loading

Ekoškole

Osnovna škola Veli Vrh, Pula

Korisnički podaci

Osnovna škola Veli Vrh, Pula
J. Zahtile 1, 52100 Pula
052/380-848
ured@os-veli-vrh-pu.skole.hr
2024
Priprema statusa

Korak 1

Članovi odbora

Tina Grgorinić Kalogjera, Nataša Trenčevska, Sara Lea Bažant, Radojka Marinković, Tea Prhat, Roberta Weissman Nagy, Dina Hoegler, Jasenka Koren, Sandra Novoselić, Tatjana Kadum, Maja Dolinšćak, Alen Kalnčar, Tomislava Žajgar, Dora Ukotić, Karla Svitić, Gina Marković, Tin Sanković, Dominik Zanghirella, Boris Maurović, Iva Devčić, Eda Bjelogrlić, Aleksandra Mijatović, Diana Kukić Dasko, Lena Radunić, Robert Fuart.

image

Korak 3

Plan djelovanja

Veli VRRRRRRRh

Osvijestiti i spoznati količinu proizvedenog otpada te utjecaj pretjerane potrošnje i nemara za otpad koji stvaramo, upoznati 7R koncept te poticati njegovu primjenu u svakodnevnom životu, razvijati zanimanje i želju za prenamjenom odbačenih predmeta.

 • edukacija učenika o 7R konceptu: REFUSE (odbij), REDUCE (reduciraj), REUSE (prenamijeni), REPAIR (popravi), REGIFT (pokloni), RECOVER (kompostiraj/oporavi), RECYCLE (recikliraj)
 • edukacija učenika o pravilnom odvajanju otpada, posebno opasnog i elektroničnog otpada
 • sudjelovanje u projektu „Navike promjeni, promjene pokreni“ koju provodi Grad Pula i gradsko komunalno poduzeće Pula Herculanea
 • akcije sakupljanja plastičnih boca i papira
 • akcija sakupljanja plastičnih čepova te njihova donacija udruzi koja ih reciklira
 • izrada kompostane u koju bi se odlagali ostaci voća sa školske marende te zeleni otpad nastao uređenjem i održavanjem biljaka iz školskog okoliša
 • analiza proizvodnje hrane koja završi na otpadu u kućanstvima, izračun vrijednosti iste te osmišljavanje načina sprječavanja stvaranja takvog otpada
 • igrokaz učenika na temu pravilnog odvajanja otpada
 • posjet lokalnom reciklažnom dvorištu
 • akcija sakupljanja starih majica te izrada višekratnih vrećica od istih
 • izrada ukrasnih predmeta od otpadnog materijala
 • radionica recikliranja papira i izrada čestitki od istog
 • akcija sakupljanja starih igračaka i školskog pribora te donacija istih
 • likovno-literarna radionica na temu onečišćenja mora (morske životinje u zagađenom moru, eko poruke)
 • provedba ankete o proizvodnji otpada u kućanstvima učenika
 • praćenje proizvodnje otpada u školi
 • održavanje čistoće školskih prostora i dvorišta

Učenici, učitelji, eko patrola, školska kuharica i spremačice.

Tijekom školske godine 2023./2024.

 • Vođenje eko-dnevnika, fotodokumentiranje, izrada promjenjivog panoa, postavljanje izložbi učeničkih radova, Božićni sajam, prezentiranje učeničkih radova tijekom Dana Eko-škole.
Energija - jučer, danas, sutra

Razvijati odgovornost prema racionalnom trošenju prirodnih resursa te prema pravilnom individualnom i kolektivnom gospodarenju prirodnim resursima. Razvijati svijest o važnosti energije u svakodnevnom životu, o prevelikom korištenju neobnovljivih izvora energije te razvijati pozitivan stav prema obnovljivoj energiji. Stvarati kritičan stav prema stvaranju velikih količina ugljikova dioksida u atmosferi.

 • Edukacija učenika o različitim izvorima energije i njihovom utjecaju na okoliš
 • Praćenje potrošnje osnovnih energenata u školi
 • Praćenje proizvodnje električne energije pomoću solarnih panela na krovu škole – izračun uštede
 • Istraživanje o principu rada, financijama i utjecaju na okoliš različitih elektrana – usporedba solarnih elektrana, nuklearnih elektrana, vjetroelektrana, hidroelektrana  i termoelektrana
 • Provedba ankete o vrstama energenata i potrošnji u kućanstvima i prijevozu
 • Izrada kućica na vlastiti izvor energije
 • Izrada papirnatih vjetrenjača
 • Izračun potrošnje električne energije po satu u školskim toaletima te ukupne mjesečne i godišnje potrošnje, prikaz moguće uštede
 • Izrada slika u programu Zaplycode na temu klimatske promjene
 • Briga o štednji energije u školi – zatvaranje svijetla, zatvaranje prozora dok se grije…
 • Praćenje postavki radijatora u školi tijekom perioda grijanja
 • Osmišljavanje i provedba radijske emisije o potrošnji i štednji energije u školi
 • Računanje ekološkog otiska

Učenici, učitelji, eko patrola, domar, spremačice, računovođa.

Tijekom školske godine 2023./2024.

 • Vođenje eko-dnevnika, fotodokumentiranje, izrada promjenjivog panoa, postavljanje izložbi učeničkih radova, Božićni sajam, prezentiranje učeničkih radova tijekom Dana Eko-škole.
Bioraznolikost našeg Vrha

Osvijestiti važnost ravnoteže u ekosustavu te potaknuti na razmišljanje o važnosti i međuovisnosti živih organizama. Poticati odgovornost za održavanje ravnoteže ekosustava.

 • Edukacija učenika o invazivnim stranim vrstama na našem području – pronalazak istih u širem okolišu škole
 • Sadnja novi autohtonih biljaka – akcije sadnje
 • Briga o postojećem biljnom fondu – zalijevanje, rezidba, zaštita od hladnoće
 • Izrada i postavljanje hotela za kuce, kućica za ptice i šišmiše, hranilica za ptice
 • Izrada prirodnih sredstava za zaštitu biljaka
 • Sakupljanje i sušenje cjetova lavande – izrada ukrasnih i funkcionalnih predmeta
 • Izrada prirodne kozmetike s eteričnim uljima biljaka našega kraja (biljaka koje uzgajamo u pkolskom dvorištu)
 • Posjet zaštičenom području Istarske županije uz stručno vodstvo i edukaciju
 • Obilježavanje Međunarodnog dana zaštite životinja (4.10) i Dana biološke raznolikosti (22.5.)

Učenici, učitelji, eko patrola, vanjski suradnici.

Školska godina 2023./2024.

Vođenje eko-dnevnika, fotodokumentiranje, izrada promjenjivog panoa, postavljanje izložbi učeničkih radova, Božićni sajam, prezentiranje učeničkih radova tijekom Dana Eko-škole.

Voda (s)Vrha

Razvijati svijest o važnosti zaštite vode i odgovornom individualnom i kolektivnom gospodarenju vodom. Razvijati odgovornost vlastitog utjecaja na količinu čiste pitke vode.

 • Edukacija učenika o nedostatku pitke vode u svijetu i važnosti očuvanja iste
 • Praćenje i izračun potrošnje vode u školi
 • Redovita kontrola špina i vodokotlića u školi i popravak neispravnih (da se izbjegne puštanje i nekotrolirani gubitak vode)
 • Izračun potrošnje vode prilikom tuširanja te prikaz mogućnosti uštede vode
 • Analiza i praćenje kakvoće vode iz obližnje šterne, potoka i mora
 • Izrada malih ukrasnih šterna od ekološkog i otpadnog materijala
 • Obilježavanje Svjetskog dan avoda (22.3.) i Svjetskog meteorološkog dana (23.3.)

Učenici, učitelji, eko patrola, domar, spremačice.

Tijekom školske godine 2023./2024.

 • Vođenje eko-dnevnika, fotodokumentiranje, izrada promjenjivog panoa, postavljanje izložbi učeničkih radova, Božićni sajam, prezentiranje učeničkih radova tijekom Dana Eko-škole.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj