Eko škola

Dječji vrtić - vrtić Panda, Varaždin

Hercegovačka 29
42000 Varaždin

Telefon: 042 233 285
Fax:
E-mail: panda@vz.t-com.hr
Web: www.djecji-vrtic-panda.hr

Ravnatelj/ica: Mirjana Rajković
Školski koordinatori: Mirjana Rajković ravnateljica, Monika Rajković pedagoginja, Snježana Furjan odgojiteljica
Godina stjecanja statusa: 2015
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj
 • TAJNE PRIRODE

  Tijekom boravka u prirodi djeca istražuju ljepote i neobične doživljaje u prirodi. Svoja zapažanja fotografiraju i fotografije se slažu u galeriju. Aktivnost je u funkciji zadovoljavanja potrebe djeteta za istraživanjem, novim spoznajama, uočavanjem detalja i izgradnjom ekoloških vrijednosti. Poticaj na početku projekta: tijekom svakodnevnih ciljanih šetnji djeca uočavaju nanizane hrpice zemlje, poredane jedna do druge na pravilan način. Odgojitelji daju odgovor da se radi o krticama i planiranjem daljnjih sadržaja i poticaja nastoje potaknuti dječju znatiželju za proširivanjem spoznaja o životu krtice. Kroz neposredno iskustvo promatranjem zemlje, uočavanjem rahlosti zemlje, pronalaženjem otvora u zemlji dolaze do zaključka da je to životinja koja živi u zemlji i zato je niko nije nikada vidio....

 • ČUVARI NAŠEG ZDRAVLJA

  Projektom smo željeli :uočiti povezanost hrane, vode i zdravlja ,omogućiti djetetu od najranije dobi doživljaj i upoznavanje različitih okusa, stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode, igrom i osobnim primjerom stvaranje pozitivnog stava prema hrani, upoznati osnovne podjele hranjivih tvari, upoznati važnost pojedinih skupina namirnica, uočiti važnost pojedinih obroka ali i važnost odgovornog uzimanja hrane i vode (uzmi koliko ćeš pojesti i popiti- važnost smanjenja hrane i vode koje bacamo), sudjelovati u izradi jelovnika,omogućiti spoznaju o prednosti ekološkom načinu proizvodnje hrane i ulozi vode i kiša u ekološkoj proizvodnji, stvaranje navike tjelesnih aktivnosti i spoznaja o njihovom djelovanju na zdravlje, navika kretanja kao prirodne potrebe, putem različitih ponuđenih sadržaja i aktivnosti i osobnim primjerom utjecati na življenje ekoloških vrijednosti u ustanovi ali i šire, razviti razumijevanje da svojim odnosom prema okolišu postajemo čuvari svojeg zdravlja.

 • 0DRŽIVI RAZVOJ KAO DIO ŽIVLJENJA U VRTIĆU

  UVOD\nKada govorimo o razvoju kulture vrtića, svjesni smo da je čine svi dionici odgojno obrazovnog rada vrtića odnosno usuglašavanje njihovih vrijednosti, stavova i njihove kulture življenja.\nKultura vrtića određuje na koji će se način integrirati elementi sadržani unutar kurikuluma.\nJedan od tih sadržaja je i razvoj kurikuluma unutar odgoja za održivi razvoj.\nOn započinje aktivnostima koje su potaknute dječjim interesom za svijet koji ga okružuje a posebno za ekološku dimenziju .\nOtvorenost vrtića i spremnost na promjene u odgojno obrazovnom radu a kojima je cilj cjelokupni razvoj djeteta rane i predškolske dobi, utjecala je i na svjesnost o važnosti razvoja ekoloških vrijednosti od najranije dobi.\nEkološki elementi uvelike doprinose bogaćenju materijalnog i socijalnog okruženja i doprinose djetetovom osobnom, emocionalnom, tjelesnom, obrazovnom i socijalnom razvoju.\nUnutar odgojno obrazovnog rada, potrebno je planirati aktivnosti bazirane na spoznaji i uvjerenju da je dijete cjelovito biće sa svojim specifičnim potrebama, pravima, stvaralačkim i izražajnim potencijalima .Ujedno je važno prepoznavati različitosti, uvažavati ih i poštivati te djelovanja uskladiti sa individualnim potrebama i osobinama.\nOkruženje i događanja u kojem se djeca nalaze imaju važnu ulogu u oblikovanju razvoja vrijednosti.\nVažno je imati u vidu da osim izlaska u prirodu i doživljaja potrebno je poticati kod djeteta promišljanje i kritički dijalog. Razvijati kod djeteta pojam o sebi kao građaninu svijeta i želju za pronalaženjem kreativnih rješenja.\nODRŽIVI RAZVOJ U VRTIĆU\nKada govorimo o održivom razvoju, on se sastoji od tri dimenzije koje su dio svakodnevnih doživljaja, iskustava, aktivnosti i djelovanja odnosno integrirane u kurikulum vrtića.\nDimenzije održivosti :\n• Socijalna i kulturna održivost\n• Ekološka održivost \n• Ekonomska održivost\n\n\n\nPolazišta odgojno-obrazovnog procesa su i polazišta održivog razvoja u vrtiću :\n Planiranje i stvaranje okruženja koje omogućava djetetu različite vrste interakcija (s vršnjacima, odraslima, prostorom, prirodnim okruženjem)\n Aktivnosti podupiru različite aspekte djetetova razvoja\n Planiranje i stvaranje uvjeta za razvoj slobodne, samoorganizirane igre i aktivnosti djeteta\n Buđenje prirodne znatiželje djeteta, čuđenje i potrebu za daljnjim istraživanjem\n Poštivanje djetetovih interesa i potreba\n Poticanje djeteta da se zna zauzeti za sebe ali i preuzeti odgovornost za svoje ponašanje i izbore\n Omogućiti djetetu slobodan izbor aktivnosti i partnera za igru, izmjenu iskustva\n Podržavanje djetetovo interpretiranje iskustvenog, njegovo samostalno otkrivanje, razmišljanje - učenje\n Stvaranje okruženja u kojem dijete ima mogućnost živjeti svoja prava ali znati poštivati i tuđa\n Poticanje djece na samoprocjenu i uočavanje uzročno-posljedičnih veza\n Poticanje različitih simboličkih izričaja djeteta ( likovni, grafički, verbalni, neverbalni, kretni)\n Podupirati dječje kreativno stvaranje i dječju inicijativu\n Uspostavljanje i održavanje kvalitetnih odnosa sa djecom\n Osnaživanje djeteta za demokratski dijalog sa ostalima, slobodno iznošenje svojih stavova i viđenja \n Stvaranje socijalnog okruženja u kojem se njeguju humani međuljudski odnosi i društvene vrijednosti\n Uvažavanje djetetovih opažanja, izjava, doživljaja, potreba, prijedloga i poticanje djeteta na samoprocjenu \n dijete je aktivni, jednako vrijedan sudionik u procesu vlastitog odgoja i obrazovanja\n\nUloga odgojitelja je od posebne važnosti a preduvjeti za njegovo djelovanje su da : \n• ima stečene vrijednosti na osnovu osobno duboko proživljenih iskustava\n• posjeduje određene vještine unutar razvoja i dio su njegove osobnosti i življenja\n• kontinuirano radi na osobnom i profesionalnom razvoju\n• posjeduje intrinzičnu motivaciju\nPLANIRANE AKTIVNOSTI\n- produbljivanje spoznaja o održivom razvoju \n- integriranje sadržaja održivog razvoja unutar planiranih zadaća/ishoda sadržanih u kurikulumu vrtića\n- povezivanje sa projektima i aktivnostima koje se provode u skupini/ vrtiću\n- određivanje inicijalnog stanja – na osnovu skale procjene\n- planiranje različitih aktivnosti i djelovanja (ekološkog, socijalnog i ekonomskog)\n- bilježenje procesa i rezultata \n- vrednovanje ostvarenog\n- pronalaženje kritičnih točaka i daljnje planiranje\n

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 • Ravnateljica vrtića: Mirjana Rajković
 • Odgojitelji: Snježana Furjan, Natalija Vugrinec, Marija Bunić
 • Djeca starijih dobih skupina 
 • Predstavnica stručnog tima:  Monika Rajković, dr.sc. pedagogije
 • Predstavnik administrativnog osoblja: Milan Rajković
 • Predstavnici roditelja: Dubravka Jug, Martina Zelčić Kos
 • Predstavnici lokalne zajednice: Miroslav Marković (predstavnik mjesne zajednice), Dalibor Štorga (predstavnik Hrvatskih šuma)
 • Javna i druga poduzeća: Željko Hajdinjak predstavnik Foto kluba Sloboda, Ivica Grudiček predstavnik medija
 • Predstavnik udruge koja se bavi pitanjem okoliša: Udruga za zaštitu životinja Spas


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ZDRAVLJE
Cilj:

 • Uočiti povezanost hrane i zdravlja,omogućiti djetetu od najranije dobi doživljaj i upoznavanje različitih okusa, stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode, igrom i osobnim primjerom stvaranje pozitivnog stava prema hrani, upoznati osnovne podjele hranjivih tvari, upoznati važnost pojedinih skupina namirnica, uočiti važnost pojedinih obroka, sudjelovati u izradi jelovnika, upoznati poremećaje prehrane, omogućiti spoznaju o  prednosti ekološkom načinu proizvodnje hrane, stvaranje navike tjelesnih aktivnosti i spoznaja o njihovom djelovanju na zdravlje, omogućiti informacije  o najčešćim ovisnostima i njihovoj štetnosti.
 • Stvaranje okruženja koje djeci omogućava svijest o pravu na čistu vodu, zdravu hranu, svjež zrak, okoliš bez otrova, važnost pranja ruku i higijene tijela.


Zadatak:

 • Izjave djece o njihovim prehrambenim navikama i upoznavanje roditelja sa dječjim izjavama
 • Obilježavanje Dječjeg tjedna- pravo djeteta na zdravlje
 • Susret sa medicinskom sestrom Doma zdravlja
 • Hodanje i šetnja do šume i uočavanje dobrobiti aktivnosti za osjećaj ugode
 • Izlet u prirodu, povezivanje sa Danima kruha i zahvalnosti za plodove zemlje -ekološki načina proizvodnje hrane, zdrava prehrana
 • Izrada piramide zdrave hrane i zdravog tanjura i odgovorne prehrane
 • Sudjelovanje u izradi jelovnika
 • Mogućnost svakodnevnog konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda 
 • Voće i povrće u našoj prehrani-izrada kutića zdrave prehrane
 • Sezonsko voće i povrće
 • Hrana koju su jele naše bake
 • Zdravi život – izrada plakata, uključivanje obitelji u aktivnosti (kretanje, izlet)
 • Radne aktivnosti i usvajanje i održavanje higijenskih navika i naše zdravlje
 • Važnost  tjelesnih aktivnosti za očuvanje zdravlja – igre i radionice za djecu i roditelje
 • U zdravom tijelu, zdrav duh – sudjelovanje u projektu Tjedan zdravlja
 • Obilježavanje Dana sporta, Dana kretanja, Dana zdravlja


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine od rujna 2021. do lipnja 2022.


Nositelji:

Eko patrola, odgojiteljice, spremačice, kuharice, djeca,roditelji, eko odbor vrtića, turistička agencija, ravnateljica, vanjski suradnici, sustručnjaci, druge predškolske ustanove, škole, šira zajednica.

Naziv teme: VODA
Cilj:

 • Uočiti svojstva vode koja nas okružuje, agregatna stanja i važnost vode za svijet, upoznati se sa bogatstvom i raznolikošću živog svijeta u vodi, uočiti razlike između pitke i otpadne vode, razvijati svijest o važnosti čuvanja izvora pitke vode i štednje vode, stvaranje spoznaje kako onečišćujemo vodu i kako to utječe na živi svijet, provoditi praćenje potrošnje i aktivnosti za štednju vode, uključivanje u aktivnosti i obitelji i užu zajednicu.
 • Na osnovu iskustva iz prakse i potreba za zaštitom prava djece odlučili smo se povezati vodu i zdravlje, jer su se navike pijenja vode kod djece smanjile a povećale one povezane uz slatke i gazirane napitke. Samim tima i odnos prema vodi se mijenja, a našim ćemo aktivnostima  i okruženjem poticati djecu na promišljanja i izmjenu iskustva a time i na ekološka promišljanja.
 • Sve aktivnosti i sadržaji su dio svakodnevnice i nezaobilazan segment svih sadržaja i aktivnosti unutar ranog predškolskog odgoja i njima se ostvaruje djetetovo pravo na zdravlje, ali ne smijemo zanemariti da je krajnji cilj shvatiti da svako pravo donosi i odgovornost.


Zadatak:

 • Što sve voda može
 • Dječji izričaji, sakupljanje materijala
 • Naša hidrocentrala (posjeta hidrocentrali)
 • Kako štedjeti vodu
 • Mjerenja potrošnje (koliko dugo voda teče za vrijeme osobne higijene)
 • Bilježenja potrošnje vode
 • Štednja vode u sanitarnim prostorijama
 • Detektiranje najvećih potrošača vode
 • Izrada plakata s bilješkama i prijedlozima
 • Pokusi sa vodom- agregatna stanja
 • Što se otapa u vodi
 • Kako zagađujemo vodu – spoznajno istraživalačke aktivnosti
 • Život u potoku, jezeru, rijeci i kamo rijeka odlazi
 • Obilježavanje Dana voda –izlet do najbližeg potoka ili rijeke Drave
 • Igrokazi za djecu : Keko-eko, Pismo iz Zelengrada,
 • Putovanje jedne kapljice
 • Aktivnosti umjetničkog promatranja i slušanja povezane sa temom vode (slušanje glazbenih instrumentalnih cjelina,priče, pjesme, filmovi, predstave


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine od rujna 2021. do lipnja 2022.


Nositelji:

Eko patrola, odgajateljice, spremačice, kuharice, djeca,roditelji, eko odbor vrtića, turistička agencija, ravnateljica, vanjski suradnici, sustručnjaci, druge predškolske ustanove, škole, šira zajednica.

Naziv teme: OTPAD
Cilj:

Uočiti razliku između otpada i smeća, stvoriti naviku razvrstavanja otpada, upoznati se sa vrstama otpada i razlikama između opasnog i korisnog otpada, upoznati se sa recikliranjem otpada, pronalaziti načine kako smanjiti količine otpada, upoznati različite načine iskorištavanja otpada (izrada igračaka, didaktičkih pomagala, ukrasa i sl.), uočavati narušavanje ljepote prirode odlaganjem otpada i smeća i pronalaženje načina za djelovanje čišćenja i zaštite okoliša, osmisliti poruke na osnovu doživljenog za buđenje ekološke svijesti kod djece i odraslih.


Zadatak:

 • Što je otpad, a što smeće
 • Vrste otpada
 • Razvrstavanje, odlaganje, oporaba otpada
 • Recikliranje i ponovna uporaba
 • Uključivanje obitelji u sakupljanje papira, plastičnih boca, čepova
 • Praćenje i bilježenje količine otpada ( u kilama prema vrsti otpada)
 • Kreativne radionice sa otpadnim materijalima u funkciji informiranja uže i šire zajednice, igre djeteta i razvoja kompetencija (izradi igračku, ukras, pomagalo….) i izrada brošure sa savjetima i idejama za uporabu
 • Istraživanje: vrijeme razgradnje: plastična vrećica, papirnata maramica, plastična čaša, list, ljuska krumpira (promatranje, bilježenje, izmjena iskustva, zaključivanje i povezivanje sa odgovornosti prema prirodi)
 • Razgradnja bio otpada u šumi i utjecaj na promjene u šumi
 • Briga o životinjskom svijetu povezano sa zabranjenim odlagalištima smeća i otpada u prirodi i klimatskim promjenama u prirodi : Izrada i obnavljanje kućica hranilica za ptice, izrada kućica za gniježđenje, izrada hotela za kukce, pojilišta za pčele,leptire i  ptice i korištenje otpadnih boca i kutija u tu svrhu
 • Suradnja sa udrugom za napuštene životinje Spas: sakupljanje starih deka, majica, posuđa, ručnika, papira
 • Briga o cvjetnjaku vrtića - Bio otpad za naš cvjetnjak
 • Informiranje i uključivanje obitelji u različite ekološke aktivnosti
 • Aktivno sudjelovanje kod uređivanja igrališta u blizini vrtića
 • Ciljane šetnja do šume – uočavanje smeća i otpada
 • Detektiranje opasnosti odlaganja otpada za šumu, biljke i životinje
 • Provođenje čišćenja vrtićkog ali i šireg okruženja
 • Sakupljanje plastičnih boca, čepova, papira i daljnje preusmjeravanje uključivanjem u humanitarne akcije uz bilježenje i informiranje svih uključenih
 • IZUMI  za manje otpada-poticanje različitih načina dječjeg kreativnog izričaja
 • Izrada plakata, letaka, brošura, eko poruka
 • Anketni list za roditelje sa eko temama
 • Istraživanje i pronalaženje pisanih podataka povezanih sa temom i općenito za izgradnju ekološke svijesti : putem interneta, enciklopedija, stihova, priča, časopisa
 • Suradnja sa lutkarskim kazalištima
 • Izleti u prirodu i eko imanja


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine od rujna 2021. do lipnja 2022.


Nositelji:

Eko patrola, odgajateljice, spremačice, kuharice, djeca,roditelji, eko odbor vrtića, turistička agencija, ravnateljica, vanjski suradnici, sustručnjaci, druge predškolske ustanove, škole, šira zajednica.

Eko kodeks

Eko kodeks:

ŽELIMO DA ZEMLJA BUDE ČISTA,

DA PANDA NE OSTANE BEZ BAMBUSOVA LISTA.


Eko himna:

PANDINA SREĆA

 

ZA PANDU JE SREĆA

KADA NEMA SMEĆA,

KADA ŠUMA ZABLISTA

I SVAKA JE LIVADA ČISTA.

 

ZA PANDU JE SREĆA,

KADA NEMA KISELE KIŠE,

KADA SVAKO DRVO RASTE

I DOLAZE LASTE.

 

ZA PANDU JE SREĆA,

KADA NEMA CRNOG SMOGA,

KADA TEČE ČISTA VODA,

I KAD PANDA SRETNO HODA.