Eko škola

Osnovna škola Zorke Sever, Popovača

Kolodvorska ulica 36
44317 Popovača

Telefon: 044/730–021 tajništvo
Fax:
E-mail: ured@os-zorke-sever.skole.hr
Web: os-zorke-sever.skole.hr

Ravnatelj/ica: Zvjezdana Martinec
Školski koordinatori: Valentina Abramović Andlar
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Zvjezdana Martinec
 • Mirna Žafran
 • Hrvoje Jež
 • Leon Podborkić
 • Marija Davosir
 • Ana Nikolić
 • Leticija Žilić
 • Lana Perestegi
 • Lorena Matijević
 • Matea Deklman
 • Zora Šarčević
 • Natalija Budetić
 • amara Đurđević Filipović
 • Ivana Bobinac – Culović
 • Valentina Abramović Andlar
 • Maja Rosavec
 • Marina Međimurec Čupić
 • Irena Božiček
 • Valentina Bogović
 • Anita Kovač Roginić
 • Sandra Kalabić
 • Zef Prenkaj
 • Silvija Sajković
 • Davor Janković
 • Nina Nikšić
 • Igor Kovačević
 • Želimir Košćal
 • Ivica Keser
 • Roman Rosavec

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • razvijati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja otpada
 • naučiti učenike pravilnom postupanju s otpadom (razvrstavanje otpada, recikliranje i prenamjena) 
 • poticati učenike da stečena znanja prenose na širu zajednicu izvan škole
 • razvijati svijest o prenamjeni otpadnih materijala u ukrasne i uporabne predmete
 • poticanje odgovornosti, ideja, kreativnosti i poduzetništva

Zadatak:
 • Eko temu što više provoditi u: redovnoj nastavi svih predmeta razredne i predmetne nastave (naručito priroda, biologija, kemija, geografija, fizika, likovna kultura i sat razrednika), izvannastavnim aktivnostima (naručito kroz aktivnosti Učeničke zadruge Zora), kulturnoj i javnoj djelatnosti škole (obilježavanjem ekološki važnih datuma) i eTwinning projektu Go greener. 
 • Selektivno prikupljati i razvrstavati otpad. Što više otpadnih materijala upotrijebiti u redovnoj nastavi (npr. prenamjeniti otpadne materijale u nastavna sredstva) i radionicama izvannastavnih aktivnosti (za izradu ukrasnih i uporabnih predmeta). Sakupljeni otpad redovito zbrinjava Komunalni servis Popovača d.o.o. Otpadne baterije zbrinjava tvrtka Friš d.o.o. Križevci. Papir zbrinjava DS Smith Belišće. Plastične čepove doniramo Udruzi slijepih i slabovidnih osoba Sisačko - moslavačke županije. Otpadne limenke, staklenke, tekstilni otpad, novine, CD - e, kartonske tuljce od rola papira i sl. koristimo u radionicama Učeničke zadruge Zora.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • Upisivanje sadržaja sata u eD (s naznakom Eko tema OTPAD), fotografiranje, vođenje eko dokumentacije i objava na web stranici Osnovne škole Zorke Sever.

Nositelji:
 • Svi zaposlenici škole, osobito: učitelji razredne nastave, učitelji predmetne nastave (priroda, biologija, kemija, geografija, fizika, likovna kultura), učitelji voditelji izvannastavnih aktivnosti Učeničke zadruge Zora, koordinatorica eTwinning projekta Go greener, izvannastavna aktivnost - novinarska, i multimedijska te školska administratorica (objava članaka i fotografija na web-u).