Eko škola

Dječji vrtić En ten tini, Sesvete

Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 8
10360 Zagreb

Telefon: 01/5580-133
Fax: 01/5580-139
E-mail: vrtic-ententini@zagreb.hr
Web: http://www.vrtic-ententini.zagreb.hr/

Ravnatelj/ica: Mirjana Čuljak, dipl. pedagog
Školski koordinatori: Sanja Mušan, pedagog, Martina Vrbat Milas, psiholog
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1. Mirjana Čuljak, ravnateljica
 • 2. Jelica Dabro Ključević, zdravstvena voditeljica
 • 3. Sanja Mušan, pedagoginja– vrtićki koordinator
 • 4. Martina Vrbat Milas (zamjena Marina Dropulić), psihologinja – vrtićki koordinator
 • 5. Jelena Korbar, odgojiteljica
 • 6. Ana Kuljak, odgojiteljica
 • 7. Adam Bilal, odgojitelj
 • 8. Nataša Čačić, odgojiteljica
 • 9. Nikolina Trempetić, odgojiteljica
 • 10. Andrea Ančić, odgojiteljica
 • 11. Hrvoje Dupin, ekonom
 • 12. Drago Jurišić, domar
 • 13. Dubravka Požgaj, spremačica
 • 14. Stipe Jolić, predstavnik roditelja
 • 15. Zoran Juranović i Ivan Galiot – predstavnici lokalnog gospodarstva

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: PLAN DJELOVANJA DV EN TEN TINI ZA 2019/2020
Cilj:

 • Plan djelovanja za pedagošku godinu 2019./2020. temelji se na ciljevima i zadaćama Programa Eko škole kao i na ciljevima i zadaćama usmjerenih ka unapređivanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada vrtića.
 • Osnovni cilj programa je razvoj osjetljivosti i razumijevanja djece (i odraslih) za prirodne procese i njihovu uzajamnu ovisnost, izgradnja pozitivnih stavova i pozitivnog odnosa prema okolišu u praksi, akciji i življenju.
 • Program se provodi projektnim prristupom, čiji je temelj jest učenje čineći i zajedničke rasprave djece međusobno te djece i odgojitelja putem aktivnosti istraživanja, pronalaženja odgovora te donošenja novih teorija o nekom problemu. Djeca kroz suradničko učenje aktivno sudjeluju u promišljanju i planiranju novih iskustava učenja: dijete ima mogućnost odabira, načina i smjera teme ili problema koji će istraživati; djeca skupljaju informacije, interpretiraju ih i nastoje ih povezati sa prethodnim znanjima i iskustvima. Kako bi djeci omogućili iskustveno učenje, potrebno je osigurati kvalitetno prostorno-materijalno okruženje koje slijedi dječje interese i poziva na samostalno istraživanje i učenje. Rad na projektu djeci omogućuje stjecanje i primjenu praktičnih upotrebljivih znanja, razvoj intelektualnih i socijalnih vještina, osnaživanje organizacijskih sposobnosti i doživljaj sebe kao uspješnima.
 • Neke od važnijih uloga odgojitelja u radu na projektima su: dobro upoznati individualne potrebe, interese i potencijale djeteta, stvarati ozračje tople komunikacije, opskrbljivati prostor s mnogo različitog materijala, pratiti i stalno procjenjivati individualni napredak djeteta, podržavati učenje djece pribavljanjem potrebnih resursa, dokumentirati zajedničke rasprave i aktivnosti djece. Odgojitelji postaju nenametljiva podrška u učenju djece: postavljaju poticajna pitanja koja djeci olakšavaju ustanoviti postojeća znanja, produbiti razumijevanje, primijeniti nova znanja, uočiti odnose među pojavama i donijeti zaključke. Potiču djecu na dokumentiranje i evaluaciju vlastitih aktivnosti.
 • U radu na projektu roditelji se smatraju ravnopravnim sudionicima, pozivani su na aktivno sudjelovanje u projektu na različite načine, čime se doprinosi kvaliteti projekata.

 

EKOLOŠKA PODRUČJA - vrtićkim skupinama bavimo se idućim temama:

 • ENERGIJA - CILJ:  upoznavanje djece s pojmovima „obnovljivi i neobnovljivi izvori energije“;  razlikovanje utjecaja obnovljivih i neobnovljivih izvora energije na okoliš; upoznavanje osnovnih vrsta obnovljivih izvora energije – sunce, voda, vjetar; upoznavanje sunca kao izvora svjetlosne i toplinske energije; istraživanje načina na koji sunčeva energija utječe na razvoj različitih oblika života na Zemlji; istraživanje korisnih načina upotrebe sunčeve energije bez štetnog utjecaja na ljude i okoliš; stjecanje spoznaja o načinu i mogućnostima iskorištavanja energije vode, energije sunca, energije vjetra; stjecanje spoznaja o načinu funkcioniranja vodenice i vjetrenjače i njihove važnosti u životu čovjeka te upoznavanje s prednostima koje donose obnovljivi izvori energije u smislu zaštite okoliša.
 • PROMET - CILJ: Osvještavanje i usvajanje znanja i vještina potrebnih za odgovorno ponašanje u prometu; upoznavanje djece sa pravilima u prometu, prometnim znakovima, vrstama prijevoznih sredstava, opasnostima u prometu; usvajanje načina orijentacije u prostoru; razvijanje svijesti o važnosti zaštite okoliša (prometna sredstva zagađuju okoliš)
 • ZDRAV ŽIVOT - CILJ: Usvajanje osnovnih načela zdrave prehrane te sustavno usvajanje i prakticiranje zdravih prehrambenih i životnih navika: pripremanje zdrave hrane (svježe voće i povrće, integralne žitarice, nerafinirana sladila, mahunarke, različite mliječne proizvode, plodove mora i ribu, nezasićene masnoće, prirodne napitke; provođenje istraživalačkih i stvaralačkih aktivnosti koje obogaćuju dječje iskustvo i saznanja o „nastanku“ zdravih namirnica, o ljekovitom i začinskom bilju, značenju pojma „zdrav život“ i sl; uzgajanje ljekovitog i začinskog bilja (mali vrtovi); usvajanje navika vježbanja i što češćeg kretanja. 
 • BIOLOŠKA RAZNOLIKOST - CILJ: Upoznavanje djece sa staništima pojedinih biljnih vrsti, o različitim podnebljima te utjecaju klimatskih promjena na biljke; upoznavanje djece sa  staništima različitim životinjskim vrstama, njihovim staništima i načinom preživljavanja; razvijanje svijesti o očuvanju pojedinih biljnih i životinjskih vrsta
 • KULTURNA BAŠTINA - CILJ: Razvijanje interesa djeteta za upoznavanje vlastite kulturne baštine i tradicije te tradicije drugih kultura; omogućavanje razvijanja spoznajnih mogućnosti - širenje znanja o vlastitoj i drugim kulturama i njihovoj tradiciji, ali utjecanje i na razvijanje osjećaja poštovanja prema vlastitoj kulturi i tradiciji te razvijanje tolerancije i međusobnog uvažavanja različitosti.

Zadatak:

 • Čarobni svijet priča - odgojna skupina Ribice
 • Od sjemena do biljke - odgojna skupina Tigrići
 • Zdravi stilovi života u vrtiću - odgojna skupina Žabice
 • Godišnja doba - odgojna skupina Kaktusi
 • Životinje na selu, u šumi i divljini - odgojna skupina Jaglaci
 • Hrvatska - odgojna skupina Pčelice
 • Energija u našem tijelu - odgojna skupina Tintilinići
 • Reduce, reuse, recycle - odgojna skupina Medvjedići
 • Voda oko nas - odgojna skupina Tratinčice
 • Škrinja zaboravljenih igračaka i igara - odgojna skupina Pužići
 • Životinje u našem gradu - odgojna skupina Mišići
 • Život nekad i sad - odgojna skupina Vrapčići
 • Otpad nije smeće - odgojna skupina Slonići
 • Lijepom našom - odgojna skupina Leptirići
 • Klimatske promjene - odgojna skupina Maslačak
 • Lijepa naša Hrvatska - odgojna skupina Potočnice
 • Sigurni u prometu – od vrtića do škole - odgojna skupina Bubamare
 • Djeca, čuvari baštine - odgojna skupina Vučići

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 • Tijekom 2019.-2020. pedagoške godine

NAČIN VREDNOVANJA

 • etnografska analiza –kvalitativna razina pri praćenju i dokumentiranju projekta
 • dječji radovi, zapisi karakterističnih izjava djece i odgojitelja kao dio dokumentacije projekta – kvalitetna implementacija
 • zajednička analiza razine kvalitete dokumentiranja procesa- dokumentacija u funkciji boljeg i kvalitetnijeg razumijevanja djeteta, njegovih potreba, sposobnosti i preferencija
 • rasprava ili diskursi svih sudionika o problemima provođenja projekata u odgojnim skupinama tj. analiza općeg ozračja postignutog na razini odgojne skupine
 • analiza i procjena razine kvalitete dimenzija konteksta (važnost prostornog i materijalnog okruženja pri provedbi projekata, utjecaj okruženja na aktivno konstruiranje znanja, socijalni odnosi i komunikacija, timski rad i rješavanje problema, refleksivni praktičar, uloga i educiranje roditelja o samom provođenju projekta i njihova participacija u životu i radu vrtića)
 • evaluacija rada: procjena uspješnosti provođenja projekta

