Eko škola

Veleučilište Velika Gorica

Zagrebačka cesta 5
10410 Velika Gorica

Telefon: 01 8892 066
Fax: 01 6251 301
E-mail: sanja.kalambura@vvg.hr
Web: www.vvg.hr

Ravnatelj/ica: dr.sc. Ivan Toth, v.pred.
Školski koordinatori: izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura, prof.v.š., Nives Jovičić, pred., mag.ing.agr.
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • EE otpad i njegovo zbrinjavanje

  Porast količina električnog i elektroničkog otpada, koji je danas tri puta veći od porasta komunalnog otpada, značajno utječe na okoliš. Stupanj reciklaže raste no još uvijek ne drži korak s rastom proizvodnje otpada. Upravo je stoga potrebno na ekološki i ekonomski prihvatljiv način njime upravljati. Komponente odnosno opasne tvari koje su sastavni dio mnogih električnih i elektroničkih uređaja čine ovu kategoriju otpada značajnim okolišnim rizikom, izvorom onečišćenja i zagađenja. S obzirom na potrošački mentalitet koji je doveo do toga da danas ljudi masovno kupuju nove električne i elektroničke uređaje bez obzira na ispravnost „starih“, nužno je uključivanje javnosti u ispunjavanje ciljeva i zadataka iz područja gospodarenja električnim i elektroničkim otpad (EE otpad). Vrlo je bitno da se svijest o očuvanju okoliša zbrinjavanjem EE otpada izgrađuje od najmlađih, djece školske dobi, jer se time može utjecati i na ponašanje odraslih. S obzirom na važnost podizanja svijesti i edukacije djece, na području grada Velike Gorice provedena je informacijska kampanja u osam škola te na Veleučilištu Velika Gorica. U suradnji s tvrtkom Spectra Media organiziran je projekt prikupljanja EE otpada u školama i na Veleučilištu Velika Gorica. Učenicima, odnosno studentima, su date opće informacije o EE otpadu te im je prezentirana važnost odvojenog sakupljanja i oporabe istog. Rezultat prijekta pokazao je visok stupanj osvještenosti o EE otpadu. Prikupljeno je više o 2.000 tona EE otpada te se akcija planira ponoviti tijekom 2016. god.

 • Ekološki otisak studenata Veleučilišta Velika Gorica

  Ekološki otisak je indikator kojim mjerimo utjecaj ljudi na okoliš odnosno ljudsko iskorištavanje prirodnih resursa u odnosu na prirodni biokapacitet. Današnji zahtjevi ljudi daleko su veći nego što to okoliš može prihvatiti, stoga ekološki otisak mjeri probleme održivosti s kojim se moderno društvo suočava prekomjernom potrošnjom. Bitan čimbenik koji pridonosi utjecaju na okoliš je neodgovoran odnos čovjeka prema okolišu, odnosno nepostojanje ili nedovoljna razina ekološke svijesti. U vremenu kada više nije dovoljno upirati prst u gospodarstvo koje zagađuje okoliš potrebno je prvo pogledati vlastito ponašanje budući svaki pojedinac svojom potrošnjom, odnosno načinom života, u većoj ili manjoj mjeri utječe na promjene u okolišu. U radu je korišten kalkulator za izračun ekološkog otiska Myfootprint. Ovom jednostavnom metodom izračunava se utjecaj pojedinca na planet Zemlju. Pomoću navedenog kalkulatora provedeno je istraživanje o veličini osobnog ekološkog otiska na grupi studenata Veleučilišta Velika Gorica. Cilj istraživanja bio je ukazati na značaj koji ekološka svijest ima u uspostavljanju ravnoteže čovjeka i okoliša te povećanje motivacije za promjene u ponašanju studenata. Rezultati su pokazali da je ekološki otisak grupe studenata Veleučilišta Velika Gorica veći od prirodnog biokapaciteta, ali i prosječnog ekološkog otiska stanovnika Republike Hrvatske.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • dr.sc. Ivan Toth, prof.v.š., prof. - Dekan
 • izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura, prof.v.š., dipl.ing. - Koordinator Eko-škole
 • Nives Jovičić, mag.ing.agr. 
 • Dorotea Prguda, bacc.ing.opt.
 • Branko Borota 
 • Manuela Horvat - Student
 • Katarina Šarac - Student
 • Ervin Kolarec  - Zamjenik gradonačelnika grada Velika Gorica
 • Martina Uzbašić - Vg Čistoća d.o.o.
 • Anita Šetić - Udruga Lijepa Naša

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 1. Razviti potrebu očuvanja okoliša kod svih dionika
 2. Potaknuti primarnu selekciju otpada te smanjiti količine otpada na izvoru nastanka
 3. Upoznati studente s mogućnostima i načinima recikliranja pojedinih kategorija otpada
 4. Kroz izradu edukativnog eko panoa prezentirati problematiku otpada
 5. Organizacijom radionica senzibilizirati studente i zaposenike Veleučiišta za ovaj vrlo važan problem.

Zadatak:
 1. ODVOJENO PRIKUPLJANJE STARIH BATERIJA
 2. ODVOJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA
 3. ODVOJENO PRIKUPLJANJE PLASTIKE
 4. ODVOJENO EE OTPADA
 5. PROVEDBA RADIONICA ZA STUDENTE I NASTAVNIKE NA TEMU PONOVNE UPOTREBE OTPADA
 6. SUDJELOVANJE U AKCIJI „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 1. postavljen spremnik - eko patrola i tehničko osoblje 2 puta godišnje kontrolira količinu prikupljenih baterija
 2. postavljen spremnik - eko patrola i tehničko osoblje na početku  mjeseca kontroliraju količinu prikupljenog papira
 3. eko patrola i tehničko osoblje na početku  mjeseca kontroliraju količinu prikupljene plastike
 4. eko patrola i tehničko osoblje na početku  mjeseca kontroliraju količinu; nastavnici i studenti odlažu ee otpad u za to predviđen spremnik
 5. pripremnjena i provedena radionica do kraja a.g. 2019/2020.
 6. postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje plastičnih čepova u eko kutku Veleučilišta - eko patrola i tehničko osoblje kontrolira količinu prikupljenih čepova

Nositelji:

Koordinatori eko škole;  studenti i zaposlenici.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

Realizacijom planiranih aktivnosti ostvareni su sljedeći ciljevi:

 1. Razviti potrebu očuvanja okoliša kod svih dionika
 2. Potaknuti primarnu selekciju otpada te smanjiti količine otpada na izvoru nastanka
 3. Upoznati studente s mogućnostima i načinima recikliranja pojedinih kategorija otpada
 4. Kroz izradu edukativnog eko panoa prezentirati problematiku otpada
 5. Organizacijom radionica senzibilizirati studente za ovaj vrlo važan problem.

 


Realizirani zadaci:

Programom rada za a.g. 2019./2020.. određeno je šest aktivnosti, od kojih je, do svibnja 2020. godine, svih šest aktivnosti u potpunosti realizirano:

 1. ODVOJENO PRIKUPLJANJE STARIH BATERIJA
 2. ODVOJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA
 3. ODVOJENO PRIKUPLJANJE PLASTIKE
 4. ODVOJENO EE OTPADA
 5. RADIONICA NA TEMU PONOVNOG KORIŠTENJA OTPADA
 6. SUDJELOVANJE U AKCIJI „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“

Vrijeme realizacije:

Sve aktivnosti kontinuirano su se provodile te su svi zadaci predviđeni planom za a.g. 2019/2020. uspješno realizirani do svibnja 2020. god.


Nositelji:

Koordinatori eko škole;  studenti i zaposlenici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Globalne klimatske promjene su prisutne! One započinju od nas samih zato djelujmo već danas!


Eko himna: