Eko škola

Osnovna škola Žrnovnica, Split

Hrvatskih velikana 41
21251 Split

Telefon: 021/ 472 022
Fax: 021/472 022
E-mail: ured@os-zrnovnica-st.skole.hr
Web: http://os-zrnovnica-st.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Matija Šitum, prof.
Školski koordinatori: Mila Labaš, mag.prim..educ
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Kretanjem do zdravlja

  Projektom su obuhvačeni učenici razredne nastave . Tijekom školske godine planirano je , niz akcija kojima će se učenici potaknuti na kretanje i boravak na svježem zraku. Uz boljitak za zdravlje učenici će se upoznati sa prirodnim ljepotama i kulturnim znamenitostima našeg kraja.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Matija Šitum, prof. - ravnateljica škole
 • Mila Labaš, mag.prim.educ. - školski ekokoordinator
 • Dijana Mihanović, prof. biologije - voditeljica školske zadruge
 • Anita Budimir - prof.biologije i kemije
 • Ivana Madir - učiteljica razredne nastave
 • Marijana Bušić - učiteljica razredne nastave PŠ Donje Sitno
 • Ana Šućur - učiteljica razredne nastave PŠ Gornje Sitno
 • Sandra Jelavić - prof. likovne kulture
 • Dražen Vukičević - pro. tehničke kulture
 • Marija Vlašić - defektologinja
 • Božidar Markovina - predstavnik roditelja
 • Tonći Blažević - gradski vjećnik
 • Rade Popadić - amater meteorolog ''Crometeo''
 • Ivo Aljinović - domara škole
 • Marta Lončar - učenica
 • Iva Mihanović - učenica
 • Borna Solje - učenik
 • Ivana Markovina- učenica
 • Tonia Volarević - učenica
 • Ivan Amižić - učenik

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Bioraznolikost školskog vrta
Cilj:
 • Spoznati važnost i utjecaj bioraznolikosti za očuvanje biljnih i životinjskih vrsta
 • Spoznati utjecaj podneblja na život biljnih i životinjskih vrsta 
 • Razumjeti ulogu i utjecaj čovjeka u očuvanju bioraznolikosti
 • Shvatiti razloge ugroženosti nekih biljnih i životinjskih vrsta u našem zavičaju te potaknuti na zaštitu i očuvanje.

 


Zadatak:
 • Praktičan rad u školskom vrtu
 • Sadnja i uzgoj mirisnog i začinskog bilja 
 • Upoznati autohtone mediteranske biljke u vrtu (maslina, rogač, smokva, agrumi smilje, lavanda, kadulja, …)
 • Upoznati ljekovita svojstva biljaka
 • Izrada herbarija
 • Obrati masline u školskom vrtu
 • Prerada maslina 

 

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

Način praćenja provedbe zadataka:

 • Plakati, prezentacije, herbarij, izrada ulja od masline i smilja

Nositelji:
 • Ravnateljica škole
 • Učenici i učitelji
 • Školski domari i spremačice
Naziv teme: Otpad
Cilj:

Poticati učenike na selektivno prikupljanje otpada i recikliranje te smanjenje količine otpada koji se baca.


Zadatak:
 • Selektivno odlaganje otpada
 • Recikliranje otpada
 • Upotreba otpadnih materijala u kreativno stvaralačkom radu učenika
 • Obrada sadržaja s temom otpada u nastavnom programu po predmetima
 • Sudjelovanje u različitim akcijama čišćenja kao što su Zelena čistka
 • Suradnja sa ekološkim udrugama i komunalnim poduzećima

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

Načini praćenja provedbe zadataka:

 • mjerenje količine prikupljenog otpada
 • evidentiranje  i fotografiranje stanja očišćenog okoliša

Nositelji:
 • Učitelji i učenici škole
 • Poduzeća koja se bave prikupljanjem otpada
 • Roditelji učenika
Naziv teme: Promet
Cilj:

Učiti i usvojiti  pravila ponašanja u prometu, istražiti i upoznati različite vrste prometa, kao i štetni utjecaj prometa na okoliš, upoznati bicikl kao prijevozno sredstvo te povoljan utjecaj njegova korištenja na ljudsko zdravlje i očuvanje okoliša.

 

 


Zadatak:
 • Poštivanje prometne kulture ponašanja u šetnjama te prilikom vožnje javnim prijevoznim sredstvima
 • Djeca kao vozači: bicikla, rola, romobila...: poštivanje i primjena prometnih pravila.
 • Poligon  za učenike trećih, četvrtih i petih razreda - uvježbavanje pravila i vožnja bicikla
 • Obilježavanje EKO datuma.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske 2019./2020. godine, prema nastavnom planu i programu te rasporedu rada Školskog poligona Split

Način praćenja provedbe zadataka:

 • Izrada plakata i prezentacija, praktična primjena naučenoga (vožnja bicikla, putovanje...)

Nositelji:
 • Učitelji razredne i predmetne nastave
 • Edukatori na školskom poligonu
 • Učenici škole
Naziv teme: Zdravi život
Cilj:

Cilj je povezati nastavni plan i program i ekološke aktivnosti sa zdravim životnim navikama učenika koje uključuju zdravu prehranu i redovitu tjelesnu aktivnost.


Zadatak:
 • Edukacija o zdravoj prehrani
 • Važnosti svakodnevne tjelesne aktivnosti
 • Primjena naučenoga u svakodnevnom životu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

Način praćenja provedbe zadataka:

 • Edukacija, praćenje i vrednovanje kroz nastavne predmete
 • Izrada različitih plakata i prezentacija na zadanu temu ''Zdrav život''
 • Izrada piramide zdrave prehrane
 • Sudjelovanje u radu školske zadruge ''Mosorsko zvonce''
 • Sudjelovanje na različitim sportskim natjecanjima i smotrama
 • Obilježavanje prigodnih datuma vezanih za temu
 • Obilježavanje Dana kruha

Nositelji:
 • Učitelji razredne i predmetne nastave
 • Učenici i njihovi roditelji

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdravi život
Ostvareni ciljevi:

Cilj je povezati nastavni plan i program i ekološke aktivnosti sa zdravim životnim navikama učenika koje uključuju zdravu prehranu i redovitu tjelesnu aktivnost.


Realizirani zadaci:
 • Edukacije o zdravoj prehrani, integrirane su kroz nastavni plan i program
 • Poseban naglasak je bio na važnosti svakodnevne tjelesne aktivnosti
 • Primjena naučenoga u svakodnevnom životu je posebno zahtijevna, jer sjedilački način života uzima maha i u školskoj populaciji.
 • Obilježavanje eko datuma

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učitelji razredne i predmetne nastave
 • Učenici i njihovi roditelji
 • Školska liječnica
Naziv teme: Promet
Ostvareni ciljevi:

Učiti i usvojiti  pravila ponašanja u prometu, istražiti i upoznati različite vrste prometa, kao i štetni utjecaj prometa na okoliš, upoznati bicikl kao prijevozno sredstvo te povoljan utjecaj njegova korištenja na ljudsko zdravlje i očuvanje okoliša.

 


Realizirani zadaci:
 • U suradnji sa HAK - Split organizirana je besplatna edukacija na  poligon za učenike trećih, četvrtih i petih razreda - uvježbavanje prometnih pravila i vožnja bicikla
 • Učenici su usvajali potrebita znanja koja se odnose na poštivanje prometne kulture ponašanja u šetnjama te prilikom vožnje javnim prijevoznim sredstvima
 • Posebna važnost je usmjerena na djecu kao vozače: bicikla, rola, romobila...: te poštivanje i primjena prometnih pravila.
 • Obilježaili smo dio  EKO datuma, koji se odnose na zadanu temu...Međunarodni dan pješačenja, Dan bez automobila

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učitelji razredne i predmetne nastave
 • Edukatori na školskom poligonu
 • Učenici škole
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

Cilj je bio poticati učenike na selektivno prikupljanje otpada i recikliranje te smanjenje količine otpada koji se baca te isto tako prenijeti stečena znanja u svoje obitelji.


Realizirani zadaci:
 • Učenici su educirani na selektivno odlaganje otpada u odgovarajuće spremnike tako da je pripremljeno za recikliranje 
 • Tijekom nastavnog rada poticalo se učenike na upotreba otpadnih materijala u kreativno stvaralačkom radu učenika
 • Obrađeni su sadržaja s temom otpada u nastavnom programu po predmetima
 • Sudjelovali smo u različitim akcijama čišćenja okoliša naše škole i rijeke Žrnovnice 
 • Surađivali smo sa ekološkim udrugama i komunalnim poduzećima ( DVD Žrnovnica, Udruga Žrvanj, Sunce, Komunalna poduzeće ''Čistoća'', ''Ciak'', ''Unia papir''

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici škole, učitelji, ravnateljica,školski domari, roditelji učenika, spremačice, DVD Žrnovnica, Udruga Žrvanj, Sunce, Komunalna poduzeće ''Čistoća'', ''Ciak'', ''Unia papir''.

Naziv teme: Bioraznolikost školskog vrta
Ostvareni ciljevi:
 • Poseban je naglasak bio na spoznavanju utjecaja čovjeka na  bioraznolikosti  biljnih i životinjskih vrsta te edukaciju učenika koja potiče na održivi razvoj.
 • Učenici su uvidjeli utjecaj podneblja na život biljnih i životinjskih vrsta te su na taj način motivirani i potaknuti na zaštitu istih.

 


Realizirani zadaci:
 • Učenici su brali masline u školskom vru, koje su prerađene u maslinovo ulje koje je dobilo zlatnu medalju za kvalitetu
 • Tijekom godine, kroz različite nastavne predmete, projekte i aktivnosti učenici su opisivali, slikali,analizirali ili upoznavali autohtone mediteranske biljke u vrtu (maslina, rogač, smokva, agrumi smilje, lavanda, kadulja, …)
 • Radovi u vrtu su odrađeni prema kalendaru radova ( sadnja, orezivanje, gnojidba, branje, prerada...)
 • Izrada herbarija za potrebe nastavnih predmeta

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici škole, učitelji, ravnateljica,školski domari, spremačice.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

''Voda vodi me'' 


Eko himna: