Eko škola

Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Zagreb

IVANIĆGRADSKA 24
10000 ZAGREB

Telefon: 012311003
Fax: 012311003
E-mail: ured@os-fkfrankopana-zg.skole.hr
Web: www.osfkf.hr

Ravnatelj/ica: JADRANKA BJELICA
Školski koordinatori: MARIJA BOROMISA MIHALJEVIĆ
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • My Home - Our Planet - My Choice

  Comenius multilateralno partnerstvo škola 2013.-2015.-(College Simone Signoret, Francuska, Skansevejens skole, Danska, Escola Sant Ramon, Španjolska, 50. yil Ortaokulu, Turska, Steihagener Gymnasium, Njemačka, Frana Krste Frankopana, Hrvatska). CILJEVI: razvijati svijest o važnosti ekološkog promišljanja i utjecaja čovjeka na prirodu, usporedba naše prakse s ostalim državama u projektu TEME: 1. Prijevoz 2. Otpad i recikliranje 3. Potrošnja hrane 4. Alternativni oblici energije

 • SEECEL-Međunarodna poduzetnička škola-Učenje za poduzetništvo (2013.-2016.)

  Naša je škola uključena u projekt koji je dio programa cjeloživotnog učenja za poduzetništvo ISCED 1 kojeg provodi regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe SEECEL (South East European Centre for Entrepreneurial Learning). Za vrijeme provedbe projekta isplanirano je i provedeno mnoštvo aktivnosti, i to u svim razredima, kojima se poticao poduzetnički duh i poduzetan način razmišljanja. Tijekom pripreme i izvođenja aktivnosti ostvareni su mnogi ishodi poduzetničkoga učenja i u razrednoj i u predmetnoj nastavi, posebno vezani za razvoj ekološke svijesti i održivi razvoj.

 • ŠKOLSKI VRT - GARTLIC- za čas kratiti i zdravlje prirodi vratiti

  Škola prepoznaje važnost odgoja i obrazovanja za zdrav okoliš i održivi razvoj i mišljenja smo da je školski vrt najbolji 'alat' za takvo poučavanje i učenje. Želimo ojačati svijest o važnosti zaštite okoliša na način da kroz školski vrt mijenjamo stavove i ponašanja prema prirodi koja nas okružuje i u kojoj živimo. Jednako tako, znamo da pojedinac može učiniti dosta, ali sigurno je da se u zajedništvu može učiniti puno više. Cilj nam je prenamjenom školske zelene površine podići tematski vrt s autohtonim biljem i arhitektonskim elementima prilagođenim organizaciji nastave i radionica u kojima bi zajedno učili i radili učenici, učitelji, roditelji, obitelji i građani iz susjedstva i volonteri iz lokalne zajednice. Želimo popularizirati prirodan, ekološki način proizvodnje hrane, štiteći i čuvajući biološku različitost i bogatstvo naših tradicionalnih biljnih vrsta čime se unapređuje priroda i okoliš.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

RAVNATELJICA: Jadranka Bjelica

PREDSTAVNICI UČENIKA

 • Kristian Marić - 5.a
 • Luka Vuković - 5.a
 • Domagoj Samarin - 5.c
 • Laura Sliško - 6.a
 • Nela Čančar - 6.b
 • Katarina Vuzem - 6.c
 • Isabel Dumandžić - 7.b
 • Dorotea Prosnik - 7.b
 • Ivan Korunić - 8.a
 • Tin Džafić - 8.c

PREDSTAVNICI RODITELJA

 • Nives Coce - 5.a
 • Kristina Karić - 5.c
 • Marijana Barić - 7.a
 • Krešo Rusan - 8.a
 • Karlo Perić - 8.b
 • Milena Žganjer - 8.c

PREDSTAVNICI UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA

 • Marija Boromisa Mihaljević - učiteljica prirode/biologije/kemije - školska koordinatorica
 • Suzana Stipković - učiteljica prirode/biologije/kemije
 • Sanja Božić - učiteljica razredne nastave
 • Irena Mihaljević - učiteljica razredne nastave
 • Haidi Čerkez - učiteljica razredne nastave
 • Kristina Daloš - učiteljica razredne nastave u produž. boravku
 • Branko Gelenčer - učitelj informatike i tehničke kulture
 • Vesna Pokas - učiteljica likovne kulture
 • Tomica Gužvinec - učitelj tjelesne i zdravstvene kulture
 • Snježana Antolić Paleček - školska logopedinja
 • Andrea Luketić - školska pedagoginja

PREDSTAVNICI   ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA

 • Vitomir Kurtović - školski domar
 • Ana Marić - školska spremačica
 • Ivana Kreševac - tajnica škole

PREDSTAVNICI LOKALNE ZAJEDNICE

 • gospodin Marić - Mjesni odbor Gornje Svetice
 • gospodin Čužić - gradska četvrt Peščenica-Žitnjak

PREDSTAVNICI LOKALNIH EKO UDRUGA

 • Martina Tomljanović - eko zadruga "Humana nova"

PREDSTAVNICI JAVNIH I DRUGIH PODUZEĆA -( u formiranju )

 

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: 3. ENERGIJA - ŠTEDNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Cilj:
 • Razvijati kod djece osjećaj za racionalno raspolaganje električnom energijom koja  nam je svakodnevno potrebna za život. Upoznati načine proizvodnje električne energije, razvijati navike štednje te načine štednje na koje treba utjecati svaki pojedinac. Utjecati na navike drugačijeg ponašanja prema energentima (struja, toplina).
 • Razvijati pravilan odnos prema energentima, posebice prema iscrpivim izvorima energije i poticati svijest o potrebi uvođenja obnovljivih izvora energije.

Zadatak:
 • Praćenje i bilježenje potrošnje električne energije u školi
 • Izrada i postavljanje upozorenja iznad prekidača z štednju  i redovito gašenje svjetla
 • Posjet Gradskom uredu za energetiku
 • Upoznavanje rada Nikole Tesle, teme iz fizike i TK
 • Bilježenje i praćenje potrošnje plina u školi
 • Mogućnosti korištenja alternativnih oblika energije
 • Dan bez automobila
 • Posjet Siemens-u -vjetroelektrane

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom godine i prema potrebi u odnosu na određeno događanje ili aktivnost.
 • Ankete učenika i roditelja, bilježenje i usporedba podataka

Nositelji:
 • Domar
 • Eko-grupa
 • Učitelj TK
 • Stručnjak iz elektrane (gost)
 • Učitelj fizike i Tehničke kulture
 • Učitelj TK i fizike
 • Razrednici
 • Roditelji
Naziv teme: 2. VODA - ŠTEDNJA VODE
Cilj:
 • Naučiti učenike o važnosti pitke vode za opstanak života na Zemlji te odgovarajuća ponašanja kod kuće, u školi i u okolišu kojima će tu vodu čuvati.
 • Razviti svijest o potrebi pravilnog postupanja s vodom zbog njene ograničenosti kod učenika, učitelja i osoblja škole, roditelja i šire lokalne zajednice. Uočiti  potrebu i obvezu štednje pitke vode, uočiti kemijski sastav vode s obzirom na to jeli riječ o pitkoj ili otpadnoj vodi. Uočiti i otkriti živi svijet u pitkoj vodi i štetne utjecaje na nju onečišćenim vodama). Razvijati svijest o racionalnom korištenju vode i upoznati mogućnosti uporabe vode koja nije za piće. Istraživanjem stanja voda u okolišu škole i mjesta u kojem je škola snimiti početno stanje kako bi se naporima učenika, učitelja i roditelja stanje počelo popravljati.

Zadatak:
 • Kontrola slavina i instalacija u školi
 • Praćenje potrošnje vode u školi-Očitavanje vodomjera i vođenje bilješki
 • Računanje potrošnje vode po učeniku
 • Uočavanje i bilježenje izgubljene vode
 • Ispitivanje kakvoće pitke vode u našem naselju
 • Ispitivanje znanja učenika – podaci o količini vode na zemlji, mogućnostima uštede – anketa, izvješće
 • Upoznavanje sa analizom vode Zagrebačkih potoka
 • (odlazak u institut Andrija Štampar)
 • Postavljanje poruka i upozorenja na mjestima korištenja vode u školi
 • Voda izvor života – voda kao motiv stvaralaštva književnosti, umjetnosti
 • Izrada edukacijskog materijala za učenike i mještane o stalnoj štednji i racionalnom korištenju vode

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom cijele godine, prema planu rada Eko- grupe.
 • Uspoređivanje dobivenih podataka sa početnim stanjem. Izračun postotaka potrošnje ili količine. Usporedba školskih računa za vodu.

Nositelji:
 • EKO-patrola
 • Domar
 • Eko- grupa
 • Grupa mladih kemičara
 • Učenici, učitelji, razrednici
 • Likovna grupa
 • Literarna grupa
 • Roditelji
Naziv teme: 1. SKUPLJANJE, ZBRINJAVANJE I SMANJIVANJE OTPADA
Cilj:

Opći cilj: razvijati svijest i stvarati pozitivno ozračje za konkretno djelovanje pojedinca i zajednice u rješavanju problematike stvaranja, odlaganja i recikliranja otpada.

Specifični ciljevi: Uočiti i prepoznati otpad prema vrstama, osvijestiti potrebu i obvezu odvojenog prikupljanja otpada i mogućnosti njegove ponovne uporabe, čime se smanjuje njegova količina i potiče štednja. Stvarati i razvijati naviku odvajanja otpada, uočiti pogrešne navike i raditi na njihovu ispravljanju, kod nas samih, ali i drugih. Upoznati sve načine zbrinjavanja otpada te mogućnosti njegovog ponovnog korištenja (reciklirani papir: bilježnice, uredski papir, papirnati ubrusi..., recikliranje upotrijebljenog tekstila.. ). Ukazivati na štetnost neiskorištenog otpada za okoliš i prednosti vezane uz ljepši i zdraviji okoliš bez otpada.


Zadatak:
 1. Sakupljanje, selektiranje i zbrinjavanje: papira (UNIJA),PET-ambalaža (trgovina), staklenih boca, starih baterija i lijekova (ljekarna  Volovčica), plastičnih čepova
 2. Uočavanje pogrešnih navika u korištenje PET-ambalaže, dugo vrijeme razgradnje
 3. Korištenje recikliranog papira u administraciji za pripremu nastave i radove učenika.Korištenje platnenih vrećica za kupovinu
 4. Izrada i umnožavanje edukativnih materijala o potrebi smanjenja, sakupljanja i zbrinjavanja otpada
 5. Sudjelovanje u akciji čišćenja okoliša  i odlaganje otpada u reciklažna dvorišta. Posjet reciklažnom dvorištu.
 6. Postavljanje EKO-poruka unutar škole i naselju na najugroženije mjesta
 7. Prikupljanje BIO otpada, njegovo zbrinjavanje (pravljenje komposta) – školski vrt
 8. Izrada ukrasnih uporabnih predmeta i likovnih radova od prirodnih materijala prodajne humanitarne izložbe

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 1. tijekom cijele godine
 2. veljača predavanje
 3. tijekom cijele godine
 4. veljača, ožujak
 5. svibanj
 6. ožujak
 7. tijekom cijele godine
 8. tijekom cijele godine

Nositelji:
 1. učenici,razrednici, učitelji,domar, roditelji
 2. učenici,razrednici,školska liječnica
 3. ravnateljica,tajnica, računovođa,učitelji
 4. EKO-grupa, učenici
 5. EKO-grupa, učenici, MO Volovčica
 6. EKO-grupa, Školski koordinator
 7. kuharice- spremačice, domar učitelji, učenici
 8. učenici s učiteljima i roditeljima - sajmovi