Eko škola

I. osnovna škola Dugave, Zagreb

Školski prilaz 7
10020 Zagreb

Telefon: 01/6671733
Fax: 016670174
E-mail: tamarab060@gmail.com
Web: http://www.os-prva-dugave-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Kristina Vidović
Školski koordinatori: Tamara Božičević, prof. engleskog; Kristina Pejković, prof. biologije
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Božićni sajam

 • Energetski tjedan

 • Eko dan

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Rad prema nastavnom planu i programu
Cilj:

Uključivanje eko-tema u redovni nastavni plan i program svih školskih predmeta.


Zadatak:

Što češće uključivati eko-tema u redovni nastavni plan i program svih školskih predmeta, korelacija, organizacija aktivnosti i radionica eko-tematike koje se mogu uklopiti u redovnu nastavu i plan i program.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022., a praćenje kroz izradu godišnjih izvedbenih kurikuluma svih školskih predmeta, priprema za sat, izložbe učeničkih radova, izvještaje i dokumentiranje aktivnosti.


Nositelji:

Svi nastavnici i učitelji, pedagoška služba, ravnateljica, učenici.

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:

Zaštita i promicanje zdravlja učenika te razvijanje zdravih životnih navika i životnih stilova.


Zadatak:

a) zdrava prehrana

Zadaci:

 • edukacija o zdravoj prehrani na nivou škole i obitelji
 • higijenske navike pri prehrani (učenici od 1. do 8. razreda)
 • zdrav doručak
 • priprema jela prema zdravom receptu; slaganje jelovnika
 • pripremanje svakodnevnih obroka u školskoj kuhinji na način da se djeci nude obroci sa zdravom hranom, uz što manji unos ugljikohidrata
 • piramida zdrave prehrane
 • organiziranje sportskih natjecanja među učenicima pojedinih razreda
 • provođenje edukacije povodom Europskog tjedna mobilnosti, te izložba najuspjelijih učeničkih radova na temu prijevoza biciklom
 • sudjelovanje na Danu zahvalnosti za plodove zemlje i danima kruha u u organizaciji udruge Lijepa naša
 • organiziranje proslave svečanosti Dana kruha u našoj školi u 10. mjesecu (u terminu po dogovoru)

b) problemi vezani uz zdravlje i pridržavanje epidemioloških mjera

Zadaci:

 • edukacija o štetnom utjecaju raznih sredstava ovisnosti na ljudsko zdravlje (alkohol, droge, nikotin)
 • edukacija o prevenciji spolnih bolesti (namijenjeno za učenike 8. razreda)
 • predavanje za roditelje učenika od strane djelatnika PU o prevenciji droge u lokalnoj zajednici
 • edukacija o povezanosti životnih navika sa zdravljem – važnost bavljenja sportom ili bilo kojim oblikom rekreacije
 • higijena tijela ulaskom u pubertet- edukacija
 • školska športska natjecanja
 • higijena tjelesnog vježbanja
 • štetnost buke
 • opasnosti vezane uz Internet, prevencija internetskog i virtualnog nasilja
 • edukacija o pružanju prve i neodgodive pomoći

c) preventivni programi

 • MAH 1 i MAH 2 (MAH1 - senzibilizacija djece na kontakt s policijom; MAH 2 - prevencija zlouporabe droga -povećanje informiranosti i znanja roditelja u vezi sa zloupotrebom narkotika te rizicima za razvoj ovisnosti i bolesti)
 • provođenje CAP programa uz suradnju udruge Korak po korak
 • zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom (akcijski plan provedbe kampanje)
 • rad s darovitim učenicima
 • realizacija programa za promoviranje nenasilnih oblika ponašanja, razvijanje tolerancije i prava djece

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022. Praćenje kroz izvještaje o provedenim aktivnostima, ankete i dokumentiranje aktivnosti.


Nositelji:

Svi učenici i učitelji škole, stručna pedagoška služba, ravnateljica škole, dr. Vlajčević, djelatnici PU.

Naziv teme: Obilježavanje značajnih eko-datuma
Cilj:

Obilježavanjem značajnih eko-datuma podsjećamo se na sva važna pitanja i eko-teme, potičemo učenike i sve sudionike na permanentno djelovanje i promišljanje kako promicati ekološku svijest i kako biti promjena koju želimo vidjeti.


Zadatak:

U okviru izvannastavnih aktivnosti i sata razrednog odjela te na satovima redovne nastave pojedinih predmeta obilježiti važne eko-datume prigodnim aktivnostima (radionice, predavanje, video-projekcije, učenički radovi, obrada odabranih tema, aktivnosti  na razini škole).


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022., uz pojedine eko-datume. Praćenje kroz dokumentiranje aktivnosti i izvještaje o realiziranim aktivnostima, izložbe učeničkih radova.


Nositelji:

Svi učitelji, pedagoška služba, ravnateljica, učenici i roditelji.

Naziv teme: Humanitarne akcije i humanitarni sajmovi
Cilj:

Razvijanje svijesti o važnosti humanitarnog rada i pomaganja potrebitima. Razvijanje suosjećanja i brige za sve članove zajednice.


Zadatak:
 • Sakupljanje sredstava koja će biti namijenjena za pomoć potrebitima u sklopu Crvenog križa Grada Zagreba, a gdje će se prema potrebi uz članove eko-grupe uključivati i ostali učenici naše škole.
 • Organiizacija i provođenje humanitarnih sajmova za Božić i Uskrs, a prikupljena sredstva će biti donirana u humanitarne svrhe.
 • Sudjelovanje u ostalim humanitarnim akcijama za koje se tijekom školske godine pokaže potreba.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Prije Božića i Uskrsa te povremeno, kad od organizatora humanitarnih akcija dobijemo poziv da se uključimo te kad se pokaže potreba za pomoć u slučaju bolesti ili elementarnih nepogoda. Praćenje provedbe je kroz izvješća i dokumentiranje aktivnosti.


Nositelji:

Svi zaposlenici, učenici i roditelji.

Naziv teme: Organizacija Projektnog dana u sklopu Dana škole
Cilj:

Projektni dan biti će organiziran na tipu radioničke nastave koju će voditi predmetni nastavnici i učitelji. Složenost zadataka biti će prilagođena uzrastu učenika, a cilje je podizanje svijesti o odabranim temama ekološke problematike.


Zadatak:

Odabiranje teme za Projektni dan, organizacija rada i podjela zadataka po razrednim odjelima, organizacija izložbe učeničkih radova.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj 2022. godine. Praćenje provedbe kroz izložbu učeničkih radova, dokumentiranje aktivnosti i izvještaje o ostvarenim aktivnostima.


Nositelji:

Svi zaposlenici, učenici i jedan dio roditelja u skladu s epidemiološkim mogućnostima.

Naziv teme: Štednja resursa i štedne navike
Cilj:

Poticati štednju električne i toplinske energije, štednju vode, razvijati svijest o potrebi izbjegavanja upotrebe automobila te važnosti hodanja i vožnje biciklom kao načinima očuvanja zdravlja i štednje resursa.  Razvijati svijest o važnosti čistog zraka i štednje u kvartu te razvijati svijest o važnosti štednje resursa kod svih zaposlenika, učenika i roditelja.


Zadatak:
 • Na satovima razrednika obrađivati teme štednje resursa i važnosti korištenja prijevoza koje ne troši naftne derivate i utječe na stakleničke plinove.
 • Svi zaposlenici i učenici za vrijeme boravka u školi trebaju provoditi mjere štednje resursa, a eko-patrole će provoditi kontrolu pridržavanja tih mjera (provjera jesu li svjetla ugašena, slavine zatvorene, itd.)
 • Provođenje anketiranja zaposlenika, učenika i roditelja vezano uz štedne navike te pažljivo postupanje s potrošnjom resursa i upotrebe automobila. Rezultate ankete treba upotrijebiti kao polazište za planiranje budućih aktivnosti i edukacija.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022., a način praćenja je kroz rezultate ankete, učeničke radove, evidencije eko-patrole.


Nositelji:

Razrednici, voditelji izvannastavnih aktivnosti, svi zaposlenici, učenici i roditelji.

Naziv teme: Uređenje i briga za okoliš škole
Cilj:

Učiniti okoliš škole mjestom koje će svojom funkcionalnošću i vizualnim identitetom poticati sve zaposlenike, učenike, roditelje te članove lokalne zajednice na brigu o okolišu i promicanje ekoloških aktivnosti u kvartu.


Zadatak:
 • brinuti o zasađenim trajnicama oko škole, te predlagati sadnju novih biljaka i stabala ( u suradnji sa našim kumom Zrinjevcem), sudjelovanje u akcijama sadnje stabala
 • upozoravati na kalendar peludi (alergije!)
 • briga o pticama stanaricama u našem školskom dvorištu (postavljanje kućica za ptice, te njihovo hranjenje tijekom zime)
 • briga za cvijeće koje je važno za populaciju pčela
 • organizacija i provođenje eko-čistki okoliša škole i okolnih livada

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022. Praćenje dokumentiranjem aktivnosti, eko-patrolama, procjenom stanja okoliša škole.


Nositelji:

Voditelji izvannastavnih aktivnosti, razrednici, svi zaposlenici, učenici i roditelji.

Naziv teme: Upotreba sekundarnih sirovina u učeničkom stvaralaštvu
Cilj:

Razvijati kod učenika, roditelja i svih sudionika svijest o mogućnostima nove upotrebe stare ambalaže u kreativne i praktične svrhe. Razvijati svijest o važnosti istraživanja mogućnosti kako stvarima koje više ne trebamo pronaći novu namjenu ili ih pretvoriti u neki novi, koristan predmet. Razvijati svijest o važnosti kreativnog izražavanja te da ono što napravimo svojim rukama ima veću vrijednost od gotovih kupljenih proizvoda iste namjene.


Zadatak:
 • izrada čestitki i ukrasnih predmeta od sekundarnih sirovina
 • izrada ukrasa za bor, mirisnih svjetiljki i sl. od prirodnih materijala, izrada pisanica
 • izrada koristnih predmeta za svakodnevnu upotrebu i odjevnih predmeta od starih stvari i odjeće

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022. kroz izvannastavne aktivnosti, uz prigodne datume na satovima razrednika. Praćenje provedbe kroz dokumentiranje aktivnosti, izložbe učeničkih radova, ponudu radova na sajmovima uz prigodne datume (Božić i Uskrs).


Nositelji:

Svi razrednici i učitelji, pedagoška služba, ravnateljica, učenici i roditelji.

Naziv teme: Selektivno odlaganje otpada
Cilj:

Uključenost svih učenika i zaposelnika te roditelja u selektivno odlaganje otpada te stvaranje trajne navike i svijesti o potrebi selektivnog odlaganja otpada.


Zadatak:
 • brinuti o stanju spremnika za odlaganje papira, PET-ambalaže, stakla, starih baterija, bio-otpada
 • razvijanje ekološke svijesti; poučavanje, radionice, izrada plakata na temu važnosti odvojenog sakupljana otpada da bi mogli reciklirati, odnosno ponovno iskorištavati stare sirovine, a ne trošiti nove
 • edukacija roditelja o važnosti uključivanja svih članova obitelji u selektivno odlaganje otpada, uključivanje roditelja u izradu spremnika u učionicama u kojima njihova djeca borave

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022., a praćenje provedbe kroz izvještaje iz razrednih odjela, eko-patrole i kontrolu spremnika za otpad te koševa za smeće (što se baca u običan koš).


Nositelji:

Svi zaposlenici škole, učenici i roditelji.