Eko škola

Dječji vrtić Ciciban, Velika Gorica

Vladimira Vidrića 2
10 410 Velika Gorica

Telefon: 01/ 6266 748
Fax: 01/ 6221 096
E-mail: pedagog@dv-ciciban-vg.hr
Web: www.dv-ciciban-vg.hr

Ravnatelj/ica: Tatjana Karlović
Školski koordinatori: Slavica Matas, Martina Lacković, Irena Delač, Katarina Šeravić, Dijana Čorak, Jaga Mlađenović, Marija Zagorc
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Predstavnik lokalne uprave gradonačelnik  Dražen Barišić;
 • Predstavnici lokalnih gospodarstvenika:
 • Vjekoslav Kovačić, direktor KOVA d.o.o.
 • Marcela Večković, zamjenica direktora LAPOR d.o.o.;
 • Marko Morić, direktor VETERINARSKE STANICE Velike Gorice
 • Predstavnik roditelja Marija Cerjak, profesorica Agronomskog fakulteta u Zagrebu
 • Predstavnici odgojitelja:
 1. Odgojiteljica-savjetnica Dijana Čorak;
 2. Odgojiteljica-savjetnica Irena Delač;
 3. Odgojiteljica Jaga Mlađenović;
 4. Odgojiteljica-mentorica Katarina Šeravić;
 5. Odgojiteljica-savjetnica Marija Zagorc.
 • Predstavnici administrativno-tehničkog osoblja:
 1. Domar/vozač Željko Deverić;
 2. Spremačica/servirka Lidija Lučan;
 3. Kuharica Marina Lisec;
 4. Administrativna radnica Barica Sakoman Božić;
 5. v.d. ravnateljica Barica Marjanović,
 6. Pedagoginja Martina Lacković,
 7. Zdravstvena voditeljica Slavica Matas.
 • Dječji EKO odbor koji će tek biti oformljen.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: PLAN I PROGRAM EKO-ŠKOLE
Cilj:

Razvijanje ekološke osviještenosti kod svih dionika odgojno obrazovnog procesa i razvijanje vrijednosti i vještina koje doprinose očuvanju okoliša

 • poticati usvajanje znanja o mogućnostima razvrstavanja otpada i poticati navike razvrstavanja otpadarazvijati odgovorno ponašanje prema sebi, drugima i prirodi
 • poticati stvaranje navike racionalnog korištenja higijenskog i potrošnog materijala
 •  razvijati senzibilitet i ljubav prema tradicijskim vrijednostima Turopolja i omogućiti djeci da tradiciju žive, njeguju i čuvaju od zaborava, te razvijaju svoj kulturni identitet
 • poticati i stvarati uvjete za postupno razumijevanje pojedinih događaja u okolišu i razumijevanje njegovih utjecaja na život

Zadatak:

1. ŠTO JE OTPAD A ŠTO SMEĆE – VRSTE OTPADA – razvrstavanje, odlaganje, oporaba otpada, recikliranje; 

•    dramatizacije ili eko predstava na tu temu; 
•    posjet reciklažnom dvorištu sa djecom; 
•    suradnja sa roditeljima – gost u skupini; 
•    EKO PORUKE putem EKO STABLA    

 

2.  izrada ZELENOG OTOKA  i posuda za razvrstavanje raznog otpada na razini svih odgojno obrazovnih skupina

3. AKCIJA SAKUPLJANJA PLASTIČNIH ČEPOVA I BATERIJA u humanitarne svrhe, bilježenje količina

​4. BRIGA ZA FLORU I FAUNU:

 • izrada hranilica za ptice od pvc boca;
 • briga o ribama – održavanje akvarija u odgojno obrazovnim skupinama; 
 • akcija sakupljanja hrane, potrepština i deka za pse Skloništa za pse Velika Gorica; 
 • posjet no kill Skloništu za pse Velika Gorica sa djecom; 
 • briga za cvjetnjak i povrtnjak;
 • rad sa terapijskim psima u Vrtiću – projekt „Medijacija uz obučenog terapijskog psa kao podrška nenasilnom rješavanju sukoba među djecom“;
 • ubiranje naših plodova iz povrtnjaka u svibnju i lipnju te priprema i konzumiranje

5. TJELESNE AKTVNOSTI ZA OČUVANJE ZDRAVLJA: 

 • svakodnevne tjelesne aktivnosti na razini odgojno obrazovnih skupina i boravak na otvorenom,
 • nastavak projekta „Igrom i kretanjem do zdravlja“ i
 • Sportska srijeda u suradnji sa trenerima HNK Velika Gorica

​6. DANI JABUKA

 • prigodne aktivnosti na razini odgojno obrazovnih skupina;
 • izrada slikovnica;
 • priprema voćne salate;
 • priprema kolača i drugih slastica;
 • priprema prirodnog soka od jabuka;
 • likovni i dramski izričaj na ovu tematiku i sl.    

​7. DANI KRUHA - prigodne aktivnosti na razini odgojno obrazovnih skupina; priprema kruha; OD ZRNA DO POGAČE; 

 • izleti na EKO IMANJA POD OKIĆEM i NOVO ČIČE; 
 • likovni i dramski izričaj na ovu tematiku i sl.    

8. GASTROTUROPOLJA (SVJETSKI DAN HRANE) – nastavak projekta „Mali poduzetnici“; 

 • priprema i izložba proizvoda na temu Turopolja koje su izradila djeca u suradnji s odgojiteljima na manifestaciji „Gastroturopolja “ Velika Gorica; priprema tradicionalne turopoljske slastice;
 • priprema i izvedba eko predstave „Djed i repa“ – dramska skupina odgojitelja za svu djecu Vrtića (zdrava prehrana, plodovi jeseni)

9. DAN KRAVATE (18.10.)

 • prigodne aktivnosti vezane na ovu temu na razini odgojno obrazovnih skupina,
 • likovni izričaj – izrada origami kravate

10. DJEČJI TJEDAN – Akcija „Velika Gorica – Grad prijatelj djece: Za djetinjstva sklad trebam cijeli grad“

 • sportske aktivnosti svih vrtića Grada Velike Gorice,
 • Dan palačinki i vafla u vrtićima;
 • svečana sjednica sa gradonačelnikom Grada Velike Gorice – dijete predstavnik Vrtića kao mali gradski Vijećnik;
 • likovni izričaj na temu i izložba dječjih likovnih radova i sl.
   

11. JESENSKA SVEČANOST (SVJETSKI DAN HRANE)

 • dramski i likovni izričaj – prigodni program koji pripremaju i izvode djeca odgojno obrazovnih skupina;
 • sportske aktivnosti na otvorenom – međugrupna suradnja; priprema i konzumacija plodova jeseni; 
 • Kestenijada i sl.

     

​12. Akcija „Jedan cvijet za ljepši svijet“  

 • akcija uređivanja cvjetnjaka i okoliša Vrtića u suradnji s roditeljima

    13. DAN GRADA VELIKE GORICE 

 • obilježavanje Dana sv. Lucije kao zaštitnice Grada Velike Gorice kroz prigodne aktivnosti na razini odgojno obrazovnih skupina;
 • izrada lampaša od recikliranog materijala i šetnja gradom;
 • sijanje pšenice;
 • izrada makete Grada Velike Gorice od neoblikovanog i prirodnog materijala

14. ADVENT I BOŽIĆNO VRIJEME -  BOŽIĆNI EKO SAJAM

 • izrada božićnih ukrasa i artikala od neoblikovanog i prirodnog materijala, za božićni sajam (djeca, roditelji i odgojitelji);
 • prigodna druženja i radionice sa roditeljima i djecom; 
 • susreti s bakama i djedovima u odgojno obrazovnim skupinama, 
 • druženje s roditeljima u dvorcu Lukavec, 
 • radionice izrade adventskih vijenaca i sl.   

​15. SKRB O ORALNOJ HIGIJENI I ZDRAVLJU ZUBI DJECE U VRTIĆU

 • osigurati uvjete za sigurnu i zdravstveno ispravnu provedbu pravilne higijene zubi i pribora za održavanje higijene zubi
 • osigurati ekološki prihvatljivije čaše za provedbu ove zadaće (čaše koje se peru strojno)
 • poticati djecu na pravilno održavanje pribora u cilju održavanja općeg zdravlja
 • poticanje djece na brigu o higijeni sanitarnih prostora (vrednovanje od strane eko patrole)
 • utjecati na svijest djeteta o važnosti pravilnog korištenja vode pri navedenoj aktivnosti
 • poticati djecu na razvrstavanje upotrijebljenih papirnatih ručnika nakon pranja zubi
 • suradnja sa roditeljima u cilju osiguranja redovne zamjene upotrijebljenih četkica 
 • suradnja sa stomatolozima u cilju educiranja djece o važnosti ispravne četkice za provedbu pravilne              higijene 

16. FAŠNIK – VRIJEME KARNEVALA

 • izrada maski, kostima i fašničkih instrumenata od neoblikovanog i prirodnog materijala u suradnji s roditeljima;
 • likovni i dramski izričaj;
 • priprema i sudjelovanje predškolske djece na manifestaciji „Mali turopoljski fašnik“

​17. DAN VODA (22.3.) 

prigodne aktivnosti po odgojno obrazovnim skupinama na temu vode:

 • istraživačke aktivnosti sa djecom – pročišćavanje vode, pokusi s vodom npr. što pliva, što tone; svojstva vode i sl.
 • naglasak na razvijanju svijesti kod djece i svih dionika odgojno obrazovnog procesa o važnosti racionalnog korištenja vodenih resursa
 • posjeta umjetnom jezercu u parku dr. Franje Tuđmana sa djecom  i popratne aktivnosti

18. PROJEKTNI DAN – DAN VRTIĆA (21.3.) – EKO CVIJET VRTIĆU NA DAR ZA NJEGOV ROĐEDAN 

 • proslava rođendana DV Ciciban: izrada proljetnica od pedagoški neoblikovanog materijala; izrada „zdrave voćne torte“;
 • izrada makete Vrtića od pedagoški neoblikovanog i prirodnog materijala; 
 • otvorena vrata Vrtića – druženja s roditeljima: radionice izrade uskršnjih ukrasa od neoblikovanog i prirodnog materijala;
 • sportska natjecanja djece i odraslih na otvorenom;
 • EKO DRVO - čestitke Vrtiću za rođendan na recikliranom papiru koji su izradila djeca u suradnji s odgojiteljima
 • EKO KVIZ ZNANJA I VJEŠTINA – POTRAGA ZA BLAGOM
 •  odgojitelji, djeca, pedagog, stručni suradnici, zdrav. voditelj, tehničko osoblje, ravnateljica    - ožujak 2018.
 • DAN PLANETE ZEMLJE (22.4.) – prigodne aktivnosti na razini odgojno obrazovnih skupina – sadimo cvijeće u tegle od papirnatih rola; 
 • kaširanje modela planete Zemlje postavljene u dvorištu Vrtića; 
 • vrtićko proljetno čišćenje i uređivanje dvorišta; 
 • edukativne šetnje i izleti u prirodu; 
 • prigodne tematske radionice za djecu na razini Grada Velike Gorice; 
 • suradnja sa Agronomskim fakultetom – roditelj
 • JURJEVO – paljenje krijesa, tradicijske pjesme, slavimo proljeće sa djecom i sl.

