Eko škola

Osnovna škola Zlatar Bistrica

Vladimira Nazora10
49247 ZLATAR BISTRICA

Telefon: 049 / 461 749
Fax: 049 / 503 066
E-mail: ured@os-zlatar-bistrica.skole.hr
Web: www.os-zlatar-bistrica.skole.hr

Ravnatelj/ica: Jasna Kokot Pelko, prof.
Školski koordinatori: Štefica Škrlec
Godina stjecanja statusa: 2001
Trenutni status: Platinasti status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Pilot projekt Biosigurnost i biozaštita

  Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu. Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskog zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovog projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanih uz biosigurnost i biozaštitu. Nositelji projekta su: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s OŠ Vijenac, Osijek. Glavni ciljevi projekta su upoznavanje učenika s važnošću stručnog, znanstvenog, globalnog i osobnog pristupa u sprječavanju širenja zaraznih bolesti; upoznavanje s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja; usvajanje odgovornog ponašanja prema svome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskom domu, društvu i okolišu; analiziranje potencijalnih opasnosti biougroze i načina prevencije; osposobljavanje učenika za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru; popularizacija znanosti i istraživanja u STEM području kroz istraživački rad učenika; razvijanje interesa za znanost i istraživanje; razvijanje suradničkog odnosa među učenicima, te učenicima i mentorima; razvijanje i usavršavanje digitalnih kompetencija kroz izradu digitalnih video i audio materijala; poticanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Pilot-projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u sklopu izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita od 35 sati godišnje. Namijenjen je kombiniranim skupinama učenika 7. i 8. razreda osnovne škole te trogodišnjim i četverogodišnjim srednjim školama. Učenici zajedno sa svojim učiteljima – mentorima, putem digitalne platforme, obrađuju sadržaje i svladavaju planirane ishode koji se nalaze u sklopu Kurikuluma izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita. Planirane ishode učenici ostvaruju kroz istraživački rad, učenje putem rješavanja problema, praktični rad, unos, obradu i analizu podataka, izradu plakata, prezentacija, sudjelovanje u raspravama, kreativno izražavanje, rješavanje kvizova i sl. Na kraju nastavne godine planirano je natjecanje učenika u stečenom znanju i vještinama te prezentacija rezultata istraživačkih radova, prezentacija i postera

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Jasna Kokot Pelko
 • Učitelji:
  • Štefica Škrlec, učiteljica Prirode, biologije i Kemije, školski koordinator
  • Nikolina Mikulec, učiteljica RN, INA Mali ekolozi (1.-4. r)
  • Domagoj Patek, učitelj Engleskog jezika, INA Ekološko - projektna skupina (6.b r.)
  • Alan Grabušić, učitelj Geografije,
  • Sandra Belinić, učiteljica TZK
  • Mateja Trčak, učiteljica Matematike
  • Jadranka Vuković, defektologinja, stručna suradnica
 • Učenici:
  • V.a - Leona Glavač, V.b - Petar Buden, VI.a - Ema Puklin, Leda Fulir, VI.b - Kiara Filipović, Petar Juriša, VII.b - Anja Krivak, VII.a - Tesa Hajdek, VIII.a Lana Dlesk, VIII.b - Dorotea Borić
 • Predstavnici roditelja: Danijela Findak, Suzana Žunić
 • Administrativno osoblje: Barbara Martinec, voditeljica računovodstva; Natalija Jug, tajnica
 • Tehničko osoblje: Stjepan Uroić, domar i Mirjana Uroić, spremačica
 • Predstavnici lokalne zajednice, crkve, udruga i društva:
  • ü  Vesna Mikulec, načelnica Općine Zlatar Bistrica
  • ü  Vesna Pavleković, HCK Zlatar
  • ü  Damir Hanžek, HPD "Javor"
  • ü  Branka Žigrović, Udruga "Lijepa naša", Zlatar Bistrica
  • ü  Dražen Mikulec, DVD Zlatar Bistrica
  • ü  Dubravko Arih, Lovačka udruga „Šljuka”
 • Kumovi Ekoškole:
  • ü  Općina Zlatar Bistrica
  • ü  IZVOR-KA d.o.o.   
 • Predsjednica Ekoodbora Ekoškole: Dorotea Borić
 • Ravnateljica: Jasna Kokot Pelko

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ZBRINJAVANJE OTPADA
Cilj:
 • educirati nove generacije učenika kako prikupljati i razvrstavati otpad
 • otpad reciklirati
 • promidžba recikliranih proizvoda i poticanje svijesti lokalne zajednice o važnosti pravilnog odlaganja otpada.
 • ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika, djelatnika škole i mještana Općine Zlatar Bistrica

Zadatak:
 • naučiti pravilno razvrstavati otpad tijekom boravka u školi, te stečeno znanje primjenjivati u svakodnevnom životu 
 • razvijati svijest o manjoj proizvodnji otpada.
 • poučiti učenike kako prikupljeni otpad koristiti za izradu uporabnih i ukrasnih predmeta
 • podizanje razine ekološke svijesti i obaviještenosti sveukupne javnosti na načelu održivog i uravnoteženog razvoja, posebice gospodarskih i društvenih čimbenika, kako bi se odabrali razvojni putevi prihvatljivi za okoliš, uz istodobnu održivost biološke raznolikosti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • učenici od 1. do 8. razreda
 • učitelji, razrednici, tehničko osoblje, članovi Eko-odbora Eko-škole
 • Udruga Lijepa Naša
 • vanjski suradnici
Naziv teme: Monitoring bioraznolikosti
Cilj:
 • poticati zanimanje za opažanje u prirodi, istraživanje i logičko zaključivanje o sastavnicama i ustroju živoga svijeta
 • utvrditi postojeće probleme u okolišu i mogućnosti rješenja
 • zaštititi prirodu
 • upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava
 • nastojati ispraviti štete počinjene u okolišu
 • upozoravati javnost o problematici okoliša
 • razvijati svijest o važnosti očuvanja prirode
 • ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika škole

Zadatak:
 • praćenje stanja biološke raznolikosti
 • zaštititi ugrožene biljne i životinjske vrste čija se brojnost zbog nestanka staništa smanjuje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022. 


Nositelji:
 • učenici od 1.do 8. razreda
 • učiteljica Štefica Škrlec
 • Državni zavod za zaštitu prirode
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije
 • Zavod za javno zdravstvo ispostava Zlatar
 • Udruga Lijepa Naša
 • vanjski suradnici
Naziv teme: Poučna staza Šumarica –integrirani dan
Cilj:

Upoznati različite životne zajednice biljaka i životinja i njihova staništa.


Zadatak:
 • razumjeti povezanost biljaka i životinja u životnoj zajednici travnjaka i šuma
 • upoznati najpoznatije biljake i životinje travnjaka i šuma
 •  ponoviti što je životna zajednica, kakva je međusobna povezanost biljaka i životinja u prirodi
 •  nabrojati nekoliko najpoznatijih biljaka i životinja ponoviti korist travnjaka za ljude (ljekovito bilje, med, sijeno)
 •  razlikovati listopadnu, zimzelenu (vazdazelenu) i mješovitu šumu - upoznati najpoznatije šumske životinje
 • uočiti međusobnu ovisnost biljaka i životinja unutar životne zajednice
 •  uočiti razloge ugroženosti životne zajednice i navesti načine zaštite
 • znati da je nestručno ubiranje gljiva i šumskih plodova opasno za život
 • razvijati sposobnost uočavanja uzročno – posljedičnih odnosa u životnoj zajednici
 • razvijati logičko razmišljanje, analizu i sintezu
 • različitim primjerima iz svakodnevnog života poticati i razvijati pravilan odnos u očuvanju prirodnih staništa biljaka i životinja
 • uočiti uzročno-posljedične veze i odnose života na travnjaku i u šumi
 • razvijati misaone sposobnosti
 • razvijati svijest o važnosti očuvanja prirode
 • usmjeravanje pažnje učenika na vođenje zdravog i aktivnog života
 • uključivanje svih učenika u sportske aktivnosti
 • poticanje i razvijanje suradništva
 • poštivanje pravila igre
 • razvijanje interesa za bavljenje tjelovježbom
 • razvijanje samopouzdanja, ustrajnosti i odlučnosti
 • uočavanje promjena u prirodi, biljnog i životinjskog svijeta na poučnoj stazi
 • poticanje ekološke svijesti o potrebi zaštite prirode
 • opisivanje otvorenoga prostora (uporaba stilskih izražajnih sredstava i pjesničkih slika)

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2021.


Nositelji:

Učenici od 5. do 8. razreda, razrednici, učitelji predmetne nastave.

Naziv teme: EKODAN
Cilj:
 • potaknuti učenike na ekološku svjesnost i odgovorno ponašanje prema planeti Zemlji
 • recikliranjem materijala ukazati na korisno zbrinjavanje otpada

Zadatak:
 • premijera izvedbe školske ekohimne
 • proizvesti nove uporabne predmete i instalacije korištenjem otpadnog materijala
 • čišćenje okoliša i odvajanje otpada
 • rad u školskom vrtu 
 • poticanje zajedništva i odgovornog ponašanja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

22. travnja 2022.


Nositelji:
 • Ekoodbor (voditeljica Štefica Škrlec)
 • učenici i učitelji
 • zaposlenici
 • roditelji učenika
Naziv teme: BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA –PROJEKT
Cilj:
 • upoznati učenike s važnošću stručnog, znanstvenog, globalnog i osobnog pristupa u sprječavanju zaraznih bolesti
 • analizirati potencijalne opasnosti biougroze i načine prevencije
 • upoznati se s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja
 • razvijati odgovorno ponašanje prema svome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskom domu i prirodi
 • osposobiti učenike za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru
 • popularizirati znanost i istraživanje (stem područje)
 • razvijati interes za znanost i istraživanje u stem području kroz istraživački rad
 • razvijati suradnički odnos među učenicima, učenicima i mentorima te učenicima i roditeljima
 • razvijati i usavršavati digitalne kompetencije kroz izradu digitalnih video i audio materijala, prezentacija, dijagrama i kvizova
 • poticati i razvijati komunikacijske i prezentacijske vještine
 • razvijati kreativne načine izražavanja
 • stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika

Zadatak:
 • objašnjava pojmove biosigurnosti i biozaštite i njihovu važnost u svakodnevnom životu
 • opisuje patogene mikroorganizme kao uzročnike zaraznih bolesti i objašnjava njihov način djelovanja na ljudsko zdravlje
 • objašnjava uzroke emergentnih i reemergentnih bolesti i analizira njihovu geografsku rasprostranjenost u Hrvatskoj i svijetu
 • uspoređuje viruse SARS, MERS, SARS-CoV-2 i njihove posljedice po zdravlje čovjeka i svjetsku ekonomiju
 • opisuje i uspoređuje velike svjetske pandemije te njihov utjecaj na čovječanstvo
 • opisuje i navodi međunarodne organizacije s područja biosigurnosti u svijetu i Hrvatskoj
 • objašnjava hrvatski doprinos razvoju medicine u svijetu

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022. 


Nositelji:
 • Štefica Štrrlec, prof. učitelj savjetnik (voditeljica projekta u školi)
 • -vanjski suradnici (prof. dr .sc.  Alemka Markotić, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” - nositelj projekta,  mr. sc. Maja Kassa nacionalni koordinator za OŠ i SŠ
 • tijekom provođenja projekta planirano je uključivanje više stručnjaka s biomedicinskog područja te učitelja STEM područja
 • učenici 6., 7. i 8. razreda

Eko kodeks

Eko kodeks:

Živimo u suglasju s prirodom za ljepše danas - bolje i zdravije sutra....


Eko himna: