Eko škola

Dječji vrtić Velika Gorica

Josipa Pucekovića 2
10410 Velika Gorica

Telefon: 01/6260 661
Fax:
E-mail: pedagoginja@vrtic-vg.hr
Web: http://www.vrtic-vg.hr/default.asp

Ravnatelj/ica: Irena Kozmić
Školski koordinatori: Vedrana Debijađi
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Ravnateljica:

Irena Kozmić, dipl. defektolog

Predstavnici djece:

Nikola Žordić

Lucija Merkaš

Predstavnici odgojitelja:

Verica Pejak, odgojitelj savjetnik

Jadranka Žitnik, odgojitelj mentor

Predstavnici stručnog tima:

Vedrana Debijađi, stručni suradnik pedagog savjetnik

Kristina Vujnović, zdravstvena voditeljica

Predstavnici tehničkog osoblja:

Josip Matković, domar

Erna Lozančić, spremačica

Predstavnica roditelja:

Marija Zubec, dipl. učiteljica

Predstavnica roditelja i lokalne uprave:

Dragica Medo Princip, savjetnica u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grad Velika Gorica

Predstavnica roditelja i lokalnog gospodarstva:

Kristina Žordić, tvrtka KOVA d.o.o., Mraclin

Predstavnici lokalne uprave:

Dražen Barišić, gradonačelnik Grada Velike Gorice

Krešimir Ačkar, zamjenik gradonačelnika

Ervin Kolarec, zamjenik gradonačelnika

Meri Barišić, savjetnica u Upravnom odjelu za urbanizam i zaštitu okoliša Grad Velika Gorica


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:

Razvijanje ekološke osviještenosti kod svih sudionika odgojno obrazovnog procesa i razvijanje vrijednosti, stavova, vještina i kompetencija koje doprinose očuvanju okoliša.


Zadatak:
 • Poticati spoznaju o tome što je otpad.
 • Poticati spoznaju o mogućnostima razvrstavanja otpada i poticati navike razvrstavanja otpada.
 • Poticati spoznaju o procesu recikliranja.
 • Razvijati odgovorno ponašanje prema sebi, drugima i prirodi.
 • Stjecanje iskustva razdvajanja otpada.
 • Upoznavanje s novim načinima ponovne uporabe otpada.
 • Razvijati senzibilitet i ljubav prema tradicijskim vrijednostima zavičaja, omogućiti djeci da tradiciju žive, njeguju i čuvaju od zaborava, te razvijaju svoj kulturni identitet.
 • Poticati i stvarati uvjete za postupno razumijevanje pojedinih događaja u okolišu i razumijevanje njegovih utjecaja na život.

Zadaće ostvarivati kroz:

 1.  kreiranje materijalnog okruženja:
 • formiranje eko-centara u svim dobnim skupinama i zajedničkim prostorima vrtića; periodična izmjena i nadopuna materijalima
 • uređenje stalnog eko panoa Eko škole
 • mjesečno uređivanje promjenjivog eko panoa Eko škole
 • formiranje zelenog otoka u prostoru vrtića
 • "Naš zeleni kutak" - formiranje vrta za uzgoj začinskog bilja, povrćča i voća
 • nadopunjavanje unutarnjeg prostora vtrića biljem i briga o bilju

2. odgojno-obrazovni rad:

 • kroz različite sadržaje i aktivnosti omogućiti djeci stjecanje spoznaje o potrebi zaštite i očuavanja okoliša
 • obilježavanje značajnih eko datuma
 • kroz etno sadržaje razvijati kod djece osjećaj poštovanja prema tradicijskim vrijednostima i običajima, posebice onima vezanim uz suživot s prirodom
 • koristiti prirodne materijale, pedagoški neoblikovan materijal i otpadni materijal kao materijal za igru i stvaranje
 • poticati dječji tjelesni razvoj boravkom i kretanjem u prirodi
 • kroz realizaciju tih sadržaja i aktivnosti razvijati osjećaj povezanosti s prirodom i drugim ljudima
 • eko patrole: djeca starijih i predškolskih skupina jedanput mjesečno

KALENDAR AKTIVNOSTI

listopad - studeni 2017.

 • obilježavanje Dana kruha, Dana jabuka i Svjetskog dana hrane: prigodne aktivnosti na razini odgojno-obrazovnih skupina "od zrna do pogače", izražavanje i stvaranje djece putem dramskog, verbalnog i likovnog stvaralaštva i izričaja djece, izrada poticaja od jesenskih plodina, posjete pekarama i tržnici
 • obilježavanje Dječjeg tjedna - Akcija Grad Velika Gorica - grad prijatelj djece: "Za djetinjstva sklad trebam cijeli grad": Dan palačinki i vafla u našem vrtiću, sportske igre djece svih vrtića na novom igralištu DV Žirek u Velikoj Gorici, izložba dječjih likovnih radova; sudjelovanje malog vijećnika na svečanoj Sjednici Dječjeg gradskog vijeća

prosinac 2017.

 • obilježavanje Dana grada Velike Gorice: radionice s roditeljima - izrada lampaša od otpadnog materijala, sijanje pšenice, istraživanje svjetlosti; sudjelovanje djece, roditelja i odgojiteljica u povorci svjetlosti povodom blagdana Svete Lucije na razini grada "Djeca nose svjetlost svome gradu"
 • Advent i božićno vrijeme: izrada eko božićnih ukrasa, ukrašavanje prostora vrtića i božićnog drvca eko ukrasima izrađenim od pririodnih i otpadnih materijala; prigodne kreativne radionice za djecu i roditelje

siječanj - veljača 2018.

 • projekt "Nije smeće sve za vreće": formiranje zelenog otoka, prikupljanje i razvrstavanje otpada; prikupljanje plastičnih čepova za humanitarnu akciju "Plastičnim čepovima do skupih lijekova" za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma; radionica recikliranja papira; radionice za djecu u suradnji s eko udrugama
 • obilježavanje Fašnika: izrada maski, kostima i fašničkih obilježja od prirodnog i neoblikovanog materijala; sudjelovanje djece na Malom turopoljskom fašniku 2018.
 • obilježavanje Svjetskog dana ekologije i Dana zaštite močvara: istraživačke aktivnosti djece - izrada plakata: očuvanje močvara i bioraznolikost močvarnog područja

ožujak 2018.

 • proljetno čišćenje našeg dvorišta: "Posadimo cvjetić u naš vrtić" - akcija sadnje cvijeća u našem cvjetnjaku; proljetni radovi u našem novoformiranom vrtu
 • obilježavanje Svjetskog dana voda: istražaivačke aktivnosti djece: pročišćavanje vode, igre i pokusi vodom, svojstva vode, očuvanje vode od zagađenja
 • Kampanja:"Recimo NE plastičnoj vrećici!": predavanje za roditelje: štetnost i utjecaj na okoliš PVC vrećica; zajedničko šivanje i oslikavanje platnenih vrećica
 • eko predstava "Vjetrić Pufko" - roditelji za djecu

travanj 2018.

 • projektni dan - Dan planete Zemlje: dan otvorenih vrata; radionice s roditeljima i djecom: izrada didaktičkih pomagala i igračaka od pedagoški neoblikovanog materijala "Od otpada do stvaralaštva"; podjela platnenih vrećica sugrađanima; sadnja cvijeća u gradskom cvjetnjaku i proljetno čišćenje gradskih parkova - "Naš prijatelj kvartovski čistač"; sportske igre djece i roditelja; roditelj gost u skupini; izložba radova nastalih tijekom realizacije programa
 • obilježavanje Jurjeva: paljenje krijesa, tradicijske igre
 • radovi u vrtu

svibanj - lipanj 2018.

 • Dan vrtića: predstavljanje eko himne, eko kodeksa i loga eko škole; radionice s roditeljima - izrada sirupa od maslačka
 • izleti djece u prirodi i posjet reciklažnom dvorištu
 • radovi u vrtu
 • obilježavanje Svjetskog dana sunca i Dana ptica i drveća
 • završne svečanosti: druženja s roditeljima s programom u koji su integrirani eko sadržaji i aktivnosti

3. suradnju s roditeljima:

 • kroz različite aktivnosti i akcije potaknuti suradnju s roditeljima sa svrhom ekološkog osvještavanja
 • potaknuti roditelje na aktivno sudjelovanje u akciji prikupljanaj PET ambaleže, starog papira i ostalog otpada
 • organizirati i voditi kreativne eko radionice i eko predavanja za roditelje
 • uključiti roditelje u pripremu predstave za djecu s ekološkom tematikom "Vjetrić Pufko" i u sve ostale segmente neposrednog odgojno-obrazovnog rada
 • informiranje roditelja o realizaciji programskih zadaća

4. suradnju s lokalnom i širom društvenom zajednicom:

 • suradnja s Upravnim odjelom za urbanizam i zaštitu okoliša i Upravnim odjelom za predškolski odgoj, školstvo i šport Grada Velike gorice - organizacija projektnog dana povodom Dana planete Zemlje
 • suradnja s lokalnim eko udrugama i humanitarnim udrugama
 • suradnja s Dječjim vrtićem Petrinjčica, dječjim vrtićima i osnovnim školama na području Velike Gorice uključenim u program Eko škola s ciljem razmjene ideja i iskustava, prezentacija primjera dobre pedagoške prakse
 • suradnja s tvrtkama VG Komunalac i VG Čistoća

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije svih programskih zadaća je tijekom pedagoške godine 2017/2018., a realizacija aktivnosti je detaljno opisana kroz kalendar aktivnosti u pretdhodnom poglavlju zadaće.

Provedba svih programskih zadaća pratit će se u skladu s Godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića Velika Gorica:

 • dnevna, tjedna i tromjesečna valorizacija rada odgojiteljica u propisanoj pedagoškoj dokumentaciji odgojnih skupina,
 • video i foto dokumentacija,
 • uradci djece i roditelja: crteži, plakati, likovni radovi, trodimenzionalni radovi, verbalne izjave djece i roditelja,
 • protokoli praćenja stanja eko patrola,
 • refleksija i samorefleksija odgojno-obrazovnog rada odgojiteljica u suradnji s pedagogom,
 • medijsko praćenje provođenja projektnih zadaća.

Nositelji:

Nositelji aktivnosti su članovi eko odbora, odgojiteljice, djeca te ostali zaposlenici vrtića. U realizaciji svih programskih zadaća timski će se uključivati svi članovi eko odbora i ostali prema vrsti i području aktivnosti.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

Tijekom dosadašnjeg provođenja programa Eko škole ostvarili smo zadani cilj: razvili smo ekološku osviještenost kod svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa, te smo djelomično razvili stavove, vrijednosti, vještine i kompetencije koje doprinose očuvanju okoliša.


Realizirani zadaci:

Zadaće smo realizirali kroz:

1. kreiranje materijalnog okruženja:

- formirali smo eko centre u dobnim skupinama i zajedničkim prostorima vrtića koji su se u skladu s temom izmjenjivali i nadopunjavali različitim materijalima

- postavili smo i uredili stalni pano Eko škole

- postavili smo i mjesečno izmjenjujemo promjenjivi pano Eko škole

- formirali smo zeleni otok unutar prostora vrtića (donacija tvrtke Kova d.o.o.)

- formirat ćemo "Naš zeleni kutak" - vrt za uzgoj začinskog bilja, povrća i voća - aktivnost u Projektnom danu

2. odgojno-obrazovni rad:

- kroz različite aktivnosti i sadržaje omogućili smo djeci stjecanje spoznaje o potrebi zaštite i očuvanja okoliša

- obilježavali smo značajne eko datume

- kroz etno sadržaje razvijali smo kod djece osjećaj poštovanja prema tradicijskim vrijednostima i običajima

- koristili smo prirodne materijale, pedagoški neoblikovani materijal i otpadni materijal kao materijal za igru i stvaranje

- poticali smo dječji tjelesni razvoj boravkom na zraku

- Eko patrola redovito prati, bilježi stanje potrošnje resursa i odnos prema njima.

Detaljna provedba aktivnosti po dobnim skupinama i po mjesecima priložena je u rubrici "Dokumenti o provedbi programa".

3. suradnju s roditeljima 

- zajedničke radionice odgojitelja, djece i roditelja - izrada lampaša, maski, sadnja vrta, izrada cvjetnih gredica, izrada didaktičkih igračaka od otpadnog i pedagoški neoblikovanog materijala

- roditelji su redovito prikupljali i donosili PET ambalažu, stari papir i ostalo potrebno za Eko aktivnosti

- bit će aktivni sudionici u realizaciji Projektnog dana

- redovito su informirani o provođenju programa kroz roditeljske kutiće, izmjenjivi i stalni pano Eko škole

4. suradnju s lokalnom i širom zajednicom

- surađivali smo i surađujemo s Upravnim odjelom za urbanizam i zaštitu okoliša i Upravnim odjelom za predškolski odgoj, školstvo i šport Grada Velike Gorice u organizaciji Projektnog dana  povodom Dana planete Zemlje

- surađujemo s dječjim vrtićima na području Grada i šire koji su u postupku stjecanja statusa Međunarodne Eko škole ili su ga već stekli

- surađujemo s humanitarnom Udrugom oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske i sudjelujemo u akciji "Plastičnim čepovima do skupih lijekova" 


Vrijeme realizacije:

Sve navedene zadaće realizirane su od listopada 2017. do ožujka 2018. godine. Projektni eko dan održat ćemo 24. travnja 2018. godine i plan i program održavanja priložen je u aplikaciji.

Ostale aktivnosti bit će provedene do kraja pedagoške godine 2017/2018.


Nositelji:

Nositelji svih aktivnosti bili su članovi eko odbora, odgojiteljice, djeca te ostali zaposlenici u vrtiću. 

U realizaciji svih programskih zadaća timski su sudjelovali članovi eko odbora i ostali prema vrsti i području aktivnosti.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:
 • 1. Volimo prirodu.
 • 2. Brinemo o životinjama.
 • 3. Odvajamo otpad.
 • 4. Njegujemo biljke.
 • 5. Štedimo struju.
 • 6. Smeće bacamo u kante.
 • 7. Štedimo vodu.
 • 8. Nosimo platnene vrećice.

Eko kodeks osmislila su djeca zajedno s odgojiteljicama. Djeca su crtežom ilustrirala svaku rečenicu. Eko kodeks nalazi se na stalnom panou Eko škole i u svim prostorima vrtića.


Eko himna:

Maleni smo ekolozi mi,

za Turopolje naše udružimo se svi.

Srca su nam prepuna veselja,

a misli i djela puna eko želja.

Dobro znamo da otpad nije smeće

zato recikliramo i sadimo cvijeće.

Mi dižemo glas za planete naše spas.

Za zelenu zastavu, za toplinu sunca,

mi smo Eko vrtić Velika Gorica.