Eko škola

Osnovna škola Ljudevita Gaja, Nova Gradiška

Gajeva 24
35400 Nova Gradiška

Telefon: 035/361-612
Fax: 035/361-377
E-mail: ured@os-ljgaja-ng.skole.hr
Web: http://os-ljgaja-ng.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Blagica Pečnjak
Školski koordinatori: Helena Kudra
Godina stjecanja statusa: 2001
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Moć je u mojim rukama! - I've got the power!
 • Sunčani sat

  Na uređenoj gredici postavljen je stup koji služi kao kazaljka sata. Od otpadnog materijala uredit će se dijelovi sata.

 • Natpisi u školskom parku

  Na grubo obrađenim daskama učenici ispisuju naziv škole i eko poruke. Postavljaju se u školskom okolišu.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1.a Tena Ferić
 • 1.b Helena Šurkalović
 • 2.a  Petar Vukšić
 • 2.b Iva Dobričić            
 • 2.c  Filip Medunić
 • 3.a  Mia Lazić
 • 3.b  Nika Dukanović
 • 3.c Iva Kablović
 • 4.a Anja krizmanić
 • 4.b Dorijan Butina
 • 4.c Lucija Špehar
 • 5.a Tara Sokić
 • 5.b Lukas Mihanović
 • 6.a Heidi Bušić
 • 6.b Ema Katičić
 • 6.c Sara Ivanišević
 • 7.a Petra Barić
 • 7.b Kristijan Hrvojević
 • 7.c Rebeka Todorović
 • 7.d Matea Mital
 • 8.a Luka Butina
 • 8.b Ema Senić
 • 8.c Manuel Lalić
 • 8.d Hana Mital
 • PŠS  Andija Vlaović, Ivano Švaić, Dora Švaić
 • PŠ V Andija Marinović
 • MO Valentin Opuvačić
 • Učitelji: Blagica Pečnjak, Helena Kudra, Štefanija Jugović, Terezija Višić, Tihomir Kudra, Nevenka Bijelić, Maja Vukšić.
 • Ostali: Ivana Olić, Marin Olić, Josip Strinavić i Jasna Benić.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Sunčani sat
Cilj:
 • Izraditi sunčani sat i znati ga čitati.

Zadatak:
 • Od ostataka cigli i kamenih ploča na dijelu neiskorištenog školskog parka izraditi prostorni sunčani sat.  Učenici će uz pomoć učiteljice i domara postvaiti ploče, obojati ih i postaviti stup za sat.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2018. i ožujak, travanj 2019.


Nositelji:
 • Učenici likovnjaci i eko odbor, učiteljica likovne kulture Štefanija Jugović, domar.
Naziv teme: Akcija sakupljanja starog papira
Cilj:
 • Pravilno razvrstavanje otpada,te reciklaža.

Zadatak:
 • Učenici tijekom cijele školske godine razvrstavaju papir u školi i kod kuće. Na dan sakupljanja donose ga u školu, važu i odlažu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Svi učenici,roditelji, učitelji, domari i spremači škole.
Naziv teme: Uređenje okoliša škole
Cilj:
 • Uljepšati okoilš škole uz odgojnu vrijednost.

Zadatak:
 • Izradit će sunčani sat od otpadnog materijala.
 • Od dasaka izradit će natpise sa eko porukama.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2018.


Nositelji:
 • Eko odbor, učenici likovnjaci, učiteljica likovne kulture i koordinatorica.
Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti
Cilj:
 • Naglasiti simboliku kruha, važnost kruha kao izraz životne i duhovne snage.

Zadatak:
 • Razgovarati s djecom na temu "od zrna do pogače", upoznati djecu s kulturom ophođenja prema kruhu, zbrinjavanje otpadaka, prirediti izložbu radova djece, priredbu sa posvetom kruha, organizirano blagovanje kruha u školskoj blagovaonici.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2018.


Nositelji:
 • Učenici i učiteljice, vjeroučiteljice.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Akcija sakupljanja starog papira
Ostvareni ciljevi:
 • Podignuta ekološka svijest 
 • Znanje o razvrstavanju otpada
 • Znanje o reciklaži

Realizirani zadaci:
 • Sakupljanje i razvrstavanje otpada tijekom cijele godine
 • Izrađen je spremnik za stari papir 
 • Vaganje papira

Vrijeme realizacije:

Travanj 2019.


Nositelji:
 • Svi učenici, učitelji,  roditelji i osoblje škole.
Naziv teme: Sunčani sat
Ostvareni ciljevi:
 • Postavljeno je kamenje i stup za sunčani sat.

Realizirani zadaci:
 • Uređen je prostor, postavljeno kamenje, cigle, postavljen stup, još treba označiti svaki kamen bojom.

Vrijeme realizacije:

Listopad 2018.- postavljanje

Ožujak 2019.- bojanje


Nositelji:
 • učenici likovnjaci, eko odbor, učiteljica likovne kulture Š. Jugović i domar.
Naziv teme: Uređenje okoliša- natpisi u školskom okolišu
Ostvareni ciljevi:
 • Obnovljeni natpisi sa eko porukama

Realizirani zadaci:
 • Obojane su daske , novi natpisi su napisani, te je domar postavio natpise u okolišu škole.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učiteljica likovne kulture, učenici u eko odboru, likovnjaci, domar.
Naziv teme: Dani zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su naučili kako nastaje kruh od zrna do pogače, te koja je njegova važnost u životu svakog pojedinca.

Realizirani zadaci:
 • Radionice nastajanja kruha, važnosti zdrave prehrane, izrada piramida prehrane, realizirana svečanost blagoslova i blagovanja kruha i plodova zemlje.

Vrijeme realizacije:

Listopad 2018.


Nositelji:
 • Učitelji razredne nastave, vjeroučiteljice, učiteljica glazbene kulture, učitelji hrvatskog jezika i svi učenici 1.-5.razreda.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Zemlja, voda, zrak

to su riječi tri.

Uništiš li njih,

uništeni smi i mi.


Eko himna:

Hoće li sunce zauvijek sjati?
Zlatne haljine na nebu tkati?
Hoće li trava zelena biti?
Svi zdravu vodu želimo piti.
 
S.O.S. otvorite oči.
S.O.S. zemlja vas moli.
S.O.S. ljubavi treba.
Ona nas hrani i vodi do neba.
    
Hoće li vjetar donositi kišu?
Il΄ nam se tužni dani pišu?
Hoće li ljubav jača biti
da prirodu zdravu štiti?
 
S.O.S. otvorite oči…