Eko škola

Veleučilište Velika Gorica

Zagrebačka cesta 5
10410 Velika Gorica

Telefon: 01 8892 066
Fax: 01 6251 301
E-mail: nives.jovicic@vvg.hr
Web: www.vvg.hr

Ravnatelj/ica: dr.sc. Ivan Toth, v.pred.
Školski koordinatori: izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura, prof.v.š., Nives Jovičić, v. pred., mag.ing.agr.
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • EE otpad i njegovo zbrinjavanje

  Porast količina električnog i elektroničkog otpada, koji je danas tri puta veći od porasta komunalnog otpada, značajno utječe na okoliš. Stupanj reciklaže raste no još uvijek ne drži korak s rastom proizvodnje otpada. Upravo je stoga potrebno na ekološki i ekonomski prihvatljiv način njime upravljati. Komponente odnosno opasne tvari koje su sastavni dio mnogih električnih i elektroničkih uređaja čine ovu kategoriju otpada značajnim okolišnim rizikom, izvorom onečišćenja i zagađenja. S obzirom na potrošački mentalitet koji je doveo do toga da danas ljudi masovno kupuju nove električne i elektroničke uređaje bez obzira na ispravnost „starih“, nužno je uključivanje javnosti u ispunjavanje ciljeva i zadataka iz područja gospodarenja električnim i elektroničkim otpad (EE otpad). Vrlo je bitno da se svijest o očuvanju okoliša zbrinjavanjem EE otpada izgrađuje od najmlađih, djece školske dobi, jer se time može utjecati i na ponašanje odraslih. S obzirom na važnost podizanja svijesti i edukacije djece, na području grada Velike Gorice provedena je informacijska kampanja u osam škola te na Veleučilištu Velika Gorica. U suradnji s tvrtkom Spectra Media organiziran je projekt prikupljanja EE otpada u školama i na Veleučilištu Velika Gorica. Učenicima, odnosno studentima, su date opće informacije o EE otpadu te im je prezentirana važnost odvojenog sakupljanja i oporabe istog. Rezultat prijekta pokazao je visok stupanj osvještenosti o EE otpadu. Prikupljeno je više o 2.000 tona EE otpada te se akcija planira ponoviti tijekom 2016. god.

 • Ekološki otisak studenata Veleučilišta Velika Gorica

  Ekološki otisak je indikator kojim mjerimo utjecaj ljudi na okoliš odnosno ljudsko iskorištavanje prirodnih resursa u odnosu na prirodni biokapacitet. Današnji zahtjevi ljudi daleko su veći nego što to okoliš može prihvatiti, stoga ekološki otisak mjeri probleme održivosti s kojim se moderno društvo suočava prekomjernom potrošnjom. Bitan čimbenik koji pridonosi utjecaju na okoliš je neodgovoran odnos čovjeka prema okolišu, odnosno nepostojanje ili nedovoljna razina ekološke svijesti. U vremenu kada više nije dovoljno upirati prst u gospodarstvo koje zagađuje okoliš potrebno je prvo pogledati vlastito ponašanje budući svaki pojedinac svojom potrošnjom, odnosno načinom života, u većoj ili manjoj mjeri utječe na promjene u okolišu. U radu je korišten kalkulator za izračun ekološkog otiska Myfootprint. Ovom jednostavnom metodom izračunava se utjecaj pojedinca na planet Zemlju. Pomoću navedenog kalkulatora provedeno je istraživanje o veličini osobnog ekološkog otiska na grupi studenata Veleučilišta Velika Gorica. Cilj istraživanja bio je ukazati na značaj koji ekološka svijest ima u uspostavljanju ravnoteže čovjeka i okoliša te povećanje motivacije za promjene u ponašanju studenata. Rezultati su pokazali da je ekološki otisak grupe studenata Veleučilišta Velika Gorica veći od prirodnog biokapaciteta, ali i prosječnog ekološkog otiska stanovnika Republike Hrvatske.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 1. Ivan Toth
 2. Sanja Kalambura
 3. Nives Jovičić
 4. Branko Borota
 5. Ivica Turčić
 6. Lana Požgaj
 7. Hrvoje Kolar
 8. Marko Ružić
 9. Josip Kolarec
 10. Anita Šetić


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom akademske godine 2021./2022.

 • eko patrola i koordinatori

Nositelji:

Koordinatori eko škole; studenti i zaposlenici.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 1. Razviti potrebu očuvanja okoliša kod svih dionika
 2. Potaknuti primarnu selekciju otpada te smanjiti količine otpada na izvoru nastanka
 3. Upoznati studente s mogućnostima i načinima recikliranja pojedinih kategorija otpada
 4. Kroz izradu edukativnog eko panoa prezentirati problematiku otpada
 5. Organizacijom radionica senzibilizirati studente za ovaj vrlo važan problem

Realizirani zadaci:
 1. ODVOJENO PRIKUPLJANJE STARIH BATERIJA
 2. ODVOJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA
 3. ODVOJENO PRIKUPLJANJE PLASTIKE
 4. ODVOJENO PRIKUPLJANJE EE OTPADA
 5. RADIONICA NA TEMU PONOVNOG KORIŠTENJA OTPADA
 6. SUDJELOVANJE U AKCIJI „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“

Vrijeme realizacije:

Tijekom a.g. 2021./2022.


Nositelji:

Koordinatori eko škole; studenti i zaposlenici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Globalne klimatske promjene su prisutne! One započinju od nas samih zato djelujmo već danas!


Eko himna: