Eko škola

Prirodoslovna škola Split

Matice hrvatske 11
21000 Split

Telefon: 021 465 462
Fax: 021 465 462
E-mail: ravnatelj@prirodoslovna.hr
Web: http://prirodoslovna.trema.hr/

Ravnatelj/ica: Marija Pustak
Školski koordinatori: Ivana Miletić, Katija Lončar
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Marija Pustak, dipl. ing. kemije
 • Koordinatorice:     
  • Katija Lončar, prof. vjeronauka
  • Ivana Miletić, prof. engleskog i talijanskog jezika
 • Profesori:              
  • Hajdi Jelaska Relja, stručna suradnica pedagoginja
  • Ljilja Mišćević, dipl. ing. kemije
  • Andrijana Poljak, prof. kemije
  • Ivana Lipovac, prof. kemije i biologije
  • Sanja Brkić, dipl.ing. prehrambene tehnologije
  • Sandra Bešker, prof. hrvatskog jezika i književnosti
  • Zrinka Bralić, prof. geologije i geografije
  • Tanja Tudor Juretić, dipl. ing. kemijske tehnologije
 • Učenici:
  • 1.a Roko Matulić
  • 1.b Toni Škeva
  • 1.c  Ella Đidara
  • 1.d Ana Bajrić
  • 1.e Gabriela Vučak
  • 2.a Morena Jerković
  • 2.b Paško  Bralić
  • 2.c Bruna Perić
  • 2.d  Bože Bulić
  • 2.e Tea Vukasović
  • 2.f Luka Bančić
  • 3.a Lea Dragojević
  • 3.b Dora Jakelić
  • 3.c Victoria Bony Baučić
  • 3.d Lucija Franić
  • 3.e Benedikt Batinić
  • 4.a Prijam Todorić
  • 4.b Tina Golub
  • 4.c Paula Karaman
  • 4.d Toma Keč
  • 4.e Tea Jurišić
 • Roditelj: Ivana Jurišić 
 • Partneri iz lokalne zajednice:  Cemex  d.o.o.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Plan djelovanja Eko-škole 2018/2019
Cilj:

 • Ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika škole.
 • Međunarodne Eko-škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih škola što znači da u ovom programu ne sudjeluju pojedinci zasebno već cijeli kolektiv i šire (roditelji, učenici, predstavnici lokalne zajednice, stručni suradnici, administrativno i tehničko osoblje škole, javna i mjesna poduzeća).  Svi se trude potaknuti svoju okolinu da smanje i redovito zbrinjavaju otpadate racionalno koriste el. energije i vodu.
 • Program Eko-škola jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole.
 • Kako bi postala “EKO” naša škola treba prihvatiti i u cijelosti provesti program od predviđenih sedam elemenata - “7 koraka”:
 1. Osnivanje odbora Eko-škole 
 2. Ocjena stanja okoliša 
 3. Plan djelovanja (Izrada programa rada)
 4. Praćenje stanja i ocjenjivanje 
 5. Rad prema nastavnom planu i programu 
 6. Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija 
 7. Eko-kodeks i logo 


Zadatak:

Aktivnosti koordinatora Eko-škole:

 • Obavijestiti Nastavničko vijeće o pokretanju programa Eko-škole (7.9.2018.)
 • Obavijestiti sve zaposlenike škole o pokretanju programa Eko-škole i pozvati na suradnju (rujan 2018.)
 • Objaviti na internetskim stranicama škole, na oglasnoj ploči škole i na oglasnoj ploči zbornice poziv učenicima i  kolegama da se pridruže programu Eko-škole. (rujan 2018.)
 • Obaviti ocjenu stanja (rujan, početak listopada 2018.)
 • Objaviti na stranicama škole natječaj za izradu loga škole (rujan 2018.). Razrednicima uručiti primjerke natječaja da podsjete i potaknu učenike na javljanje na natječaj. Posljedično objaviti rezultate natječaja i urediti pano najboljim pristiglim radovima.
 • Predstaviti plan prigodnog uređenja panoa i objaviti ga na oglasnoj ploči zbornice (rujan 2018.)
 • Na oglasnoj ploči zbornice objaviti način na koji se u e-dnevnik i operativni plan i program bilježe nastavne jedinice koje obrađuju ekološke teme (rujan 2018.)
 • Predstaviti plan i program djelovanja za školsku godinu 2018./19. (listopad 2018.)
 • Objaviti na stranicama škole natječaj za kodeks škole (listopad 2018.) Razrednicima uručiti primjerke natječaja da podsjete i potaknu učenike na javljanje na natječaj. Posljedično objaviti rezultate natječaja i urediti pano najboljim pristiglim radovima
 • Pratiti eko zbivanja na lokalnoj i državnoj razini i, gdje je to moguće, pridružiti se akcijama (cijela školska godina)
 • Kontaktirati lokalne eko udruge nudeći suradnju (cijela školska godina)
 • Organizirati sastanak Eko-odbora (listopad 2018.)
 • Prisustvovanje seminaru kojeg provodi Udruga Lijepa Naša (listopad 2018.)
 • Praćenje provedbe aktivnosti unutar programa djelovanja objavama na internetskim stranicama škole (cijela školska godina)
 • Pratiti i redovito objavljivati sve informacije vezane za realizaciju projekta Eko-škole na oglasnoj ploči i u lokalnim medijima (cijela školska godina)
 • Ispuniti svih 7 koraka postanka Eko-škole (postepeno)
 • Organizirati Božićnu akciju međugeneracijske solidarnosti i popratne aktivnosti koje joj prethode (izrada božićnih ukrasa, čestitki…)
 • Organizirati Eko-dan škole (Projektni dan 3.5. 2019.)
 • Nadzirati djelovanje eko-patrole
 • Održavati sastanke s učenicima koji čine eko-patrolu (uočiti moguće probleme, prostor za napredak…)
 • Uvrstiti u plan djelovanja aktivnosti za kojima se ukaže potreba
 • Obavijestiti ostale članove Eko-odbora o napretku i relevantnim promjenama
 • Odlučiti o mogućim odstupanjima unutar plana djelovanja kao posljedice prilagodbe novonastalim situacijama ukoliko bi promjene bolje odražavale program Eko-škole.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije i način izvedbe aktivnosti spomenuti kroz opis aktivnosti

Pokazatelji ostvarenosti 1. koraka: 

 1. zapisnik prve konstituirajuće sjednice Eko-odbora škole 
 2. popis članova eko-odbora postavljen u sve školske prostore i na središnji pano (atrij škole)
 3. foto zapis sa sastanaka 
 4. zapis o osnivanju Eko-odbora na mrežnim stranicama škole

Pokazatelji ostvarenosti 2. koraka: 

 1. popunjena web aplikacija „Eko-škole“ u dijelu „Ocjena stanja okoliša“  2. fotografije škole i okoliša 

Pokazatelji ostvarenosti 3. koraka:

 1. izrađen dokument Škole „Plan djelovanja“ s jasnim i lako mjerljivim zadacima
 2. plan djelovanja potvrđen od Eko-odbora škole (zapisnik)

Pokazatelji ostvarenosti 4. koraka: 

 1. zabilješke o provedenim postupcima predviđenim Planom djelovanja s prijedlozima za postupke za neriješene probleme 
 2. osnovane učeničke eko-patrole (2 patrole za 1., 2., 3. i 4. razrede, tj. jedna za svaku smjenu) 
 3. napisan eko-dnevnik (zabilješke eko-patrola, postavljene i na oglasnu ploču škole) 
 4. izrađena foto-dokumentacija i/ili video zapisi 

Pokazatelji ostvarenosti 5. koraka: 

 1. nastavnici  su izdvojili nastavne jedinice koje se odnose na provedbu programa Eko-škole i zabilježili iste u e-dnevnik oznakama (Eko-škola, EŠ ili sl.)
 2. priložene 3 artikulacije sata: označeni dijelovi sata posvećeni izabranim temama djelovanja

Pokazatelji ostvarenosti 6. koraka:

 1.  stalni oglasni pano Eko-škole postavljen u školi
 2. promjenljivi pano postavljen uz stalni pano
 3. nacionalni plakati ovog programa (s Potvrdom o uključivanju u program) postavljeni u uredu ravnatelja, zbornicu i uz stalni pano Eko-škole 
 4. na mrežnim stranicama Škole, postavljeni (učenički) tekstovi/radovi kojima se promiče program 
 5. izrađen znak (logo)
 6. odluka Nastavničkog vijeća i Eko-odbora škole o datumu obilježavanja Dana Eko-škole (3.5.- Dan sunca i dosadašnji Dan škole)
 7. izrađen program projektnog dana - Dana Eko-škole (predstavljanje programa i rada široj javnosti, najbolje organizirati radionički tip nastave) 
 8. izrađeno izvješće o provedenim aktivnostima Dana Eko-škole s brojem, oblikom i trajanjem pojedinih aktivnosti te brojem sudionika  
 9. Dan Eko-škole najavljen i javno predstavljen na mrežnim stranicama škole s foto i video zapisima 
 10. preslike dopisa kojima se mediji izvješćuju o aktivnostima u programu i pozivaju da dođu u školu i razgovaraju s učenicima, učiteljima i roditeljima 
 11. članci i/ili snimke članaka i/ili priloga o provedbi programa u Školi objavljenih u medijima
 12. uspostavljena veza i suradnja s barem jednom Eko-školom u zemlji i/ili inozemstvu (zapis na mrežnim stranicama škole i promjenjivom panou)
 13.  uspostavljena veza i suradnja s barem jednom lokalnom ekološkom udrugom/ ustanovom čije se aktivnosti mogu klasificirati kao ekološki usmjerene (zapis na mrežnim stranicama škole i promjenjivom panou) 

Pokazatelji ostvarenosti 7. koraka: 

 1. izrađen dokument Eko-kodeks od strane učenika
 2. Eko-kodeks postavljen na središnji pano i objavljen na internetskim stranicama škole

Pokazatelji ostvarenosti na razini cjelokupnog programa: 

 1. u cijelosti ispunjena web aplikacija „Eko-škole“ s pratećom dokumentacijom 
 2. upućena prijava za dobivanje statusa Eko-škole 
 3. potpisana Izjava lokalne zajednice
 4. održan nadzorni posjet Školi od strane nacionalnog i regionalnog koordinatora Eko-škola 
 5. potvrda o stjecanju statusa međunarodne Eko-škole


Nositelji:

Svi  spomenuti profesori (spomenuti kroz aktivnosti)

1.    Aktivnosti unutar škole koje provode program Eko-škole

 

TEMA: ZDRAV ŽIVOT

Prvo polugodište:

 • Boranka (akcija pošumljavanja opožarenih područja Mosora u organizaciji Saveza izviđača Hrvatske, Hrvatskih šuma i HGSS-a)

Nositelji aktivnosti: prof. I.Mlikotić i prof. I.Lipovac

 

 • Dani kruha ( izrada obroka i prodaja istih, po principu dobrovoljnih priloga, te redirekcija sakupljenog u humanitarne svrhe)

Nositelji aktivnosti: prof. K. Lončar, prof. I. Ivković Ivanišević, prof. S. Brkić

 

 • 72 sata bez kompromisa  (sudjelovanje u ekološkim i humanitarnim akcijama)

Nositelji aktivnosti: prof. K. Lončar, prof. I. Ivković Ivanišević

 

 • Što jedu Dalmatinci?  (osvještavanje zdravstvene dobrobiti mediteranske prehrane)

Nositelji aktivnosti: prof. M. Ožić, prof. S. Brkić, prof. D.Vrućinić

 

Drugo polugodište:

 • Hranom do osmijeha  (priprema obroka za beskućnike)

Nositelji aktivnosti: prof. S. Brkić, prof. D. Vrućinić

 

 • Sir sa cvijetom soli  (promicanje hrvatske kulturne i materijalne baštine i tradicionalnih načina prerade autohtonih namirnica)

 Nositelji aktivnosti: prof. M. Ožić, prof. S. Brkić, prof. D. Vrućinić

 

 • Festival znanosti  (sudjelovanje u aktivnostima u području znanosti)

Nositelji aktivnosti: svi zainteresirani profesori (svake godine prvenstveno sudjeluju prof. fizike, kemije i biologije)

 

Cijela školska godina:

 • Projekt Globe (bilježenje mjerenja na području atmosfere, vode, tla i pokrova)

Nositelj aktivnosti:  prof. I. Lipovac

 

 • Projekt Semep (razvijanje svijesti o zajedničkoj baštini mediteranskih zemalja) 

Nositelj aktivnosti: prof. J. Gavrilović

 

 • Plastični čepovi (sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne svrhe) Nositelji aktivnosti: prof. S. Komić i prof. D. Ledić Begonja
 • Planinarska sekcija Prirodoslovci (predavanja male planinarske škole, vježbe orijentacije na terenu, izleti, akcije pošumljavanja…)

Nositelji aktivnosti: prof. Z. Bralić, prof. T.Ivelja

 

 • Volonterska udruga Val (razvijanje solidarnosti prema ranjivim društvenim skupinama, napuštenim životinjama)

Nositelji aktivnosti: prof. S. Bešker, prof. A. Nikolić

 

 • Debatni klub (poticanje tolerancije kroz argumentirano mišljenje, ukazivanje na probleme koji nas okružuju)

Nositelji aktivnosti: prof. D. Ledić Begonja

 

 • Radionice u našoj školi- regionalnom Centru izvrsnosti iz prirodoslovlja Splitsko- dalmatinske županije

Voditelj: ravnateljica Prirodoslovne tehničke škole-Split

 

 • Humane vrednote-odgoj za humanost-  učenje pružanja prve pomoći

Nositelj aktivnosti: prof. M. Tadić

 

 • Povezivanje teorije i prakse- terenska nastava predmeta Fizikalna mjerenja u okolišu, Geologija, Kontrola i zbrinjavanje okoliša, Zaštita prirode i okoliša

Nositelji aktivnosti: predmetni profesori

 

 • Izgubljeni svjetovi- pradavni vrtovi devona, karbona i krede, Park znanosti (edukacija o evoluciji biljnog svijeta)

Nositelji aktivnosti: prof. Z. Bralić, prof. I Lipovac, prof. F. Barbaroša

 

 • Satovi razredne zajednice-  Zeleni filmovi (ekološke teme) 

Nositelji aktivnosti: razrednici

 

 • Zadruga Natura ( razvijanje poslovno-poduzetničkih vještina razvijajući  svijest o ekološkoj održivosti)

Nositelji aktivnosti (privremeni odbor- udruga u nastajanju): prof. S. Brkić, prof. D. Vrućinić, I. Šarić, V. Miljak Bosančić, M. Ožić

 

 • Ukoliko se ukaže prilika, škola će sudjelovati i u akcijama koje nisu navedene u planu i programu, u koje se naknadno uključi, ukoliko se postigne dogovor o međusobnoj suradnji između škole i udruga/pojedinaca koji provode akcije koje bi se mogle klasificirati kao aktivnosti s ciljem odgoja i obrazovanja za okoliš.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:

Obilježavanje prigodnim uređenjem panoa

 • 22.9. Dan zaštite ozonskog omotača, prof. M.Tadić i 4.a
 • 10.10. Pobjednički logo škole, prof. K. Lončar, Prof. I. Miletić
 • 18.10. Dan kravate, prof. I. Miletić i 4.e
 • 24.10. Dani kruha, prof. K. Lončar, prof. I. Ivković Ivanišević, prof. S. Brkić
 • 10.11. Pobjednički kodeks škole, prof. K. Lončar, prof. I. Miletić
 • 5.12. Svjetski dan tla, prof. M. Tadić i 4.a
 • 11.12. Međunarodni dan planina, prof. I. Lipovac i 3.a
 • 15.01. (odabrana tema vezana za program eko-škole), voditeljice Fotokluba (prof. D.L. Begonja i prof. A. Burčul)
 • 2.02. Međunarodni dan zaštite močvare i močvarnih staništa, prof. A. Poljak, 1.a i 1. b
 • 3.3. Svjetski dan divljih vrsta, prof. K. Lončar i 1.b
 • 21. 3. Svjetski dan šuma, prof. Z. Bralić i 3.e
 • 22. 3. Svjetski dan voda prof. M. Jelaska i 2.b
 • 22.4. Dan planeta Zemlja, prof. A. Poljak
 • 22.5. Međunarodni dan biološke raznolikosti, prof. V. Miljak Bosančić
 • 5.6. Svjetski dan zaštite okoliša, prof. M. Tadić

Realizirani zadaci:

http://prirodoslovna.trema.hr/eko-datumi/


Vrijeme realizacije:
 • Termin uređenja panoa
  • 22.9. Dan zaštite ozonskog omotača
  • 10.10. Pobjednički logo škole
  • 18.10. Dan kravate
  • 24.10. Dani kruha
  • 10.11. Pobjednički kodeks škole
  • 5.12. Svjetski dan tla
  • 11.12. Međunarodni dan planina
  • 15.01. (odabrana tema vezana za program eko-škole) Morski čovik
  • 2.02. Međunarodni dan zaštite močvare i močvarnih staništa
  • 3.03. Svjetski dan divljih vrsta


Nositelji:
 • 22.9. Dan zaštite ozonskog omotača
  • Prof. M.Tadić
 • 10.10. Pobjednički logo škole
  • Prof. K. Lončar, Prof. I. Miletić
 • 18.10. Dan kravate
  • Prof. I. Miletić
 • 24.10. Dani kruha
  • Prof. K. Lončar, prof. I. Ivković Ivanišević, prof. S. Brkić
 • 10.11. Pobjednički kodeks škole
  • Prof. K. Lončar, Prof. I. Miletić
 • 5.12. Svjetski dan tla
  • Prof. M. Tadić
 • 11.12. Međunarodni dan planina
  • Prof. I. Lipovac
 • 15.01. Morski čovik
  • Voditeljice Fotokluba (prof. D.L. Begonja i prof. A. Burčul)
 • 2.02. Međunarodni dan zaštite močvare i močvarnih staništa
  • Prof. A. Poljak
 • 3.03. Svjetski dan divljih vrsta 
  • prof. K.Lončar

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Otpad je veliki problem danas,

predstavlja opasnost za nas.

Oko nas je smeća sve više

i planet Zemlja sve teže diše.

 

Tako je i u našem gradu,

ne možeš više uživat u hladu.

S Karepovca se širi miris metana,

amonijak mu je također velika mana.

I sumporne pare tu postoje

pa i nebo nekad bude žute boje.

 

,,Zdrav duh u zdravom tijelu!“, ljudi kažu.

Uvjeravam vas da te riječi ne lažu.

Čiste vode treba piti

pa ćemo ljepši, jači i zdraviji biti.

 

Dovoljna je jedna jabuka dnevno,

bit ćeš zdraviji i tjelesno i duševno.

Sve što je potrebno je naša dobra volja

i Zemlja bi mogla biti deset puta bolja.

 

Zato prestani s glupiranjem,

započni sa recikliranjem.

Novine baci u kantu plavu,

pokaži akciju pravu.

Plastiku ne ostavljaj po putu

već odloži u kantu žutu.

Zelena rješava te stakla,

doći će do pravog eko spektakla.

 

Smanjiti otpad trebamo pod hitno,

za naš opstanak to je vrlo bitno. 


Eko himna: