Eko škola

Osnovna škola Prelog

Trg bana Jelačića 2
40323 Prelog

Telefon: 040 646 066
Fax: 040 646 066
E-mail: ured@os-prelog.skole.hr
Web: www.os-prelog.skole.hr

Ravnatelj/ica: Nina Lesinger
Školski koordinatori: Melita Trupković
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Zeleno biraj - sortiraj, recikliraj

  Svakodnevno smo svjedoci sve veće količine otpada u domaćinstvu, ustanovama te okolišu. Upravo aktualnost tematike bila nam je prioritet u odabiru teme. Analizom postojećeg stanja u školi, također smo uočili da nam nedostaju spremnici za sortiranje otpada u dvorištu. Zbog toga smo postavili tri cilja ovog projekta: 1. smanjenje ukupne količine otpada u školi i okolini u svrhu zaštite i očuvanja okoliša, 2. recikliranje određene količine prikupljenog otpada kroz različite nastavne i izvannastavne aktivnosti i 3. pribavljanje spremnika za sortiranje otpada u dvorištu škole. Očekivanja vezana za projekt su višestruka i dugoročna korist za zaštitu i očuvanje okoliša, trajno aktivno sudjelovanje svih sudionika u projektu (učenici i djelatnici škole uz potporu roditelja i ostalih stanovnika grada i okolnih sela, lokalno komunalno poduzeće, (eko) udruge te tvrtke čije djelovanje je vezano uz zaštitu okoliša). Projekt se realizira tijekom školske godine kroz razne aktivnosti: kontinuirano prikupljanje i sortiranje otpada, recikliranje otpada kroz razne radionice, redovita edukacija svih sudionika u okviru OOR-a, suradnja s lokalnim komunalnim poduzećem PRE-KOM iz Preloga (kroz edukativne radionice, eko-kviz, posjetom reciklažnom dvorištu, Kompostani i Centru za ponovnu uporabu), suradnja s lokalnim udrugama u svrhu humanitarnog djelovanja (Socijalna zadruga Humana nova, Udruga oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske, Zaštita prirode...), suradnja s poduzećem Tehnix u svrhu pribavljanja spremnika, uključivanje u eko akcije (Zelena čistka), obilježavanje eko datuma te prezentacija projekta široj javnosti. Voditeljica projekta je Melita Trupković, učiteljica razredne nastave.

 • Skupljanje starih baterija

  Stare baterije i akumulatori sadrže teške metale olovo, kadmij i živu. Istjecanje opasnih tvari i teških metala u vodu i okoliš ugrožavaju prirodu te zdravlje ljudi i životinja. Upravo nas je to potaklo na ovaj projekt kako bi i mi, skupljanjem baterija, pridonijeli zaštiti i očuvanju prirode. Ciljevi projekta su: poticati svijest učenika o potrebi zbrinjavanja starih baterija, skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva, uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te uočiti uzročno-posljedične veze ljudskog nemara prema prirodi te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih voda, poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša, potaknuti ekološku osvještenost učenika, roditelja i mještana, poticati na ekološko djelovanje u domu i školi i razvijati poduzetnički duh. Projekt se realizira tijekom školske godine. Voditeljica projekta je Marija Šestan, učiteljica prirode i biologije.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

UČENICI: 

 • 1. a - Klara  Kiš
 • 1. b - Jura  Mlinarić
 • 2. a  - Ruben  Bađari, Luka  Varga
 • 2. b - Lota  Jarni
 • 2.c/4.d - Elena  Mikec
 • 3.a - Helena  Novak
 • 3. b - Dora  Režek
 • 3. c - Mihael  Mikec
 • 4.a - Leon  Črep
 • 4. b - Helena  Cmrečki
 • 4. c - Tijana  Čavlek
 • 5.a - Nika  Čonkaš
 • 5. b - Marta  Gregur
 • 6.a - Lea  Maltar
 • 6. b - Helena  Petković
 • 6.c - Erik  Blagus
 • 7. a - Lucija  Bermanec
 • 7. b - Valentina  Vrhovski
 • 7. c - Ivona  Žvorc
 • 8. a - Erik  Bermanec
 • 8. b - Ivan  Levačić
 • 8.c - Lana  Židov, Ana  Varga
 • 8.d - Luka  Lipić

UPRAVA / STRUČNI SURADNICI:

 • Nina Lesinger – ravnateljica škole
 • Valentina Pandur – tajnica
 • Ivanka Glavina – računovotkinja
 • Ivana Bene Gala – pedagoginja

UČITELJI:

 • Silvio Benč – vjeroučitelj / foto dokumentacija
 •  Davorka Bogomolec – učiteljica
 •  Melita Trupković – koordinator Ekoškole

TEHNIČKO OSOBLJE:

 • Anita Beti - čistačica
 • Mijo Hrešć - domar

VANJSKI ČLANOVI

 • Tihana Jelačić / Lidija Negovec = PRE – KOM Prelog
 • Petar Šimunić = Poglavarstvo grada Preloga
 • Mirjana Hržić = Vijeće roditelja


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Čišćenje okoliša škole
Cilj:
 • Održavati okoliš škole urednim i čistim, smanjiti količinu otpada i smeća u okolici škole u svrhu očuvanja i zaštite prirode. Educirati učenike za održivi razvoj.

Zadatak:
 • Redovito obilaziti okoliš škole, skupljati i odvajati otpad i smeće u za to određene spremnike.
 • Sudjlovati u akcijama čišćenja okoliša na razini grada i žipanije (npr. Zelena čistka).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Jednom tjedno tijekom školske godine 2018./2019.

 • Provođenje zadataka prate članovi Eko patrole redovitim obilaženjem okoliša škole te evidentiranjem aktivnosti i zaključaka u svoje dnevnike.

Nositelji:
 • Eko koordinatorica škole, članovi Eko patrole, učenici i djelatnici škole.
Naziv teme: Zeleno biraj - sortiraj, recikliraj
Cilj:
 • Smanjiti količinu otpada u školi, domaćinstvu i okolišu u svrhu zaštite i očuvanja prirode, educirati učenike za održivi razvoj.

Zadatak:
 • Redovito prikupljati i odvajati otpad (papir, plastika, stare baterije, akumulatori, plastični čepovi) u spremnike koji se nalaze u prostorijama škole.
 • Reciklirati određenu količinu prikupljenog otpada u okviru raznih nastavnih i izvannastavnih aktivnosti.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Provođenje zadataka prati voditeljica projekta i članovi Eko patrole redovitim obilaženjem učionica i ostali prostorija škole te evidentiranjem aktivnosti i zaključaka, prezentiranjem uradaka na panoima u holu škole i izložbom radova na kraju školske godine.

Nositelji:
 • Voditeljica projekta Melita Trupković, voditelji i članovi izvannastavnih aktivnosti, članovi Eko patrole, ostali učenici i djelatnici škole.
Naziv teme: Štednja električne energije i vode
Cilj:
 • Štednja energenata i novaca. Osvijestiti kod učenika važnost smanjenja potrošnje energenata.

Zadatak:
 • Redovito gasiti svjetlo u prostorijama u kojima nitko ne boravi ili kad nam ono nije potreno zbog dovoljne količine dnevnog svjetla, isključivati električne aparate iz mreže kako bismo smanjili potrošnju električne energije.
 • U svrhu smanjenja potrošnje vode ne bespotrebno puštati vodu, redovito zatvarati slavine i zamijeniti slavine iz kojih kaplje voda.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Provođenje zadataka prate članovi Eko patrole i evidentiraju u svom dnevniku aktivnosti te računovođa škole redovitim praćenjem iznosa računa za električnu energiju i vodu.

Nositelji:
 • Članovi Eko patrole, učenici, domari i djelatnici škole.
Naziv teme: Skupljanje starih baterija i akumulatora
Cilj:
 • Sudjelovanjem u projektu "Skupljanje starih baterija i akumulatora" doprinijeti smanjenje opasnog otpada u domaćinstvu i okolišu, učiti o odgovornom ponašanju prema opasnom otpadu.

Zadatak:
 • Sakupljati i donositi u školu stare baterije i akumulatore u za to predviđene spremnike.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Skupljanje starih baterija provodi se tijekom školske godine 2018./2019., a sakupljanje starih akumulatora jedan dan u travnju 2019.

 • Provođenje zadataka prati voditeljica projekta, prezentira aktivnosti na panou, objavljivljuje fotografije i izvješća na internetskim stranicama škle i u lokalnim medijima.
 • Nagraditi najuspješnije učenike.

Nositelji:
 • Voditeljica projekta Marija Šestan, učenici i djelatnici škole.
Naziv teme: Veliki lov na biljke
Cilj:
 • Obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, te ih poticati na pozitivno djelovanje.

Zadatak:
 • Raznim zadanim aktivnostima te aktivnostima na razini škole podizati svijest o važnosti biološke raznolikosti te svojim djelovanjem doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti u Europi.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Provođenje zadataka prati se ispunjavanjem dokumentacije o projektu, vođenje ogledne mape, prezentiranjem aktivnosti na eko panou, objavljivanjem fotografija i izvješća na internetskim stranicama škole te u lokanim medijima.

Nositelji:
 • Voditeljica Davorka Bogomolec i članovi Cvjećarske grupe, voditeljica Melita Trupković i članovi Eko grupe, učenici 4. razreda i svi učenici i djelatnici škole koji se žele direktno ili indirektno uključiti u projekt.
Naziv teme: Skupljanje plastičnih čepova
Cilj:
 • Poticati učenike na ekološko i humanitarno djelovanje sudjelovanjem u projektu "Plastičnim čepovima do skupih lijekova" (u suradnji s Udrugom oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske).

Zadatak:
 • Skupiti što više plastičnih čepova te ih donirati UOLL Hrvatske i tako pripomoći u kupnji skupih lijekova za oboljele.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Provođenje zadataka prati se prezentiranjem aktivnosti na eko panou, objavljivanjem fotografija i izvješća na internetskim stranicama škole te u lokalnim medijima.

Nositelji:
 • Eko koordiantorica škole, učenici i djelatnici škole, volonteri Udruge.
Naziv teme: Akcija sakupljanja staroga papira
Cilj:
 • Poticati učenike i djelatnike škole te ostale mještane na prikupljanje i sortiranje otpada u svrhu razvijanja ekološke svijesti, očuvanja šuma, štednje energije i zaštite okoliša u cjelini.

Zadatak:
 • Prikupiti što veću količinu staroga papira. Nakon analize rezultata nagraditi najuspješnije sudionike.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Akcija se realizira u matičnoj školi dva puta godišnje (rujan 2018. i travan-svibanj 2019.) te jednom godišnje u Područnoj školi Cirkovljan (svibanj 2019).

 • Provođenje akcije prati se prezentiranjem podataka o koičini prikupljenog papira i rezultata natjecanja na eko panou, objavljivanjem fotogarfija i izvješća na internetskim stranicama škole te u lokalnim medijima.

Nositelji:
 • Na razini škole je koordinatorica Eko škole, članovi Eko patrole te učenici i djelatnici škole. Na razini grada GKP "PRE-KOM" iz Preloga.
Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Cilj:
 • Poticati učenike na zahvalnost za plodove zemlje i očuvanje  kulturne baštine. Obilježiti Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje u školi.

Zadatak:
 • Obilježiti Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje kratkom priredbom i blagoslovom hrane.
 • Provesti akciju prikupljanja pomoći jednostavnih namirnica "Moj paketić pomoći" koje će uz pomoć Caritasa župe Prelog biti darovane ljudima s područja grada Preloga koji su u potrebi.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom mjeseca listopadfa 2018. godine.

 • Provedba zadataka prati se prezentiranjem aktivnosti na eko panou, objavljivanjem fotogarfija i izvješća na internetskim stranicama škole te u lokalnim medijima.

Nositelji:
 • Vjeroučitelji, ravnateljica, učenici i učitelji škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Sakupljanje staroga papira
Ostvareni ciljevi:
 • Sakupljanjem staroga papira smanjena je količina otpada u školi i domaćinstvu čime se doprinijelo razvijanju ekološke svijesti , očuvanju šuma, štednji energije i zaštiti okoliša u cjelini.

Realizirani zadaci:
 • Održane su dvije akcije sakupljanja staroga papira pri čemu je ukupno prikupljno 9934 kg papira. Najbolji sakupljači nagrađeni su za svoj trud na svečanosti povodom Dana škole.

Vrijeme realizacije:

17. - 20. 09. 2018.

20. - 23. 05. 2019.


Nositelji:
 • Na razini škole eko koordinatorica škole Melita Trupković, članovi Eko patrole, domari, ostali učenici i djelatnici škole, a na razini grada djelatnici GKP "PRE-KOM" iz Preloga.
Naziv teme: Skupljanje starih baterija i akumulatora
Ostvareni ciljevi:
 • Sudjelovanjem u projektu smanjena je količina opasnog otpada u domaćinstvu i okolišu.

Realizirani zadaci:
 • Sakupljali smo stare baterije i akumulatore u zato predviđene spremnike.

Vrijeme realizacije:

Baterije su se skupljale tijekom nastavne godine 2018./2019., a akumulatori jedan dan u godini (17.4.2019.)


Nositelji:
 • Voditeljica projekta Marija Šestan, koordinatorica Eko škole Melita Trupković, ostali učenici i djelatnici škole.
Naziv teme: Zeleno biraj - sortiraj, recikliraj
Ostvareni ciljevi:
 • Smanjena količina otpada u školi, domaćinstvu i okolišu, edukacija učenika za održivi razvoj.

Realizirani zadaci:
 • Redovito se skupljao i odvajao otpad u spremnike koji se nalaze u prostorijama škole. Određena količina otpada se reciklirala kroz različite nastavne i izvannastavne aktivnosti.

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Voditeljica projekta Melita Trupković, voditelji i članovi izvannastavnih aktivnosti, članovi Eko patrole, ostali učenici i djelatnici škole.
Naziv teme: Čišćenje okoliša škole
Ostvareni ciljevi:
 • Tijekom godine okoliš škole se održavao urednim i čistim čime se smanjila količina otpada i smeća. Učenici su redovito educirani za održivi razvoj.

Realizirani zadaci:
 • Redovito se obilazio okoliš škole, skupljao se i odvajao otpad i smeće u za to predviđene spremnike. Sudjelovali smo u akcijama čišćenja okoliša na razini grada i županije.

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko koordinatorica škole, članovi Eko patrole, učenici i djelatnici škole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Da bi posvuda procvalo cvijeće, otpad neka se razvrstava u posebne vreće.

Da se lijepe šume ne dira, papir neka se reciklira.

Da se hrpa smeća ne stvara i plastika neka se odvaja.

Priroda je naše najveće blago, stoga sačuvajmo što nam je drago.


Eko himna:

Raširi krila, udahni zrak!

Probaj, možeš li stat?

Pogledaj vodu, je l riba tu?

Vidiš li školjku na dnu?

Nježno gazi ovim tlom!

Sve što imaš daje ti to.

Bilo u zraku, bilo na tlu,

bilo u vodi, ti budi tu.

Eko škola, škola je života,

to svima zbori,

za Zemlju se bori!

I uvijek pazi vodu i zrak

i ovo tlo, za sve i za sebe.

Nema života gdje nema zraka,

treba ga ptica, biljka i ti.

Vodu čistu i život u njoj

i voda u tebi je život tvoj.

Zemlja ti daje i svime te hrani,

zato je čuvaj i stalno je brani.