19. ZAVRŠNE SVEČANOSTI 

 • druženja s roditeljima s programom u koji su integrirani eko sadržaji i aktivnosti
 • Izleti djece na eko imanja i u EKO park Kraš

20. EKO PATROLA

 • obilazak i provjera stanja odgojno obrazovnih skupina, sanitara, dvorišta i ZELENOG OTOKA 2 x tjedno – djeca starijih i predškolskih odgojno obrazovnih skupina

 ​21. NABAVA PLASTIČNIH ČAŠA ZA VIŠEKRATNU UPORABU ZA ODGOJNO OBRAZOVNE SKUPINE – poticanje smanjenja plastičnog otpada; organizacija rada za što racionalniju uporabu
 

22. PREHRANA DJECE 

 • Nastaviti sa planiranjem i provođenjem zdravije i pravilne prehrane djece u vrtiću
 • Nastaviti sa poticanjem djece na konzumaciju kruha i pekarskih proizvoda od cjelovitog zrna,
 • Kroz suradnju sa OPG-ima osigurati više sezonskog voća i povrća u prehrani 
 • Poticanje djece na redovno konzumiranje ponuđenih obroka i među obroka
 • Preferiranje sezonskih namirnica u jelovnicima
 • Poticanje djece na odgovorno hranjenje u cilju smanjenja ostataka hrane
 • Upoznavanje djece sa tradicionalnom hranom i običajima Turopolja povodom obilježavanja Blagdana
 • Poticanje kulinarskog osoblja u cilju uporabe  preostale hrane
 • Ponovno uvesti obilježavanje rođendana svježim i suhim voćem te grickalicama od koštunjičavog voća
 • Informiranje roditelja o prehrani djece u vrtiću i usmjeravanje na provedbu zdravije i pravilne prehrane u obitelji
 • Uspostaviti suradnju sa Odsjekom za društvene djelatnosti i  nutricionisticom nositeljicom certifikata Healthy Meal Standarda prehrane djece u vrtićima 

​23. RECIKLIRANJE PAPIRA 

 • izrada recikliranog papira
 • osiguravanje uvjeta za mogućnost provođenja ove aktivnosti – izrada okvira potrebnih za recikliranje
 • postupak recikliranja papira – djeca u suradnji sa odgojiteljima
 • korištenje recikliranog papira za likovni izričaj (EKO PORUKE ZA EKO DRVO, slikovnice, čestitke i sl.)
 • izložba likovnih radova o recikliranog papira i neoblikovanog i prirodnog materijala
 • izrada EKO KALENDARA od recikliranog papira
 • radionica recikliranja papira za odgojitelje    

24. SURADNJA SA DV MARKUŠEVEC I DV SISAK NOVI – razmjena iskustava iz prakse, posjete i međusobna gostujuća predavanja  

 25. BERBA JAGODA – posjeta sa djecom i berba plodova na OPG-u Grgurević
 26. GOSTUJUĆA PREDAVANJA  

 • gosti predavači roditelji djece iz odgojno obrazovnih skupina i vanjski suradnici na temu EKOLOGIJE i održivog razvoja;
 • radionica za odgojitelje: „Izrada lutaka i pletenih košara od prirodnog materijala“  

 27. - izrada didaktike, uporabnih predmeta i instrumenata od recikliranog i prirodnog materijala
  


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

1.  tijekom cijele pedagoške godine

2. studeni 2017.

3. tijekom cijele pedagoške godine

4.  tijekom cijele pedagoške godine

5. tijekom cijele pedagoške godine

​6. listopad 2017.

​7. listopad 2017.

8. listopad 2017.

9.listopad 2017.

10. listopad 2017.

11. studeni 2017.

12.studeni 2017. – ožujak 2018.

13.prosinac 2017.

14. prosinac 2017.

15. kontinuirano tijekom pedagoške godine

16. veljača 2018.

17. ožujak 2018.

​18. travanj 2018.

​19. svibanj i lipanj 2018.

​20.tijekom cijele pedagoške godine

 ​21. tijekom cijele pedagoške godine

 ​22. kontinuirano tijekom pedagoške godine 

23.  tijekom cijele pedagoške godine

24. tijekom cijele pedagoške godine

25.  svibanj 2018.

26. tijekom cijele pedagoške godine

27.  tijekom cijele pedagoške godine


Nositelji:

1.  odgojitelji, djeca, stručni suradnici, ravnatelj, roditelji    

2. odgojitelji, djeca, roditelj      

3. odgojitelji, djeca, roditelj, tehničko osoblje  

4.  odgojitelji, djeca, stručni suradnici, ravnatelj, pedagog, Društvo Naša djeca Sisak    

5. odgojitelji, djeca, pedagog, zdrav. voditelj, HNK Velika Gorica  

​6. odgojitelji, djeca, kuhinja, zdrav. voditelj, pedagog, ravnateljica    

​7. odgojitelji, djeca, kuhinja, zdrav. voditelj, pedagog, stručni suradnici, ravnateljica  

8. odgojitelji, djeca, kuhinja, zdrav. voditelj, stručni suradnici, tehničko osoblje,  ravnateljica    

9. odgojitelji, djeca,    

10. odgojitelji, djeca, pedagog, zdrav. voditelj, stručni suradnici, tehničko osoblje,  ravnateljica  

11. odgojitelji, djeca, pedagog, zdrav. voditelj, stručni suradnici, tehničko osoblje,  ravnateljica  

12. odgojitelji, djeca, pedagog, zdrav. voditelj, roditelji, tehničko osoblje,  ravnateljica    

13. odgojitelji, djeca, pedagog, stručni suradnici, roditelji, ravnateljica    

14. odgojitelji, djeca, pedagog, roditelji, ravnateljica    

15. ravnatelj, zdravstvena voditeljica, odgojitelji, stomatolog,

16. FAŠNIK odgojitelji, djeca, roditelji, pedagog, stručni suradnici, zdrav. voditelj, tehničko osoblje, ravnateljica    

17. odgojitelji, djeca, pedagog, stručni suradnici, zdrav. voditelj, tehničko osoblje, ravnateljica  

​18. odgojitelji, djeca, pedagog, stručni suradnici, zdrav. voditelj, ravnateljica    

19. odgojitelji, djeca, roditelji, pedagog, stručni suradnici, zdrav. voditelj, ravnateljica  

​20. djeca, odgojitelji    

21.  ravnatelj  

22. Zdravstvena voditeljica, ravnateljica, OPG- Grada V. Gorica, odgojitelji, gl. kuharica, nutricionista, Odsjek za predškolski odgoj Grada Velike Gorice, 

23. odgojitelji, djeca, domari, pedagog 

24. odgojitelji, djeca, stručni suradnici, zdrav. voditelj, ravnateljica, DV Markuševec i DV Sisak Novi    

25.  odgojitelji, djeca, stručni suradnici, zdrav. voditelj, ravnateljica, OPG Grgurević    

26. odgojitelji, djeca, roditelji  

27. odgojitelji, djeca, roditelji  

   

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: otpad
Ostvareni ciljevi:
 • razvijanje ekološke osviještenosti kod svih dionika odgojno obrazovnog procesa i razvijanje vrijednosti i vještina koje doprinose očuvanju okoliša

Realizirani zadaci:

1. ŠTO JE OTPAD A ŠTO SMEĆE – VRSTE OTPADA

- tijekom cijele pedagoške godine djeca, roditelji i drugi korisnici stanove su informirani i educirani o važnosti, dobrobiti i načinima odlaganja, razvrstavanja,  oporabi materijala te recikliranju putem kutića za roditelje i web stranice; na svakodnevnoj bazi na razini odgojno obrazovnih skupina provođene su aktivnosti sa djecom koja su to poticala i njegovala ekološku osviještenost putem literature, predstava, didaktičkih sredstava, razmjenom iskustava i sl.

- dolaskom ljepšeg vremena predviđen je posjet reciklažnom dvorištu

- izrađeno je eko stablo putem kojeg su izmjenjivane eko poruke a nalazi se u sklopu stalnog, privremenog panoa i zelenog otoka na ulazima u objekte

2. IZRADA DIDAKTIKE, UPORABNIH PREDMETA I INSTRUMENATA OD RECIKLIRANOG I PRIRODNOG MATERIJALA - Izrada didaktike i oporabnih predmeta u našem vrtiću provodi se svakodnevno.  Plastična ambalaža nam služi za izradu životinja, glazbenih instrumenata, tegli za cvijeće, vaze,... Kartonske role smo također koristili za izradu visoke žirafe, srne, gitare, a kutije od kartona i od tetrapaka za  izradu kućica, hranilica za ptice, lutke,... Na velike plohe kartona smo slikali šumu ili lijepili slike šumskih životinja iz lovačkih kalendara. Spužve iz kašeta s grožđem su nam poslužile za izradu kolača, borova i jastučića. Stare novine koristimo za kaširanje zeca, koke, jaja,... Drvene kašete za male cvjetne gredice. Limenke od graška smo omotali špagom i koristimo kao čaše za boje i olovke. Također se za svaku priliku izrađuju memory kartice za koje se koriste pvc čepovi ili poklopci od vlažnih maramica, te razne pokrivaljke. Sve aktivnosti provode odgajatelji po svojim skupinama tijekom cijele pedagoške godine.

3. I 4. IZRADA ZELENOG OTOKA I POSUDA ZA RAZVRSTAVANJE RAZNOG OTPADA I AKCIJA SAKUPLJANJA PLASTIČNIH ČEPOVA I BATERIJA -  U svim odgojno obrazovnim skupinama u suradnji sa djecom izrađeni su spremnici za pravilno odlaganje otpada i to papira i plastike u koje djeca kroz svakodnevne aktivnosti  odlažu i razvrstavaju otpad. U sklopu zelenih otoka formiranih na ulazima u vrtićke objekte nalaze se i spremnici za odlaganje baterija i prikupljanje plastičnih čepova.

5. BRIGA ZA FLORU I FAUNU - Tijekom zime u većini vrtićkih grupa djeca su od različitog pedagoški neoblikovanog materijala izrađivala različite vrste hranilica za ptice. U dvije vrtićke grupe nalaze nalaze se akvariji s ribicama i u jednoj akvarij s kornjačama. Djeca svakodnevno promatraju i  hrane ribice i vode brigu o higijeni akvarija. Za vrijeme nabavke akvarija u drugoj vrtićkoj grupi ostvarena je međugrupna suradnja  u kojoj su djeca prenosila svoja postojeća znanja i iskustva.  U suradnji s roditeljima obnavlja se flora i fauna akvarija. U prosincu je u suradnji s roditeljima uspješno provedena humanitarna akcija prikupljanja hrane i potrepština za pse Skloništa za pse Velika Gorica nakon čega je realizirana i primopredaja istih. Posjet ovom no kill Skloništu planiran je za proljeće. U određenim sezonskim periodima djeca i odgojitelji vode brigu o cvjetnjacima i povrtnjaku te su se u suradnji s roditeljima bavili sadnjom proljetnica. Od početka pedagoške godine 2017./18. godine dvije vrtićke grupe uključene su u međunarodni pilot projekt „Medijacija uz obučenog terapijskog psa kao podrška nenasilnom rješavanju sukoba“. Jednom do dva puta mjesečno u grupi uz licenciranog vodiča borave školovani terapijski psi pasmine bichon havanezer. Terapijski psi su velika pomoć djeci s razvojnim teškoćama i poteškoćama u senzornoj integraciji. Organiziranjem niza aktivnosti djeca  usvajaju  nova znanja i iskustva o psima te ponašanju i odnosu prema životinjama a rezultati su poboljšane socijalne vještine djece, poboljšano raspoloženje u skupini, stvaranje pozitivne slike o sebi kod djece, usvajanje novih vještina u odnosu na pse, poboljšanje stvarne usmjerenosti i izražavanje emocija, usvajanje pozitivnih obrazaca ponašanja u odnosu prema životinjama i slično. Briga o našem okolišu je važna i djeci i odgajateljima. Posebnu pažnju posvećujemo cvijeću i vrtu sa začinskim biljem koji smo posadili tijekom projekta „Poučna staza“ koju i dalje njegujemo. Vrt često plijevimo i obrezujemo te beremo bilje za naše istraživačke aktivnosti. U vrtu smo u studenom pronašli gusjenicu i unijeli ju u sobu. Za dva i pol tjedna izlegao se prekrasni žuti leptir. Djeca donose  u skupinu kućne ljubimce te upoznaju prijatelje s njihovim posebnostima i potrebama.

6. TJELESNE AKTIVNOSTI ZA OČUVANJE ZDRAVLJA - Tjelesne aktivnosti na razini odgojno obrazovnih skupina realizirane su svakodnevno, a u njih je integrirana metoda plesa pisanja, joga za djecu i brain gym metoda.

Prema tjednim planovima odgojitelja realizirani su sportski poligoni u predprostorima odgojnih skupina. Boravak na otvorenom realiziran je kombinacijom šetnji, trčanja, sportskih igara, tradicijskih igara u kolu s pjevanjem te slobodnim igrama na spravama a realizira se svakodnevno. Organizirana je i sportska srijeda u suradnji s trenerima HNK Velika Gorica koja se bazira na tjednim dolascima trenera nogometnog kluba Velika Gorica i provođenja brojnih sportskih aktivnosti uz rekvizite a koja je nastavak projekta „Igrom i kretanjem do zdravlja“. U listopadu djeca našeg vrtića sudjelovala su na Jesenskom krosu u organizaciji Maraton kluba „Velika Gorica“ (8.10.2017.). Povodom dječjeg tjedna – Akcija „Velika Gorica – Grad prijatelj djece: Za djetinjstva sklad trebam cijeli grad“ djeca našeg vrtića bila su uključena u sportske aktivnosti svih vrtića Grada Velike Gorice (10. mj. 2017.). Školom klizanja obuhvaćena su sva djeca koja su navršila pet godina starosti (od 15.1. – 9.2.2018.). Na zimovanju u Sloveniji boravila su djeca Montessori skupine (od 8.-14.2.2018.) a provedene je i škola skijanja na Sljemenu u trajanju od tjedan dana. Tjelesnim aktivnostima djeca usvajaju zdrave stilove života i zdravu naviku svakodnevnog vježbanja.

7. DANI JABUKA - Dan jabuka obilježen je velikim brojem aktivnosti kojima su djeca usvajala znanja o  zdravoj  prehrani i jabuci kao jednoj od najzdravijih vrsta voća. Djeca su opipavala, mirisala, rezala i kušala razne sorte  jabuka  te radili voćne salate, kolače  i cijedili prirodni sok od jabuka. Djeca su kroz priču i dramatizaciju „Tri jabuke s bakinog ormara“ upoznali i vrste jabuka, te izradili vlastitu slikovnicu „Od berbe do proizvodnje soka od jabuke“ koju je napisao dječak Vjeran Lučić.

8. DANI KRUHA - Dani kruha obilježeni su u svim odgojno obrazovnim skupinama, od najmlađih jasličnih do starijih i predškolskih. U skupinama su provedene aktivnosti kojima se razvija svijest i potiče pravilan odnos prema kruhu kao osnovnoj namirnici. Djeca su  se prema  svojim interesima uključivala u različite aktivnosti na temu kruha i pekarskih proizvoda. Organizirani  su  izleti  na eko imanja Pod Okićem i Novo Čiče gdje su djeca imala priliku vidjeti  alate koji su se u prošlosti koristili za obradu zemlje. Vidjeli su krušnu peć, žrvanj i mijesili kruh.

9. GASTROTUROPOLJA – SVJETSKI DAN HRANE - U nedjelju, 15. listopada 2017. Dječji vrtić Ciciban četvrtu godinu za redom uspješno se predstavio na festivalu hrane Gastru Turopolja projektom “Mali poduzetnici”. Tema našeg ovogodišnjeg predstavljanja bila je “Lepo naše Turopolje”. Pripreme su započele na samom početku vrtićke godine kada su djeca od kamenčića sakupljenima na plažama napravila slike s temom motivi iz turopoljskog okruženja. Zatim su naši mali poduzetnici u suradnji sa svojim odgojiteljicama napravili poculice, oslikali tikve etno motivima, naslikali košarice turopoljskih plodova na šperploči a svi artikli su predstavljeni na našem štandu. Pobrinuli smo se da uz štand upotpunimo sadržaje za naše najmlađe sugrađane. Organizirali smo radionicu izrade slika od sjemenki koju su vodile odgojiteljice, radionicu modeliranja plodova jeseni veselim tijestom, a uz nadzor naših odgojiteljica te naših kuharica djeca su mijesila i pekla fanjke te ih djelila posjetiteljima manifestacije. Djeca su dobila neprocjenjivo iskustvo i poruku da rad i kreativno stvaranje veseli, obogaćuje i oplemenjuje naš život. Odgojitelji dramske skupine odgojitelja izveli su predstavu za svu djecu „Djed i repa“  koja se bavila zdravom prehranom.

10. DAN KRAVATE - Svake godine 18. listopada nekoliko skupina, u suradnji s roditeljima, obilježava Dan kravate. Pročitana je prekrasno ilustrirana „Priča o kravati„  Božidara Prosenjaka kojom su se još jednom svi podsjetili kako je nastao taj modni detalj koji se iz našeg zavičaja proširio najprije Europom, a onda i cijelim svijetom. Djeca su izrađivala košulje i kravate origami tehnikom i tako kroz igru uvježbavala finu motoriku. Djeca su rado crtala svoje očeve s kravatom i izložbom radova im priskrbila veselje. Dan prije smo prigodno ukrasili sobu i panoe a u suradnji s roditeljima organiziran je i mali domjenak u kravatama na kojem su se pridružila i ostala djeca uz pjesmu i ples.

11. DJEČJI TJEDAN – AKCIJA „VELIKA GORICA-GRAD PRIJATELJ DJECE: ZA DJETINJSTVA SKLAD TREBAM CIJELI GRAD“  - Dječji tjedan u Velikoj Gorici obilježen je od 9. do 14. listopada 2017. g. pod nazivom „Za djetinjstva sklad trebam cijeli grad“. Tematika ovogodišnje manifestacije kroz razne se tribine, okrugle stolove, radionice i interaktivna predavanja stručnjaka bavila pravima djece, resursima koje društvena zajednica pruža roditeljima i djeci za što skladniji i kvalitetniji razvoj djece te sudjelovanjem očeva u odgoju djece. Dječji vrtić Ciciban se  obilježavanju Dječjeg tjedna pridružio aktivnostima koje su se provodile u odgojno obrazovnim skupinama od kojih je djecu posebno razveselio Dan palačinki, sjednica Dječjeg gradskog vijeća na kojoj je i naš predstavnik Grga Cerjak imao priliku postaviti pitanje gradonačelniku Velike Gorice, Draženu Barišiću. Jedan dan posvećen je i sportskim aktivnostima i natjecateljskim igrama na otvorenom.

12. JESENSKA SVEČANOST – SVJETSKI DAN HRANE - Jesenska svečanost organizirana je u svim odgojno obrazovnim skupinama  na sva tri objekta.  Nakon scenskog prikaza dolaska jeseni koji je sadržavao pjesmu i ples organizirane su natjecateljske sportske igre a zatim su se djeca na kestenijadi počastila kokicama i pečenim kestenima pripremanim u dvorištu vrtića a sve je popraćeno likovnim i dramskim izričajem na tu temu.

13. AKCIJA JEDAN CVIJET ZA LJEPŠI SVIJET – akcija prikupljanja lukovica i proljetnica koje su djeca sadila u vrtićkom cvjetnjaku uz podršku odgojitelja i kojima će nastaviti voditi brigu

14. DAN GRADA VELIKE GORICE - Dan grada Velike Gorice obilježava se na blagdan sv Lucije zaštitnice Turopolja 13.prosinca. U vrtiću smo ga obilježili sijanjem pšenice, izradom makete grada i izradom laterni od kutija  od sira te šetnjom s upaljenim laternama po gradu.

15. ADVENT I BOŽIĆNO VRIJEME – BOŽIĆNI EKO SAJAM - Na nivou svih odgojno obrazovnih skupina organizirane su Božićne radionice s roditeljima (izrada adventskih vijenaca, božićnih ukrasa, čestitki, raznih prigodnih artikala od pedagoški neoblikovanog i prirodnog materijala). Tijekom adventskog perioda često su korišteni prirodni, reciklirani i oporabljeni materijali za igru ali i za izradu didaktičkih sredstava. Organizirani su Božićni eko sajmovi u sva tri objekta našeg vrtića koji su predstavljali pravo bogatstvo kreativnog izričaja i na kojima su predstavljeni svi predmeti nastali u tom periodu. U predškolskoj odgojno skupini održan je već tradicionalni susret sa bakama i djedovima gdje se njeguju i nastoje podržati važnost obiteljskih veza i obiteljske privrženosti (baka i djedova) u vrtićkom okruženju. Bakama i djedovima predstavili su život u vrtiću njihovih unuka kratkim programom, isječkom odgojno obrazovnog rada. Organizirana je radionica izrade mini knjižnice od pedagoški neoblikovanog materijala te radionica izrade mini slikovnica s temom ekologije.

16. SKRB O ORALNOJ HIGIJENI I ZDRAVLJU ZUBI DJECE U VRTIĆU – cilj aktivnosti usmjerenih na zaštitu zdravlja zubi djece o kojoj skrbi naš vrtić je smanjenje broja oboljelih zubi kod pojedinog djeteta. Zadaće u provedbi ovih  aktivnost usmjerene su na: osiguranje higijensko zdravstvenih aspekata u provedbi oralne higijene, provedbu ekološki prihvatljivih načina provedbe oralne higijene  kao što su smanjenje plastičnog otpada (osigurane za svako dijete koje provodi oralnu higijenu u vrtiću plastične čaše koje se održavaju strojnim pranjem), smanjenje potrošnje vode poticanjem djece na točenje vode u čašice i ispiranje zubi na taj način, djeca se usmjeravaju na sprečavanje nepotrebnog istjecanje vode tijekom pranja zubi i pravilno odlaganje upotrijebljenih papirnatih ručnika, djecu se podučava koja je hrana povoljnija za očuvanje zdravlja zubi, upućuju se na potrebu  provedbe oralne higijene nakon konzumiranja slatkiša, ali i potrebu pranja zubi ujutro, poslije ručka u vrtiću i navečer prije spavanja i djecu se usmjerava kako  održavati  higijenu pribora za pranje zubi i kada je potrebno posjetiti stomatologa. U provedbi aktivnosti učestvuju djeca u dobi 4-6 godina. Stomatolozi Udruge za prevenciju karijesa koji provode edukativno praktične aktivnosti sa djecom jednom mjesečno uz zaštitu zubi Aminfluoridom i edukativni rad sa roditeljima djece koje uvodimo prema Planu rada u provedbu higijene zubi u vrtiću

17. FAŠNIK – VRIJEME KARNEVALA - U našem vrtiću razvijamo senzibilitet prema fašničkim običajima našeg turopoljskog kraja. Odgajatelji su s djecom u svojim odgojnim skupinama izrađivali fašničke instrumente, maske i kostime od prirodnog i pedagoški neoblikovanog materijala te su maskirana djeca pjevajući fašničke turopoljske pjesme obilazila odgojne skupine. Pokladni utorak obilježen je tjeranjem lutke Fašnika (koja je izrađena oporabom stare tkanine) iz vrtića jer je on kriv za sve ono ružno što se dogodilo u vrtiću. Na Malom Turopoljskom fašniku predstavile su se četiri odgojne skupine našeg vrtića. Predškolska skupina (odgojiteljice: Smolčić, Dujmić i Delač) predstavila se kao turopoljski Jureki i Katice upravo zato što su Jureki i Katice u siječnju 2018. postali izvorna hrvatska pasmina kokoši. Njihov slogan bio je: „Turopoljski Jureki i Katice baš ste fora, tradicijska budilica našeg Turopolja“. Predškolska skupina (odgojiteljice: Tomašić i Jozić Kozina) predstavila se kao „Zdrava hrana iz Cicibana“, a razlog je jer u vrtiću usvajamo zdrave stilove života – zdravu prehranu. Na Malom fašniku predstavila se i predškolska skupina iz Vidrićeve, kao obitelj Kremenko. Djeca iz programa predškole Šiljakovina predstavili su se „Snjeguljicom“

18. DAN VODA - Cilj projekta: usvajanje novih spoznaja o vodi – njenoj vrijednosti, važnosti, njenim svojstvima, upotrebi, štednji i rasprostranjenosti, provođenjem praktičnih aktivnosti – pokusa. Zadaci projekta: zadovoljiti djetetovu znatiželju i prirodnu potrebu za istraživanjem, poticati znanje služeći se enciklopedijom i slikovnicama, poticati i razvijati kreativno izražavanje djeteta u likovnom, glazbenom području te razvijati ekološku svijest o važnosti vode. Provođene su mnogobrojne aktivnosti sa djecom poput: razgovora na temu vode: voda može biti, što znamo o vodi, gdje se sve nalazi voda, za što se upotrebljava voda, promatranje površine vode, voda kao stanište, voda i životinje koje u vodi žive, proučavanje snijega pod mikroskopom, vodene struje, pokusi sa vodom, realizirana je  posjeta umjetnom jezercu u parku dr. Franje Tuđmana s djecom, sviranje na vodenom ksilofonu, slušanje i slikanje glazbe, „Vltava“, B. Smetana, modeliranje glinamolom i bojanje dijelova vode koje će nam služiti za igru i upoznavanje naziva i druge aktivnosti.

19. PROJEKTNI DAN – DAN VRTIĆA – 21.03. 2018. – detaljno opisan i razrađen u koraku br. 6

20. DAN PLANETE ZEMLJE – 22. TRAVNJA 2018. – planirano u Planu djelovanja za ovu pedagošku godinu ali još nije realizirano

21. ZAVRŠNE SVEČANOSTI - planirano u Planu djelovanja za ovu pedagošku godinu ali još nije realizirano

22. EKO PATROLA – formirana u sastavu djece starijih odgojno obrazovnih skupna koja nekoliko puta tjedno obilaze prostore ustanove i izvršavaju uvid u stanje; detaljnije o eko patroli u koraku broj 4

23. NABAVA PLASTIČNIH ČAŠA ZA VIŠEKRATNU UPORABU U ODGOJNIM SKUPINAMA – planirano u Planu djelovanja za ovu pedagošku godinu ali još nije realizirano

24. PREHRANA DJECE - Cilj nam je kroz ovaj segment skrbi o djetetu  u vrtiću osigurati: odgovarajuće prehrambene potrebe koje uključuju  propisane energetske i nutritivne sastojke         konzumiranih obroka; usmjeriti dijete na  odgovorno hranjenje; pomoći odgojiteljima u integraciji teme odgovorne prehrane u odgojno obrazovni rad; te pomoći roditeljima na donošenje odluka vezanim uz pravilnu i odgovornu prehranu obitelji. Aktivnosti koje usmjerena na  realizaciji postavljenog cilja provode se kroz planiranje obroka u kojima su zastupljene zdravije vrste namirnica uz poticanje djece na usvajanje pravilnih prehrambenih navika. Uočeno je da djeca nerado konzumiraju doručak koji je vrlo važan obrok u danu, odnosno da roditelji  djeci osiguravaju zamjenu za doručak u vrtiću sa raznim vrstama pekarskih proizvoda od bijelog brašna. Postavili smo si zadaću da utječemo na promjene ovakvih navika u djece, ali smo uvidjeli da je u tom segmentu važan čimbenik odrasla osoba koja skrbi o djetetu. Ovakve prehrambene navike djece dovode i do povećane količine ostataka hrane ne samo za doručak već i u drugim obrocima tijekom dana. Kako bi doprinijeli  promjeni prehrambenih navika kod djece slijedeća zadaća nam je kroz edukaciju mijenjati stavove odraslih osoba koje skrbe o djeci (roditelji, odgojitelji) vezano uz pravilan odabir namirnica u osiguravanju zdrave prehrane. Nositelj ove zadaće je zdravstvena voditeljica koja će uz uspostavljenu  suradnju sa Agronomskim fakultetom iz Zagreba i pomoć njihove profesorice i  studenata  izraditi Anketu. Anketom će se ispitati stavovi odgojitelja, roditelja i djece vezano uz  zdravu prehranu te preferenciju određenih vrsta hrane od strane djece. Projekt je usmjeren i na ispitivanje stavova odraslih vezano i uz korištenje organske hrane u prehrani kao i na njihova mišljenja i spremnost na utjecanje smanjenja otpada hrane. Projekt je započeo u ožujku i trajat će do lipnja ove godine. Tijekom cijele pedagoške godine djeci se servira različite vrste kruha i peciva od tamnog, integralnog i kukuruznog  brašna. Preferiraju se sezonske vrste voća i povrća. Nažalost nismo u mogućnosti zbog centralizirane nabave opskrbljivati se voćem i povrćem domaćih, lokalnih proizvođača. Obraćanjem lokalnim proizvođačima uspijevamo kroz jednokratne donacije istih osigurati na našim jelovnicima jabuke uzgojene u voćnjacima s našeg područja. Nositelji zadaće   upoznavanja djece s tradicionalnom hranom Turopolja su odgojitelji koji kroz razne aktivnosti, obilježavanje blagdana i ekoloških datuma s djecom i roditeljima, bakama pripremaju jednostavne tradicionalne vrste hrane u što se uključuje i naše kuharsko osoblje. Postavili smo si zadaću smanjenja unosa rafiniranih šećera kroz ponovno uvođenje obilježavanja dječjih rođendana voćnim tortama što je za sada zaživilo u manjem broju odgojnih skupina našeg vrtića. Zadaća u odnosu na smanjenje otpada hrane provodite će se tijekom duljeg razdoblja, a prve rezultate snimit ćemo početkom iduće pedagoške godine obzirom da ćemo do lipnja provoditi Projekt u suradnji s Agronomskim fakultetom. Zadaća sa ciljem smanjenju otpada hrane provest će se i u idućoj pedagoškoj godine ne samo u odgojnim skupinama sa djecom već će se  potaknuti kuharsko osoblje na razmišljanje o mogućim uporabama preostale hrane (koja nije bila distribuirana u odgojne skupine). U svim tim nastojanjima potrebna nam je i pomoć prehrambenih stručnjaka, nutricionista te smo planirali uspostaviti suradnju sa nutricionisticom, nositeljicom Healty Meal Standarda čiji se program odnosi na izradu jelovnika u kojima su zastupljene zdrave namirnice za svaki uzrast djece, posebna prehrana za djecu sa različitim zdravstvenim poteškoćama i predviđena je edukacija odgojitelja, kulinarskog osoblja i roditelja. Kroz ovaj sustav osvijestilo bi se da zdrava prehrana ne mora  biti i skupa . Nositelji ove zadaće su; zdravstvena voditeljica, ravnateljica uz suglasnost Odsjeka za društvene djelatnosti Grada velika Gorica o kojem ovisi i prihvaćanje odnosno vrijeme realizacije ove zadaće.

25. RECIKLIRANJE PAPIRA – CILJ je razvoj ekološki osviještenog djeteta koji doživljavanjem, aktivnim učenjem i djelovanjem razvija pozitivna ponašanja, odnose i stavove prema sebi, drugima i prirodi. ZADAĆE koje su ovim putem realizirane su stjecanje znanja o načinima brige za okoliš, postupanju s otpadom, poticanje dijete da vlastitom aktivnošću doprinese očuvanju prirode, poticanje suradničkih odnosa s drugom djecom i odraslima te razvijati kreativnost. Domari su angažirani za izradu okvira potrebnih postupak recikliranja papira, roditelji i drugi odgojitelji su angažirani u prikupljanju i donošenju starog novinskog papira koji su djeca rezala na manje komadiće, namakala, usitnjavala i dodavala jestive boje po želji, stavljala nastale kaše na sito i cijedila višak vode a potom sušila dobiveni papir. Ovaj postupak izaziva veliki interes kod djece i događa se na dnevnoj bazi a papir recikliramo kontinuirano i koristimo za likovno izražavanje djece, eko poruke, zahvalnice za sudjelovanje na EKO kvizu i slično.

26. SURADNJA SA DV MARKUŠEVAC I DV SISAK NOVI – planirano u Planu djelovanja za ovu pedagošku godinu ali još nije realizirano

27. BERBA JAGODA – planirano u Planu djelovanja za ovu pedagošku godinu ali još nije realizirano

28. GOSTUJUĆA PREDAVANJA – planirano u Planu djelovanja za ovu pedagošku godinu ali još nije realizirano


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2017-2018.

 


Nositelji:

odgojitelji, djeca, ravnatelj, pedagog, zdrav. voditelj, kuhinja, stručni suradnici, tehničko osoblje, roditelji i vanjski suradnici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Što je otpad a što smeće,

Odgovor se sam nameće.

Vjerujte nam – otpad nikad nije smeće! 


Eko himna:

Što je otpad a što smeće,

Odgovor se sam nameće.

Vjerujte nam – otpad nikad nije smeće!

 

Žuto je za plastiku, plavo za papir,

Staklo stavi u zeleno -

Za Cicibane malene razdvajanje nije hir

 

Kad se sve bez reda

Zajedno trpa u smeće

Ništa od toga više

Preraditi se moći neće

 

Žuto je za plastiku, plavo za papir,

Staklo stavi u zeleno -

Za Cicibane malene razdvajanje nije hir

 

Sjeti se livade čise,

Sjeti se vode bistre,

Sjeti se šume i brda

I svih ostalih čuda

 

Žuto je za plastiku, plavo za papir,

Staklo stavi u zeleno -

Za Cicibane malene razdvajanje nije hir

 

 

Recikliramo zajedno,

Veliki i mali.

Nije teško – samo otpad

U pravu kantu stavi

 

Žuto je za plastiku, plavo za papir,

Staklo stavi u zeleno -

Za Cicibane malene razdvajanje nije hir

 

Dok čuvamo prirodu,

Mi čuvamo sebe

Kad više nešto ne trebaš,

Ne bacaj u smeće

 

Žuto je za plastiku, plavo za papir,

Staklo stavi u zeleno -

Za Cicibane malene razdvajanje nije hir

 

Glavu protresi, pažljivo razdvoji,

Za sve pravo mjesto postoji.

Od starih nepotrebnih stvari

Nastaju proizvodi novi.

 

Žuto je za plastiku, plavo za papir,

Staklo stavi u zeleno -

Za Cicibane malene razdvajanje nije hir

Tekst: odg. Trupčević i Velkovski