Eko škola

Osnovna škola Petar Berislavić, Trogir

Obala Petra Berislavića 16
21220 Trogir

Telefon: 021 881766
Fax: 021797468
E-mail: trogir-002@os-pberislavic-trogir.skole.hr
Web: www.os-pberislavic-trogir.skole.hr

Ravnatelj/ica: Edita Bratinčević
Školski koordinatori: Marija Miše
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Nives Anđelić
 • Ivana Bilić
 • Edita Bratinčević
 • Doma Dimitrov
 • Ana Karara Čović
 • Boško Mateljan
 • Ana Jerković
 • Anamarija Botić
 • Mia Ćurić
 • Ela Kovačić
 • Snježana Špika
 • Mirela Medić
 • Nedo Šapina
 • Irena Petrović
 • Mihaela Russo
 • Katja Šćurla
 • Ruža Kovačević Bilić
 • Anja Buble, 5.a
 • Magdalena Pavić, 5.c
 • Pjerina Pereža, 6.a
 • Dora Bilić, 6.c
 • Rafaela Livajić, 6.d
 • Duje Lučin, 7.a

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: TEMA: OTPAD, ZDRAV ŽIVOT, PRIJEVOZ, VODA, OBILJEŽAVANJE VAŽNIH EKOLOŠKIH DATUMA
Cilj:
 • Na razini škole senzibilizirati učenike da se uključe u aktivnosti smanjivanja i zbrinjavanja otpada.
 • Razvijati svijest da smeće nije otpad već korisna sirovina koja mudrim postupanjem prestaje biti opasnost za zdravlje svih živih bića i ruglo u okolišu. Razvijati naviku razvrstavanja i odlaganja otpada u posebne spremnike (papir,plastika, staklo,metal, baterije, boja).
 • Stjecati praktična  znanja i poticati kreativnost u prenamjeni odbačenih ukrasnih i uporabnih predmeta u korisne i ugodne predmete kojima će u svoj životni prostor unijeti ozračje kreativnosti i ugode. Osvijestiti ekonomske aspekte prenamjene odbačenih predmeta ali i veličinu osobnog zadovoljstva polučenim rezultatima. 
 • Poticati učenike da stečena  znanja i iskustva aktivno prenose u svoju obitelj i širu zajednicu.

Zadatak:
 • Anketiranje učenika o racionalnom korištenju papira u nastavi/obitelji.
 • Ozelenjavanje školskog prostora biljkama koje proizvode kisik.
 • Njegovanje biljaka u školskom prostoru.
 • Osmišljavanje plana  njegovanja biljaka u malom školskom vrtu i nadziranje njegovog provođenja.
 • Njegovanje biljaka u školskom vrtu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, djelatnici i roditelji.

 

 

 

 

 

 

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Eko patrola po gradu
Ostvareni ciljevi:

Šetajući kroz Trogir kao eko patrola zamijetili smo velike promjene. Ovo su neke od njih:

 1. novi eko kontejneri
 2. strogo odijeljeni kontejneri za razvrstavanje otpada
 3. odlaganje glomaznog otpada na mjesta koja su predviđena za to
 4. gradske zidine i ulice se redovito održavaju kako i priliči gradu pod zaštitom UNESCO-a
 5. nema grafita na raznim mjestima po gradu, kao što je bio slučaj do sada
 6. sami ulaz u zgradu škole, koja se nalazi na samoj gradskoj rivi, je vrlo uredan

Realizirani zadaci:

Šetajući kroz Trogir kao eko patrola zamijetili smo velike promjene. Ovo su neke od njih:

 1. novi eko kontejneri
 2. strogo odijeljeni kontejneri za razvrstavanje otpada
 3. odlaganje glomaznog otpada na mjesta koja su predviđena za to
 4. gradske zidine i ulice se redovito održavaju kako i priliči gradu pod zaštitom UNESCO-a
 5. nema grafita na raznim mjestima po gradu, kao što je bio slučaj do sada
 6. sami ulaz u zgradu škole, koja se nalazi na samoj gradskoj rivi, je vrlo uredan

Vrijeme realizacije:

Proljeće 2022.


Nositelji:

Članovi eko škole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Otpad reciklirajmo,

drvo zasadimo,

energiju štedimo,

zeleno razmišljajmo.

 

Čuvajmo šume, more, zrak

da nam život bude lak.

Smeće bacajmo u koš

da nam okoliš ne bude loš.

 

Na svježem zraku

tijelo gibajmo

 

–  USTAJMO, TRČIMO, VJEŽBAJMO!


Eko himna: