Eko škola

Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo

Vijenac kardinala A. Stepinca 11
31400 Đakovo

Telefon: 031 812 317
Fax: 031 496 739
E-mail: ured-503@ss-strukovna-ahorvata-dj.skole.hr
Web: http://strukovna.com/

Ravnatelj/ica: Mirko Ćurić
Školski koordinatori: Henrieta Matković, Ivan Krišto, Ivana Drobina Truntić
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Školski arboretum

  Determiniramo i označavamo drveće i grmlje u novom parku, a svake godine posadimo nekoliko novih vrsta. Trenutno ih u našem arboretumu raste 48.

 • Bioenzim

  Od organskog otpada preostalog nakon vježbi na praktičnoj nastavi učenika u kuharskom praktikumu učenici prave bioenzim koji se primjenjuje u školskoj poljoprivrednoj proizvodnji, u čišćenju škole te se promovira i prodaje na lokalnim sajmovima i sličnim manfestacijama. Osim toga, učenici na ovaj način razvijaju ekološku svijest te ih potičemo da proizvode i primjenjuju bioenzim i u svojim domaćinstvima.

 • Antistresni biovrt

  U tijeku je oblikovanje ekološkog vrta za opuštanje, za uživanje u mirisima i bojama, u kojem ćemo uzgajati začinsko i ljekovito bilje i ljekovite cvjetnice. U njemu ćemo koristiti samo prirodne pripravke za zaštitu bilja i hotele za korisne kukce, a gnojit ćemo organskim gnojivima te rabiti otpadne materijale za izradu ukrasnih elemenata.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Mirko Ćurić, Ivana Drobina Truntić, Ivan Krišto, Henrieta Matković, Zvjezdana Bogdan, Mara Brdar, Maja Breulj, Sanja Malević, Dubravka Scharmitzer, Ivan Išasegi, Mirjana Zubak, Josip Huđek, Gordana Blažević, Ljubomir tomić, Ante Bubreg, Ljubica Čeliković, Danijela Gregić (4. PT 1), Ena Bogdanović (4. PT 1). Kristian Majstorović (2. F/K), Suzana Zaklanović (2. F/K), Renata Nemet (2. F/K), Morena Vučković (4. PT 2), Marin Munjiza (4. PT 2), Anita Bešlić, Antun Galić.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Upoznati sudionike radionica (naše i gostujuće učenike) s tradicijskom i zdravom prehranom.

Zadatak:
 • Organizirati i provesti istraživačko-edukativne radionice s temom "Iz knjige na stol" s našim i gostujućim učenicima i nastavnicima iz đakovačkih osnovnih škola.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine održati 7 radionica i o njima informirati na mrežnim stranicama Škole i Gradske knjižnice, kao i u lokalnim medijima.

Nositelji:
 • Dubravka Scharmitzer i učenici - u suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom Đakovo.
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Istaknuti važnost odvojenog prikupljanja otpada, poticati učenike na dobrovoljni i humanitarni rad.

Zadatak:
 • U suradnji s gradskim komunalnim poduzećem Univerzal organizirati dvije akcije skupljanje i razvrstavanja otpada u neposrednoj blizini škole (radni naslov: Djelujmo ekološki - otpad nije smeće!)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Dvije akcije tijekom školske godine. Praćenje na školskim mrežnim stranicama i u lokalnim medijima.

Nositelji:
 • Sanja Lasić, Tamara Jakšić, Dubravka Scharmitzer, Henrieta Matković i učenici
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Pravilno zbrinuti elektronički otpad, ukazati na vražnost prikupljanja otpada i njegovog pravilnog zbrinjavanja.

Zadatak:
 • Provesti akciju prikupljanja elektroničkog otpada.
 • Organizirati daljnje zbrinjavanje prikupljenog otpada.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine.
 • Evidencije o prikupljenom i odveženom otpadu.

Nositelji:
 • Stručno vijeće elektro struke.
Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:
 • Obilježiti Međunarodni dan biološke raznolikosti.

Zadatak:
 • Napraviti pano, organizirati održati različite radionice.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Svibanj 2020. Praćenje na školskim mrežnim stranicama.

Nositelji:
 • Ivana Drobina Truntić i učenici prvih i drugih razreda.
Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:
 • Povećati učeničku svijest o potrebi očuvanja biološke raznolikosti.

Zadatak:
 • Upoznati učenike prvih razreda sa školskim arboretumom kao važnom cjelinom vrta.
 • Održavati topiari od kaline u obliku katedrale.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Jesen 2019. Praćenje: školske mrežne stranice.

Nositelji:
 • Školski ekokoordinatori, stručno vijeće poljoprivrede, učenici.
Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:
 • Održavati školski antistresni biovrt.

Zadatak:
 • Sijati, saditi i održavati ljekovito i začinsko bilje te ukrasne elemente uz školski plastenik.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine.
 • Vijesti na školskim mrežnim stranicama. Opisi u dnevnicima rada praktične nastave učenika poljoprivredne struke.

Nositelji:
 • Krunoslav Biberović, Sanja Malević i učenici poljoprivredne struke.
Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:
 • Potaknuti pojedince da samoincijativno posade drvo i stvore bolju kvalitetu svoje životne sredine.

 


Zadatak:
 • Posaditi novo stablo u školskom arboretumu i time se uključiti u Dane kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj s porukom "Posadi drvo, ne budi panj".

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 25. listopada 2019.
 • Facebook grupa "Posadi drvo, ne budi panj", školske mrežene stranice i lokalni mediji.

Nositelji:
 • Sanja Andrić, Henrieta Matković, Ivan Išasegi i učenici.
Naziv teme: Klimatske promjene
Cilj:
 • Poduzimanje edukacijskih aktivnosti za održivu budućnost.

Zadatak:
 • Održati niz radionica u okviru ekoprojektnog dana sa zajedničkom temom o klimatskim promjenama.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Studeni/prosinac 2019.
 • Praćenje na školskim mrežnim stranicama.

Nositelji:
 • Ekokoordinatorice i voditelji stručnih vijeća, te učenici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Budućnost našeg planeta u našim je rukama!


Eko himna:

Čvrsto se drži vlastita načela da nakon tvog odlaska sa Zemlje 

u prirodi ne smije ostati nikakvih štetnih tragova tvoga posjeta

jer samo tako možemo sačuvati zrak, prirodu, šume

i svoj planet Zemlju.

Autor: Darijo Kožul (učenik 2. PT razreda šk. god. 2005,/2006,)