Eko škola

Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina

Dobriše Cesarića 24
33520 Slatina

Telefon: 033 551 213
Fax: 033 400-086
E-mail: os-eugena.kumicica@vt.t-com.hr
Web: http://os-ekumicica-slatina.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Božica Majhen
Školski koordinatori: Vesna Košutić, Rajka Avirović Gaća, Andrea Santi
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
  • Mislim zeleno, čuvam zemlju

    CILJ projekta je kroz niz međupredmetnih aktivnosti potaknuti učenike da budu aktivni građani u odnosu prema samom planetu Zemlji i prema njenim resursima koje svakodnevno koristimo. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nZADACI U PROJEKTU: Razvijati svijest kod učenika o povezanosti njih samih s okolišem, kao i osjetljivost prema njemu, izgraditi pozitivan odnos učenika prema okolišu, razvoj stava \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"i ja mogu učiniti nešto za svoj okoliš!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", aktivan, istraživački i optimističan pogled na svijet. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nKljučne riječi: zdravi okoliš, održivi razvoj, odgovornost građana za održivi razvoj, akcije zaštite i očuvanja okoliša.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
  • Učenici: Gala Brunović 8.a, Lana Kovačević 8.a,Lana Brdarić 8.a, Petra Zver 6.c, Gabrijela Ivoš 7.a, Gita Špoljarić 6.c, Lara Jukić 2.c,Mia Drancelj 2.c, matej Janečić 2.c Tena Marček 5.a, Jerislav Jukić 5.a.
  • Učitelji: Rajka Avirović Gaća, Vesna Košutić i Andrea Santi-šk. Eko-koordinatori, Nataša Pohiba-uč. vjeronauka, Renata Grahovac-uč. RN, Krešimir Hrženjak-uč. geografije i povijesti, Rajka Avirović Gaća-uč. kemije, Vera Menčik-uč. RN
  • Ostali članovi: Božica Majhen-ravnateljica, Robertino Repić-predst. sponzora, Snježana Dupan Lovrić-predst. lokalne zajednice, Zdenko Paunović-predst. sponzora

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:

Senzibilizirati učenike, djelatnike škole i roditelje za aktivnosti koje pridonose zdravom životu,kao i razvijati i njegovati zdrave životne navike, poticati kulturu konzumacije hrane.


Zadatak:

Organizirati izložbu kruha, kolača i plodova jeseni, predavanja za učenike o zdravom životu i prehrani,radionice, pješačenje, biciklijada, uvesti jednom tjedno zdravi obrok u školskoj kuhinji, rad u školskom vrtu.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022. Praćenje provedbe provodi se putem izvješća koje ne osnovu praćenja izrađuju članovi Eko patrole u suradnji sa školskim Eko-kordinatorima.


Nositelji:

Školski eko-koordinatori, učenici, učitelji, školske kuharice, roditelji, predstavnici lokalne zajednice, vanjski suradnici.

Naziv teme: Voda
Cilj:

Pratiti kvalitetu vode: temperatura, količina kisika, nitrati, nitriri, PH vode na potoku Javorica, na akumulacijskom jezeru akao usporedbu vršiti analizu vode na jezeru Jankovac (pokazatelj izvorske vode). Potaknuti učenike i djelatnike škole na štednju vode, te osvijestiti činjenicu da količina vode na Zemlji nije neograničena.


Zadatak:

Mjesečno pratiti količinu potrošnje vode te postaviti ciljeve za smanjenje potrošnje vode kada god je to moguće. Pratiti kvalitetu vode mjerenjima i usporedbama na različitim izvorima vode (potok, jezero, voda iz slavine). Održati Dan projektne nastave na temu Voda.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022. Praćenje provedbe provode školski Eko-koordinatori i članovi Eko patrole putem izvješća, plakata, PPT...


Nositelji:

Školski Eko-odbor, učenici, učitelji, ostali djelatnici škole, predstavnici lokalne zajednice, roditelji.