Eko škola

Osnovna škola prof. Blaž Mađer, Novigrad Podravski

Gajeva 17A, Novigrad Podravski
48325 Novigrad Podravski

Telefon: 048 832-140
Fax: 048 832-140
E-mail: ured@os-bmadjera-novigrad-podravski.skole.hr
Web: www.os-bmadjera-novigrad-podravski.skole.hr

Ravnatelj/ica: Lidija Peroš
Školski koordinatori: Valentina Šifkorn
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Učenička zadruga \'Tilia

  Ostvarivanje ciljeva i zadataka UZ Tilia kroz sekcije. U rad su uključeni svi učenici škole, voditelji sekcija i razrednci.

 • Otpad pametno odvoji - dobre navike usvoji

  Projekt „Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji!“ projekt je grada Koprivnice, financiran je iz Kohezijskog fonda 2014.-2020., s naglaskom na četiri teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, a sve s ciljem smanjenja količine otpada na odlagalištima.

 • Nastava u vrtu

  Projekt Ministarstva poljoprivrede, sadnja, održavanje i berba doniranih sadnica te izrada proizvoda iz eko vrta.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • LIDIJA PEROŠ, ravnateljica
 • VALENTINA ŠIFKORN, eko koordinator
 • KATARINA ŠVARBIĆ
 • MARINA BORIĆ
 • TOMISLAV PRESEK
 • ANČICA VULJAK
 • DANIJELA BAKOVLJANEC
 • KATARINA SABOLIĆ
 • ANDREA KANIŽANEC
 • ANDREJA NIKOLIĆ
 • KRISTINA RUŽIĆ
 • VIŠNJICA ŠESTAK
 • FRAN ŠAPINA (3.r)
 • MONIKA SARAF (4.r)
 • MATIJA RUŠAK (5.r)
 • DORA RANILOVIĆ (6.r)
 • MATIJA IMEŠEK (7.r)
 • KLARA MIKLOŠIĆ (8.r)
 • ZDRAVKO BRLJEK
 • IVAN MIĆURIN
 • IVAN  ŠAPINA
 • DAVOR MIKLOŠIĆ
 • IRENA RANILOVIĆ

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 •  1. Razviti potrebu očuvanja okoliša kod učenika, djelatnika škole i u široj zajednici
 • 2. Potaknuti primarnu selekciju otpada te smanjiti količine otpada koje nastaju u školi i to primjeniti u široj zajednici
 • 3. Upoznati učenike s mogućnostima i načinima recikliranja pojedinih kategorija otpada
 • 4. Upoznati se se radom reciklažnog dvorišta (napraviti  grafički prikaz prikupljanja otpada, fotografirati reciklažno dvorište i spremnike, intervju s radnicima ili upravom reciklažnog dvorišta, saznati gdje se dalje koristi odvojeni i razvrstani otpad

Zadatak:
 • Nastavak rada eko skupina - kontrola čistoće školskih prostorija i okoliša
 • Akcije prikupljanja, selektiranja i zbrinjavanja  papirne ambalaže, baterija, plastičnih boca, čepova i biootpada
 • Selektiranje otpada iz školske kuhinje na tjednoj bazi
 • Rad u školskom vrtu
 • Suradnja sa komunalnim poduzećem ''Komunalac'' - provođenje projekta 
 • Upoznavanje roditelja na roditeljskim sastancima programom i planom djelovanja naše škole 
 • Sudjelovanje u eko natječajima i Danima kruha
 • Sudjelovanje u akcijama čišćenja 
 • Posjet i provođenje aktivnosti u reciklažnom dvorištu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom školske godine 2019./2020.
 • dnevnik eko patrole
 • bilješke školske kuharice, domara i spremačica
 • izvješće o radu Eko škole

Nositelji:
 • svi učenici i djelatnici škole
 • članovi udruga u lokalnoj zajednici
 • vlasnici OPG koji pomažu rad eko-škole
 • komunalno poduzeće ''Komunalac''
 • općina Novigrad Podravski, Reciklažno dvorište

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Razvrstavanje otpada
Ostvareni ciljevi:
 • Tijekom prvog polugodišta školske godine 2019./2020. učenici i djelatnici škole uspjeli su primarnim razvrstavanjem otpada smanjiti količinu miješanog otpada za trećinu.

Realizirani zadaci:
 • Potrebna su nam dva spremnika za miješani otpad za razdoblje od dva tjedna. Spremnici su čipirani te ih redovito prazni GP Komunalac. Također odvozi se posebno plastični otpad (žute vreće), akcijom Papirko prikuplja se papirnati otpad, a biootpad ide na kompostište. Potpisali smo ugovor sa poduzećem Friš d.d. koje je u dva navrata odvezlo prikupljene baterije, te koristimo usluge poduzeća Flora VTC iz Virovitice za zbrinjavanje EE otpada.

Vrijeme realizacije:
 • Prikupljeni su podatci za prvo polugodište školske godine 2019./2020.

Nositelji:
 • Svi učenici, učitelji, stručni suradnici i djelatnici škole, općina Novigrad Podravski - reciklažno dvorište, GP Komunalac, Koprivnica, Unija, Friš d.d.. EE otpad Flora VTC

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

„Volimo sport, volimo robotiku, radimo STEM i IKT-e,

al’ najviše volimo čistu prirodu i ponos smo svoje Eko škole!“


Eko himna: