Eko škola

Dječji vrtić Leptir, Sesvete

I. G. Kovačića 20
10360 Sesvete

Telefon: 01/2002321
Fax: 01/5566518
E-mail: vrtic.leptir@zagreb.hr
Web: www.dv-leptir.hr

Ravnatelj/ica: Branka Brlečić
Školski koordinatori: Božica Pintarć-pedagog, Ivanka Jukić Lušić-psiholog, Morena Labaš-odgojitelj, Marijana Frančević-odgojitelj, Željka Zec-odgojitelj
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Eko-paket

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Branka Brlečić, ravnateljica
 • Božica Pintarić, pedagog/eko koordinator
 • Ivanka Jukić Lušić, psiholog/eko koordinator
 • Željka Zec, odgojitelj/eko koordinator
 • Marijana Frančević, odgojitelj/eko koordinator
 • Morena Labaš, odgojitelj/eko koordinator
 • Natalija Žmegač, zdravstvena voditeljica
 • Željko Bartolović, domar
 • Biserka Tomurad, spremačica
 • Ružica Kašnar, spremačica
 • Stanko Čuljak, „Foton“, predstavnik lokalnog gospodarstva
 • Ida Perković, „IDA DIDACTA“, predstavnik gospodarstva
 • Stipe Jukić, predstavnik lokalne zajednice
 • Andreja Gerenčir, predstavnik roditelja

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Kulturna, tradicijska baština sesvetskog i prigorskog kraja
Cilj:
 • Izdvojeni cilj :

Integriranje  sadržaja tradicijske  nematerijalne i materijalne kulturne baštine Sesveta i Prigorja, Hrvatske u odgojno obrazovni proces uvažavajući interes i razvojnu dobrobit za dijete. Proširivati interes za upoznavanje i drugih kultura, običaja .

 • Stalni opći cilj :

U sveukupnom djelovanju vrtića, napose u  odgojno obrazovnom procesu,  ostvarivati podržavajući i odgovoran odnos prema sebi, drugim osobama, materijalnom okruženju, prirodi u čemu izdvajamo:

 • poštovanju svake osobe
 • očuvanje  i jačanje  tjelesnog, psihičkog i duhovnog zdravlja
 • odvajanju i zbrinjavanju otpada
 • poznavanje izvora energije i  racionalno korištenja energije
 • odgovorno korištenje vode,
 • briga o biljnom i životinjskom svijetu

 Ciljevi u područjima stalnog djelovanja

 • ZDRAVLJE - Produljiti vrijeme odvijanja odgojno obrazovnog procesa na otvorenim prostorima, u skladu s kurikularnom vrijednošću Vrtića : učiti u - iz ,sa prirodom i na taj način doprinijeti i jačanju zdravlja- utemeljiti vrijednost kretanja i boravaka u prirodi i primjenu strategija funkcionalnog učenja. Razvoj tolerancije i međuosobnog poštovanja.
 • OTPAD - U odgojno obrazovnom procesu i cjelokupnom djelokrugu rada  vrtića kontinuirano razvrstavati i odlagati  otpad   u odvojena odlagališta prema vrsti,  odnosno koristiti u novoj funkciji.  S racionalnošću upotrebljavati  sav  materijala kako bi se količine otpada smanjivale.
 • VODA - Odnositi se prema pitkoj/ vodi kao osobitoj blagodati, te odmjereno korištenje vode u svakodnevnim situacijama za osobnu higijenu i  provedbi higijenskih mjera u svim radnim procesima u vrtiću.
 • ENERGIJA - Maksimalno korištenje dnevne svjetlosti i odmjereno korištenje  električne  i toplinske energije
 • BRIGA O BILJNOM I ŽIVOTINJSKOM SVIJETU - Aktivno doprinositi održanju  i obogaćivanju zelenih površina, te razvijati odgovornost prema životinjskom svijetu u neposrednom okruženju, naročito kućnim ljubimcima.
 •  HUMANITARNE AKTIVNOSTI - Kontinuirano biti otvoreni i  djelatno osjetljivi na potrebe drugih

Zadatak:
 • Tradicijska baština sesvetskog i prigorskog kraja i upoznavanje kulture drugih: 
 1. Govor  u izraženom metru i rimi narodnih tašunjaljki, cupkalica, brojalica malešnica
 2. Pjevanje narodnih uspavanki
 • Provedba
 1. tradicijskih folklornih igara, plesova djece
 2. projekta djece Sesvete – Prigorje nekad“
 3. scenski prikaza običaja prigorskog kraja
 4. slušanje tradicijske prigorske glazbe
 • Upoznati
 1. tradicijsku prigorsku arhitekturu
 2. tradicijsku odjeću i nakit u Prigorju
 3. tradicionalnu hranu Prigorja
 • Uređenje  stalnog ETNO kutića : „Iz tradicijske baštine sesvetskog-prigorskog kraja“
 • Uključivanje u međunarodni projekt „Say hello to the world“ – odgojne skupine Dupini i Suncokreti
 • Uključenje u program Erasmus+ (u suradnji s OŠ „S.Sopnica“)  -

Stalne zadaće

 • ZDRAVLJE
 1. Svakodnevno boraviti na otvorenom prostoru  (prijepodne i poslije podne )  u što dužem trajanju i  u različitim vremenskim uvjetima; tjelesne i istraživalačke i praktične aktivnosti
 2. Svakodnevno  provoditi tjelesno vježbanje
 3. Provesti  Radionicu  za odgojno obrazovne radnike: „Prva pomoć pri nezgodama„
 4. Obilježiti akcijama: Hrvatski olimpijski dan, Europski tjedan sporta, Europski tjedan mobilnost
 5. Poticati roditelje da što više vremena s djecom borave u prirodi
 6. Provedba odgojno zdravstvenih programa u suradnji s vanjskim suradnicima izvan vrtića
 7. Anketirati roditelje o  boravku s djecom na otvorenim prostorima-prirodi
 • OTPAD
 1. Stalno usvajanje i prakticiranje navika selektiranja i zbrinjavanja otpada
 2. Dopuna - izrada  spremnika (iz PNM materijala)
 3. Redovito pražnjenje priručnih spremnika 
 4. Odvajanje biološkog otpada iz kuhinje i odgojnih skupina: kompostiranje i distribucija ostataka hrane u suradnji s ZH
 5. Održavanje separatora masnoće - mastolovac
 6. Prikupljanje funkcionalnog otpadnog materijala te izrada didaktičkih sredstava
 7. Usvajanje postupka recikliranja papira (djeca od 5. do 7. g.ž.)
 8. Elektronički otpad zbrinjavati odvozom na reciklažna dvorišta
 9. Uključiti se na natječaj Eko paket: prikupljanje tetrapak ambalaže
 10. Anketirati roditelje o uočenim navikama djeteta vezano za odvajanje otpada
 • VODA
 1. Prezentirati način pranja ruku uz odmjerenu količinu vode i pratiti provedbu djece
 2. Stalno kontrolirati slavine – odstraniti nepotrebno kapanje vode
 3. Pratiti  potrošnju vode i podatke objaviti na mjesečnim sastancima timova
 4. Upoznati vrijednost vode i razumjeti značaj odgovornog korištenja i nezagađivanja
 5. Nabavljati i upotrebljavati sredstva za čišćenje, pranje  i održavanje prema HASAP planu
 6. Anketirati roditelje o uočenim navikama djeteta vezano za korištenje vode
 • ENERGIJA
 1. Osigurati optimalne uvjete za prisutnost dnevne svjetlosti u unutarnjim prostorima(sjenila spuštena samo za dnevnog odmora i jakog ljetnog sunca)
 2. Za rasvjetu koristiti štedna rasvjetna tijela
 3. Gasiti svjetla izlaskom iz prostorija
 4. Gasiti radio uređaje, televizore, računala kad nisu u uporabi
 5. Pratiti da temperatura u sobama ne bude viša od 22 stupnjeva C, primjena noćnog i dnevnog režim temperature
 6. Racionalno korištenje klima uređaje; ranojutarnje provjetravanje
 7. Pratiti potrošnju energije i podatke objaviti na mjesečnim sastancima timova
 8. Provesti aktivnosti/projekte vezano za Energiju; temeljne spoznaje o izvorima energije od našeg djelovanja, prirode, do izvora energije u otpadnim materijalima
 9. Obilježiti  Zagrebački energetski tjedan
 10. Anketirati roditelje o uočenim navikama djeteta vezano za očuvanje energije
 • BRIGA O BILJNOM I ŽIVOTINJSKOM SVIJETU
 1. Kontinuirano održavanje travnatih, cvjetnih i povrtnih kultura
 2. Sjetva i  sadnja prema sjetvenom kalendaru
 3. Uzgoj sadnica iz tradicionalnog sjemenog materijala
 4. Malčiranje tla u povrtnjaku centralnog objekta
 5. Upotreba eko sredstava za zaštitu (biljni pripravci)
 6. Provesti ciklus radionica za djecu: “Plavi pas“ 
 7. Brinuti za ptice u okruženju vrtića: zimi hranilice, a ljeti pojilice

Anketirati roditelje o uočenim navikama djeteta vezano za brigu o biljkama i životinjama

 • HUMANITARNO DJELOVANJE
 1. Uključivanje u akcije Caritasa Župe „Svi sveti“
 2. Sudjelovati u Projektu „Škole za Afriku„  - UNICEF- a Croatia
 3. Kontinuirano sudjelovati u Projektu : „Plastičnim čepovima do skupih lijekova

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kroz pedagošku godinu 2018./2019.

 •  DOKUMENTIRANJE
 1. Tekstualni, foto, video zapis i radovi djece u odgojnim grupama, mape pano eko škole/vrtića
 2. Foto dokumentacija svih događanja
 3. Zapisnici sastanaka Eko odbora 
 • VREDNOVANJE
 1. Makrovalorizacije odgojnih skupina
 2. Procjene Timova odgajatelja(razina objekta i dijela objekta/
 3. Podaci iz praćenja Eko patrole
 4. Procjene roditelja /anketa za roditelje
 5. Procjene Eko odbora
 6. Udruga Lijepa naša – godišnji uvid
 7. Godišnje izviješće o provedbi Plana eko djelovanja 

Nositelji:
 • Odgojitelji svih odgojnih skupina djece.
 • Djeca – primjereno razvojnim mogućnostima
 • Eko koordinatori
 • Stručni suradnici
 • Svi zaposleni
 • Zainteresirani roditelji

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: TRADICIJSKA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA PRIGORJA, HRVATSKE
Ostvareni ciljevi:
 • Izdvojeni cilj i  zadaće :
  •  Integriranje  sadržaja tradicijske  nematerijalne i materijalne kulturne baštine Sesveta i Prigorja, Hrvatske u odgojno obrazovni proces uvažavajući interes i razvojnu dobrobit za dijete. Proširivati interes za upoznavanje i drugih kultura, običaja .
 • Stalni opći cilj i zadaće:
  • U sveukupnom djelovanju vrtića, napose u  odgojno obrazovnom procesu,  ostvarivati podržavajući i odgovoran odnos prema sebi, drugim osobama, materijalnom okruženju, prirodi (poštovanju svake osobe, očuvanje  i jačanje  tjelesnog, psihičkog i duhovnog zdravlja, odvajanju i zbrinjavanju otpada ,poznavanje izvora energije i  racionalno korištenja energije, odgovorno korištenje vode, briga o biljnom i životinjskom svijetu)

Realizirani zadaci:
 •  U razvoju kurikuluma Vrtića i provedbi odgojno obrazovni proces svih uzrasnih skupina  integrirani su slijedeći sadržaji : tradicijske igre djece,  prigorsko narječje, prigorske pjesme, glazba i plesovi, prigorski tradicijski običaji božićnog, uskrsnog i pokladnog razdoblja. Intenzivnije i sustavnije , navedene tradicijske sastavnice i odgoj za održivi razvoj provođene su u odgojnoj grupi  Makovi  u kojoj se integrirano provodi Program odgoja za prihvaćanje i poštivanje različitosti osobnih kultura i tradicija djece predškolske dobi i odgojnim skupinama Dupini i Zvjezdice s integriranim Programom za održivi razvoj (eko-etno program).
 •  U odgojnim skupinama vrtića ostvareni su  ovi projekti 
  •   Dječje tradicijske igračke - odgojna skupina Makovi
  •  Tradicija u svakodnevici - odgojna skupina Zvjezdice
  •  Serbus, Zagreb -  odgojna skupina  Dupini
  • Zdrava hrana - odgojna skupina  Kapljice
  • Vremenske prilike - odgojna skupina Kapljice
  • Sigurno i aktivno dijete u sigurnom i poticajnom okruženju - odgojna skupina Školjkice
 • Uključenje u međunarodne projekte:
 • Uključenje u međunarodni projekt Say hello to the world – odgojna skupina Dupini
 • Uključenje u program Erasmus * - odgojna skupina Vrapčići – upoznavanje drugih kultura
 • Izložbe  likovnih radova djece u vrtiću:
  •  „Jesen“- izložba radova djece odgojnih skupina
  • „Ptice“- odgojna skupina Ivančice
  • „Glagoljica“- odgojna skupina Ivančice
  • „Poklade“- izložba radova djece odgojnih skupina
  • „Sesvete- nekad i sad“-odgojna skupina Dupini
 • Sudjelovanje u projektu Eko paket
  • u prvom krugu sudjelovale s radovima na temu: zaštičene biljne i životinjske vrste, odgojne skupine Dupini i Ivančice
  • drugi krug na temu: recikliranja je u tijeku
 • Obilježavanje važnih dana u godini:
  •  Europski tjedan sporta, Europski tjedan mobilnosti, Hrvatski olimpijski dan, Dani kruha -Dani zahvalnosti za plodove zemlje, Dan jabuka, Dan jeseni – svečanost, Pokladno vrijeme u Prigorju, Svjetski dan voda, Svjetski dan šuma, Tičeki se ženiju, Dan planete Zemlje
 • Zdravlje, samozaštita, sigurnost:
  • Uz redovite aktivnosti i
  • Boravak djece u Gradu  mladih (cjelodnevni , petodnevni) 
  • Koturanje – mali  tenis ( desetodnevni tečaj)
  • Klizanje -(desetodnevni tečaj)                             
  • Radionice o prometu „Vidi i klikni“
  • CAP  program
 • Prirodni izvori i upotreba; voda i energija
 • Recikliranje papira
 • Izrada slikovnica od recikliranog papira
 • Izrada igračaka od odložnog materijala
 • „Kemičarski  eksperimenti“; eksperimenti s vodom, i drugim tvarima u odgojnim skupinama Eko patrola     
 • Briga o biljnom i životinjskom svijetu u okruženju
 • Obnova hranilice za ptice zimi i –stavljanje hrane za ptice
 • Priprema rasadnica povrtnica  za proljetnu sadnju
 • Zajednička radna akcija s roditeljima, uređenja vrta, izrade „kućice za kukce“ i postavljanje označnika od gline za začinsko bilje
 • Redovito održavanje živice, travnjaka, cvjetnjaka u sva (4) objekta Vrtića
 • Humanitarne aktivnosti:
  • Škole za Afriku; projekt UNICEF-a Croatia
  •  Božićna prodajna izložba za Caritas Župe Svi sveti
  • Plastičnim čepovima do skupih lijekova za liječenje leukemije i limfoma
 • PREZENTIRANJE U ZAJEDNICI:
  • Izložbe  radova djece:
   • Tičeki se ženiju - odgojna skupina Zvjezdice, Knjižnica Sesvete uz prezentaciju tradicijskog dana istog naziva
   • Sesvete nekad i danas - odgojna skupina  Dupini, Knjižnica Sesvete uz prezentaciju tradicijskih igri i plesova Prigorja, te dramatizaciju priče: Djed i repa
   • Ptice Hrvatske - odgojna skupina Ivančice, Knjižnica Sesvete
   • Serbus, Zagreb, grade moj- odgojna skupina  Dupini, Knjižnica Sesvete uz prezentaciju legendi o gradu Zagrebu (interaktivne slikovnice izrađene od otpadnih materijala)
 • Sudjelovanje u radionicama za javnost:
  • Mala škola glagoljice -  odgojna skupina Ivančice, Narodno sveučilište Sesvete
  • Tradicijske igre -  odgojna skupina Ivančice, Knjižnica Sesvete
 • Projektni dan  planiran za 16.4.2019.

Tradicijski identitetski elementi u kurikulumu Vrtića

 • Stručni skupovi i prezentacije:
  • Stručni skup u organizaciji AZOO

Tema: Mogućnosti korištenja elemenata folklorne kulturne baštine u radu s djecom rane i predškolske dobi,  Zagreb, 24.1.2019.                                                    

 • Izlaganje: Folklorna kulturna baština u radu s djecom rane i predškolske dobi u dječjem vrtiću „Leptir“- Tradicijska kulturna baština sesvetsko-prigorskog kraja, Hrvatske i povezanost s drugim kulturama
  • odgojitelji mentori: Ksenija Moler-Korbar i Mirjana Matovina i stručni suradnik pedagog savjetnik: Božica Pintarić, prof.
 • Stručna radionica: Proces analize dokumentacije i vrednovanje folklornih aktivnosti i tradicijske kulture
  • odgojitelji mentori: Ksenija Moler-Korbar i Mirjana Matovina i stručni suradnik pedagog savjetnik: Božica Pintarić, prof.

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • djeca, odgodjitelji, ravnateljica i stručni tim vrtića, roditelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Zelena je boja naša,

Neka bude sad i vaša,

Čuvajmo i volimo prirodu!


Eko himna:

Ekolozi smo pravi mi,
pametni i odlučni,
prirodu mi čuvamo,
smeće sortiramo,
zeleni smo pravi mi!

Papir recikliramo,
cvijeće ne trgamo,
drvo zasadimo,
čuvamo ga, pazimo,
zeleno razmišljamo!

Eko duh u nama živi,
neka svak se tome divi!
Zelena je boja naša,
neka bude sad i vaša,
čuvajmo prirodu!

 

Ekolozi smo ti i ja,
u očima nam sunce sja,
ruke su nam radišne,
brižne i marljive,

Nečistoće uklanjamo,
narušeno popravljamo,
s prirodom mi dišemo,
njoj pjevamo i pišemo,
volimo prirodu!

Eko duh u nama živi,
neka svak se tome divi!
Zelena je boja naša,
neka bude sad i vaša,
čuvajmo prirodu!

Tekst: Valentina Cerinski i Đina Brlečić
Glazba: Domagoj Brlečić