Nositelji:
 • Nositelji zadataka su djeca, roditelji  i odgojitelji odgojnih skupina.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Izvješće o radu Eko škole u DV 'En ten tini'
Ostvareni ciljevi:
 • U listopadu 2019. izvršena je ocjena stanja okoliša. Uočena je potreba daljnjeg osvještavanja važnosti štednje energije i sortiranja otpada kod zaposlenika i djece, kao i upoznavanje s dodatnim ekološkim temama kao što su energija, promet i zdrav život. Također je uočena potreba za dodatnim uređenjem vanjskog okoliša i oplemenjivanjem  novim biljnim vrstama.
 •  U eko aktivnosti su uključeni roditelji, podjednako kao i zaposlenici Vrtića. Možemo reći da je osvještenost potreba da se otpad sortira i energija štedi kod djece na visokom nivou  kao i nivo spoznaje o problemima zagađivanja i potrebe zagađivanja okoliša. U svakoj odgojnoj  skupini provode se ekološke aktivnosti prema unaprijed razrađenom planu, a također se u svakoj vrtićkoj skupini provodi i eko projekt s temom koja ovisi o najvećem interesu djece te skupine. Osnovni cilj našeg ekološkog programa je razvoj senzibiliteta i razumijevanja djece ( i odraslih) za prirodne procese i njihovu uzajamnu ovisnost, izgradnja pozitivnih stavova i pozitivnog odnosa prema okolišu u praksi, akciji i življenju, i njemu i dalje stremimo.

·         U protekloj pedagoškoj godini uspješno smo provodili Međunarodni program odgoja i obrazovanja za okoliš primjenom projektne metode rada. Na početku pedagoške godine primili smo nadzorni posjet regionalnog koordinatora Eko-škole, prilikom kojeg smo dobili smjernice za rad Eko-škole kroz pedagošku godinu

·          

·         Plan našeg djelovanja temeljili smo na ciljevima i zadaćama Programa Eko-škole, kao i ciljevima i zadaćama usmjerenim ka unaprjeđenju kvalitete rada na projektu, odnosno primjeni integriranog učenja djece predškolske dobi. Program smo proveli kroz propisanih sedam koraka .

·          

·         Sukladno postavljenim ciljevima, ove smo pedagoške godine nastavili rad na tematskim cjelinama „Otpad“, „Voda“, „Energija“, „Zdrav život“, „Promet“ , „Kulturna baština“ te smo se ove godine bavili i temom „Biološka raznolikost“.

·          

·         U jasličkim odgojnim skupinama realizirana je tema „Otpad“, pri čemu je cilj bio kod djece, već od najranije dobi, razvijati naviku selektiranja, zbrinjavanja i smanjivanja količine otpada te razvijati temelje za izgradnju ekološke osjetljivosti.


Realizirani zadaci:

Kroz temu “Dijete I otpad”

 • Promatrali smo, istraživali i saznavali o trenutačnom stanju okoliša na Zemlji (otpad svuda oko nas, zagađenost zraka, tla i vode itd.)
 • Istraživali smo – kako zbrinjavamo i gdje odlažemo otpad,kako djelovati na smanjenje količine otpada,od staroga stvaramo novo,što je dobro činiti,a što nije i zašto…
 • Istraživali smo utjecaj lošeg gospodarenja otpadom i zagađenja na zdravlje čovjeka, biljke i životinje -  iskustveno učili o vrstama otpada,istraživali svojstva materijala,klasificirali otpad, upoznali se s preradom otpada
 • Poduzimali konkretne mjere za zaštitu okoliša. Tako danas odlažemo i razvrstavamo otpad u spremnike, recikliramo otpad, sadimo cvijeće, brinemo o drveću, koristimo papir s obje strane, izrađujemo spremnike u vrtiću,nabavljamo nove,učimo reciklirati papir,odašiljemo poruke odraslima.
 • Obilježavamo značajne eko – datume:dani zahvalnosti za plodove zemlje,dani jabuka,dan vode,dan planeta zemlje,dan ozonskog omotača,dan šuma,dan zaštite životinja,dan sunca,svjetski dan zaštite čovjekove okoline

Kroz temu zdrava hrana:

 • Hranimo se zdravo I sustavno usvajamo i prakticiramo zdrave prehrambene navike: Pripremamo i nudimo djeci zdravu hranu(svježe voće i povrće,integralne žitarice,nerafinirana sladila,mahunarke,različite mliječne proizvode,plodove mora i ribu,nezasićene masnoće,prirodne napitke. U skupinama formiramo centar“zdrava hrana“(plakat „piramida zdrave i pravilne prehrane“plakati na temu hrane,knjige recepata i sl.). Provodimo istraživalačke i stvaralačke aktivnosti koje obogaćuju dječje iskustvo i saznanja o „nastanku“ zdravih namirnica, o ljekovitom i začinskom bilju i sl. Sukladno dječjim mogućnostima uzgajamo ljekovito i začinsko bilje(mali vrtovi).

Kroz temu biološka raznolikost: 

 • Upoznavalli smo djecu sa staništima pojedinih biljnih vrsti, učili smo o različitim podnebljima te utjecaju klimatskih promjena na biljke
 • Upoznavali so djecu sa  staništima različitim životinjskim vrstama, njihovim staništima i načinom preživljavanja
 • Razvijanje svijesti o očuvanju pojedinih biljnih i životinjskih vrsta

Vrijeme realizacije:

01.09 - 16.03.2020.


Nositelji:

Djeca, odgojitelji i roditelji DV "En ten tini".

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Zajedno smo mi u slozi,

pravo mali ekolozi!


Eko himna: