Eko škola

Dječji vrtić Cvrčak, Virovitica

Pejačevićeva 1
33000 Virovitica

Telefon: 033/801-545
Fax: 033/729-000
E-mail: djecji-vrtic-cvrcak@vt.t-com.hr
Web: www.cvrcakvt.hr

Ravnatelj/ica: Sandra Moslavac
Školski koordinatori: Ruža Vedrinski, Anita Špoljarić
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • RAVNATELJICA: Sandra Moslavac
  • Suradnja s vanjskim suradnicima, lokalnom upravom, roditeljima i stručnim vijećem
 • KOORDINATORICE EKO- PROJEKTA:
  • Ruža Vedrinski- odgojiteljica
  • Ana Vampovac- odgojiteljica
  • Koordinatorice Eko projekata, organizatorice projektnog dana
 •  ČLANOVI EKO ODBORA:
  • Katica Kovačević- urednica Ekološkog vjesnika - Suradnja s Eko- društvom Virovitica, pomoć u suradnji s lokalnom upravom
  • Nedjeljka Županić- dipl. ing. hortikulture, predsjednica Ekološkog društva Virovitica   - Uređenje prostor, koordinacija suradnje s „Florom“, stručni savjeti
  •  Igor Tomljanović- Direktor Grafiti Becker, sitotiskarski obrt - Pomoć pri izradi letaka, tiskanje plakata, publikacija
 • ČLAN ISPRED RODITELJA: Marija Lovrenc- glavna urednica ICV-a - Suradnja s medijima, pomoć u suradnji s lokalnom upravom
 •  VODITELJI EKO- PATROLA PO ZGRADAMA:
  • Olivera Petrić- odgojiteljica - Praćenje i vrednovanje stanja u zgradi II
  • Vlatka Tomac- odgojiteljica - Praćenje i vrednovanje stanja u zgradi III
  • Jasmina Puljić- odgojiteljica - Praćenje i vrednovanje stanja u zgradi IV
  • Mirjana Mlinarić- odgojiteljica - Praćenje i vrednovanje stanja u zgradi V
 • VODITELJI ZA PROMJENJIVE EKO- PANOE:
  • Đurđa Vizek- odgojiteljica, uređenje prostora i promjenjivog panoa u zgradi II
  • Sanja Đurčević- odgojiteljica, uređenje prostora i promjenjivog panoa u zgradi III
  • Gabrijela G. Maligec- odgojiteljica, uređenje prostora i promjenjivog panoa u zgradi IV
  • Krunčica Topolovčan- odgojiteljica, uređenje prostora i promjenjivog panoa u zgradi V
 • ADMIN. OSOBLJE: Meri Šimotić- tajnica - Administrativna pomoć
 • KOORDINATORICA TEHN. OSOBLJA: Blaženka Mejašić- zdravstvena voditeljica- Realizacija zdravstvenih tema, uređenje prostora, čistoća prostora
 •  TEHNIČKO OSOBLJE:
  • Lidija Ištvanović- spremačica, Eko patrola zgrade II, uređenje okoliša i interijera prostora
  • Luca Jezerčić- spremačica, Eko patrola zgrade III, uređenje okoliša i interijera prostora
  • Dubravka Bezak- spremačica, Eko patrola zgrade IV, uređenje okoliša i interijera prostora
  • Vesna Gužer- spremačica, Eko patrola zgrade V, uređenje okoliša i interijera prostora
  •  Stjepan Horvat- ekonom, praćenje i ocjenjivanje stanja, evidencija potrošnje energije
  •  Renata Brlić- kuharica, praćenje pravilnog odvajanja otpada
  •  Zoran Zorić- domar, uređenje okoliša

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OSTALE AKTIVNOSTI
Cilj:

Zadovoljiti materijalne, vremenske i organizacijske uvjete potrebne za njegovanje statusa Eko škole:

 • ostvarivanje suradnje s ostalim školama koje pripadaju obitelji Eko škola
 • informiranje javnosti
 • ostvarivanje suradnje s Kumovima Eko škole

Zadatak:
 • Usvojiti plan i program djelovanja eko vrtića Cvrčak za ped. godinu 2018./2019. - kroz sastanak, utvrđivanje plana i programa
 • Osnovati novu eko patrolu i voditelje za promjenjive eko panoe - kroz odabir nositelja
 • Izrada stalnog i promjenjivog panoa - kroz prikupljanje materijala, uređenje panoa
 • Organizirati sastanak s članovima EKO patrole i EKO aktiva, analiza stanja uređenosti vrtića, ocjena stanja - kroz provjeru stanja, analizu
 • Surađivati s Eko vrtićem Mak iz Osijeka, COOR iz VT - kroz dogovor novih ideja, razmjenu iskustava
 • Surađivati i oglašavati se u lokalnim novinama, na internetskim portalima i na internetskim stranicama našeg vrtića, kao i u našem časopisu „Cvrčak“ - kroz praćenje događanja, objavljivanje u javnosti
 • Surađivati s našim kumovima- Grad Virovitica, Flora, Virkom, Ekološko društvo Virovitica, Grafiti Becker
 • Organizirati Projektni dan, Eko kviz, program Projektnog dana - kroz osmišljavanje programa i aktivnosti
 • Osmisliti svečanost za Dane kruha - kroz osmišljavanje aktivnosti, prikupljanje materijala
 • Voditi i dalje računa o Prehrambenim navikama djece prateći Prehrambene normative i standarde, poticati djecu na pravilnu ishranu - kroz svakodnevne aktivnosti i zajedničko življenje, uređenje panoa, osmišljavanje jelovnika
 • Sudjelovati na manifestacijama Jesen u gradu, Božićni sajam, Proljetni sajam - kroz pripremu, prikupljanje materijala, izradu poklona, realizaciju
 • Ostvariti suradnju sa stručnjacima raznih profila s ciljem stjecanja novih spoznaja - kroz predavanja, radionice
 • Promicati kretanje kao preduvjet zdravog življenja - kroz aktivnosti, obilježavanje važnih datuma, predavanja, radionice, svakodnevni boravak na zraku

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Na početku pedagoške godine planirano je donošenje Plana i programa djelovanja Eko škole te konstituiranje Eko odbora.
 • Također, u listopadu je planirana i realizacija aktivnosti i događanja vezanih za manifestaciju Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje (na razini ustanove i skupina)
 • Tijekom cijele školske godine 2019./2020. planira se ostvarivanje zadatka koji je vezan za promicanje zdravog življenja kroz kretanje, kao i ostvarivanje suradnje s Kumovima Eko škole.
 • Suradnja s školama i vrtićima koje pripadaju obitelji Eko škola planirana je tijekom cijele godine.
 • Rujan, travanj i prosinac razdoblja su u kojima se planiraju sudjelovanja na svečanostima i sajmovima na razini grada: Božićni sajam, Uskršnji sajam, Jesen u gradu...
 • Provedbu svih zadataka prate koordinatori eko škole, odgojitelji svih skupina, članovi eko patrole: foto i video zapisima, praćenjem i bilježenjem stanja kroz zapisivanje u knjigu pedagoške dokumentacije: bilježenje ekoloških aktivnosti djece - njihovo planiranje, realizacija i evaluacija te daljnje planiranje.

Nositelji:
 • Odgojitelji - članovi ekološkog aktiva
 • Članovi Eko odbora
 • Odgojitelji svih skupina i djeca
 • Roditelji
 • Koordinatori eko škole
 • Ravnatelj i psiholog
 • Medicinski tehničar
 • Kumovi Eko škole: tvrtka Flora VTC, Ekološko društvo Virovitica, Grad Virovitica, Grafiti Becker
 • Tehničko osoblje
 • Djeca
 • Aktiv za promicanje kretanja
Naziv teme: OBILJEŽAVANJE VAŽNIH EKO DATUMA
Cilj:
 • Trajna ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u svakodnevni život djece, svih djelatnika i lokalne sredine, te primjena u svakodnevnom životu u smislu raspolaganja prirodnim dobrima.

Zadatak:
 • Obilježavati važne eko datume po skupinama, objektima
 • Informirati roditelje o ekološkim događanjima
 • Surađivati s kumovima i institucijama koje brinu o okolišu
 • Sakupljati različiti otpadni materijal
 • Uređivati panoe
 • Sudjelovati na manifestacijama u gradu
 • Organizirati posjete

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • Provedbu zadataka prate odgojitelji koji su članovi ekološkog aktiva: foto, video zapisima, praćenjem i bilježenjem, informiranje putem web stranica vrtića, panoa i kutića za roditelje.

Nositelji:
 • Odgojitelji- članovi ekološkog aktiva
 • Djeca
 • Roditelji
 • Stručni suradnici vrtića
 • Tehničko osoblje
Naziv teme: VODA-BLAGO NAŠEGA PLANETA
Cilj:
 • Osvijestiti odgojitelje, roditelje, djecu i ostale djelatnike vrtića o važnosti optimalne potrošnje vode, te poticati na racionalnu potrošnju.

Zadatak:
 • Razvijati aktivan odnos s okolišem
 • Promatrati svijet oko sebe
 • Odgovorno se ponašati prema sebi, drugima  i prirodi
 • Potaknuti i osvijestiti djecu, roditelje, zaposlenike vrtića, građane o potrošnji vode
 • Surađivati s tvrtkom Virkom
 • Uključiti se u obilježavanje „Svjetskog dana vode“ (22.ožujak)
 • Poticati eko patrolu unutar objekata da često provjeravaju potrošnju vode
 • Ostvariti suradnju s tvrtkom Grafiti Becker
 • Eko kviz: spoznaje o važnosti vode
 • Različite aktivnosti (istraživačke, likovne…) vezane za vodu
 • Informirati roditelje, zaposlenike vrtića, odgojitelje i djecu putem letaka, panoa, plakata

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • Provedbu zadataka prate odgojitelji koji su članovi ekološkog aktiva: foto, video zapisima, praćenjem i bilježenjem, informiranje putem web stranica vrtića, panoa i kutića za roditelje.

Nositelji:
 • Odgojitelji- članovi ekološkog aktiva
 • Djeca
 • Roditelji
 • Stručni suradnici vrtića
 • Kumovi Eko škole
 • Tehničko osoblje
Naziv teme: EKO MINI PROJEKTI
Cilj:
 • Kod djece probuditi interes i želju za svakodnevno vježbanje i kretanje, te osvijestiti roditelje o važnosti kretanja i zdrave prehrane. Obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti i poticati ih na upoznavanje živog svijeta oko nas. Bogatiti dječju spoznaju kroz aktivno sudjelovanje u ekološkim aktivnostima.

Zadatak:
 • Zasaditi eko mini vrtove u dvorištima vrtića
 • Omogućiti djeci samostalno pronalaženje informacija vezanih za biljke, eko igre i aktivnosti
 • Informirati roditelje o ekološkim događanjima u skupinama, objektima i poticati ih na suradnju
 • Informirati roditelje i odgojitelje o važnosti očuvanja biološke raznolikosti
 • Osmisliti praktične aktivnosti djece i odgojitelja koje uključuju samostalno pripremanje zdrave hrane u SDB
 • Natpisima obilježiti pojedine biljke u mini vrtovima
 • Obilježiti važne datume ekološkog kalendara
 • Informirati djecu, roditelje, odgojitelje i ostale djelatnike vrtića, te širu okolinu o tome što se sve nalazi u našem dvorištu vrtića
 • U suradnji s roditeljima prikupljati sadnice, materijale i alate
 • Uređivati pano za roditelje
 • Osmišljavati aktivnosti na razini skupine, vrtićkih objekata
 • Zasaditi eko mini vrtove i održavati ih
 • Sakupljati prirodne materijale za aktivnosti djece
 • Osmisliti edukativnu stazu kroz dvorište vrtića

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • Provedbu zadataka prate odgojitelji koji su članovi ekološkog aktiva: foto, video zapisima, praćenjem i bilježenjem, informiranje putem web stranica vrtića, panoa i kutića za roditelje.

Nositelji:
 • Odgojitelji- članovi ekološkog aktiva
 • Djeca
 • Roditelji
 • Stručni suradnici vrtića
 • Kumovi Eko škole
 • Tehničko osoblje
 • Grad Virovitica
 • Turistička zajednica grada Virovitice
Naziv teme: SKUPI, RECIKLIRAJ I PONOVO UPOTRIJEBI OTPAD
Cilj:
 • Kod djece, roditelja, odgojitelja i ostalih djelatnika vrtića probuditi svijest o važnostima recikliranja otpada u svrhu različitih igračaka, didaktike, lutkica, ukrasa i ostalog za uređenje unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića, te promicati ekološke vrijednosti kod djece i odraslih (smanjivanje otpada i iskorištavanje istoga u nove svrhe).

Zadatak:
 • Informirati roditelje, djecu, odgojitelje i ostale djelatnike o važnosti recikliranja otpada- kroz plakate, uređenje panoa, predavanja i sl.
 • Kod djece probuditi svijest o važnosti svakodnevnog razvrstavanja otpada te iskorištavanje otpada za kreativno izražavanje i igru
 • Poticati odgojitelje da koriste otpadne i prirodne materijale u svakodnevnom odgojno- obrazovnom radu- kroz radionice za izradu igračaka
 • Educirati odgojitelje i roditelje o metodama i načinima recikliranja- kroz literaturu, panoe po zgradama
 • Izrađivati igračke i ukrase zajedno s djecom koje ćemo prezentirati na manifestacijama u gradu- kroz radionice
 • Surađivati s institucijama koje brinu o okolišu: Flora VTC, Ekološkim društvom Virovitica, Turističkom zajednicom grada Virovitice – sudjelovanjem na manifestacijama u gradu: „Jesen u gradu“, „Prosinac u gradu“, „Uskršnji sajam“
 • Sakupljati razni otpadni materijal koji ćemo iskorištavati za izradu igračaka, didaktike i ukrasa- kroz suradnju s roditeljima
 • Upoznavati djecu sa slikovnicama ekološke tematike
 • Osmišljavati, organizirati i pripremati radionice za djecu i roditelje- kroz organiziranje i sudjelovanje na manifestaciji „Dan otvorenih vrata vrtića“
 • Izrađivati i ukrasiti hodnike i sobe dnevnoga boravka za blagdanske prilike koristeći prirodne i otpadne materijale
 • Sakupljati stari papir

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.

 • Provedba zadaka pratit će se putem foto i video zapisa aktivnosti djece, odgojitelja, roditelja i ostalih djelatnika vrtića, te bilješkama u pedagošku dokumentaciju.

Nositelji:
 • Djeca
 • Roditelji
 • Odgojitelji
 • Odgojitelji članovi eko aktiva
 • Stručni suradnici: ravnateljica, pedagoginja, zdravstvena voditeljica
 • Tehničko osoblje vrtića
 • Tvrtka Flora VTC
 • Grad Virovitica
 • Turistička zajednica grada Virovitice
 • Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: OBILJEŽAVANJE VAŽNIH EKO DATUMA
Ostvareni ciljevi:
 • Članice ekološkog aktiva našega vrtića su tijekom cijele pedagoške godine kod ostalih odgojiteljica, roditelja, djece, tehničkog osoblja, stručnoga tima i svih koji su posjećivali naš vrtić nastojale ugraditi ekološki odgoj i obrazovanje koje će primjenjivati u svakodnevnom životu.

Realizirani zadaci:
 • Tijekom mjeseca rujna i listopada u našem vrtiću je vladalo pravo jesensko ozračje. U svakoj sobi dnevnoga boravka odvijale su se razne aktivnosti i igre djece s jesenskim plodovima i plodinama, a hodnici vrtića su bili prepuni jesenskih ukrasa izrađenih od pedagoški neoblikovanog materijala (otpadnih materijala) i jesenskih plodova. U mjesecu rujnu smo obilježili Hrvatski olimpijski dan, te na taj način informirali roditelje i djecu o važnosti kretanja. Sredinom mjeseca listopada smo sudjelovali i na manifestaciji „Jesen u gradu“ s raznim radionicama i pokretnim igrama, a štand našega vrtića bio je ukrašen jesenskim plodovima. Također, u ovom mjesecu smo raznim aktivnostima obilježili Dan kravate (18.10.), Dan jabuka (20.10.) i krajem listopada smo obilježavali Dane kruha. Putem panoa smo informirali roditelje o aktivnostima kojima su se djeca bavila i načinu na koji djeca uče o ekologiji, te na koji način se sve mogu upotrijebiti otpadni materijali (ped. neoblikovani materijali).
 • Tijekom mjeseca ožujka u mnogim skupinama su započele aktivnosti vezane za obilježavanje Svjetskog dana voda (22.3.), pa su tako djeca iz skupine „Ivančice“ i njihove odgojiteljice posjetile našu rijeku Ođenicu, a kroz razgovor s djecom su djecu informirale o važnosti vode za život na Zemlji, te štednji vode.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Odgojitelji
 • Djeca
 •  Roditelji
 • Ravnateljica
 • Tehničko osoblje
Naziv teme: EKO MINI PROJEKTI
Ostvareni ciljevi:
 • Tijekom cijele pedagoške godine odgojiteljice su kod djece budile interes i želju za svakodnevnim vježbanjem, te su kod djece i roditelja budile svijest o važnosti svakodnevnog kretanja i zdrave prehrane koju i provodimo u našem vrtiću. Djecu se nastojalo upoznavati s biološkom raznolikošću i različitim živim svijetom oko nas. Svakodnevno se kroz razne ekološke aktivnosti kod djece bogatila spoznaja o životu na našem planetu Zemlji, te o načinima njegova očuvanja.

Realizirani zadaci:
 • U dvorištu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica, iza objekta IV smo zasadili eko mini vrti, a biljke smo obilježili njihovim nazivima ispisanim na drvenim podlogama. U održavanju ovog vrta najviše sudjeluju djeca iz skupine „Loptice“ (djeca u 4. i 5. godini života) i njihove odgojiteljice.
 • U skupini „Ivančice“ (djeca u 6. i 7. godini života) odgojiteljice su u suradnji s roditeljima sakupile razno voće i povrće te su djeca od njih pravila razne zdrave smoothie. To je jedan od načina kojim promoviramo zdravu prehranu u našemu vrtiću.
 • Krajem mjeseca listopada naš eko vrtić se uključio u akciju pod nazivom „Zasadi drvo, ne budi panj“ koja se provodila u cijeloj Hrvatskoj. Jedna od lokacija naše županije bilo je i dvorište našega vrtića, a sadnji drveta sudjelovala su djeca. Na taj način su djeca dobila spoznaju o procesu života biljke, dalje mogu promatrati i stjecati spoznaje o procesu nastajanja ploda tog drveta, te zašto su biljke važne za opstanak života na Zemlji. U sadnji drveta sudjelovali su i djelatnici iz tvrtke Flora VTC.
 • Kroz zimske mjesece mnoge skupine su od otpadnih materijala izrađivale hranilice za ptice i svakodnevno su djeca sa svojim odgojiteljicama hranilice nadopunjavali sjemenkama kojima se ptice hrane.  
 • Skupina „Tratinčice“ (djeca u 5. i 6. godini života) su na poticaj nekoliko djece iz skupine, koji su bili zainteresirani za ljekovito bilje, započeli projekt „Moj prvi herbarij“ u koji su se uključili i roditelji.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Odgojiteljice članice eko aktiva i koordinatorice
 • Odgojiteljice
 • Djeca
 • Roditelji
 • Ravnateljica
 • Tehničko osoblje
 • Flora VTC
Naziv teme: SKUPI, RECIKLIRAJ I PONOVO UPOTRIJEBI
Ostvareni ciljevi:
 • Tijekom cijele pedagoške 2019./2020. godine, svi odgojitelji u našem vrtiću nastojali su i poticali su djecu i njihove roditelje na recikliranje otpada (prikupljanje raznih PET ambalaža, kartonskih kutijica, limenki, plastičnih čepova, drvenih otpadaka, staklenki, kartonskih tuljaka i kolutova i sl.), u svrhu izrade didaktičkih igara, ukrasa za uređenje unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića, u svrhu raznih kreativnih stvaralaštva djece.

Realizirani zadaci:
 • Tijekom cijele pedagoške godine djeca, roditelji, odgojitelji i tehničko osoblje dječjega vrtića su bili informirani o važnosti recikliranja otpada. To je postignuto raznim kreativnim radionicama, postavljanjem raznih plakata i uređivanjem stanog i promjenjivih eko panoa po svim objektima dječjega vrtića. 
 • U mjesecu listopadu je održana manifestacija "Jesen u gradu" na kojoj su odgojiteljice ekološkog aktiva za djecu pripremile radionice na kojima su djeca izrađivala razne jesenske motive i ukrase od otpadnog, tj. pedagoški neoblikovanog materijala. Bile su i organizirane razne pokretne igre s prirodnim materijalima (runjenje kukuruza, prevoženje jabuka u tačkama oko čunjeva i sl.). 
 • U mjesecu prosincu smo zajedno s djecom prikupljali razne prirodne materijale od kojih se izrađivala božićna dekoracija za vanjski prostor vrtića. Drveni oblutci su iskorišteni za izradu snjegovića, sobova, božićnih vlakova i Djedova Božićnjaka. 
 • Kroz mjesec veljaču u gotovo svim skupinama vrtića od otpadnih materijala (pedagoški neoblikovanih materijala) su se izrađivali kostimi i maske za maskenbal. 
 • Informacije o važnosti recikliranja otpada proširivali smo i putem stalnog, te promjenjivih eko panoa koje su uređivali odgojiteljice članice ekološkog aktiva, a u starijim skupinama su panoe uređivala djeca. 
 • Kroz mjesec veljaču je dječji vrtić Cvrčak podržao projekt grada Virovitice vezano uz gospodarenje otpadom i odvojeno prikupljanje otpada "Izobrazno- informativne aktivnosti grada Virovitice o održivom gospodarenju otpadom". 
 • Iz svih tih aktivnosti možemo zaključiti da je suradnja s institucijama koje brinu o okolišu bila vrlo uspješna (Flora VTC, Turistička zajednica grada Virovitice). 

Vrijeme realizacije:

Većina aktivnosti odvijala se tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Odgojiteljice članice ekološkog aktiva i koordinatorice
 • Ostale odgojiteljice
 • Djeca
 • Roditelji
 • Ravnateljica vrtića
 • Tehničko osoblje
 •  Flora Vtc
 • Turistička zajednica grada Virovitice

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Dječji vrtić Cvrčak diže glas

Za planete Zemlje spas!

Spasu planete može pomoći i dijete

Sakupljanjem starog papira

Koji se reciklira

Čuvamo šume naše

I dišemo lakše.

Struju i vodu štedimo

Smeće razvrstavamo

Ruke peremo

Zdravo se hranimo.

U vrtiću radimo, čistimo, sadimo

Učimo, istražujemo i otkrivamo svijet

Želimo pomoći da zauvijek ostane lijep.

Mi djeca želimo spasiti planetu

Ljubavlju prema vodi, zraku, čovjeku i cvijetu.

Volimo svoju Zemlju i svoj grad

I starih virovitičkih lipa hlad.


Eko himna:

Vrtić Cvrčak ekološki diše

Ne želimo zagađenje i kisele kiše

Eko poruke pronosimo svud

I jako se cijeni svakog cvrčka trud.

 

Ekološka svijest se budi,

U glavama malih ljudi

Cvrčci smo ekolozi,

Svijet gradimo mi u slozi,

Podignimo složno glas,

Zemlji našoj treba spas.

 

Raznih boja tu su vreće,

Razvrstati treba smeće

Staklo, papir plastika,

Cvrčkova je taktika

Vodit' brigu za vodu i zrak,

To zna Cvrčak svak'.

 

Eko zastava u Cvrčku se zeleni,

Kako se tamo živi, treba biti jasno i tebi i meni

Poruka ljudima cijeloga svijeta

Čuvajte prirodu našeg planeta.

 

Ekološka svijest se budi

U glavama malih ljudi

Cvrčci smo ekolozi,

Svijet gradimo mi u slozi,

Podignimo složno glas,

Zemlji našoj treba spas.