Eko škola

IV. gimnazija Marko Marulić, Split

Zagrebačka 2
21000 Split

Telefon: 021 348-380
Fax: 021 315-632
E-mail: ured@gimnazija-cetvrta-mmarulic-st.skole.hr
Web: http://www.gimnazija-cetvrta-mmarulic-st.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Ninočka Knežević, prof.
Školski koordinatori: Ojdana Barčot, prof.
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

 • MODERNE KOMPETENCIJE ZA MODERNU GIMNAZIJU

  Izrada pet fakultativnih kurikuluma sufinancirana sredstvima Europske unije: 1. Zvuk i biofizika slušanja, 2. Mikroelektronika u fizici, 3. In Vitro, 4. Eksperimentarij, 5. Nutricionizam i Mediteranska prehrana

 • EUROPSKI PARLAMENT MLADIH ZA VODU

  Europski parlament mladih za vodu omogućuje mladim ljudima da podijele ideje, poduzimaju akcije i surađuju na programima upravljanja vodnim resursima. Ciljevi: 1. prevencija ovisničkih ponašanja mladih kroz usmjeravanje i zadržavanje njhove pažnje i energije na društveno korisnim aktivnostima; 2. podizanje svijesti mladih o važnosti vode i osnaživanje njihovog sudjelovanja u donošenju odluka; 3. poticanje razmjene i solidarnosti između mladih u Europi na temu vode; 4. promjena stavova i ponašanja u društveno korisna i prihvatljiva (kroz škole, udruge, mediji i sl.); 5. usvajanje znanja i vještina za sudjelovanje u demokratskim procesima donošenja odluka; 6. razmjenu iskustava i primjera dobre prakse s drugim mladima iz Europe.

 • ŠKOLA AMBASADOR EUROPSKOG PARLAMENTA

  Program Škola ambasador Europskog parlamenta (EPAS) podiže razinu svijesti i informiranosti o europskoj parlamentarnoj demokraciji, ulozi Europskog parlamenta i europskim vrijednostima među učenicima gimnazija i srednjih strukovnih škola iz različitih obrazovnih, društvenih i geografskih sredina. Program učenicima nudi priliku za razumijevanje prava koja imaju kao građani EU-a i učenje o aktivnom sudjelovanju u demokratskom procesu EU-a te ga na sebi svojstven način provodi svaka od uključenih srednjih škola ambasadora Europskog parlamenta.

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 • Djelatnici škole: Ninočka Knežević-ravnateljica; Ivana Blagaić Oršulić-pedagoginja
 • Nastavnici: Ojdana Barčot - koordinator Eko-projekta, Natalija Palčić, Irma Soldo, Višnja Banić, Katarina Žanetić, Maja Cikatić, Ivana Vuletić, Danijela Visković Veršić, Drago Koštić
 • Predstavnik tehničkog osoblja: Marijo Perak - domar
 • Predstavnik roditelja: Maja Vukušić
 • Učenici: Katarina Bakić, Marija Jacinta Maleš, Matej Maroš, Valentina Franić, Ivana Prkut, Antonia Lea Knežević, Karla Ostojić, Lucija Grepo, Lea Mikulić, Paula Voloder
 • Vanjski suradnici: Igor Skoko - vijećnik Gradskog vijeća Split; Branimir Urlić - predstavnik javnog poduzeća "Institut za jadranske kulture i melioraciju krša"; Lara Javorčić - predstavnica udruge "Zasadi stablo, ne budi panj!"


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OSTALE AKTIVNOSTI U SKLOPU EKO ŠKOLE
Cilj:
 • oplemeniti unutarnji i vanjski prostor škole zelenilom i tako osigurati kvalitetniji i ugodniji boravak učenika u školi
 • ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava te u svakodnevni život učenika i djelatnika
 • u sklopu međupredmetne teme građanskog odgoja i obrazovanja aktivirati učenike da prepoznaju, uoče i istraže ekološke probleme u svojoj lokalnoj zajednici


Zadatak:

 • čišćenje unutarnjeg i vanjskog prostora škole, obavljanje manjih popravaka, sadnju, rasađivanje i zbrinjavanje cvijeća i drugog zelenila u školi i školskom dvorištu
 • izrada tematskih članaka i  letaka, kojima će promicati odabrane teme Eko škole, a koje će objavljivati na mrežnim stranicama školskog časopisa
 • izrada tematskih panoa od recikliranog materijala
 • u sklopu projekta „Građanin“ izraditi portfolio i pripadajuće panoe, te tako prikazati projektne aktivnosti


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021/22.

 • redovito objavljivanje aktivnosti Eko škole na stranicama školskog časopisa „Marul“
 • organizacija natječaja za izbor najljepšeg eko-panoa.
 • vođenje zabilješki i izrada fotodokumentacije
 • predstavljanje projekta na županijskoj i državnoj smotri nacionalnih projekata iz područja građanskog odgoja i obrazovanja


Nositelji:

Učenici i djelatnici škole.

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • spriječiti nastanak otpada ponovnim korištenjem proizvoda
 • potaknuti primarnu selekciju otpada te smanjiti količine otpada na izvoru nastanka
 • upoznati učenike s mogućnostima i načinima recikliranja pojedinih kategorija otpada
 • poboljšati stanje u okolišu kroz smanjenje količine otpada predviđenog za odlaganje
 • ukazati na važnost odvojenog sakupljanja otpada koji se može reciklirati uz izdvajanje štetnog i opasnog otpada
 • potaknuti učenike na odabir uporabnih predmeta kojima  se smanjuje količinu otpada
 • spoznati da je papir vrijedna sirovina čijom se reciklažom čuvaju šume, štedi energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka, a štedi se i skupi deponijski prostor
 • upozoriti na zabrinjavajuće posljedice odbacivanja plastičnih predmeta u prirodi i dugotrajnu razgradnju plastike u prirodi (100 – 1000 godina)
 • izbjegavati plastiku kao nepoželjni materijal u svakodnevnom životu
 • educirati učenike da baterije i akumulatori sadrže kiseline i teške metale koji izravno ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi


Zadatak:
 • poučavanje učenika o štetnosti bacanja i miješanja otpada te načinima njegovog ciljanog odlaganja i ponovne prerade
 • prepoznavanje nužnosti i prednosti razdvajanja otpada
 • razlikovanje i odlaganje različitih vrsta otpada koje nastaju u školi u za to predviđene spremnik
 • primjena načina rada koji omogućavaju manju potrošnju i gomilanje otpada
 • educiranje učenika da se pravilnim gospodarenjem papirnatim otpadom čuvaju šume te da 30 % prostora u spremnicima za miješani komunalni otpad nepotrebno zauzima papir
 • spoznati važnost šuma za održavanje ravnoteže u prirodi
 • sprječavanje nastanka papirnatog otpada doniranjem i dijeljenjem knjiga
 • odlaganje papirnatog otpada u za to predviđene spremnike
 • odlaganje plastičnog otpada u za to predviđene spremnike
 • odvojeno prikupljanje plastičnih boca i čepova
 • prikupljanje i zbrinjavanje plastičnog otpada u širem okruženju (parkovi, plaže..) s ciljem zaštite okoliša šire zajednice
 • izrada promotivnih panoa od odbačenih plastičnih predmeta za javno predstavljanje školskog programa za zbrinjavanje otpada
 • izbjegavanje plastičnih predmeta za jednokratnu uporabu
 • odlaganje baterija u predviđene spremnike


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021/22.

 • bilježenje količine prikupljenog papira koja se nudi za reciklažu
 • bilježenje količine elektroničkog otpada koja se odvozi u reciklažno dvorište
 • edukacija učenika o štetnim posljedicama mikroplastike u hranidbenim lancima mora i oceana
 • radionica o smanjenju nastajanja otpada postupkom recikliranja i oporabom/ ponovnom upotrebom predmeta
 • interaktivno predavanje o održivom gospodarenju otpadom u našoj lokalnoj zajednici pod nazivom „Aktiviraj se i kreni“
 • postavljanje spremnika za baterije i njihovo prikupljanje
 • postavljanje spremnika za plastične čepove i njihovo prikupljanje
 • izrada promotivnih letaka i tematskih panoa
 • vođenje zabilješki i izrada fotodokumentacije


Nositelji:

Učenici i djelatnici škole.

Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:

 • razvijati svijest o važnosti uštede energije i očuvanja okoliša
 • osvijestiti da osobnim ponašanjem možemo pozitivno utjecati na uštedu energije
 • uočiti prednosti štednih žarulja u odnosu na klasične i halogene žarulje
 • naglasiti energetsku učinkovitost štednih žarulja kao i njihovo djelovanje na zdravlje i okoliš

 


Zadatak:

 • razlikovanje  neobnovljivih od obnovljivih izvora energije
 • edukacija o prednosti štednih žarulja u odnosu na klasične žarulje sa žarnom niti
 • ugradnja štednih žarulja u školske učionice i hodnike


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021/22.

 • radionica o prednosti štednih žarulja u odnosu na klasične žarulje sa žarnom niti
 • očitavanje potrošnje električne energije u školi
 • vođenje zabilješki i izrada fotodokumentacije


Nositelji:

Učenici i djelatnici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Ostale aktivnosti
Ostvareni ciljevi:

Oplemeniti unutarnji i vanjski prostor škole zelenilom i tako osigurati kvalitetniji i ugodniji boravak učenika u školi.


Realizirani zadaci:
 • briga o interijeru i eksterijeru škole
 • obilježavanje važnih eko datuma (svjetski dan voda)
 • svjetski dan obnovljivih izvora
 • svjetski dan tla - Marul

 

 

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom škol.god. 2021./22. od listopada do travnja.


Nositelji:

Eko grupa, grupa izborne nastave PiG, razred 2.b, Katarina Žanetić, prof. Natalija Palčić, prof, i Ojdana Barčot, prof.

Naziv teme: Otpad - štetnost otpada
Ostvareni ciljevi:
 • educirati učenike da baterije i akumulatori sadrže kiseline i teške metale koji izravno ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi
 • odvojeno prikupiti štetni i opasni otpad
 • uštediti resurse, energiju, te smanjiti onečišćenje
 • izbjegavati plastiku kao nepoželjni materijal u svakodnevnom životu


Realizirani zadaci:
 • odlaganje baterija u predviđene spremnike
 • mijenjanje plastičnih materijala ekološki prihvatljivijim
 • izbjegavanje plastičnih predmeta za jednokratnu uporabu
 • primjena načina rada koji omogućavaju manju potrošnju i gomilanje otpada

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021/22.


Nositelji:

Ojdana Barčot, prof. i Katarina Žanetić, prof. i učenici.

Naziv teme: Otpad - gospodarenje
Ostvareni ciljevi:
 • upoznati učenike s mogućnostima i načinima recikliranja pojedinih kategorija otpada
 • poboljšati stanje u okolišu kroz smanjenje količine otpada predviđenog za odlaganje
 • ukazati na važnost odvojenog sakupljanja otpada koji se može reciklirati uz izdvajanje štetnog i opasnog otpada
 • potaknuti učenike na odabir uporabnih predmeta kojima  se smanjuje količinu otpada

 


Realizirani zadaci:

 • poučavanje učenika o štetnosti bacanja i miješanja otpada te načinima njegovog ciljanog odlaganja i ponovne prerade
 • prepoznavanje nužnosti i prednosti razdvajanja otpada
 • primjena načina rada koji omogućavaju manju potrošnju i gomilanje otpada
 • odlaganje plastičnog otpada u za to predviđene spremnike
 • izrada promotivnih panoa od odbačenih plastičnih predmeta za javno predstavljanje školskog programa za zbrinjavanje otpada


Vrijeme realizacije:

4. prosinac, 2021.


Nositelji:

Natalija Palčić, prof. i Ojdana Barčot, prof. Eko grupa i grupa učenika izborne nastave PiG.

Naziv teme: Otpad - razvrstavanje
Ostvareni ciljevi:

 • spoznati da je papir vrijedna sirovina čijom se reciklažom čuvaju šume, štedi energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka, a štedi se i skupi deponijski prostor
 • ovladati uporabom proizvoda od papira kroz njihovo ponovno korištenje

 


Realizirani zadaci:

 • educiranje učenika da se pravilnim gospodarenjem papirnatim otpadom čuvaju šume te da 30 % prostora u spremnicima za miješani komunalni otpad nepotrebno zauzima papir
 • spoznati važnost šuma za održavanje ravnoteže u prirodi
 • sprječavanje nastanka papirnatog otpada doniranjem i dijeljenjem knjiga
 • odlaganje papirnatog otpada u za to predviđene spremnike
 • razlikovanje i odlaganje različitih vrsta otpada koje nastaju u školi u za to predviđene spremnik


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021/22.


Nositelji:

Eko grupa.

Naziv teme: Energija
Ostvareni ciljevi:

 • razvijati svijest o važnosti uštede energije i očuvanja okoliša
 • osvijestiti da osobnim ponašanjem možemo pozitivno utjecati na uštedu energije
 • uočiti prednosti štednih žarulja u odnosu na klasične i halogene žarulje
 • naglasiti energetsku učinkovitost štednih žarulja kao i njihovo djelovanje na zdravlje i okoliš


Realizirani zadaci:

Edukacija učenika o razlikovanju obnovljivih i neobnovljivih izvora energije, te o prednosti štednih žarulja u odnosnu na klasične žarulje sa žarnom niti.


Vrijeme realizacije:

Studeni - travnja škol.god..2021./22.


Nositelji:

Višnja Banić, prof. Mario Perak, domar, Ninočka Knežević, ravnateljica, Drago Koštić, Danijela Visković Veršić, prof. i učenici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Malo ja, malo ti,

budimo EKO svi!


Eko himna: