Eko škola

Osnovna škola Neorić-Sutina

Neorić 43
21247 Neorić

Telefon: 021/666-108
Fax: /
E-mail: neoric@os-neoric-sutina.skole.hr
Web: www.os-neoric-sutina.skole.hr

Ravnatelj/ica: Nada Dundović
Školski koordinatori: Nada Dundović, Vesna Šumanac, Ana Marinković, Lucija Veić i Nada Milin
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Nada Dundović (koordinator)
 • Učitelji koordinatori: Vesna Šumanac, Ana Marinković, Lucija Veić, Nada Milin
 • Predstavnik stručnog tima: Maja Matas- pedagoginja
 • Predstavnik administrativnog osoblja: Vesna Jerković-tajnica
 • Predstavnik tehničkog osoblja: Snježana Režić- spremačica
 • Predstavnik roditelja: Milena Bratić
 • Predstavnici Eko odbora učenika: 
 • 1. RAZRED ( Leonardo M., Helena S., Mijo M.)
 • 2. RAZRED ( Josip S., Lana Š., Marijana J., Marko P.)
 • 3. RAZRED ( Dino V., Josip S., Cvita Š., Josipa S., Maša Z., Ena  S.)
 • 4. RAZRED ( Igor B., Magdalena B., Paula J., Marija S., Sara Z., Lea V.)
 • Predstavnik lokalne zajednice: Filip Stupalo- načelnik općine Muć i Ana-Marija Jukić- zamjenica načelnika

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Racionalno s energijom
Cilj:
 • Poticati odgovorno ponašanje prema energiji (struji, vodi, toplini...) u skladu s dobi i mogućnostima učenika.

Zadatak:
 •  imenovati vrste energije i načine njezina dobivanja
 •  logički zaključivati, iznositi osobno mišljenje na zadanu temu
 •  razvoj ekološke svijesti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

Zadatak: Izrada tematskoga panoa / skupnih plakata pod nazivom Energija. Na temelju materijala koje su učenici donijeli u školu potrebno ih je podijeliti u skupine radi lakšega rada. Svaka skupina s pomoću pitanja na priloženome listiću objedinjuje prikupljene materijale, izdvaja bitne značajke i dizajnira izgled svoga prostora na predviđenome mjestu.

Podjela učenika u skupine, rad u skupinama:

 • 1. skupina – energija vode
 • 2. skupina – energija vjetra
 • 3. skupina – nuklearna energija     
 • 4. skupina – energija Sunca.

 

Po završetku rada učenici izrađene materijale postavljaju na razredni pano. Nakon postavljanja svaka skupina upoznaje ostatak razreda s proučavanim sadržajima i prenosi nove spoznaje.


Nositelji:
 • Učiteljica 3. razreda Lucija Veić i učenici 3. razreda.
Naziv teme: Kako se igra voda, Nada Iveljić ‒ interpretacija teksta
Cilj:
 • razlikovati stvaran i slikovit opis, opisivati stvarno i slikovito, shvatiti važnost vode za život na Zemlji

Zadatak:
 • razlikovati stvaran i slikovit opis, opisivati, poštovati pravopisnu normu, razlikovati pitku od onečišćene vode, nabrajati onečišćivače i  načine onečišćenja
 •  razviti sposobnost zapažanja i zaključivanja o pojavama u prirodi i povezanosti vode i živog svijeta, osposobljavati učenike da aktivno sudjeluju u zaštiti prirode i voda,   razviti sposobnost pisanja igrokaza
 •  razviti  interes za nastavu hrvatskoga jezika i čitanje, razvijati ekološku svijest,  pravilan odnos prema prirodi i vodama, razviti naviku štednje pitke vode, smanjivanja otpada, razviti naviku odlaganja smeća u predviđene spremnike, zajedništvo, toleranciju i međusobno poštovanje, uvažavanje rada i nastojanja ljudi koji brinu za zaštitu prirode i voda

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

01.04.2019.

 • Čitanje, rad na tekstu i razgovor.
 • Upućujem učenike na ponovno čitanje teksta.  Analiza nepoznatih riječi i izraza. Razgovor o sadržaju. Opis igre vode jest: a) stvaran, b) slikovit. Objasnite! Čitaju slikovite i stvarne opise. Kada se zbiva igra? Odakle kreću kapi? Kuda sve prolaze? U što se spajaju potočići? Što postane rječica kad prispije u dolinu? Što je stvorilo veliku i moćnu rijeku? Što je opisano u posljednjem odjeljku?Koji dio je slikovit, a koji stvaran? Sviđa li ti se više stvaran ili slikovit opis? Obrazloži! Na što nas upozorava spisateljica? Čitaju njenu poruku.( Stoga znate da za sve živo nije samo igra nego uvjet opstanka.) Razgovor o njenoj poruci i kako mogu doprinijeti očuvanju voda. Sjete se razvrstavanja otpada, pravilnog odlaganja smeća, štednje vode.
 • GENERALIZACIJA
  • Učenici čitaju slikovite i stvarne opise koje pišem  na ploču. Zatim učenici određuju temu priče i poruku.
 • STVARALAŠTVO
  • Pitam učenike što misle o čistoći voda. Tko sve i čime  zagađuje rijeke, jezera i druge vode? Nabrajaju: ljudi i  industrija pesticidima, otpadnim vodama, odlaganjem smeća i otpada uz vode i u vode. Što mislite o tome? Kako to možemo promijeniti? Što vi možete učiniti?  Navode odlaganje  vlastitu angažiranost u čišćenju okoliša uz vode, upozoravanje odraslih da to ne rade, pisanje  plakata s upozorenjem da je to zabranjeno. Kakva bi bila kapljica koja padne u onečišćenu rijeku? Opisuju. Kakva bi bila nakon isparavanja  i dizanja u vis? Znamo li gdje će ona iz oblaka pasti? Gdje sve može pasti i koje bi posljedice mogla izazvati ta kapljica?  Zamislite put kapljice iz čiste i put kapljice iz onečišćene rijeke.
  • Zadajem učenicima da napišu kruženje vode u prirodi kao igrokaz čiji su glavni likovi dvije  kapljice. Zamišljaju njihovo putovanje od oblaka do čiste i zagađene rijeke, natrag u oblak i povratak na Zemlju te posljedice kroz dijalog. Zadatak je napisati uzrok zagađenosti i što je sve od smeća odloženo uz tu rijeku, razmišljanja i stavovi kapljica, tko je krivac, koje rješenje nude, koristiti slikovit i stvaran opis u igrokazu.
  • Učenici pišu u paru i zatim čitaju napisane igrokaze.
 • DOMAĆI URADAK
  • Napisati činkvinu o kapljici koja kruži u čistoj prirodi.

Nositelji:
 • Učiteljica 4. razreda, Vesna Šumanac i učenici 4. razreda.
Naziv teme: Ponašanje i naše zdravlje
Cilj:
 • spoznati najčešće ovisnosti i njihov štetan utjecaj na naše zdravlje, potaknuti učenike na donošenje odluka o zdravom načinu života.

Zadatak:
 • znati što je ovisnost,
 •  uočiti i shvatiti  štetnost ovisnosti za zdravlje, ali i život u cjelini,
 •  upoznati učenike s poremećajima koje uzrokuju alkoholizam, droga, konzumiranje cigareta, ovisnost o televiziji ili računalnim igricama, prekomjerna i nezdrava hrana i slično
 •  uvidjeti  probleme koje ovisnici uzrokuju sebi, svojoj obitelji te društvu u cjelini,
 •  razvijati  sposobnost promatranja, uočavanja, opisivanja, uspoređivanja,         
 •  utjecati na oblikovanje ispravnih stavova prema ovisnostima,
 •  upućivati učenike na potrebu za razvijanjem zdravih navika života,
 •   shvatiti važnost  prepoznavanja sredstava ovisnosti i njihova štetnog djelovanja,
 •   razvijanje odgovornog ponašanja prema svom zdravlju,
 •   uključivanje učenika  i roditelja  u zajedničko promicanje zdravog načina života.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Zajednička izrada plakata uz razgovor i utvrđivanje. Plakat sastaviti od uradaka svake skupine u cjelinu i izložiti na pano. Plakat bi trebao sadržavati  neke od ponuđenih slika i tekst koji bi odgovarao planu rada skupine.
 • Razgovor: Što moramo svakodnevno činiti i kako se ponašati da ne bismo postali ovisnicima. Kako sačuvati naše tijelo i um zdravim? (učenike navodimo da zdrave navike života i o važnosti odupiranju opasnostima teških ovisnosti)

Nositelji:
 • Učiteljica 3. razreda, Lucija Veić, učenici 3. razreda i njihovi roditelji.
Naziv teme: Dan planeta Zemlje, plakat
Cilj:
 • prepoznati i pokazati kontraste i dominaciju boja, oblika, veličina u svojoj okolini, povezivati vizualne i verbalne poruke te ih uspoređivati s vlastitim likovnim radom, razlikovati čisti od onečišćenog okoliša, navesti načine zbrinjavanja smeća i razvrstavanja otpada, upoznati načine odgovornog ponašanja u prirodi odnosa prema planeti Zemlji, razlikovati čisti od onečišćenog zraka, čistu kišu od kisele kiše

Zadatak:
 • dizajniramo i slikamo  kolažem plakat s temom Dan planeta Zemlje na kojem će biti prikazana međusobna ovisnost živog svijeta o čistom zraku i atmosferi. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

5.4.2019.

 • Na kraju sata na ploču magnetićima postavljam nekoliko dječjih radova i analiziramo ih.
 • Što je bio današnji zadatak? Jesu li ga svi ispunili? Po čemu se razlikuje kompozicija plakata, smještaj slova i odabir boja, jesu li slova vidljiva iz daljine?
 • Uspoređujemo neke radove.
 • Gdje je uloženo više truda? Koji su radovi drugačiji od ostalih?
 • Uspoređujem dječje plakate s reprodukcijom plakata Z. Lončarića.
 • Ima li što zajedničko u izvedbi? Koji rad najbolje prikazuje zadani motiv i zadatak?

Nositelji:
 • Učiteljica 4. razreda, Vesna Šumanac i učenici 4. razreda.
Naziv teme: Čistoća okoliša
Cilj:
 • Razumjeti važnost održavanja čistoće okoliša i oblikovati ekološku kulturu

Zadatak:
 • razlikovati smeće od otpada,odrediti okoliš i postupke za očuvanje čistoće okoliša,razlikovati različite vrste spremnika,razumjeti svrhu odvajanja otpada u zasebne spremnike,objasniti kako čovjek svojim djelovanjem mijenja okoliš
 • razvrstati otpad u svrhu ponovne  preradbe,razvijati sposobnost promatranja,opisivanja i zaključivanja
 • stjecati navike za održavanje čistoće predmeta i okoliša,razvijati brižan odnos prema prirodi i ekološku kulturu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

16.04.2019.

 • Izrada plakata o čistoći i čuvanju okoliša
 • Na ploču postavljam plakat ispod kojeg se nalazi odlagalište otpada,svakom učeniku  podijelimo različite aplikacije (cvijeće,leptir,sunce…)na te aplikacije napišu svoju ekoporuku ,dolaze pred plakat
 • Odlijepe komad smeća (otpada) i zalijepe svoju poruku,nakon što svi učenici naprave to odlagalište s plakata postat će okoliš kakav želimo.
 • Ponavljanje-odgovaramo na pitanja iz udžbenika
 • Provjera-petominutni zadatci za vrjednovanje učeničkih postignuća
 • Domaća zadaća-RB Provedba istraživanja

Nositelji:
 • Učiteljica 1. razreda, Ana Marinković i učenici 1. razreda
Naziv teme: Posjet Prirodoslovnom muzeju u Splitu i šetnja središtem grada
Cilj:
 • Upoznavanje kulturno – povijesnog spomenika: Prirodoslovnog  muzeja u Splitu, doživljaj glavnog zavičajnog grada i njegove ostale kulturno-povijesne spomenike grada Splita.

Zadatak:
 • Upoznati  smještaj, sadržaj,vrijednost  kao  i ulogu Prirodoslovnog muzeja u Splitu , zainteresirati učenike za prirodni svijet, njegovu raznolikost i prilagodbu vrsta na okoliš u kojem žive, samostalno proučavanje primjeraka i upoznavanje s načinom na koji znanstvenici gledaju prirodu, razvijanje pozitivnog i odgovornog odnosa prema prirodi i okolišu. Poticanje znatiželje za otkrivanjem i proučavanjem žive i nežive prirode, prirodoznanstvenog načina mišljenja, razvijanje poštovanja prema živim bićima i prirodi te odgovornog odnosa prema okolišu. Izvođenje praktičnih radova , njegovanje kritičkog mišljenja i zaključivanja temeljenog na opažanju, razvijanje vještine rada u skupini, postavljanje pitanja, samostalno učenje i promatranje prirode. Shvatiti važnost  čuvanja i istraživanja civilizacijskih i kulturnih dobara zavičaja , razvijati pozitivan odnos prema vlastitoj kulturi i kulturi drugih naroda, objasniti značenje i očuvanje  kulturno - povijesnih spomenika i baštine za svaki narod, državu, razvijati senzibilitet za umjetnost i kulturnu baštinu, razvijanje kulture ponašanja u kulturnim i povijesnim  ustanovama.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

28. 03. 2019. godine

 • Kroz razgovor, usmeno pripovijedanje o onom što su vidjeli, čuli i naučili te  kroz pisane i likovne radove.

Nositelji:
 • Učiteljice razredne nastave 1., 2., 3., i 4. razreda.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Održavanje čistoće vanjskog i unutrašnjeg prostora škole
Ostvareni ciljevi:
 • pokupljeno smeće bačeno u okolini škole (papirići, plastična i staklena ambalaža, itd.)
 • prijavljene dežurnim učiteljima štete vezane uz oštećenje i narušavanje izgleda školske okoline
 • uozoreni učenici koji narušavaju izgled školske okoline na urednost i bacanje smeća u koševe
 • prijavljeni dežurnim učiteljima učenike koji se toga ne pridržavaju
 • najvažniji cilj zelene patrole je održati okolinu škole urednom i čistom te na taj  način dati primjer  važnosti očuvanja prirode stanovništvu našeg kraja.
 • provjerene slavine u učeničkim veceima.
 • gašenje rasvjete i ostalih trošila u učionicama kad završi nastava

Realizirani zadaci:
 • Svakodnevno praćenje urednosti interijera škole
 • Praćenje urednosti i čistoće okoliša škole – organizacija čišćenja okoliša škole u trajanju od jednog školskog sata
 • Briga o odvajanju papirnatog otpada u spremnik za papirnati otpad i uredno skladištenje plastičnih čepova
 • Rad u školskom vrtu, kontrola urednosti školskog vrta i zalijevanje biljaka

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.

 • u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni

Nositelji:
 • svi učenici škole od 1.-8. razreda
 • svi učitelji i djelatnici škole

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:
 • Čuvajmo prirodu jer mi smo dio nje
 • Skupljajući papir čuvamo šume
 • Šume su pluća naše planete
 • Želimo čistu i bistru vodu
 • Sakupljamo i razvrstajemo otpad
 • "Naš okoliš je naše ogledalo i zato mijenjajmo sebe, a ne prirodu!"

Eko himna:

Eko škola puna đaka,

Radosnih eko mrava.

Skupiti ćemo papirić svaki,

Eko ćemo biti i

Životinji svakoj pomoći,

Priroda će cijela biti čista,

Zemlja nek' se blista,

Uz pomoć naše Eko škole,

Priroda sve bolje diše,

Naše male ruke složno neka rade,

Za život zelene biljke.