Eko škola

Osnovna škola 'Monte Zaro', Pula

Boškovićev uspon 24
52100 Pula

Telefon: 052 211 490
Fax: 052 217 042
E-mail: ured@os-mzaro-pu.skole.hr
Web: http://www.os-mzaro-pu.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Branka Sironić, prof.pedag.
Školski koordinatori: Maja Radolović Čalić, uč. HJ, Valentina Jurič, uč. KEM, Zlatko Lasek, uč. INFO i TK, Alen Crnković, uč. PRI i BIO
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Mia Vuksanović, 1.a
 • Ema Babić, 1. b
 • Lota Herman, 2.a
 • Dorotea Poljanec, 2.b
 • Lara Sabljak, 3.a
 • Neva Storelli, 3.b
 • Aileen Dorić, 4.a
 • Lari Pletikos, 4.b
 • Nicodemus Pavlin, 5.a
 • Tin Božić, 5.b
 • Tara Komšić Buić, 6.a
 • Amela Mujanović, 6.b
 • Mišo Janjić, 7.a
 • Petra Nađ, 7.b
 • Kolja Stanić, 8.a
 • Enesa Ademi, 8.b
 • Branka Sironić, ravnateljica
 • Zlatko Lasek, učitelj INF i TK, koordinator
 • Alen Crnković, učitelj prirode, koordinator
 • Maja Radolović Čalić, učiteljica HJ i POV, koordinatorica
 • Valentina Jurič, učiteljica KEM, koordinatorica
 • Tatjana Mandić Bulić, predstavnica Pula Herculanee d.o.o., kum škole
 • Dean Banko, predstavnik Vodovoda d.o.o., kum škole
 • Vesna Jovičić, predstavnica TZ Grada Pule, kum škole
 • Irena Burba, predstavnica Udruge Zelena Istra, kum škole
 • Irena Radolović, učiteljica RN
 • Đeni Rojnić Mavrić, učiteljica RN
 • Ana Bošnjak, spremačica
 • Luka Katić, domar
 • Ljiljana Odobašić, kuharica
 • Merisa Softić, kuharica

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Praćenje ostvarenja programa, vođenje evidencije
Cilj:
 • pratiti ostvarenje programa prema Planu djelovanja i voditi dokumentaciju, web aplikacija

Zadatak:
 • pisati izvješća o radu te surađivati s Nacionalnim koordinatorom, Udrugom Lijepa naša
 • izvještavati medije o aktivnostima koje se provod u Školi

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • ekoodbor
 • ekokoordinatori
 • ravnateljica
Naziv teme: Projektni dan
Cilj:
 • provedba projektnog dana u sklopu projekta implementacije zavičajne nastave

Zadatak:
 • organiziranje raznovrsnih radionica na temu Kartuline sriće
 • radionički tip nastave
 • prezentacija radova

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Travanj 

Nositelji:
 • ekokordinatori
 • učenici
 • razrednici
 • svi učitelji
 • radnici škole
 • kumovi škole
 • roditelji
 • vanjski suradnici
Naziv teme: Briga o školskom akvariju
Cilj:
 • briga o školskom akvariju

Zadatak:
 • čišćenje akvarija, hranjenje ribica i sl.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici
 • učiteljica prirode i biologije
 • spremačice
Naziv teme: Suradnja s Udrugom Zelena Istra - projekt Reciklirajmo u školi
Cilj:
 • sudjelovanje u projektu Reciklirajmo u školi

Zadatak:
 • sudjelovanje u radionicama, kvizu i drugim aktivnostima vezanim uz projekt Reciklirajmo u školi

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • kvizovi i radionice

Nositelji:
 • odabrani učenici
 • ekokoordinatorica
 • Udruga Zelena Istra
 • Grad Pula
Naziv teme: Obilježavanje Dana kruha - Dana zahvalnosti za plodove zemlje
Cilj:
 • obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje i Svjetskog dana hrane

Zadatak:
 • upoznavanje biološke raznolikosti Hrvatske
 • podizanje svijesti o ekološkoj poljoprivredi i zdravoj prehrani
 • izložba plodova zemlje užeg zavičaja, kruha i krušnih proizvoda te blagoslov kruha u prostorijama škole
 • izložba učeničkih radova

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Listopad

Nositelji:
 • svi učenici
 • učitelji
 • zaposlenici škole
 • roditelji
 • KUD Val
 • župnik
Naziv teme: Odvojeno odlaganje otpada
Cilj:
 • izdvojiti sadržaje vezane uz temu odvojenog odlaganja otpada prema nastavnim temama

Zadatak:
 • učenici će izdvajati papirni otpad u svojim učionicama u ekokoševe, kao i zaposlenici škole u svojim uredima
 • svakodnevno merenje količine papirnog otpada i zapisivanje podataka (ekopatrole)
 • prikupljanje plastične ambalaže
 • vrednovanje urednosti učionica
 • organiziranje akcija sakupljanja starog papira
 • odvojeno odlaganje plastike i stakla (''zeleni otoci'' u dvorištu škole)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 Svakodneno tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • ekopatrole učenika (5. – 8. razredi)
 • ekokoordinatori
 • ravnateljica
 • svi učenici i učitelji škole
 • školsko osoblje
 • Pula Herculanea
 • Metis
Naziv teme: Uređenje okoliša škole
Cilj:
 • uređenje i broga o okolišu škole

Zadatak:
 • uređenje i čišćenje okoliša školske zgrade
 • održavanje postojećeg kamenog zida te postojeće kamenjare
 • orezivanje lovor-višnje i ostalih biljaka
 • briga o maslinama
 • čuvanje i briga o vanjskoj učionici

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • čišćenje okoliša svakodnevno
 • rujan, listopad, ožujak, travanj, svibanj

Nositelji:
 • svi učenici i učitelji
 • domar
 • Pula Herculanea d.o.o.
 • TZ Grada Pule
 • Vodovod Pula
Naziv teme: Štednja vode i energije
Cilj:
 • osvješćivanje učenika o važnosti štenje vode i energije

Zadatak:
 • izdvojiti sadržaje vezane uz temu štednje vode i energije prema nastavnim temama
 • obilježavanje važnih datuma (Dan zaštite ozonskog omotača, Svjetski dan šuma, Dan planeta Zemlje...)
 • održavanje radionica i edukacija

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijjekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici
 • ekokoordinatori
 • učitelji
 • zaposlenici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Projektni dan - Kartuline sriće
Ostvareni ciljevi:
 • - organizirane raznovrsne radionice na temu: Kartuline sriće, u korelaciji s Zavičajnom nastavom

 


Realizirani zadaci:
 • - predstavljanje radova iz radionica

Vrijeme realizacije:
 • 5. travnja 2019.

Nositelji:
 • - ekokordinatori, učenici, razrednici, svi učitelji, radnici škole, kumovi škole
Naziv teme: Odvojeno odlaganje otpada
Ostvareni ciljevi:
 • - izdvojeni sadržaji vezane uz temu odvojenog odlaganja otpada prema nastavnim temama
 • - učenici su izdvajali papirni otpad u svojim učionicama u ekokoševe, kao i zaposlenici škole u svojim uredima

Realizirani zadaci:
 • - svakodnevno merenje količine papirnog otpada i zapisivanje podataka (ekopatrole)
 • - prikupljanje plastične ambalaže
 • - vrednovanje urednosti učionica
 • - odvojeno odlaganje plastike i stakla (''zeleni otoci'' u dvorištu škole)

Vrijeme realizacije:
 • tijekom školske godine

Nositelji:
 • - ekopatrole učenika (5. – 8. razredi), ekokoordinatori, ravnateljica, svi učenici i učitelji škole, školsko osoblje, Herculanea, Metis
Naziv teme: Uređenje okoliša škole
Ostvareni ciljevi:
 • - prema rasporedu razrednih odjeljenja od prvog do osmog razreda učenici su na satu razrednika skupa s razrednicom/razrednikom uređivali i čistili okoliš školske zgrade

Realizirani zadaci:
 • - održavanje postojećeg kamenog zida iza školske zgrade te postojeće kamenjare, obrezivanje lovor-višnje i ostalih biljaka, kao i uređenje vrta ispred školske zgrade
 • - briga o maslinama u školskom vrtu

Vrijeme realizacije:
 • -čišćenje okoliša (svakodnevno)
 • - rujan, listopad, ožujak, travanj, svibanj

Nositelji:
 • - svi učenici i učitelji, domar, Herculanea, Turistička zajednica Grada Pule, Vodovod - Pula
Naziv teme: Dani kruha - Dani zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • - obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje i Svjetskog dana hrane
 • - upoznavanje biološke raznolikosti Hrvatske
 • - podizanje svijesti o ekološkoj poljoprivredi i zdravoj prehrani

Realizirani zadaci:
 • - izložba plodova zemlje užeg zavičaja, kruha i krušnih proizvoda te blagoslov kruha u prostorijama škole
 • - izložba učeničkih radova

Vrijeme realizacije:
 • listopad 2018.

Nositelji:
 • - svi učenici, učitelji, zaposlenici škole, KUD ''Val''
Naziv teme: Štednja vode i energije
Ostvareni ciljevi:
 • - očitavanje potrošnje vode na vodomjeru
 • - obilježavanje datuma vezanih uz temu energije (Dan zaštite ozonskog sloja – 16. 9.; Europski dan bez automobila – 22. 9.; Međunarodni dan štednje – 31. 10.; Svjetski dan šuma – 21. 3.; Dan obnovljivih izvora energije – 26. 3.; Dan planeta Zemlje – 22. 4.; Dan Sunca – 3. 5.; Svjetski dan zaštite okoliša – 5. 5.)
 • - održavanje radionica i edukacije uz temu štednje energije te važnosti obnovljivih izvora energije (energija sunca, vode, vjetra, biogoriva i sl.)

Realizirani zadaci:
 • -  izdvojeni sadržaji vezane uz temu štednje vode prema nastavnim temama
 • - izdvojeni sadržaji vezane uz temu štednje energije prema nastavnim temama

Vrijeme realizacije:
 • tijekom školske godine

Nositelji:
 • - učenici, ekokoordinatori, domar, Vodovod - Pula, učitelji, ostali zaposlenici škole

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Priroda bez smeća svijet je mirisnog cvijeća i drveća.

Ne zagađujmo prirodu kako bismo imali čistu vodu.

Naša škola blista zbog njezina okoliša čista.


Eko himna: