Eko škola

Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina

Dobriše Cesarića 24
33520 Slatina

Telefon: 033 551 213
Fax: 033 400-086
E-mail: os-eugena.kumicica@vt.t-com.hr
Web: http://os-ekumicica-slatina.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Božica Majhen
Školski koordinatori: Vesna Košutić, Jasmina Krznarić, Andrea Medved
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Mislim zeleno, čuvam zemlju

  CILJ projekta je kroz niz međupredmetnih aktivnosti potaknuti učenike da budu aktivni građani u odnosu prema samom planetu Zemlji i prema njenim resursima koje svakodnevno koristimo. \\\\nZADACI U PROJEKTU: Razvijati svijest kod učenika o povezanosti njih samih s okolišem, kao i osjetljivost prema njemu, izgraditi pozitivan odnos učenika prema okolišu, razvoj stava \\\\\\\"i ja mogu učiniti nešto za svoj okoliš!\\\\\\\", aktivan, istraživački i optimističan pogled na svijet. \\\\nKljučne riječi: zdravi okoliš, održivi razvoj, odgovornost građana za održivi razvoj, akcije zaštite i očuvanja okoliša.\\\\n\\\\n

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Učenici: Mihaela Čolić 8.c, Ena Knežević 8.a, Gala Brunović 7.a, Lana Kovačević 7.a,Lana Brdarić 7.a, Petra Zver 5.c, Gabrijela Ivoš 6.a, Gita Špoljarić 5.c, Lara Jukić 1.c, Tena Marček 3.a, Jerislav Jukić 4.a
 • Učitelji:Jasmina Krznarić, Vesna Košutić i Andrea Medved-šk. Eko-koordinatori, Nataša Pohiba-uč. vjeronauka, Renata Grahovac-uč. RN, Nikola Marjanović-uč. geografije i povijesti, Rajka Avirović Gaća-uč. kemije, Vera Menčik-uč. RN
 • Ostali članovi: Božica Majhen-ravnateljica, Robertino Repić-predst. sponzora, Snježana Dupan Lovrić-predst. lokalne zajednice, Zdenko Paunović-predst.sponzora

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • senzibilizirati učenike, djelatnike škole i roditelje za aktivnosti koje pridonose zdravom životu
 • razvijati i njegovati zdrave životne navike
 • poticati kulturu konzumacije hrane

Zadatak:
 • organizirati prodajnu izložbu kruha, kolača i plodiva jeseni povodom Dana kruha, u sklopu Jesenskog sajma u gradu, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Slatine
 • obilježiti Dane kruha u školi integriranom nastavom i zajedničkim blagovanjem kruha
 • održati predavanja o zdravom životu u suradnji s vanjskim suradnicima
 • organizirati pješačenje i biciklijadu za učenike, djelatnike škole i roditelje učenika
 • nastojati uvesti zdrave obroke u školsku kuhinju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

 • eko-patrole vode eko dnevnik, izrađuju foto dokumentaciju, tabele, grafokone, video zapise, prate sve aktivnosti koje se provode

Nositelji:
 • školski eko-koordinatori
 • učenici 
 • učitelji 
 • kuharice i ostali djelatnici škole 
 • vanjski suradnici
Naziv teme: Otpad
Cilj:

Smanjiti količinu otpada u školi i okolišu škole, osvijestiti važnost recikliranja.


Zadatak:
 • organizirati akcije sakupljanja starog papira u školi, domu i susjedstvu učenika
 • brinuti o svakodnevnom odlaganju iskorištenog papira u za to predviđene kutije
 • stari papir adekvatno zbrinuti u suradnji s tvrtkom Unija papir
 • poticati najuspješnije u sakupljanju papira nagrađiavnjem - odlaskom na sladoled, izletom...
 • postaviti spremnike za odlaganje ostalog otpada
 • jedanput tjedno organizirati čišćenje školskog okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

 • praćenje provodi Eko patrola u suradnji s školskim eko koordinatorima, a izvješća se prilažu u obliku foto dokumentacije, tablica, grafikona, video zapisa ...koje postavljamo na promjenjivi pano Eko škole.

Nositelji:
 • školski eko-koordinatori
 • učenici 
 • učitelji 
 • roditelji 
 • ostali djelatnici škole i vanjski suradnici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Smanjena je  količinu otpada u školi i okolišu škole, osviještena je važnost recikliranja.


 


Realizirani zadaci:
 • Organizirali smo akciju sakupljanja starog papira u školi, domu i susjedstvu učenika u kojoj je sakupljeno 1533 kg papira. prijašnjih godina sakupljeno je više papira, što obrazlažemo činjenicom da sve više kućanstava odvaja otpad-papir i zbrinjava ga s lokalnom tvrtkom za sakupljanje otpada.
 • Brinuli smo  o svakodnevnom odlaganju iskorištenog papira u za to predviđene kutije.
 • Stari papir adekvatno smo zbrinuti u suradnji s tvrtkom Unija papir.
 • Poticali smo na sakupljanje starog papira - najuspješnije u sakupljanju papira nagradili smo - odlaskom na sladoled i izletom.
 • Postavili smo spremnike za odlaganje ostalog otpada -staklo, plastika, baterije.
 • Jedanput tjedno organizirali smo čišćenje školskog okoliša.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, ostali djelatnici škole, vanjski suradnici.
Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:
 • Senzibilizirali smo učenike, djelatnike škole i roditelje za aktivnosti koje pridonose zdravom životu, kao i razvijali i njegovali zdrave životne navike.

Realizirani zadaci:
 • Organizirali smo prodajnu izložbu kruha, kolača i plodiva jeseni povodom Dana kruha, u sklopu Jesenskog sajma u gradu Slatini, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Slatine
 • Obilježili smo Dan jabuka i Dane kruha u školi integriranom nastavom i zajedničkim blagovanjem kruha.
 • Održana su  predavanja o zdravom životu u suradnji s vanjskim suradnicima (djelatnici Zavoda za javno zdravstvo ) a za učenike nižih razreda organiziran je Medni dan povodom kojeg su se susreli s pčelarima i upoznali se s blagodatima meda na zdravlje.
 • Organiziratli smo izlet u prirodu , očekuje nas još  pješačenje i biciklijadu za učenike, djelatnike škole i roditelje učenika.
 • Nastojali smo uvesti zdrave obroke u školsku kuhinju ,međutim učenici ih baš najbolje ne prihvaćaju, te moramo i dalje raditi na podizanju svijesti učenika o važnosti zdrave prehrane.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019. (s naglaskom na rujan, listopad, prosinac, travanj, svibanj).


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, ostali djelatnici škole, vanjski suradnici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Tko prirodu voli srcem pripada Eko školi.


Eko himna:

Poslušajte našu eko himnu!