Eko škola

Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, Osijek

Drinska 12 b
31000 Osijek

Telefon: 031/274-811
Fax: 031/274-812
E-mail: centar@centar-istark-os.skole.hr
Web: centar-istark-os.osijek.hr

Ravnatelj/ica: Edit Lemal
Školski koordinatori: Katica Rogač, Maja Gladović i Klaudija Ćurković
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Život nekad i sada

  Upoznati načine života nekad i sada te na primjerima dobrog gospodarenja podržati središnju temu godišnjeg plana i programa Eko škole a to je samoodrživost.

 • Kompostiranje

  Čišćenje i pripremanje komposišta, obnova materijala za kompost, stvaranje kompostne mase, provjetravanje, naseljavanje kalifornijskih glista svakodnevna briga za kompost.

 • Zdravo kuhamo i jedemo

  Priprema zdravih obroka kroz edukacije o pravilnoj i zdravoj prehrani i praktične radionice pripreme toplih zdravih obroka.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Predstavnici učenika: Adriano Barušić i Gabrijel Žarić; predstavnici roditelja: Juraj Klarić, Zoran Filipović i Daliborka Pavošević; predstavnici učitelja: Katica Rogač, Maja Gladović, Klaudija Ćurković, Vlado Mišković i Tomislav Miočić; predstavnici tehničkog osoblja: Boris Štrak i Marijala Fiala; vanjski suradnici: Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni otok, Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", "Zlatna greda", d.o.o. i Suzana Tretinjak - predstavnica lokalne zajednice; ravnateljica Edit Lemal.


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Održivo gospodarenje otpadom
Cilj:

Primjereno zbrinjavanje svih vrsta otpada s ciljem recikliranja istih i izrade uporabnih i estetskih predmeta, kao i nastavnih i didaktičkih pomagala. 


Zadatak:
 • Prikupljanje otpada
 • Zbrinjavanje otpada na primjeren način
 • Recikliranje otpada
 • Izrada uporabnih predmeta
 • Prodaja istih

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.

 • pismena dokumentacija i fotografiranje

Nositelji:
 • Učitelji i učenici
 • Poduzeća i udruge čija je djelatnost zbrinjavanje otpada

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Održivo gospodarenje otpadom
Ostvareni ciljevi:
 • Prikupljanje otpada: stari papir, plastične boce, guma, tetrapak ambalaža, tkanina, drvo, staklo, limenke.
 • Primjereno zbrinjavanje otpada kroz suradnju s poduzećem "UNIKOM d.d." Zeleni otok.
 • Recikliranje otpada kroz svakodnevne aktivnosti (prema planu i programu škole) u okviru predmeta Radni odgoj i Izobrazba u obavljaju poslova. 

Realizirani zadaci:
 • Prikupljanje otpada: stari papir, plastične boce, guma, tetrapak ambalaža, tkanina, drvo, staklo, limenke.
 • Zbrinjavanje: plastične i staklene boce - TC Konzum; stari papir - "Unija papir"; guma - vlastito zbrinjavanje; tetrapak ambalaža - vlastito zbrinjavanje - "UNIKOM d.d."; tkanine, drvo, staklo, limenke - vlastito zbrinjavanje odlagalište otpada "Zeleni otok".
 • Recikliranje i izrada uporabnih predmeta: gume i plastična ambalaža, uređenje vrta (kalići, sjedalice), tetrapak ambalaža (izrada sjenila za stolne i podne lampe); tkanine - tkanje sjedalica, ogrlice, torbe, pregače, podmetači, broševi; stari papir - izrada zidnih slika, košara i korpi, ornamenti za prigodne blagdane, zdjele; svadbeni program.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022. 


Nositelji:

Učitelji, učenici, udruge i poduzeća koja se bave zbrinjavanjem otpada, te roditelji. 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Otkrivamo tajne prirode, jer je veličanstvena! Sačuvajmo ih i uzvratimo joj kroz djela naših ruku!


Eko himna: