Eko škola

Dječji vrtić - vrtić Panda, Varaždin

Hercegovačka 29
42000 Varaždin

Telefon: 042 233 285
Fax:
E-mail: panda@vz.t-com.hr
Web: www.djecji-vrtic-panda.hr

Ravnatelj/ica: Mirjana Rajković
Školski koordinatori: Mirjana Rajković ravnateljica, Monika Rajković pedagoginja, Snježana Furjan odgojiteljica
Godina stjecanja statusa: 2015
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj
 • TAJNE PRIRODE

  Tijekom boravka u prirodi djeca istražuju ljepote i neobične doživljaje u prirodi. Svoja zapažanja fotografiraju i fotografije se slažu u galeriju. Aktivnost je u funkciji zadovoljavanja potrebe djeteta za istraživanjem, novim spoznajama, uočavanjem detalja i izgradnjom ekoloških vrijednosti. Poticaj na početku projekta: tijekom svakodnevnih ciljanih šetnji djeca uočavaju nanizane hrpice zemlje, poredane jedna do druge na pravilan način. Odgojitelji daju odgovor da se radi o krticama i planiranjem daljnjih sadržaja i poticaja nastoje potaknuti dječju znatiželju za proširivanjem spoznaja o životu krtice. Kroz neposredno iskustvo promatranjem zemlje, uočavanjem rahlosti zemlje, pronalaženjem otvora u zemlji dolaze do zaključka da je to životinja koja živi u zemlji i zato je niko nije nikada vidio....

 • ČUVARI NAŠEG ZDRAVLJA

  Projektom smo željeli :uočiti povezanost hrane, vode i zdravlja ,omogućiti djetetu od najranije dobi doživljaj i upoznavanje različitih okusa, stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode, igrom i osobnim primjerom stvaranje pozitivnog stava prema hrani, upoznati osnovne podjele hranjivih tvari, upoznati važnost pojedinih skupina namirnica, uočiti važnost pojedinih obroka ali i važnost odgovornog uzimanja hrane i vode (uzmi koliko ćeš pojesti i popiti- važnost smanjenja hrane i vode koje bacamo), sudjelovati u izradi jelovnika,omogućiti spoznaju o prednosti ekološkom načinu proizvodnje hrane i ulozi vode i kiša u ekološkoj proizvodnji, stvaranje navike tjelesnih aktivnosti i spoznaja o njihovom djelovanju na zdravlje, navika kretanja kao prirodne potrebe, putem različitih ponuđenih sadržaja i aktivnosti i osobnim primjerom utjecati na življenje ekoloških vrijednosti u ustanovi ali i šire, razviti razumijevanje da svojim odnosom prema okolišu postajemo čuvari svojeg zdravlja.

 • 0DRŽIVI RAZVOJ KAO DIO ŽIVLJENJA U VRTIĆU

  UVOD\nKada govorimo o razvoju kulture vrtića, svjesni smo da je čine svi dionici odgojno obrazovnog rada vrtića odnosno usuglašavanje njihovih vrijednosti, stavova i njihove kulture življenja.\nKultura vrtića određuje na koji će se način integrirati elementi sadržani unutar kurikuluma.\nJedan od tih sadržaja je i razvoj kurikuluma unutar odgoja za održivi razvoj.\nOn započinje aktivnostima koje su potaknute dječjim interesom za svijet koji ga okružuje a posebno za ekološku dimenziju .\nOtvorenost vrtića i spremnost na promjene u odgojno obrazovnom radu a kojima je cilj cjelokupni razvoj djeteta rane i predškolske dobi, utjecala je i na svjesnost o važnosti razvoja ekoloških vrijednosti od najranije dobi.\nEkološki elementi uvelike doprinose bogaćenju materijalnog i socijalnog okruženja i doprinose djetetovom osobnom, emocionalnom, tjelesnom, obrazovnom i socijalnom razvoju.\nUnutar odgojno obrazovnog rada, potrebno je planirati aktivnosti bazirane na spoznaji i uvjerenju da je dijete cjelovito biće sa svojim specifičnim potrebama, pravima, stvaralačkim i izražajnim potencijalima .Ujedno je važno prepoznavati različitosti, uvažavati ih i poštivati te djelovanja uskladiti sa individualnim potrebama i osobinama.\nOkruženje i događanja u kojem se djeca nalaze imaju važnu ulogu u oblikovanju razvoja vrijednosti.\nVažno je imati u vidu da osim izlaska u prirodu i doživljaja potrebno je poticati kod djeteta promišljanje i kritički dijalog. Razvijati kod djeteta pojam o sebi kao građaninu svijeta i želju za pronalaženjem kreativnih rješenja.\nODRŽIVI RAZVOJ U VRTIĆU\nKada govorimo o održivom razvoju, on se sastoji od tri dimenzije koje su dio svakodnevnih doživljaja, iskustava, aktivnosti i djelovanja odnosno integrirane u kurikulum vrtića.\nDimenzije održivosti :\n• Socijalna i kulturna održivost\n• Ekološka održivost \n• Ekonomska održivost\n\n\n\nPolazišta odgojno-obrazovnog procesa su i polazišta održivog razvoja u vrtiću :\n Planiranje i stvaranje okruženja koje omogućava djetetu različite vrste interakcija (s vršnjacima, odraslima, prostorom, prirodnim okruženjem)\n Aktivnosti podupiru različite aspekte djetetova razvoja\n Planiranje i stvaranje uvjeta za razvoj slobodne, samoorganizirane igre i aktivnosti djeteta\n Buđenje prirodne znatiželje djeteta, čuđenje i potrebu za daljnjim istraživanjem\n Poštivanje djetetovih interesa i potreba\n Poticanje djeteta da se zna zauzeti za sebe ali i preuzeti odgovornost za svoje ponašanje i izbore\n Omogućiti djetetu slobodan izbor aktivnosti i partnera za igru, izmjenu iskustva\n Podržavanje djetetovo interpretiranje iskustvenog, njegovo samostalno otkrivanje, razmišljanje - učenje\n Stvaranje okruženja u kojem dijete ima mogućnost živjeti svoja prava ali znati poštivati i tuđa\n Poticanje djece na samoprocjenu i uočavanje uzročno-posljedičnih veza\n Poticanje različitih simboličkih izričaja djeteta ( likovni, grafički, verbalni, neverbalni, kretni)\n Podupirati dječje kreativno stvaranje i dječju inicijativu\n Uspostavljanje i održavanje kvalitetnih odnosa sa djecom\n Osnaživanje djeteta za demokratski dijalog sa ostalima, slobodno iznošenje svojih stavova i viđenja \n Stvaranje socijalnog okruženja u kojem se njeguju humani međuljudski odnosi i društvene vrijednosti\n Uvažavanje djetetovih opažanja, izjava, doživljaja, potreba, prijedloga i poticanje djeteta na samoprocjenu \n dijete je aktivni, jednako vrijedan sudionik u procesu vlastitog odgoja i obrazovanja\n\nUloga odgojitelja je od posebne važnosti a preduvjeti za njegovo djelovanje su da : \n• ima stečene vrijednosti na osnovu osobno duboko proživljenih iskustava\n• posjeduje određene vještine unutar razvoja i dio su njegove osobnosti i življenja\n• kontinuirano radi na osobnom i profesionalnom razvoju\n• posjeduje intrinzičnu motivaciju\nPLANIRANE AKTIVNOSTI\n- produbljivanje spoznaja o održivom razvoju \n- integriranje sadržaja održivog razvoja unutar planiranih zadaća/ishoda sadržanih u kurikulumu vrtića\n- povezivanje sa projektima i aktivnostima koje se provode u skupini/ vrtiću\n- određivanje inicijalnog stanja – na osnovu skale procjene\n- planiranje različitih aktivnosti i djelovanja (ekološkog, socijalnog i ekonomskog)\n- bilježenje procesa i rezultata \n- vrednovanje ostvarenog\n- pronalaženje kritičnih točaka i daljnje planiranje\n

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 • Ravnateljica vrtića: Mirjana Rajković
 • Odgojitelji: Snježana Furjan, Natalija Vugrinec, Marija Bunić
 • Djeca starijih dobih skupina 
 • Predstavnica stručnog tima:  Monika Rajković, dr.sc. pedagogije
 • Predstavnik administrativnog osoblja: Milan Rajković
 • Predstavnici roditelja: Dubravka Jug, Martina Zelčić Kos
 • Predstavnici lokalne zajednice: Miroslav Marković (predstavnik mjesne zajednice), Dalibor Štorga (predstavnik Hrvatskih šuma)
 • Javna i druga poduzeća: Željko Hajdinjak predstavnik Foto kluba Sloboda, Ivica Grudiček predstavnik medija
 • Predstavnik udruge koja se bavi pitanjem okoliša: Udruga za zaštitu životinja Spas


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ZDRAVLJE
Cilj:

 • Uočiti povezanost hrane i zdravlja,omogućiti djetetu od najranije dobi doživljaj i upoznavanje različitih okusa, stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode, igrom i osobnim primjerom stvaranje pozitivnog stava prema hrani, upoznati osnovne podjele hranjivih tvari, upoznati važnost pojedinih skupina namirnica, uočiti važnost pojedinih obroka, sudjelovati u izradi jelovnika, upoznati poremećaje prehrane, omogućiti spoznaju o  prednosti ekološkom načinu proizvodnje hrane, stvaranje navike tjelesnih aktivnosti i spoznaja o njihovom djelovanju na zdravlje, omogućiti informacije  o najčešćim ovisnostima i njihovoj štetnosti.
 • Stvaranje okruženja koje djeci omogućava svijest o pravu na čistu vodu, zdravu hranu, svjež zrak, okoliš bez otrova, važnost pranja ruku i higijene tijela.


Zadatak:

 • Izjave djece o njihovim prehrambenim navikama i upoznavanje roditelja sa dječjim izjavama
 • Obilježavanje Dječjeg tjedna- pravo djeteta na zdravlje
 • Susret sa medicinskom sestrom Doma zdravlja
 • Hodanje i šetnja do šume i uočavanje dobrobiti aktivnosti za osjećaj ugode
 • Izlet u prirodu, povezivanje sa Danima kruha i zahvalnosti za plodove zemlje -ekološki načina proizvodnje hrane, zdrava prehrana
 • Izrada piramide zdrave hrane i zdravog tanjura i odgovorne prehrane
 • Sudjelovanje u izradi jelovnika
 • Mogućnost svakodnevnog konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda 
 • Voće i povrće u našoj prehrani-izrada kutića zdrave prehrane
 • Sezonsko voće i povrće
 • Hrana koju su jele naše bake
 • Zdravi život – izrada plakata, uključivanje obitelji u aktivnosti (kretanje, izlet)
 • Radne aktivnosti i usvajanje i održavanje higijenskih navika i naše zdravlje
 • Važnost  tjelesnih aktivnosti za očuvanje zdravlja – igre i radionice za djecu i roditelje
 • U zdravom tijelu, zdrav duh – sudjelovanje u projektu Tjedan zdravlja
 • Obilježavanje Dana sporta, Dana kretanja, Dana zdravlja


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine od rujna 2021. do lipnja 2022.


Nositelji:

Eko patrola, odgojiteljice, spremačice, kuharice, djeca,roditelji, eko odbor vrtića, turistička agencija, ravnateljica, vanjski suradnici, sustručnjaci, druge predškolske ustanove, škole, šira zajednica.

Naziv teme: VODA
Cilj:

 • Uočiti svojstva vode koja nas okružuje, agregatna stanja i važnost vode za svijet, upoznati se sa bogatstvom i raznolikošću živog svijeta u vodi, uočiti razlike između pitke i otpadne vode, razvijati svijest o važnosti čuvanja izvora pitke vode i štednje vode, stvaranje spoznaje kako onečišćujemo vodu i kako to utječe na živi svijet, provoditi praćenje potrošnje i aktivnosti za štednju vode, uključivanje u aktivnosti i obitelji i užu zajednicu.
 • Na osnovu iskustva iz prakse i potreba za zaštitom prava djece odlučili smo se povezati vodu i zdravlje, jer su se navike pijenja vode kod djece smanjile a povećale one povezane uz slatke i gazirane napitke. Samim tima i odnos prema vodi se mijenja, a našim ćemo aktivnostima  i okruženjem poticati djecu na promišljanja i izmjenu iskustva a time i na ekološka promišljanja.
 • Sve aktivnosti i sadržaji su dio svakodnevnice i nezaobilazan segment svih sadržaja i aktivnosti unutar ranog predškolskog odgoja i njima se ostvaruje djetetovo pravo na zdravlje, ali ne smijemo zanemariti da je krajnji cilj shvatiti da svako pravo donosi i odgovornost.


Zadatak:

 • Što sve voda može
 • Dječji izričaji, sakupljanje materijala
 • Naša hidrocentrala (posjeta hidrocentrali)
 • Kako štedjeti vodu
 • Mjerenja potrošnje (koliko dugo voda teče za vrijeme osobne higijene)
 • Bilježenja potrošnje vode
 • Štednja vode u sanitarnim prostorijama
 • Detektiranje najvećih potrošača vode
 • Izrada plakata s bilješkama i prijedlozima
 • Pokusi sa vodom- agregatna stanja
 • Što se otapa u vodi
 • Kako zagađujemo vodu – spoznajno istraživalačke aktivnosti
 • Život u potoku, jezeru, rijeci i kamo rijeka odlazi
 • Obilježavanje Dana voda –izlet do najbližeg potoka ili rijeke Drave
 • Igrokazi za djecu : Keko-eko, Pismo iz Zelengrada,
 • Putovanje jedne kapljice
 • Aktivnosti umjetničkog promatranja i slušanja povezane sa temom vode (slušanje glazbenih instrumentalnih cjelina,priče, pjesme, filmovi, predstave


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine od rujna 2021. do lipnja 2022.


Nositelji:

Eko patrola, odgajateljice, spremačice, kuharice, djeca,roditelji, eko odbor vrtića, turistička agencija, ravnateljica, vanjski suradnici, sustručnjaci, druge predškolske ustanove, škole, šira zajednica.

Naziv teme: OTPAD
Cilj:

Uočiti razliku između otpada i smeća, stvoriti naviku razvrstavanja otpada, upoznati se sa vrstama otpada i razlikama između opasnog i korisnog otpada, upoznati se sa recikliranjem otpada, pronalaziti načine kako smanjiti količine otpada, upoznati različite načine iskorištavanja otpada (izrada igračaka, didaktičkih pomagala, ukrasa i sl.), uočavati narušavanje ljepote prirode odlaganjem otpada i smeća i pronalaženje načina za djelovanje čišćenja i zaštite okoliša, osmisliti poruke na osnovu doživljenog za buđenje ekološke svijesti kod djece i odraslih.


Zadatak:

 • Što je otpad, a što smeće
 • Vrste otpada
 • Razvrstavanje, odlaganje, oporaba otpada
 • Recikliranje i ponovna uporaba
 • Uključivanje obitelji u sakupljanje papira, plastičnih boca, čepova
 • Praćenje i bilježenje količine otpada ( u kilama prema vrsti otpada)
 • Kreativne radionice sa otpadnim materijalima u funkciji informiranja uže i šire zajednice, igre djeteta i razvoja kompetencija (izradi igračku, ukras, pomagalo….) i izrada brošure sa savjetima i idejama za uporabu
 • Istraživanje: vrijeme razgradnje: plastična vrećica, papirnata maramica, plastična čaša, list, ljuska krumpira (promatranje, bilježenje, izmjena iskustva, zaključivanje i povezivanje sa odgovornosti prema prirodi)
 • Razgradnja bio otpada u šumi i utjecaj na promjene u šumi
 • Briga o životinjskom svijetu povezano sa zabranjenim odlagalištima smeća i otpada u prirodi i klimatskim promjenama u prirodi : Izrada i obnavljanje kućica hranilica za ptice, izrada kućica za gniježđenje, izrada hotela za kukce, pojilišta za pčele,leptire i  ptice i korištenje otpadnih boca i kutija u tu svrhu
 • Suradnja sa udrugom za napuštene životinje Spas: sakupljanje starih deka, majica, posuđa, ručnika, papira
 • Briga o cvjetnjaku vrtića - Bio otpad za naš cvjetnjak
 • Informiranje i uključivanje obitelji u različite ekološke aktivnosti
 • Aktivno sudjelovanje kod uređivanja igrališta u blizini vrtića
 • Ciljane šetnja do šume – uočavanje smeća i otpada
 • Detektiranje opasnosti odlaganja otpada za šumu, biljke i životinje
 • Provođenje čišćenja vrtićkog ali i šireg okruženja
 • Sakupljanje plastičnih boca, čepova, papira i daljnje preusmjeravanje uključivanjem u humanitarne akcije uz bilježenje i informiranje svih uključenih
 • IZUMI  za manje otpada-poticanje različitih načina dječjeg kreativnog izričaja
 • Izrada plakata, letaka, brošura, eko poruka
 • Anketni list za roditelje sa eko temama
 • Istraživanje i pronalaženje pisanih podataka povezanih sa temom i općenito za izgradnju ekološke svijesti : putem interneta, enciklopedija, stihova, priča, časopisa
 • Suradnja sa lutkarskim kazalištima
 • Izleti u prirodu i eko imanja


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine od rujna 2021. do lipnja 2022.


Nositelji:

Eko patrola, odgajateljice, spremačice, kuharice, djeca,roditelji, eko odbor vrtića, turistička agencija, ravnateljica, vanjski suradnici, sustručnjaci, druge predškolske ustanove, škole, šira zajednica.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: DAN PLANETE
Ostvareni ciljevi:
 • dijete povezuje stečene spoznaje i razvija svijest o svojoj ulozi u svijetu koji ga okružuje
 • razvoj spoznaje o međuovisnosti

Realizirani zadaci:
 • razvoj pozitivnog stava prema svijetu
 • usvajanje i življenje ekoloških vrijednosti
 • prenošenje doživljaja izvan prostora vrtića
 • osjećaj važnosti u svakodnevnom životu i utjecaju na okolinu

Vrijeme realizacije:

Travanj 2022.


Nositelji:

Svi dionici vrtića.

Naziv teme: Vodeni tjedan zdravlja
Ostvareni ciljevi:
 • upoznavanje agregatnih stanja vode
 • djeca razumiju važnost vode za svijet
 • spoznaja o načinu očuvanja pitke vode
 • upoznavanje svojstva i vrsta  vode
 • voda kao medij za izričaj i doživljaj

Realizirani zadaci:
 • pokusi sa vodom (topivost, pluta i tone, agregatna stanja)
 • igre s vodom
 • ciljana šetnja do rijeke
 • izrada makete potoka
 • slatka i slana voda
 • pitka i zagađena voda - pravilno odlaganje smeća i otpada

Vrijeme realizacije:

Ožujak i travanj 2022.


Nositelji:

Svi dionici vrtića.

Naziv teme: Bioraznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • spoznaja o važnosti drva u eko sustavu
 • provođenje elemenata održivog razvoja
 • suradnja s vanjskim čimbenicima i spoznaja o njihovoj važnosti u očuvanju bioraznolikosti - Zasadi drvo ne budi panj, Parkovi Varaždin, Arboretum opeka Vinica, ergela Đulabić

Realizirani zadaci:
 • bolje poznavanje obilježja drveća i njihovog prirodnog staništa
 • sadnja drveća i briga o sadnicama tijekom godine
 • povezivanje korištenja otpanih materijala i štednje papira sa očuvanjem šume
 • utjecaj očuvanja šuma na potrošnju općenito
 • razvoj socijalnih interakcija

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./22.


Nositelji:

Eko patrola, odgajateljice, spremačice, kuharice, djeca,roditelji, eko odbor vrtića, turistička agencija, ravnateljica, vanjski suradnici, sustručnjaci, druge predškolske ustanove, škole, Parkovi Varaždin, Arboretum opeka, Ergela Đulabić, mediji.

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:

 • spoznaja koja su svojstva vode koja nas okružuje, agregatna stanja i važnost vode za svijet,
 • pronalaženje informacija povezanih  sa bogatstvom i raznolikošću živog svijeta u vodi,
 • dijete zna razliku između pitke i otpadne vode,
 • razvoj svjesnosti  o važnosti čuvanja izvora pitke vode i štednje vode,
 • stvaranje spoznaje kako onečišćujemo vodu i kako to utječe na živi svijet,
 • praćenje potrošnje vode  i aktivnosti za štednju vode, uključivanje u aktivnosti i obitelji i užu zajednicu
 • obilježavanje Dana voda


Realizirani zadaci:

 • što sve voda može
 • dječji izričaji, sakupljanje materijala
 • naša hidrocentrala (posjeta hidrocentrali)
 • kako štedjeti vodu - načini i ideje
 • mjerenja potrošnje (koliko dugo voda teče za vrijeme osobne higijene)
 • bilježenja potrošnje vode
 • štednja vode u sanitarnim prostorijama
 • detektiranje najvećih potrošača vode
 • izrada plakata s bilješkama i prijedlozima
 • pokusi sa vodom- agregatna stanja
 • što se otapa u vodi
 • kako zagađujemo vodu – spoznajno istraživalačke aktivnosti
 • obilježavanje Dana voda – ciljana šetnja do rijeke Drave, posjeta hidrocentrali, uključivanje obitelji u potrazi za potokom
 • igrokazi za djecu : Keko-eko, Pismo iz Zelengrada,
 • putovanje jedne kapljice
 • aktivnosti umjetničkog promatranja i slušanja povezane sa temom vode (slušanje glazbenih instrumentalnih cjelina,priče, pjesme, filmovi, predstave
 • sakupljanje kišnice i zalijevanje i uređivanje vrtićkog cvjetnjaka – cvijeće koje vole leptiri
 • izrada cvjetnjaka kod kuće i sakupljanje kišnice
 • posjeta vodocrpilištu i upoznavanje sa postupkom pročišćavanja vode
 • sudjelovanje djece u pronalaženju i provođenju akcija koje potiču na odgovorno ponašanje u štednji vode


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./22.


Nositelji:

Eko patrola, odgajateljice, spremačice, kuharice, djeca,roditelji, eko odbor vrtića, turistička agencija, ravnateljica, vanjski suradnici, sustručnjaci, druge predškolske ustanove, škole, šira zajednica, foto klub Sloboda Varaždin.

Naziv teme: Zdravlje
Ostvareni ciljevi:
 • uočavanje povezanosti hrane i zdravlja
 • omogućiti djetetu od najranije dobi doživljaj i upoznavanje različitih okusa
 • stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode
 • igrom i osobnim primjerom stvaranje pozitivnog stava prema hrani, upoznati osnovne podjele hranjivih tvari, upoznati važnost pojedinih skupina namirnica, uočiti važnost pojedinih obroka, sudjelovati u izradi jelovnika, upoznati poremećaje prehrane
 • omogućiti spoznaju o  prednosti ekološkom načinu proizvodnje hrane
 • stvaranje navike tjelesnih aktivnosti i spoznaja o njihovom djelovanju na zdravlje
 • omogućiti informacije  o najčešćim ovisnostima i njihovoj štetnosti
 • spoznaja djce o sigurnosti i načinima zaštite zdravlja
 • spoznaja o zanimanjima važnim za očuvanje sigurnosti i zdravlja


Realizirani zadaci:

 • izjave djece o njihovim prehrambenim navikama i upoznavanje roditelja sa dječjim izjavama
 • obilježavanje Dječjeg tjedna- pravo djeteta na zdravlje
 • susret sa medicinskom sestrom Doma zdravlja
 • hodanje i šetnja do šume i uočavanje dobrobiti aktivnosti za osjećaj ugode
 • izlet u prirodu, povezivanje sa Danima kruha i zahvalnosti za plodove zemlje -ekološki načina proizvodnje hrane, zdrava prehrana
 • izrada piramide zdrave hrane i zdravog tanjura i odgovorne prehrane
 • sudjelovanje u izradi jelovnika
 • mogućnost svakodnevnog konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda 
 • voće i povrće u našoj prehrani-izrada kutića zdrave prehrane
 • sezonsko voće i povrće
 • hrana koju su jele naše bake
 • zdravi život – izrada plakata , uključivanje obitelji u aktivnosti (kretanje, izlet)
 • radne aktivnosti i usvajanje i održavanje higijenskih navika i naše zdravlje
 • važnost  tjelesnih aktivnosti za očuvanje zdravlja – igre i radionice za djecu i roditelje
 • u zdravom tijelu, zdrav duh – sudjelovanje na Olimpijadi dječjih vrtića
 • obilježavanje Dana sporta, Dana kretanja, Dana zdravlja
 • uključivanje u projekt Sigurni vrtići i provođenje aktivnosti unutar projekta


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./22.


Nositelji:

Eko patrola, odgajateljice, spremačice, kuharice, djeca,roditelji, eko odbor vrtića, turistička agencija, ravnateljica, vanjski suradnici, sustručnjaci, druge predškolske ustanove, škole, Hrvatski crveni križ, Udruga Misli zeleno, Zavod za javno zdravstvo varaždinske županije.

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • dijete može uočiti razliku između otpada i smeća, stvoriti naviku razvrstavanja otpada,
 • dijete se  upoznaje  sa vrstama otpada i razlikama između opasnog i korisnog otpada,
 •  djeca provode aktivnosti sa recikliranjem otpada, i pronalaze načine kako smanjiti količine otpada,
 • djeca pronalaze  različite načine iskorištavanja otpada (izrada igračaka, didaktičkih pomagala, ukrasa i sl.),
 • uočavati narušavanje ljepote prirode odlaganjem otpada i smeća i pronalaženje načina za djelovanje čišćenja i zaštite okoliša,

 • poruke na osnovu doživljenog za buđenje ekološke svijesti kod djece i odraslih


Realizirani zadaci:

 • što je otpad, a što smeće
 • vrste otpada
 • razvrstavanje, odlaganje, oporaba otpada
 • recikliranje i ponovna uporaba
 • uključivanje obitelji u sakupljanje papira, plastičnih boca, čepova
 • praćenje i bilježenje količine otpada (u kilama prema vrsti otpada)
 • kreativne radionice sa otpadnim materijalima u funkciji informiranja uže i šire zajednice, igre djeteta i razvoja kompetencija (izradi igračku, ukras, pomagalo….) i izrada brošure sa savjetima i idejama za uporabu
 • istraživanje : vrijeme razgradnje : plastična vrećica, papirnata maramica, plastična čaša, list, ljuska krumpira (promatranje, bilježenje, izmjena iskustva, zaključivanje i povezivanje sa odgovornosti prema prirodi )
 • razgradnja bio otpada u šumi i utjecaj na promjene u šumi
 • briga o životinjskom svijetu povezano sa zabranjenim odlagalištima smeća i otpada u prirodi i klimatskim promjenama u prirodi : Izrada i obnavljanje kućica hranilica za ptice, izrada kućica za gniježđenje, izrada hotela za kukce, pojilišta za pčele,leptire i  ptice i korištenje otpadnih boca i kutija u tu svrhu
 • suradnja sa udrugom za napuštene životinje Spas : sakupljanje starih deka, majica, posuđa, ručnika, papira
 • briga o cvjetnjaku vrtića - Bio otpad za naš cvjetnjak
 • informiranje i uključivanje obitelji u različite ekološke aktivnosti
 • aktivno sudjelovanje kod uređivanja igrališta u blizini vrtića
 • ciljane šetnja do šume – uočavanje smeća i otpada
 • detektiranje opasnosti odlaganja otpada za šumu, biljke i životinje
 • provođenje čišćenja vrtićkog ali i šireg okruženja
 • sakupljanje plastičnih boca, čepova, papira i daljnje preusmjeravanje uključivanjem u humanitarne akcije uz bilježenje i informiranje svih uključenih
 • sadnja drveća i uključivanje u projekt Zasadi drvo, ne budi panj


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./22.


Nositelji:

Eko patrola, odgajateljice, spremačice, kuharice, djeca,roditelji, eko odbor vrtića, turistička agencija, ravnateljica, vanjski suradnici, sustručnjaci, druge predškolske ustanove, škole, šira zajednica.

Naziv teme: Detekcija onečišćenja šume
Ostvareni ciljevi:
 • boravak djeteta u prirodi i otkrivanje ljepota koje priroda krije
 • pronalaženje krtičkih točaka i obavještavanje zadužene službe
 • doprinos životu šume

Realizirani zadaci:
 • ciljana šetnja šumom i obilježavanje Dana šuma
 • uklanjanje zagađivača šume
 • povezivanje Dana šume i Dana vode
 • uočavanje bogatstva i različitosti života u šumi

Vrijeme realizacije:

Ožujak 2022.


Nositelji:

Djeca i odgojitelji starijih skupina.

Naziv teme: ORGANIZACIJA PREDAJE PLASTIČNIH ČEPOVA
Ostvareni ciljevi:
 • uočavanje razlike između otpada i smeća
 • uključivanje svih dionika u aktivnost i doprinos stvaranju ekoloških vrijednosti
 • organizacija predaje plastičnih čepova
 • povezivanje ekoloških i humanitarnih aktivnosti
 • obavještavanje javnosti

Realizirani zadaci:
 • participiranje u svakodnevnim životnim situacijama
 • doprinos ekološkom promišljanju
 • povezivanje aktivnosti s elementima održivog razvoja

Vrijeme realizacije:

Studeni 2021.


Nositelji:

Djeca i odgojitelji starije skupine Bistrooki.

Naziv teme: Otpad u parku u blizini vrtića
Ostvareni ciljevi:

 • dijete prihvaća prirodne zakonitosti, spontano učenje kroz otkrivanje svijeta, istraživanjem i stjecanjem neposrednog iskustva, te stjecanje spoznaje o međuovisnosti svih bića na svijetu
 • dijete aktivno doprinosi življenju ekoloških vrijednosti i prenosi u šire okruženje


Realizirani zadaci:
 • uočavanje kritičnih točaka u okruženju vrtića
 • djelovanje i uključivanje cijele skupine u aktivnosti
 • razvrstavanje otpada

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca iz  skupine djece 6 i 7. godine života.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ŽELIMO DA ZEMLJA BUDE ČISTA,

DA PANDA NE OSTANE BEZ BAMBUSOVA LISTA.


Eko himna:

PANDINA SREĆA

 

ZA PANDU JE SREĆA

KADA NEMA SMEĆA,

KADA ŠUMA ZABLISTA

I SVAKA JE LIVADA ČISTA.

 

ZA PANDU JE SREĆA,

KADA NEMA KISELE KIŠE,

KADA SVAKO DRVO RASTE

I DOLAZE LASTE.

 

ZA PANDU JE SREĆA,

KADA NEMA CRNOG SMOGA,

KADA TEČE ČISTA VODA,

I KAD PANDA SRETNO HODA.