,/ eko-koordinatorica/
  • web stranica-  Udruga Lijepa naša  - Željka Zec
 • Foto dokumentacija svih događanja- odgojitelji, pedagog, psiholog
 • Zapisnici sastanaka Eko odbora

VREDNOVANJE

 • Makrovalorizacije odgojnih skupina
 • Podaci iz praćenja Eko patrole
 • Procjene Timova odgajatelja(razina objekta i dijela objekta/
  • mjesečno/dvomjesečno/tromjesečno
  • globalno; na kraju p.g. 
 • Procjene roditelja /anketa za roditelje
 • Procjene Eko odbora
 • Udruga Lijepa naša – godišnji uvid
 • Godišnje izviješće o provedbi Plana eko djelovanja (pedagog i drugi eko koordinatori)

Nositelji:
 • Odgojitelji svih odgojnih skupina djece. Djeca – primjereno razvojnim mogućnostima
 • Ekokoordinatori
 • Stručni suradnici
 • Svi zaposleni
 • Zainteresirani roditelji