Eko škola

Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina

Dobriše Cesarića 24
33520 Slatina

Telefon: 033 551 213
Fax: 033 400-086
E-mail: os-eugena.kumicica@vt.t-com.hr
Web: http://os-ekumicica-slatina.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Božica Majhen
Školski koordinatori: Vesna Košutić, Jasmina Krznarić, Andrea Santi
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Mislim zeleno, čuvam zemlju

  CILJ projekta je kroz niz međupredmetnih aktivnosti potaknuti učenike da budu aktivni građani u odnosu prema samom planetu Zemlji i prema njenim resursima koje svakodnevno koristimo. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nZADACI U PROJEKTU: Razvijati svijest kod učenika o povezanosti njih samih s okolišem, kao i osjetljivost prema njemu, izgraditi pozitivan odnos učenika prema okolišu, razvoj stava \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"i ja mogu učiniti nešto za svoj okoliš!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", aktivan, istraživački i optimističan pogled na svijet. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nKljučne riječi: zdravi okoliš, održivi razvoj, odgovornost građana za održivi razvoj, akcije zaštite i očuvanja okoliša.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Učenici: Gala Brunović 8.a, Lana Kovačević 8.a,Lana Brdarić 8.a, Petra Zver 6.c, Gabrijela Ivoš 7.a, Gita Špoljarić 6.c, Lara Jukić 2.c,Mia Drancelj 2.c, matej Janečić 2.c Tena Marček 5.a, Jerislav Jukić 5.a,
 • Učitelji:Jasmina Krznarić, Vesna Košutić i Andrea Santi-šk. Eko-koordinatori, Nataša Pohiba-uč. vjeronauka, Renata Grahovac-uč. RN, Nikola Marjanović-uč. geografije i povijesti, Rajka Avirović Gaća-uč. kemije, Vera Menčik-uč. RN
 • Ostali članovi: Božica Majhen-ravnateljica, Robertino Repić-predst. sponzora, Snježana Dupan Lovrić-predst. lokalne zajednice, Zdenko Paunović-predst. sponzora

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Senzibilizirati učenike i djelatnike škole, kao i roditelje učenika, za aktivnosti koje pridonose zdravom životu, kao i razvijanje i njegovanje zdravih životnih navika.

Zadatak:
 1. Organizirati i provesti prodajnu izložbu kruha, kolača i plodova jeseni.
 2. Uvesti u školski jelovnik jednom tjedno vegetarijanski obrok.
 3. Pješačenje učenika i boravak na otvorenom-izleti, nastava u dvorištu škole.
 4. Biciklijada.
 5. Rad u malom školskom vrtu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • Praćenje provedbe provodi Eko patrola.

Nositelji:
 • Školski Eko odbor, eko koordinatori, učenici, ostali djelatnici škole, roditelji.
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Osvijestiti važnost recikliranja te smanjiti količinu otpada u okolišu.

Zadatak:
 1. Organizirati akcije sakupljanja starog papira te ga adekvatno zbrinuti.
 2. Provesti radionice recikliranja.
 3. Dan projektne nastave s temom:  Recikliram-čuvam Zemlju.
 4. Akcije čišćenja okoliša škole i obližnjih ulica

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • Praćenje provedbe vrše Eko patrole.

Nositelji:
 • Školski eko odbor, eko koordinatori, učenici, učitelji, roditelji i svi ostali djelatnici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Osvijestili smo važnost recikliranja te nastojali smanjili količinu otpad u školi.

Realizirani zadaci:
 • Provodili smo radionice recikliranja u sklopu izvannastavnih aktivnosti i likovne kulture, kao i sata razrednika.
 • Dan projektne nastave s temom:  Recikliram-čuvam Zemlju (Ekološki otisak) održali smo putem nastave na daljinu. Akcie čišćenja okoliša škole i obližnjih ulica redovito smo održavali svaki mjesec. Nismo održali akciju sakupljanja starog papira jer smo u predviđenom vremenu radili nastavu na daljinu zbog covida 19.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji,ostali djelatnici škole, roditelji, lokalna zajednica.
Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:
 • Senzibilizirali smo učenike i djelatnike škole, kao i roditelje učenika, za aktivnosti koje pridonose zdravom životu, kao i razvijanje i njegovanje zdravih životnih navika.

Realizirani zadaci:
 • Organizirali smo  i provesti prodajnu izložbu kruha, kolača i plodova jeseni , u suradnji sa lokalnom zajednicom, u sklopu Jesenskog sajma u gradu Slatini (niži razredi). Viši razredi obilježoli su Dane kruha u školi zajedničkom posvetom i blagovanjem kruha. Uveli smo u školski jelovnik jednom tjedno vegetarijanski obrok. Održili smo pješačenje i izlet u prirodu Pozdrav jeseni. Biciklijadu nismo održali zbog novonastale situacije kada održavamoi nastavu na daljinu.Tijekom jeseni  učrnici su radili u malom školskom vrtu.

Vrijeme realizacije:

Od početka školske godine 2019./2020. do 15. ožujka.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, predstavnici lokalne zajednice roditelji i ostali djalatnici škole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Tko prirodu voli, srcem pripada Eko školi !


Eko himna: