Eko škola

Osnovna škola Petra Preradovića, Zagreb

Zapoljska 32
10000 Zagreb

Telefon: 01/2311680
Fax: 01/2311680
E-mail: preradovic@os-ppreradovica-zg.skole.hr
Web: http://www.os-ppreradovica-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Denis Žvorc
Školski koordinatori: Antonija Bonča, Katarina Galijan, Ankica Kolar
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Mladi čuvari prirode

  Odgojem i obrazovanjem učenika u duhu zaštite prirode i okoliša te održivog razvoja učenici postaju ekološki svjesni svojeg djelovanja u svom domu, školi i lokalnoj zajednici. Recikliranjem otpada učenici se uče ekonomskoj učinkovitosti i štednji energije.

 • Mali ekolozi

  Upoznati učenike sa potrebom čuvanja okoliša i prirode. Razviti svijest o potrebi recikliranja, ponovne uporabe materijala i sirovina na razini škole.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Antonija Bonča (koordinator)
 • Katarina Galijan (koordinator)
 • Svjetlana Boltek (koordinator)
 • Ankica Kolar
 • Danijela Marković
 • Miroslav Pavić
 • Dubravka Popović
 • Snježana Lastrić
 • Ivica Adžić-Kapitanović
 • Aleksandra Funes Bučar
 • Diana Merkaš
 • Ana Čop Miholek
 • Učenici
 • Denis Žvorc (ravnatelj)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Poučiti učenike o važnosti i načinima vođenja zdravoga života.

Zadatak:
 • Izrada piramide zdrave prehrane. Govor o važnosti raznolike i zdrave prehrane. Govor o higijeni, naglasak na važnosti pranja ruku i održavanja čistoće radnog mjesta. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine 2020./2021.

Nositelji:
 • Učenici i učenice, učitelji i učiteljice, osoblje škole i stručna služba.
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Educirati učenike i djelatnike o važnosti pravilnog zbrinjavanja otpada.

Zadatak:
 • Postaviti spremnike za recikliranje na vidljiva i lako dostupna mjesta, u učionicama postaviti spremnike za recikliranje materijala koji se svakodnevno koriste u nastavi. Korištenje pametne kante za razvrstavanje otpada. Briga o školskom okolišu i urednosti radnih mjesta.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tjiekom školske godine 2020./2021. 

Nositelji:
 • Stručna služba škole, učiteljice i učitelji, svi djelatnici. 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Recikliranje
Ostvareni ciljevi:
 • Tijekom školske godine 2020./2021. uspješno smo ostvarili zadane ciljeve. Djeca su educirana o pravilnog zbrinjavanja otpada.


Realizirani zadaci:
 • Postavljene su kante za recikliranje i u školskom hodniku i u razredima te učenici redovito odvajaju otpad. 
 • Pametna kanta postavljena je u glavnom hodniku škole te je dostupna svim učenicima. 
 • Spremnici za odvajanje otpada postavljeni su i na zelenom otoku.

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom školske godine 2020./2021.

Nositelji:
 • Učiteljice i učitelji predmetne i razredne nastave i učenici
Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:
 • Tijekom školske godine 2020./2021. uspješno smo ostvarili zadane ciljeve. Djeca su educirana o važnosti higijene, pranja ruku, vođenja zdrave prehrane.

Realizirani zadaci:
 • Učenici su dobili letke o zdravoj prehrani, listiće o vanžosti pranja ruku, gledali su filmove o potresu i zaštiti tokom potresa. 
 • Učenici su na satovima Biologije i Kemije obrađivali temu prijenosa tvari kroz ljudski organizam. Eko patrola je sadila cvijeće oko škole. 

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom školske godine 2020./2021.

Nositelji:
 • Učiteljice i učitelji razredne i predmetne nastave i učenici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Priroda ti se smiješi,

zato bolje ne griješi.

Ne bacaj smeće,

zasadi cvijeće.

Okoliš čuvaj,

otpad u spremnike uguraj.

Vodu ne zagađuj,

s prirodom surađuj!

U prirodu stare ne bacaj stvari,

bolje od njih novo napravi.

Tko ti je reko'

da ne možeš biti eko?


Eko himna: