Eko škola

Dječji vrtić Tratinčica, Zagreb

Sv. Mateja 131
10020 Zagreb

Telefon: 01/6600-557
Fax: 01/6625-061
E-mail: vrtic.tratincica@zagreb.hr
Web: www.vrtic-tratincica.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Nevenka Baksa
Školski koordinatori: Nevenka Baksa, M.Š.K.- pedagog, I.P. - odgojitelj, N.T. - odgojitelj, K.M.-odgojitelj
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • PREDSTAVNICI STRUČNOG TIMA VRTIĆA:
 1. Nevenka Baksa, ravnateljica
 2. Mirjana Šerbinek-Kotur, pedagoginja
 • PREDSTAVNICI ODGOJITELJI:
 1. Ivanka Pušac
 2. Kornelija Mađerčić
 3. Nedjeljka Tatalović
 • PREDSTAVNIK TEHNIČKOG OSOBLJA: Robert Šiško, domar
 • PREDSTAVNIK UPRAVNOG VIJEĆA: Mirela Vlatković
 • PREDSTAVNIK MJESNOG ODBORA: Branko Premec, Mjesni odbor Dugave
 • PREDSTAVNIK RODITELJA: Ksenija Banović

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OTPAD I VRTIĆKO OKRUŽENJE
Cilj:
 1. Obilježavanje eko datuma i razvijanje spoznaja o važnosti očuvanja planete
 2. Sustavno promoviranje zdravog življenja, primjerenog zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode i njegovanja prirodnog okoliša
 3. Razvijanje senzibiliteta za zaštitu i očuvanje prirodnog okoliša
 4. Izgrađivanje ekološke osjetljivosti djece aktivnim učenjem i djelovanjem u neposrednom okruženju

Zadatak:

SADRŽAJI I AKTIVNOSTI PREMA PLANIRANIM CILJEVIMA

iz Izvedbenog plana rada:

1. Dan zahvalnosti za plodove zemlje - tijekom listopada

 • Dani kruha -sklopovi aktivnosti"Od zrna do pogače" Formiranje etnografskog kutića ( muzej prirodnina, starih predmeta)
 • Izlet“ Staro selo Kumrovec“
 • Donacija hrane  u župni ured crkve Sv. Mateja;

Jesenska svečanost u svim objektima

 • Eko tržnica, Eko kviz Stare sove, Pričanje priča, Sportska natjecanja, izrada strašila

Međunarodni dan zaštite životinja - 4. listopada

 • Posjet knjižnici „Dugave“- starije skupine, edukacijska radionica koju održava Sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba

2. Formiranje zelenih otoka u svim objektima

 • Recikliranje papira – likovne aktivnosti, sakupljanje, razvrstavanje i briga o vlastitom otpadu (eko otoci, suradnja s zajednicom)
 • Posjet reciklažnom dvorištu
 • Otpad nekada i sada, opasan otpad (informiranje i sigurnost)

Provedba eko projekata u skupinama

 • Formiranje eko kutića, nadopuna novim sredstvima i materijalima
 • Istraživačke aktivnosti: Razgradivost otpada, Eksperimenti s otpadnim materijalom (plastika, papir, staklo) - sigurnosni elementi

Svjetski dan zaštite šuma - 21. ožujka

 • Suradnja sa Šumarskim institutom, likovni natječaj

Svjetski dan zaštite voda - 22. ožujka

 • Radionice za 4 starije skupine, PPT prezentacija

Dan planeta Zemlja - 22. travnja

 • Sadnja drveta, uređenje povišenih gredica, održavanje Eko skupa, radionice s roditeljima i djecom
 • Priče: Priče iz Zelengrada,
 • Sklopovi aktivnosti : Spasimo zemlju,  Eko, eko, Drvo ima srce, Stara voćka
 • Aktivnosti s kretanjem: prepreke od  PNM, prirodnina

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

2018./2019. pedagoška godina


Nositelji:
 1. Ravnateljica, stručni suradnici, Eko koordinatori, 
 2. Odgojitelji
 3. Djeca 
 4. Roditelji
 5. Tehnička služba
 6. VANJSKI SURADNICI:
 • članovi Eko odbora
 • Edukatori iz azila za životinje „Dumovec“, voditeljica dječjeg odjela knjižnice
 • Šumarski institut
 • Hrvatske vode
 • djeca Osnovne škole "Dugave", pedagog, učitelji razredne nastave
 • Udruga Roda,
 • Udruga Humana nova

 

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Svjetski dan voda
Ostvareni ciljevi:
 • Prilikom obilježavanja Svjetskog dana voda  kod djece smo podigli svijest o značaju i važnosti vode, ponovili smo kako i zašto moramo pravilno koristiti vodu da bi smanjili potrošnju i održali čistoću vode.
 • Cilj nam je bio da djetetu omogućimo učenje na uzorcima vode iz prirode (rijeka, more) . 

Realizirani zadaci:
 • Glavni zadatak nam je bio usmjeriti djecu na pozitivno ponašanje koje će doprinijeti očuvanju vode. Na taj način djeca su naučila da se moraju odgovorno ponašati jer i mala nepažnja može dovesti do velike katastrofe. 
 • Poticali smo djecu na istraživački duh, upoznali ih putem izvornih materijala sa vrstama voda ( potreba da istraživanjem nauči ). 
 • Zadatak nam je bio ponoviti sve što o vodi znamo- važnost, svojstva, upotreba, štednja.
 •  Kod djece smo poticali samopouzdanje prilikom provođenja eksperimenata  kao i suradnju sa ostalom djecom i odgojiteljicama.

Vrijeme realizacije:
 • 22.3.2019.

Nositelji:
 • odgojiteljice i djeca skupine "Žabice"
Naziv teme: Program Djeca u prirodi
Ostvareni ciljevi:
 • Boravak u "Gradu mladih" je za svu djecu bio jedno veliko, novo iskustvo. Cilj nam je bio da kod djece zadovoljimo pravo na aktivno sudjelovanje u sigurnom, poticajnom okruženju i kod djece "razvijemo" pozitivno iskustvo (ugodno, proaktivno i zabavno učenje). Boravak na zraku, kretanjem po prirodi utjecali smo na djetetovo zdravlje, a odvojenost od obitelji je pomoglo  da se djeca osamostale. 
 • Svi zadani ciljevi u potpunosti su ostvareni.

Realizirani zadaci:
 • Sve planirane zadatke uspješno smo ostvarile. Djeca su svakodnevno zadovoljavala potrebu za kretanjem po prirodi (šetnje šumom, igra na igralištu, hod po neravnom i zahtjevnom terenu). Prilikom realizacije zadataka u prirodi veliki naglasak je bio na sigurnosnim elementima ( obuvanje adekvatne obuće, pregled površine za igru, razgovor o mogućim opasnostima- susret s nepoznatim osobama, susret sa psima, nepoznati predmeti u prirodi...).
 • Zadatak nam je bio da kod djece potaknemo brigu o sebi te zalaganje za sebe ali i druge. Utjecale smo na emocionalnu inteligenciju kako bi djeca shvatila da su emocije jako bitne i da se moraju uvažavati kod svih s obzirom da  odvajanje od roditelja na nekoliko dana kod neke djece može izazvati nelagodu.
 • Svakodnevno smo kod djece poticale  aktivno- istraživačke odnose prema prirodi s namjerom da opažaju, opažanjem uče, istražuju.
 • Spontano stvaralačko izražavanje vidljivo je bilo u likovnom, scenskom i glazbenom izražavanju što je kod djece izazvalo opušenost,vedrinu i kreativnost.

Vrijeme realizacije:
 • Od 25. 2. do 1.3. 2019.

Nositelji:
 • Odgojiteljice i djeca skupine "Žabice"
Naziv teme: Povišene gredice
Ostvareni ciljevi:
 • naglašavanje važnosti očuvanja kvalitete okoliša (bio-vrta)
 • stvaranje ekološki educirane, svjesne i odgovorne djece, stavljajući u prvi red korisnost njihovog djelovanja
 • približavanje vrta i vrtlarske struke djeci, upoznavanje s radovima u vrtu kroz godišnja doba jesen i zima
 • integriranje spoznaja stečenih na terenu, u vrtu, u cjelokupni odgojno-obrazovni proces
 • potaknuti zanimanje djece za opažanje u prirodi, istraživanje i logičko zaključivanje o sastavnicama i ustroju živog svijeta
 • potaknuti djecu na konzumiranje hrane koju su sami posadili i o njoj vodili brigu

Realizirani zadaci:
 •  spoznavanje pojmova vezanih uz biljke i njihov životni ciklus, poticanje na logičko zaključivanje, istraživanje i eksperimentiranje
 •  istraživački odnos prema okolini, uočavanje i shvaćanje pojava te njihovih uzročno-posljedičnih veza u prirodi, posebice biljnom svijetu (vremenske prilike, utjecaj sunca, vode, korisnih životinjica,…)
 • stjecanje znanja o načinima brige za okoliš, postupanju s otpadom (komposter)
 •  socioemocionalni razvoj djeteta – samopouzdanje u vlastite sposobnosti i utjecaj na rast biljke, razvoj strpljenja
 •  poticanje suradničkih odnosa s drugom djecom i odraslima
 •  poticanje na tjelesne aktivnosti u prirodi, tj.vrtu, te razvoj krupne i fine motorike (sadnja, zalijevanje, okopavanje, korištenje vrtnim alatom,…)
 • povezivanje odgoja i obrazovanja za okoliš s odgojem za ljudska prava, humanističke vrijednosti i demokraciju
 • razvoj estetike kroz doživljaj cvjetnjaka, vrta i voćnjaka u sva godišnja doba

 


Vrijeme realizacije:
 • rujan, listopad, studeni i prosinac 2018.
 • siječanj i veljača 2019.
 • U centralnom objektu i PO Jakuševec, projekt povišenih gredica je u začetku ( postavljene gredice i priprema zemlje) te nastavak aktivnosti s djecom planiramo od ožujka 2019.

Nositelji:

PO BUZIN

 • odgojna skupina "Bubamare" - mješovita jaslička; odgojiteljice Vesna Hercigonja i Iva Kuntić
 • odgojna skupina "Cvjetići" - mješovita vrtićka; odgojitelice Josipa Rast Gaće i Irena Pasarić

PO JAKUŠEVEC

 • odgojna skupina " Suncokreti" , "Mravi" i "Zvjezdice"

CENTRALNI OBJEKT

 • odgojne skupine "Jabuke" i "Patkice"
Naziv teme: Međunarodni dan životinja
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj nam je bio da djecu potaknemo na svijest o sebi, drugim ljudima i životinjama. Djeci smo omogućili stjecanje novih znanja i vještina, poticali ih na odgovorno i humano ponašanje prema životinjama, bogatili emocionalni razvoj, poticali na toleranciju i buđenje ekološke svijesti kao preduvjeta za održivi razvoj.

Realizirani zadaci:
 • Kod djece smo poticali razvoj empatije prema malim i nemoćnim kako ljudima tako i životinjama, uvažavanje i uživljavanje u stanja i potrebe drugih živih bića.
 • Poticali smo razvoj mašte i uživljavanje u likove raznih životinja i razmišljanje o tome kako se životinje osjećaju, kako žive...
 • Poticali smo spontanost djeteta u izražavanju svojih osjećaja, zamisli, zapažanja, te bogaćenju izražavanja kroz različite oblike govornog, glazbenog, likovnog izražavanja, te izražavanja pokretom koristeći se raznovrsnim materijalima, sredstvima i prostorom.
 • Kod djece smo poticali zanimanje za učenje pomoću knjiga, časopisa, enciklopedija i elektroničkih medija.

Vrijeme realizacije:
 • 04.10.2018.

Nositelji:
 • Odgojiteljice i djeca skupine "Žabice"
Naziv teme: Dani kruha- dani zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj nam je bio upoznati djecu s nastajanjem kruha (od zrna do pogaće). Taj cilj smo ostvarili boraveći u Etno selu Kumrovec gdje smo naučili vlastitim rukama napraviti kruh.
 • Cilj nam je također bio upoznati djecu sa činjenicom da postoje ljudi kojima je potrebna hrana i da hrana nije za igru. Taj cilj smo ostvarili tako da smo razgovorom osvijestili djecu o važnosti hrane, te sakupili hranu i odnijeli u župni ured crkve Sv. Mateja u Dugavama.

Realizirani zadaci:
 • Bitan zadatak nam je bio da kod djece razvijemo namjerno, opažajno- praktično  spoznavanje i istraživanje okoline (oblici, tijela, mirisi, okusi) te mišljenje na temelju konkretnih stvarnih događaja.
 • Obogatili smo spoznaju o potrebi rada u pripremi kruha, usmjeravali akciju na traženje najpovoljnijeg rješenja te na uočavanje uzročno- posljedične veze.
 • Zadatak nam je bio razviti interes djece za druge ljude (empatija), unaprijediti intelektualni, društveni, moralni i duhovni razvoj kroz stjecanje znanja, humanizam i odgovornost.

Vrijeme realizacije:
 • Od 01.10. do 31.10.2018.

Nositelji:
 • Odgojiteljice, stručni suradnici i djeca skupine "Žabice"

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"UDRUŽIMO SNAGE,

PROBUDIMO SVIJEST-

OČISTIMO ZEMLJU ZA BOLJI SVIJET!"


Eko himna: